Novetats

Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Augmentada

UPCommons - dj., 10/05/2017 - 19:55
Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Augmentada Lopez Diest, Guillermo Actualment tant la Realitat Augmentada (RA) com la Realitat Virtual (RV) són camps que es troben en auge, sent aquests cada cop més utilitzats en una gran quantitat de sectors diferents. Aquest treball anomenat “Desenvolupament d’aplicacions interactives de Realitat Augmentada” té com a objectiu servir com a base perquè altres persones interessades en aquest tema puguin aprofundir-hi de forma més ràpida i eficaç. Per tant, aquest projecte consistirà en la investigació sobre què és exactament la RA i en veure el potencial que aquesta presenta. Però entrar en el món de la RA pot ser extremadament complex, per aquest motiu es farà ús de Unity, un motor de videojocs molt versàtil e intuïtiu juntament amb Vuforia, una de les plataformes més grans de la realitat augmentada. La utilització d’aquests dos softwares permeten entrar en el món de la realitat augmentada a una gran quantitat de persones les quals no tenen perquè tenir un gran coneixement de com funciona aquesta. Aquest projecte es divideix principalment en dues parts. La primera part consisteix en aprendre el funcionament de la realitat augmentada mitjançant la creació de petites aplicacions, cadascuna amb la finalitat d’entendre una part específica de com funciona aquesta. Havent après el funcionament de la realitat augmentada, la segona part és la creació d’una aplicació més complexa on es pugui visualitzar el potencial que té la realitat augmentada, alhora que, com aplicació, aquesta tingui una utilitat. Degut al període d’aquest projecte, d’uns 4 mesos, cal remarcar que la intenció de l’aplicació final no és crear-la de forma que sigui extremadament complexa amb una funcionalitat perfecte i preparada per ser comercialitzada ja que es impossible. En comptes, aquesta podrà fer-se servir com a base per possibles millores però serà suficient amb que sigui funcional. Per últim cal dir que aquest projecte s’ha realitzat amb la col·laboració del Centre de Realitat Virtual (CRV) de la facultat de Matemàtiques, el qual es coordina amb altres entitats per crear diverses aplicacions basades en la realitat virtual, sobretot en els camps de la medicina, muntatge i arquitectura; i del ViRVIG, el centre de recerca del CRV. Un cop finalitzat el projecte, es pot veure que softwares com Unity o Vuforia permeten entrar en la creació d’aplicacions basades en realitat augmentada de forma bastant ràpida i que amb el suficient temps, es poden crear aplicacions d’una complexitat molt elevada. És per aquest motiu que aquests dos camps es troben cada vegada més implementats en la tecnologia.
Categories: Novetats

Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mount displays

UPCommons - dj., 10/05/2017 - 19:53
Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mount displays Ruau Asprela, Mariano Aquest Treball de Final de Grau anomenat Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mounted displays pretén investigar el potencial de les noves tecnologies d’interacció amb la realitat virtual, és a dir, entre persona i ordinador, i la possibilitat de combinar-les per generar una millor inversió al món virtual. D’altra banda, es pretén crear una sèrie de teaser games o aplicacions que permetin als usuaris interactuar amb entorns en 3D utilitzant una virtualització de les seves mans i amb un punt de visió en primera persona, tot això utilitzant el motor de videojocs Unity 3D. En els últims anys, el hardware vinculats a la interacció amb la realitat virtual han augmentat les seves possibilitats d’actuació en els diferents camps de la simulació científica, a més d’augmentar també la qualitat de dita interacció. En aquest cas, el desenvolupament de les aplicacions del treball ha fet servir un dispositiu Leap Motion, encarregat de materialitzar les mans a l’escena i permetent una interacció amb l’entorn, i el casc de realitat virtual HTC Vive que posiciona a l’usuari en l’interior de l’escena amb una visió de 360 graus. Per tal d’aprofitar al màxim les opcions que ofereixen aquest dos dispositius, les aplicacions creades al treball, s’han creat tres aplicacions controlades amb les mans del Leap Motion de caire molt diferent: Una aplicació d’escriptori on les mans interaccionen amb objectes de l’escena, una altra aplicació d’escriptori on l’usuari controla al personatge utilitzant gestos amb les mans, i una aplicació amb casc de realitat virtual a la qual l’usuari, utilitzant gestos, controlarà un automòbil que circularà per un circuit.
Categories: Novetats

Creación de base de datos para proyectos multisite de eficiencia energética en el sector de las telecomunicaciones

UPCommons - dj., 10/05/2017 - 19:48
Creación de base de datos para proyectos multisite de eficiencia energética en el sector de las telecomunicaciones Izquierdo Balaciart, Berta; Llauradó Costa, Mireia En este trabajo se pretende crear una base de datos para una ingeniería de eficiencia energética para proyectos en el sector de las telecomunicaciones para optimizar el tratamiento de datos y reducir el tiempo dedicado a ello en cada una de las fases del proyecto.
Categories: Novetats

Sustentabilidad en la vivienda de interés social: nuevas perspectivas de planeación a través de co-beneficios, análisis de caso Guadalajara-Curitiba contemporáneas

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 20:13
Sustentabilidad en la vivienda de interés social: nuevas perspectivas de planeación a través de co-beneficios, análisis de caso Guadalajara-Curitiba contemporáneas García Ruiz, Dulce Esmeralda; Córdova Canela, Fernando; Moreira, Tomás Antonio Los procesos de transformación en la ciudad exigen un rápido atendimiento en las ciudades cada día en constante crecimiento ¿pero es posible alcanzar este crecimiento sin fin? ¿es posible dar el salto hacia un mejor futuro? Los nuevos sistemas de planeación contemporáneos en ciudades intermedias como Guadalajara y Curitiba, se han insertado bajo una dinámica en la que es posible lograr un campo de exploración de interés, al ser sede de proyectos dinámicos de importancia mundial. Al mismo tiempo de converger con grandes problemas de contaminación, desigualdad, altas demandas poblacionales, déficit de vivienda y problemáticas urbanas. Estas ciudades al estudiarlas apuntan a ser un instrumento de apoyo para lograr la verdadera sustentabilidad a través de un enfoque multifacético y polidimensional. Bajo el enfoque teórico y metodología sistémica de co-beneficios y análisis de caso crítico-comparativo. Este estudio puede lograr contribuir a nuevos análisis de política de vivienda en los sistemas de planeación.; The transformational process in the city requires a fast assistance in the continuous growing cities but, is it possible to achieve this endless growth? Is it possible to step forward to a better future? The new planning contemporary systems in intermediate cities such as Guadalajara and Curitiba, have been able to be inserted under dynamic paths that makes it possible to be a field of interest, being the headquarters of dynamic and dual projects recognized over the world. But at the same time dealing with inequality, high demand, house density, lack of housing and urban problems. These cities aim to be a huge support instrument to achieve true sustainability through with a multifaceted and multi-dimensional approach. Under a theoretical approach and a systematic methodology of co-benefits and critic-comparative case analysis. This study may contribute to a new analysis of housing policy in planning systems.
Categories: Novetats

Diseño y construcción de un conmutador programable de efectos de guitarra mediante un microcontrolador

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 19:41
Diseño y construcción de un conmutador programable de efectos de guitarra mediante un microcontrolador Utande Estallo, Néstor El proyecto contempla el diseño y la construcción de un dispositivo compuesto por la siguientes partes: -Varias entradas y salidas (una pareja por cada efecto sonoro) conmutadas electrónicamente o electromecánicamente. -Un micro controlador programable mediante el que poder elegir que efectos se activan simultáneamente en cada programa. -El interfaz que permita al usuario saber en todo momento el estado del dispositivo y que facilite su programación
Categories: Novetats

O planejamento urbano e os acidentes de trânsito: um estudo sobre o Município de Toledo - PR

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 18:51
O planejamento urbano e os acidentes de trânsito: um estudo sobre o Município de Toledo - PR Ruschel, Andressa Carolina O artigo propõe identificar como o planejamento urbano influencia nos acidentes de trânsito no Município de Toledo - PR no período de 2011 a 2015, dentro do Perímetro Urbano, partindo da problematização criada pelo alto índice de acidentes de trânsito no município. A metodologia utilizada foi através de aspectos conceituais da análise espacial e do planejamento urbano; coleta de dados primários nos Boletins de Ocorrência de Acidentes de Trânsito, em seguida tabelados e analisados conforme fundamentação teórica. Foi possível verificar que o maior índice de acidentes de trânsito ocorre no centro da cidade, em horário de funcionamento do comércio e serviços, o que coincide com a alta densidade da área central. O planejamento urbano pode interferir no problema dos acidentes, com planos para descentralizar as atividades comerciais, incentivar o desuso do automóvel e promover espaços adequados para uma mobilidade e tráfego sustentáveis.; The article proposes to identify how urban planning influences the traffic accidents in the Municipality of Toledo - PR in the period from 2011 to 2015, inside the Urban Perimeter, starting from the problematization created by the high rate of traffic accidents in the municipality. The methodology used was through conceptual aspects of spatial analysis and urban planning; Collection of primary data in the Traffic Accident Reporting Bulletins, then tabulated and analyzed according to the theoretical basis. It was possible to verify that the highest rate of traffic accidents occurs in the city center, during trading hours and services, which coincides with the high density of the central area. Urban planning can interfere with the problem of accidents, with plans to decentralize commercial activities, encourage automobile disuse, and promote adequate spaces for sustainable mobility and traffic.
Categories: Novetats

Port cities in a globalised network: identifying challenges and visions for the future of maritime hubs

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 18:43
Port cities in a globalised network: identifying challenges and visions for the future of maritime hubs Blasi, Daniele La complejidad del escenario actual relacionado con el planeamiento, la gobernanza, y las estrategias de proyecto de áreas portuarias necesita un enfoque cada vez más detallado. Los desafíos que enfrentan las ciudades portuarias en el contexto de recesión global y revisión de crecimiento urbano, junto a una visión atenta hacia el desarrollo sostenible, ofrecen la oportunidad de reconsiderar el rol del puerto en áreas urbanas. Una breve reseña de procesos urbanos activados en el ámbito Mediterráneo Meridional durante la última década ayuda a identificar posibles escenarios para la renovación del valor de la infraestructura portuaria no solamente en términos de logística, comercio o turismo. Como las fluctuaciones económicas globales, también evoluciona el rol de la infraestructura, y la tensión que establece con las dinámicas urbanas locales. Soluciones inspiradas por la intermodalidad podrían otorgar al puerto de la era digital las necesarias conexiones globales más allá de las solas dinámicas logísticas.; The complexity of the actual scenario related to planning, governance, and design strategy of large-scale port areas needs a growing detailed focus. The new challenges that port-cities are facing in the context of global recession and revision of urban growth for the years to come, together with a sensible view towards sustainable development, offer the opportunity to reconsider the role of ports in urban areas. A brief review of urban processes activated in the Southern Mediterranean context over the past decade, helps to identify possible scenarios for renewing the economic value of the port infrastructure not only in terms of logistics, trade or tourism. As global economy changes, so does the role of large-scale infrastructure, and its tension with the local dynamics of the city. Solutions inspired by intermodality may offer the digital era port to be globally interconnected beyond the solely logistics dynamics.
Categories: Novetats

El proyecto urbano como instrumento de integración de refugiados y solicitantes de asilo: un modelo habitacional cooperativo y de acogida difusa para la rehabilitación urbana

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 18:24
El proyecto urbano como instrumento de integración de refugiados y solicitantes de asilo: un modelo habitacional cooperativo y de acogida difusa para la rehabilitación urbana Casu, Marco El control de los flujos de migración forzada pretende resolver un caso de emergencia, aunque en realidad en los últimos años se trata de un fenómeno bastante estructurado donde la acogida de refugiados y solicitantes de asilo puede suponer un laboratorio de investigación sobre políticas habitativas y proyectos urbanos. El sistema de acogida en Italia se basa en estructuras centralizadas donde se alojan los inmigrantes forzados, en áreas lejos de la vida urbana. En Europa se han llevado a cabo proyectos para un nuevo modelo de acogida que prevé una mayor implicación de la población local dentro de los procesos de reorganización urbana. Partiendo del análisis de algunos casos de buenas prácticas se razona sobre la convivencia, para relacionar refugiados y solicitantes de asilo con otros sectores de la población, sobre el modelo de acogida difusa, para fomentar el contacto directo con la población local, y sobre la rehabilitación arquitectónica, para integrar la acogida de los nuevos flujos migratorios con el fenómeno de abandono e infrautilización de áreas residenciales. A través de un proyecto de social housing difuso, que involucre a los inmigrantes con la población local y active servicios participativos útiles para toda la ciudad, se puede desencadenar un proceso de mejora de la calidad de la vida urbana.; The control of forced migration flows aims to solve an emergency, but in later years it has become a structured phenomenon where the host of refugees and asylum seekers may be a research laboratory on housing policies and urban projects. Hosting system in Italy is based in centralized structures where forced immigrants are settled far from the urban life. Several projects regarding hosting models have been carried out in Europe, which aim for a bigger implication of local community within the processes of urban reorganization. The review of some examples of good practices on shared living, able to put together refugees, asylum seekers and residents; diffuse hosting model, in order to encourage direct contact with local population; and building rehabilitation, that aims to solve the problem of abandoned and underused buildings with the new migrants flows. Through a diffuse social housing project, that involves immigrants with the local population and activate useful participative services for the whole neighborhood, a process of improvement of the urban life quality can be triggered.
Categories: Novetats

Estudio de mejoras para una fábrica de contenedores flexibles

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 18:14
Estudio de mejoras para una fábrica de contenedores flexibles Zavaleta Mantilla, Delio David
Categories: Novetats

Combining the assignment of pre-defined routes and RTAs to sequence and merge arrival traffic

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 17:55
Combining the assignment of pre-defined routes and RTAs to sequence and merge arrival traffic Dalmau Codina, Ramon; Alenka, Justinas; Prats Menéndez, Xavier Continuous descent operations (CDO) with required times of arrival (RTAs) have been identi ed as a potential solution to reduce the environmental impact without compromising capacity. However, in high traffic scenarios RTAs may not suffice to maintain safe separa- tion, and air traffic controllers may still need to use
Categories: Novetats

Diseño de un velero de 9,5 metros de eslora de categoría de diseño b para regatas costeras y de altura.

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 17:14
Diseño de un velero de 9,5 metros de eslora de categoría de diseño b para regatas costeras y de altura. Vidal Vila, Roc El proyecto trata del diseño de una embarcación a vela con el objetivo de hacer una embarcación para competir en regatas. El diseño se basa en el espiral de diseño del cual se hace solamente la primera vuelta. Se calculan las dimensiones principales, se ajustan las formas para obtener una embarcación más rápida. Se calcula el escantillonado para una categoría de diseño B mediante elementos finitos. El plano vélico es calculado y comprobado con un programa de VPP. Finalmente se calcula la estabilidad de la embarcación y se mira si cumple con los requisitos de la norma especificada. Al acabar se presenta los parámetros de la embarcación y se comparan los resultados obtenidos con embarcaciones parecidas. También se hace referencia a parámetros que deben ser modificados en la segunda vuelta de espiral.
Categories: Novetats

Estudio de los riesgos para la salud asociados a la construcción naval con acero y aluminio

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 17:06
Estudio de los riesgos para la salud asociados a la construcción naval con acero y aluminio Fuentes Sánchez, María del Mar A lo largo de los años, la construcción naval ha experimentado grandes cambios debido a los avances tecnológicos que se han producido. Éstos han permitido la aparición de un gran número de nuevos materiales de construcción, como por ejemplo el acero, aluminio, los materiales compuestos, entre otros. Estos materiales están destinados principalmente a la construcción de cascos, superestructuras u otras zonas del buque. La elección del material durante la fase de diseño del buque presenta una gran importancia ya que en este momento se deben tener en cuenta diversos factores. Algunos de éstos están relacionados con aspectos técnicos propios de la construcción del buque, como por ejemplo: el tipo de buque, resistencia estructural del material, resistencia a la corrosión, el peso, fatigas, mantenimiento y reparación, entre otros. Durante la construcción y el posterior funcionamiento del buque, estos aspectos técnicos son inspeccionados por unas organizaciones no gubernamentales denominadas Sociedades de Clasificación. Éstas garantizan que los buques sean construidos de acuerdo con los requisitos establecidos por aquella que se encarga del buque y ofrecen una mayor seguridad para el propio buque, las personas que navegan en él y también para el medio marino. Además de los factores mencionados, los cuales hacen referencia a características técnicas propias de la construcción del buque y del material seleccionado para su construcción, también se deben tener en cuenta aquellos relacionados con los costes económicos, durabilidad, riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, entre otros. Este trabajo se centra en el estudio de los riesgos, tanto físicos como químicos, que pueden afectar a la salud de los trabajadores que se encuentran en el astillero durante el proceso de construcción de un buque fabricado con acero o aluminio. Concretamente, este proyecto trata sobre aquellos que son originados durante los procesos de laminación, soldadura, corte y pintura de los buques construidos con estos dos materiales. Previamente, el trabajo consta de una descripción de las características generales de éstos, los requerimientos establecidos por las Sociedades de Clasificación en relación con estos dos materiales y una comparativa entre ellos. Al mismo tiempo, también se hace una mención de las medidas y equipos que se deben utilizar como elementos preventivos para evitar o disminuir a mínimos los peligros que pueden producirse durante estos trabajos.
Categories: Novetats

Movilidad urbana sostenible en ciudades intermedias colombianas: metodología y diagnóstico territorial

UPCommons - dl., 10/02/2017 - 16:42
Movilidad urbana sostenible en ciudades intermedias colombianas: metodología y diagnóstico territorial Moreno Miranda, Milton Mauricio; Beltrán Cárdenas, Juan Pablo; Palomino Rozo, Nicolás Esteban Este estudio presenta el resultado de la implementación de una metodología, la cual se utilizó en campo para levantar información relacionada con las condiciones de movilidad no motorizada de la ciudad de Zipaquirá. Para ello se utilizó la escala a nivel de “manzana”, se trabajó con 83 polígonos y 347 bordes dentro del casco urbano. Con base en el marco teórico, el cual se apoya en autores y referentes, se produce como resultado un diagnóstico territorial. Para ello se tuvo en cuenta el resultado obtenido en campo y el análisis de los instrumentos de planeación vigentes en la ciudad. Esto permitió evidenciar vacíos conceptuales presentes en tales documentos. Finalmente, el artículo expone algunas conclusiones y recomendaciones que aportan a la reflexión en cuanto a las condiciones de movilidad de las ciudades intermedias en Colombia; In this paper we present the result of the implementation of a methodology, which was used to collect field information related to the conditions of non-motorized mobility of the city of Zipaquirá. We used urban block as work scale: 83 polygons and 347 edges within the urban center. Based on the theoretical framework, which relies on authors and referents, a territorial diagnostic was generated. We analyzed the field results and the city planning instruments that currently has the city. This allowed to show conceptual gaps present in such documents. Finally, we present some conclusions and recommendations that contribute to the reflection on the mobility conditions about intermediate cities in Colombia.
Categories: Novetats

Caracterizacion del powertrain de un vehiculo pequeño eléctrico modular de 4 ruedas: Vehículo L6

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 20:23
Caracterizacion del powertrain de un vehiculo pequeño eléctrico modular de 4 ruedas: Vehículo L6 González Gijón, Valentín Se trata de definir los principales componentes del powertrain de un pequeño vehiculo urbano electrico que pueda usarse como dos plazas hasta pequeño taxi de 4 personas
Categories: Novetats

Urban streams and physical activity promotion: toward an ecological-experiential approach

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 19:58
Urban streams and physical activity promotion: toward an ecological-experiential approach Gargiulo, Irene; Benages Albert, Marta; Garcia Acosta, Xavier; Vall Casas, Pere Physical activity nearby urban streams is a relevant issue of public health. Ecological models offer an holistic understanding of the factors that influence this practice. However, issues related to the experiential processes behind people-place interactions remain overlooked. Through the analysis of a Barcelona metropolitan stream, this research proposes and tests an integrated ecological-experiential approach. Twenty-four in-depth map-based and go-along interviews were conducted with lay-public. Qualitative content analysis using ATLAS.ti software revealed six place-experience patterns related to users’ motivations for physical activity. Likewise, physical and social factors influential to physical activity were identified. Such factors became barriers or facilitators depending on the perception of each pattern, and the most controversial issue was safety. The diverse perception of factors can lead to conflict when the itineraries related to different experiential patterns coincide. Such finding suggests that the design of inclusive and specialized itineraries is required for physical activity promotion.
Categories: Novetats

Disseny d'un remolc per cotxes de Fórmula Student.

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 19:55
Disseny d'un remolc per cotxes de Fórmula Student. Sarasibar Fernandez Layos, Adrià Dissenyar un remolc on es puguin portar tant un com dos cotxes de Fórmula Student a la vegada. Pel projecte s'utilitzarien dades reals proporcionades per l'equip de FS.
Categories: Novetats

Central do Brasil: uma perspectiva humanizada do nódulo central de transportes do Rio de Janeiro

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 19:45
Central do Brasil: uma perspectiva humanizada do nódulo central de transportes do Rio de Janeiro Bittencourt, Lua; Medeiros, Camila; Hildebrand, Marília; Linke, Clarisse O presente trabalho vem com a intenção de demonstrar o estudo feito pelos colaboradores durante o Curso de Mobilidade Urbana Sustentável do IED - Instituto Europeu de Design em sua sede no Rio de Janeiro, durante o ano de 2016. O artigo pretende abordar o quadro atual da realidade do pedestre e usuário da Central do Brasil, o nó de transportes da cidade do Rio de Janeiro, assim como trazer as propostas elaboradas pelo grupo para a melhoria do espaço a nível do pedestre.; This paper intends to demonstrate the study done by the group during the Sustainable Urban Mobility Course of IED - European Design Institute at its headquarters in Rio de Janeiro, during the year 2016. The article intends to address the current framework of the reality of the pedestrian and user of Central do Brasil, the transport node of the city of Rio de Janeiro, as well as bringing the proposals made by the group to improve space at the pedestrian level.
Categories: Novetats

Elementos de la identidad en el espacio público: la experiencia de Patio Bonito, un barrio sin proyecto

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 19:04
Elementos de la identidad en el espacio público: la experiencia de Patio Bonito, un barrio sin proyecto Arboleda Kogson, Juliana El espacio público que se ha desarrollado en la arquitectura de los barrios populares posee diferentes características que lo hacen singular entre los muchos otros que pueden verse en una metrópoli como Bogotá. La dimensión de la calle, la cantidad y calidad de los vacíos urbanos o la modificación de las alturas de las viviendas son algunas de las premisas que suele aparecer en el análisis de lo construido por los pobladores en este tipo de barrios. Sin embargo, en Patio Bonito, a estas premisas iniciales es necesario sumarle otro tipo de elementos que complementan y transforman lo público (la decoración de las fachadas, la extensión de las aceras hacia el interior de las plantas bajas, la aparición de vehículos de comercio y transporte ambulante) que tienen una incidencia directa en lo cotidiano. De esta manera se busca analizar todos los elementos que le otorgan identidad al barrio y que lo distinguen de muchos otros existentes con características similares.; The public space developed in popular architecture has different characteristics that make it singular among the many others that can be seen in a metropolis like Bogota. The dimension of the street, the quantity and quality of the urban lacks or the modification of the heights of the houses are some of the premises with which it usually appears in the analysis of what the inhabitants built in this type of neighborhoods. However, in Patio Bonito, to these initial premises it is necessary to add another type of elements that complement and transform the public (the facades decoration, the extension of the low floors, the appearance of artifacts of commerce and ambulant transport) that has a direct incidence in the formation of the everyday. In this way, it is sought to analyze all the elements that grant identity to the neighborhood and that characterize it of many others existing with similar characteristics.
Categories: Novetats

Cárcel para la ciudad: estudio sobre los equipamientos carcelarios en Colombia

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 18:54
Cárcel para la ciudad: estudio sobre los equipamientos carcelarios en Colombia Forero Martin, Daniel Eduardo La cárcel es un equipamiento que influye en la sociedad. Clasificar los centros penitenciarios, definir su población, crear dinámicas de interacción y mantener el contacto con el resto de la sociedad con un enfoque hacia la resocialización podría descongestionar los centros carcelarios. Este estudio explora los impactos físicos de una problemática carcelaria, sin tener en cuenta la arquitectura de las cárceles; analizándo su relación con el contexto. Se plantearán principios de aprovechamiento de infraestructura que beneficiaría a la población privada de la libertad y garantizaría el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos. Investigación generada para posterior prueba y evaluación en proyectos futuros.; Prisons are equipments that influence and have an impact on society. Classifying penitentiaries, defining its population, and setting dynamics of interaction between prisons and society through approach towards resocialization could relieve and reduce prison overcrowding. This study explores how to tackle the structural, physical and perceivable affairs in the context of prisons, without taking into account its architecture. To do so, it explores the current interventions performed in different prisons and their impact. Furthermore, it aims to provide principles and procedures to make the most of penitentiaries’ infrastructure, which could benefit inmates and also guarantee the city inhabitants a “right to the city”. This research has the aim of being applied and evaluated from the proposed approaches and models of long term intervention.
Categories: Novetats

Per què no utilitzem localitzadors?

UPCommons - dv., 09/29/2017 - 18:30
Per què no utilitzem localitzadors? Romaní Roca, Gilbert El treball analitza el mercat actual de localitzadors de diverses tecnologies i utilitats en primer lloc, per després definir i crear un prototip que millora l'aplicació de tecnologies ja existents, així com el model de negoci que permet rendibilitzar la comercialització del localitzador.
Categories: Novetats

Pàgines

Subscriure a Publica! agregador - Novetats