Novetats

FONAMENTS MATEMÀTICS

UPC OpenCourseware - dl., 07/17/2017 - 00:00
Explicar els conceptes fonamentals i alguns exemples d'utilització d'espais vectorials i d'aplicacions lineals, i realitzar càlculs bàsics.
Operar amb nombres complexos i calcular arrels de polinomis.

Utilitzar les eines fonamentals del càlcul diferencial per estudiar funcions d'una variable, i obtenir aproximacions de funcions mitjançant el polinomi de Taylor.

Explicar el teorema fonamental del càlcul integral i la seva utilització en la solució de diversos problemes.
Categories: Novetats

LÒGICA I ÀLGEBRA

UPC OpenCourseware - dl., 07/17/2017 - 00:00
· Assimilar els algoritmes bàsics de l'aritmètica entera
· Aprendre la importància del paper dels nombres primers en la tecnologia actual
· Dominar el llenguatge de les congruències
· Dominar el llenguatge de la teoria de conjunts
· Comprendre les relacions d'equivalència i saber reconèixer-les
· Comprendre les relacions d'ordre i saber reconèixer-les
· Assimilar el concepte abstracte d'operació en un conjunt
· Utilitzar correctament el llenguatge de la teoria de conjunts
· Dominar l'ús de les connectives i el procés de formalització d'enunciats
· Interpretar enunciats. Validar o invalidar raonaments
· Conèixer l'estructura algebraica de les proposicions
· Aplicar el mètode de resolució per automatitzar les deduccions d'enunciats
· Dominar l'ús dels quantificadors i el procés de formalització de predicats
Categories: Novetats

ESTADÍSTICA

UPC OpenCourseware - dl., 07/17/2017 - 00:00
Consolidar els conceptes fonamentals de l'estadística desenvolupant la capacitat d'aplicació en problemes d'enginyeria.
Capacitar l'estudiant per utilitzar amb bon criteri les eines estadístiques necessàries per a la modelització i la resolució de problemes de l'àmbit de l'enginyeria.
Utilitzar l'estadística per a resoldre problemes d'enginyeria o establir models.
Categories: Novetats

Anàlisi i disseny d'un Add-on per a Navision

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:53
Anàlisi i disseny d'un Add-on per a Navision Lamas Escruela, Albert This document pretends to reflect both the analysis of requirements and the design of the architecture and the data model, which are needed to develop and implement an add-on for the Warehouse granule of Dynamics Navision, the Microsoft business management program Olivia Sistemas works with. Therefore, the mean goal of this document is to analyze and implement a project as an extension of Navision that allows Warehouse Employers of all the companies that work with the Warehouse granule of Navision to simplify their job by giving them an intuitive and comfortable tool. The analysis of the requirements leads the project to the definition of Container, as a component which allows to group and move together the warehouse products, a main concept which data model design focus in. In spite of this, the global architecture of the system is also determined: the communication between data basis and the customer is based on an App.; Este documento pretende reflejar tanto el análisis de los requerimientos como el diseño de la arquitectura y el modelo de datos, necesarios para el desarrollo e implementación de un add-on para el módulo de Almacén de Dynamics Navision, el programa de gestión empresarial de Microsoft con el que trabaja Olivia Sistemas. Así pues, el objetivo fundamental que persigue este documento es el de realizar tanto el análisis como el diseño de un proyecto en forma de extensión de Navision que permita dotar a los operarios de almacén, de aquellas empresas clientes de Olivia que trabajen con el módulo de Almacén de Navision, de una herramienta que facilite su día a día y que sea cómoda e intuitiva. El análisis de requerimientos lleva el proyecto a la definición del Contenedor, concepto que agrupa y permite mover conjuntamente los productos de almacén, y que supone el núcleo del diseño del modelo de datos definido. Además, también se define la arquitectura global del sistema, basando la comunicación entre la Base de Datos y el Cliente en una Aplicación Web.; Aquest document pretén reflectir tant l’anàlisi dels requeriments com el disseny de l’arquitectura i del model de dades, necessaris per al desenvolupament i implementació d’un add-on pel mòdul de Magatzem de Dynamics Navision, el programa de gestió empresarial de Microsoft amb el qual treballa Olivia Sistemas. Així doncs, l’objectiu fonamental que persegueix aquest document és analitzar i dissenyar un projecte en forma d’extensió de Navision que permeti dotar els operaris de magatzem, d’aquelles empreses clientes d’Olivia que treballin amb mòdul de Magatzem de Navision, d’una eina que faciliti el seu dia a dia i que sigui còmode i intuïtiva. L’anàlisi de requeriments dirigeix el projecte cap a la definició de Contenidor, concepte que agrupa i permet moure conjuntament els productes del magatzem, y que suposa el nucli del disseny del model de dades. Tot i així, també es defineix l’arquitectura global del sistema, basant la comunicació entre la Base de Dades i el Client en una Aplicació Web.
Categories: Novetats

Navegación autónoma de drones y automatización de rutas aplicadas a la limpieza de edificios

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:49
Navegación autónoma de drones y automatización de rutas aplicadas a la limpieza de edificios Plaza Rey, Daniel This thesis describes the process of analysis and implementation of a SW solution, based on a low cost HW, to automate routes in building cleaning operatives using UAVs. In the first part of the thesis there is a review of the different options available in the market, both HW and SW, for the autonomous flight of UAVs. In the second part it is described the design and implementation of a software solution that allows performing an autonomous flight all along the surface to be cleaned. At the end, there are described all the tests that have been carried out to prove the correct performing of the software.; Este trabajo recoge el proceso de análisis e implementación de un software (SW), basado en hardware (HW) de bajo coste, para la automatización de rutas para la limpieza de edificios con UAVs. En una primera parte se recoge el estudio de las opciones disponibles en el mercado para el vuelo autónomo de UAVs, así como el estado del arte actual de la limpieza de edificios. En una segunda parte se recoge el diseño e implementación de un software que permite recorrer la zona a limpiar de forma totalmente autónoma, con las consiguientes pruebas para demostrar su correcto funcionamiento.; Aquest treball recull el procés d’anàlisi i implementació d’un SW, basat en un HW de baix cost, per a l’automatització de rutes per a la neteja d’edificis amb UAVs. En una primera part es recull l’estudi de les opcions disponibles al mercat, tant de SW com de HW per al vol autònom de UAVs, així com l’estat de l’art de les metodologies de neteja d’edificis. En una segona part es recull el disseny i implementació d’una solució software que permet recórrer la zona a netejar de forma autònoma, amb les corresponents proves per demostrar el seu correcte funcionament.
Categories: Novetats

Dancing with deep learning

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:46
Dancing with deep learning Arnal Romero, Gisela Art and technology are in constant synergetic expansion. Willy Barleycorn - Machine Learning in Dance. When art uses technology as a way of creation by the hand of the own artist it comes a synergy with great potential. “Dancing With Deep Learning” is born from the convergence between technology and art in order to create a machine-human collaboration. In such a manner, the system is a catalyst of inspiration for the dancer and choreographer, allowing them to expand their creations inside the artistic area. This fi- nal degree thesis exposes a generation system of new choreographic material in the own style of the dancer as a way to record her artistic repertory or proposing new material in front of the artistic lack. Inside of the core of ”Dancing with Deep Learning” we find a Recurrent Neural Network trained with given data by the movement of the dancer that is also capable of generating new sequences of dance.; Art and technology are in constant synergetic expansion. Willy Barleycorn - Machine Learning in Dance. Quan l’art utilitza la tecnologia com a medi de creació de la mà dels propis artistes sorgeix una sinergia amb gran potencial. Dancing with deep learning neix de la convergencia entre tecnologia i art amb la finalitat d’una col·laboracio màquina/humà. Així doncs, el sistema es un catalitzador d’inspiració per al ballar i coreograf permetent expandir les seves creacions dins de l’ambit artístic. El present treball de final de grau presenta un sistema de generacio de nou material coreogràfic dins de l’estil del ballar amb la finalitat d’ampliar el seu repertori artístic o proporcionar-li nou material enfront de la manca d’aquest ultim. En el nucli de Dancing with Deep Learning es troba una xarxa neuronal recurrent entrenada amb dades proporcionades pel moviment del ballar, per generar noves seqüències de ball.; Art and technology are in constant synergetic expansion. Willy Barleycorn - Machine Learning in Dance. Cuando el arte utiliza la tecnología como medio de creación de la mano de los propios artistas surge una sinergia con gran potencial. Dancing with deep learning nace de la convergencia entre tecnología y arte con el fin de una colaboración maquina/humano. Así pues, el sistema es un catalizador de inspiración para el bailarín y coreógrafo permitiendo expandir sus creaciones dentro del ámbito artístico. El presente trabajo de final de grado presenta un sistema de generación de nuevo material coreografico dentro del estilo del bailarín con el fin de ampliar su repertorio artístico o proporcionarle nuevo material frente a la carencia del mismo. En el núcleo de Dancing with Deep Learning se encuentra una red neuronal recurrente entrenada con datos proporcionados por el movimiento del bailarín, para generar nuevas secuencias de baile.
Categories: Novetats

Visualización objetiva de la experiencia de usuario en VR y AR

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:43
Visualización objetiva de la experiencia de usuario en VR y AR Torres Romero, Eduard This document details the end-of-grade work done at the School of Telecommunications Engineering of Barcelona with the collaboration and supervision of the image group. The main objective was the objective visualization (in third person) of the user experience in real time during its navigation in virtual reality (VR) or augmented reality (RA). This visualization will be implemented by the insertion of virtual elements in the image of an external camera. These elements must be consistent in position, scale and rotation with the subjective perception of the user.; El presente documento detalla el trabajo de final de grado realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona con la colaboración y supervisión del grupo de imagen. El principal objetivo fue la visualización objetiva (en tercera persona) de la experiencia de usuario en tiempo real durante su navegación en realidad virtual (VR ) o aumentada (AR ). Dicha visualización se implementará mediante la inserción de elementos virtuales en la imagen de una cámara externa. Dichos elementos deberán ser coherentes en posición, escala y rotación con la percepción subjetiva del usuario.; Aquest document detalla el treball de final de grau realitzat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona amb la col·laboració del grup d'Imatge. El principal objectiu va ésser la visualització objectiva (en tercera persona) de l'experiència d'usuari en temps real durant la navegació en realitat virtual (VR) o augmentada (AR). Aquesta visualització s'implementarà mitjançant la inserció d'elements virtuals en la imatge d'una càmera externa. Aquests elements hauran de ser coherents en posició, escala i rotació amb la percepció subjectiva de l'usuari.
Categories: Novetats

Disseny d'un sistema de tomografia d'impedància elèctrica basat en l'AFE4300

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:37
Disseny d'un sistema de tomografia d'impedància elèctrica basat en l'AFE4300 Arregui Villaplana, Adrián A prototype of a minimal electrical impedance tomography system is designed and manufactured to allow independent measurements of impedance with autonomous battery power and remotely controlled with Bluetooth from another device, a PC, in which the impedance samples are received. The system is based on the Texas Instruments AFE4300 integrated circuit, which injects current at certain frequencies through the 8 channels of current injection available, and using the 8 channels of voltage measurement calculates the value of the impedance in the measured terminals. The system is driven by a microcontroller PIC16F886, in charge of controlling both the AFE4300 and the Bluetooth module HC-06. The image reconstruction is performed by a LabVIEW based software which uses an existent reconstruction algorithm compiled in a DLL. The performance of the system is demonstrated by measuring resistive networks and saline solution phantoms by reconstructing the images to the respective measurement zones.; Se diseña y fabrica un prototipo de un tomógrafo de impedancia eléctrica mínimo que permita adquirir medidas independientes de impedancia con alimentación autónoma con baterías y controlado remotamente con Bluetooth desde otro dispositivo, un PC, en el que se reciben las muestras de impedancia. El sistema está basado en el circuito integrado AFE4300 de Texas Instrumentos, el cual inyecta corriente a determinadas frecuencias por los 8 canales de inyección de corriente de que dispone, y utilizando los 8 canales de medida de tensión calcula el valor de la impedancia en la zona medida. El sistema está gobernado por un microcontrolador PIC16F886, encargado de controlar tanto la AFE4300 como el módulo Bluetooth HC-06. La reconstrucción de la imagen se realiza mediante un software basado en LabVIEW que utiliza un algoritmo de reconstrucción ya existente compilado en una DLL. Se demuestran las prestaciones del sistema midiendo redes de resistencias y phantoms salinos reconstruyendo las imágenes en las respectivas zonas de medida.; Es dissenya i construeix el prototipus d'un tomògraf d'impedància elèctrica mínim que permeti adquirir mesures independents d’impedància amb alimentació autònoma amb bateries i controlat remotament amb Bluetooth des d’un altre dispositiu, un PC, en el que es reben les mostres d’impedància. El sistema està basat en el circuit integrat AFE4300 de Texas Instruments, el qual injecta corrent a determinades freqüències pels 8 canals d'injecció de corrent de que disposa, i utilitzant els 8 canals de mesura de tensió es calcula el valor de la impedància en la zona mesurada. El sistema està governat per un microcontrolador PIC 16F886, encarregat de controlar tant l’AFE4300 com el mòdul Bluetooth HC-06. La reconstrucció de la imatge es realitza mitjançant un software basat en LabVIEW que utilitza un algoritme de reconstrucció ja existent compilat en una DLL. Es demostren les prestacions del sistema mesurant xarxes de resistències i phantoms salins reconstruint les imatges a les respectives zones de mesura.
Categories: Novetats

Massive TDMA for satellite communications

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:33
Massive TDMA for satellite communications Palau Puigdevall, Ponç This project simulates with MATLAB a satellite Up-Link environment. The protocol used by the users to access the satellite is the CRDSA (Contention Resolution Diversity Slotted Aloha), a random access protocol based in TDMA(Time Division Multiple Access). This protocol manages the signals received by the satellite by applying a Successive Interference Cancellation Algorithm (SIC).; Este proyecto simula con MATLAB un entorno de Up-Link a un satélite. El protocolo de acceso utilizado es el CRDSA (Contention Resolution Diversity Slotted Aloha), un protocolo basado en TDMA (Time Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División en Tiempo). Este protocolo gestiona las señales recibidas por el satélite mediante un algoritmo de cancelación de interferencias.; Aquest projecte simula un entorn d'Up-Link a un satèl·lit. El protocol d'accés utilitzat pels diferents usuaris que accedeixen aleatòriament al satèl·lit és el CRDSA (Contention Resolution Diversity Slotted Aloha), un protocol basat en TDMA (Time Division Multiple Access, Accés Multiple per Divisió de Temps). Aquest protocol gestiona les senyals rebudes pel satèl·lit mitjançant un Algoritme de Cancel·lació d'Interferències.
Categories: Novetats

Web panel for an IaaS application called Openhuaca

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:29
Web panel for an IaaS application called Openhuaca Bernadó Cadenas, Gerard L’objectiu del projecte es el crear una plataforma web interactiva per una aplicació, que està essent creada en aquest mateix moment pel departament de Telemàtica, anomenada Openhuaca. Openhuaca es una aplicació en BASH que treballa en una interfície de consola de comandes i està basada en LXC. LXC és una tecnologia de virtualizació en el nivell de sistema operatiu (SO) que permet córrer diferents sistemes Linux aïllats entre sí, en la mateixa màquina. Am bels contenidors, un únic kernel Linux és compartit entre la màquina host i les màquines virtuals. L’objectiu del projecte és doncs, proveir al usuari una eina fácil i intuitiva per a poder fer servir les principals característiques de la aplicación Openhuaca sense la necessitat de conèixer els aspectes més tècnics d’aquesta. Desde la nostra aplicació, podrem ser capaços de portar a terme les següents accions: - Crear/Borrar contenidors. - Arrancar/Parar/Congelar un contenidor existent. - Comprovar la configuració dels contenidors. - Comprovar la informació de la xarxa. - Crear/Borrar usuaris a la aplicación.; El objetivo del proyecto es crear una plataforma web interactiva por una aplicación, que está siendo creada en este mismo momento por el departamento de Telemática, llamada Openhuaca. Openhuaca se una aplicación en BASH que trabaja en una interfaz de consola de pedidos y está basada en LXC. LXC es una tecnología de virtualizació en el nivel de sistema operativo (SONIDO) que permite correr diferentes sistemas Linux aislados entre sí, en la misma máquina. Am belios contenedores, un único kernel Linux es compartido entre la máquina hueste y las máquinas virtuales. El objetivo del proyecto es pues, proveer al usuario una herramienta fácil y intuitiva para poder usar las principales características de la aplicación Openhuaca sin la necesidad de conocer los aspectos más técnicos de esta. Desde nuestra aplicación, podremos ser capaces de llevar a cabo las siguientes acciones: - Crear/Borrar contenedores. - Arrancar/Parar/Congelar un contenedor existente. - Comprobar la configuración de los contenedores. - Comprobar la información de la red. - Crear/Borrar usuarios a la aplicación.; The purpose of this project then is to create an interactive web panel for a CLI application that is also being developed in this department called Openhuaca. Openhuaca is a BASH application that works in CLI, command line interface and it is dependent of Linux Containers(LXC). The LXC is an operating system-level virtualization method for running multiple isolated Linux systems (containers) on a single host. With containers, a single Linux kernel is shared between the host and the virtual machines and thus containers can achieve higher densities of isolated environments than when using virtual machines. The scope of the project is to provide the users an easy and intuitive use of the main features of the Openhuaca CLI application without knowing the technical aspects of it. From within our application we should be able to perform all the basic actions from the CLI application: - Create/Destroy containers. - Start/stop/freeze existing containers. - Check the configuration of the containers. - Check the status of the network. - Create/Delete users in the application. Virtualization with containers and CoreOS
Categories: Novetats

Measuring the evolution of timbre in Billboard Hot 100

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:24
Measuring the evolution of timbre in Billboard Hot 100 Pons Albà, Aleu This project consists in analyzing the timbre blend of some representative most popular songs along last 60 years: Billboard Hot 100's first positions of all weeks of the analysed years. The study focus the attention in those years that made a revolutionary change in Western popular music, according to musicological bibliography. After studying musical timbre and its state of the art in order to define the methodology, the data-set is defined, obtained and perceptually analysed and classified. Then a two-parts system is developed. First part consist in timbre characterization using MFCCs (Mel-frequency cepstral coefficients), ZCC (zero-crossing count) and brightness musical descriptor. And second part is the automatic classification of all data-set using trained and validated SVM (support vector machine) models. Finally, obtained results show an approximation of mainstream music timbre evolution. Despite of their questionable validity and the risks of falling into false attributions or generalizations, final conclusions point -with regard to Billboard Hot 100- to the non-influence of punk, an increase of high load of low frequencies and electronic sounds along time, and the influence of hip hop and trap.; Este proyecto consiste en analizar la mezcla de timbre de algunas de las canciones más populares a lo largo de los últimos 60 años: las primeras posiciones de la Billboard Hot 100 de todas las semanas de los años analizados. El estudio centra la atención en aquellos años que hicieron un cambio revolucionario en la música popular occidental, según la bibliografía musicológica. Después de estudiar el timbre musical y su estado de la cuestión para definir la metodología, el conjunto de datos se define, se obtiene y perceptivamente se analiza y se clasifica. Luego se desarrolla un sistema de dos partes. La primera parte consiste en la caracterización del timbre mediante MFCCs (coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel), ZCC (conteo de cruce a cero) y el descriptor musical de brillo. Y la segunda parte es la clasificación automática de todos los conjuntos de datos utilizando modelos SVM (máquinas de soporte vectorial) formados y validados. Finalmente, los resultados obtenidos muestran una aproximación de la evolución del timbre de la música mainstream (de la corriente principal). A pesar de su cuestionable validez y los riesgos de caer en falsas atribuciones o generalizaciones, las conclusiones finales apuntan -con respecto a la Billboard Hot 100- a la no-influencia del punk, un aumento de alta carga de bajas frecuencias y sonidos electrónicos a lo largo del tiempo y la influencia del hip hop y el trap.; Aquest projecte consisteix en analitzar la mescla tímbrica d'algunes de les cançons més populars al llarg dels últims 60 anys: les primeres posicions de la Billboard Hot 100 de totes les setmanes dels anys analitzats. L'estudi centra l'atenció en aquells anys que van provocar un canvi revolucionari en la música popular occidental, segons la bibliografia musicològica. Després d'estudiar el timbre musical i el seu estat de la qüestió per definir la metodologia, es defineix i s'obté el conjunt de dades i s'analitza i es classifica perceptualment. Després es desenvolupa un sistema de dues parts. La primera part consisteix en la caracterització del timbre mitjançant MFCCs (coeficients cepstrals en les freqüències de Mel), ZCC (número d'encreuaments per zero) i el descriptor musical de brillantor. I la segona part és la classificació automàtica de tot el conjunt de dades utilitzant models SVM (màquina de vector de suport) entrenats i validats. Finalment, els resultats obtinguts mostren una aproximació de l'evolució del timbre de la música mainstream (del corrent principal). Tot i la seva qüestionable validesa i els riscos de caure en atribucions errònies o generalitzacions, les conclusions finals apunten -respecte a la Billboard Hot 100- a la no-influència del punk, un augment de l'alta càrrega de baixes freqüències i sons electrònics al llarg del temps i la influència del hip hop i el trap.
Categories: Novetats

Understanding multimorbidity from a systems biology and complex networks perspective

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:19
Understanding multimorbidity from a systems biology and complex networks perspective Amell Tosas, Adrià Epidemiological studies have demonstrated the existence of different types and levels of comorbidity and multimorbidity (presence of one or more diseases added to a primary disease in the same individual). The Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) has described the existence of clusters, i.e. epidemiological groups, of patients with comorbidity and multimorbidity in the Catalan population using hierarchical clustering. The present study aims to expand on these results by applying a network-based analysis of the epidemiological data. Nodes represent categories of diseases from the International Classification of Diseases (ICD). They are connected by weighted edges according to their degree of co-occurrence based on the relative risk. This analysis describes central diseases, major nodes communities, and relations of diseases across time and gender.; Estudios epidemiológicos han demostrado la existencia de diferentes tipos y niveles de comorbilidad y multimorbilidad (presencia de una o más enfermedades añadidas a una enfermedad primaria en el mismo individuo). El Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) ha descrito la existencia de clústeres, i.e. grupos epidemiológicos, de pacientes con comorbilidad y multimorbilidad en la población catalana utilizando análisis de clústeres jerárquicos. El presente estudio pretende expandir en los resultados aplicando un análisis basado en redes de los datos epidemiológicos. Los nodos representan categorías de enfermedades de la clasificación internacional de enfermedades (ICD). Estos están conectados por enlaces con pesos de acuerdo con su grado de coocurrencia basado en el risco relativo. Este análisis describe enfermedades centrales, comunidades principales de nodos y relaciones de enfermedades a lo largo del tiempo y por género.; Estudis epidemiològics han demostrat l'existència de diferents tipus i nivells de comorbiditat i multimorbilitat (presència d'una o més malalties afegides a una de primària en un mateix individu). L'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) ha descrit l'existència de clústers, i.e. grups epidemiològics, de pacients amb comorbiditat i multimorbilitat a la població catalana utilitzant anàlisis de clústers jeràrquics. El present estudi pretén expandir en els resultats aplicant un anàlisi basat en xarxes de les dades epidemiològiques. Els nodes representen categories de malalties de la classificació internacional de malalties (ICD). Aquests estan connectats per enllaços amb pesos d'acord al seu grau de co-ocurrència basat en el risc relatiu. Aquest anàlisis descriu malalties centrals, comunitats principals de nodes i relacions de malalties al llarg del temps i per gènere.
Categories: Novetats

Application of ultra-narrowband systems to low power wide area networks

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 17:12
Application of ultra-narrowband systems to low power wide area networks Alonso Poal, Marina Concepts such as Internet of Things (IoT) or Machine to Machine (M2M) are gaining more and more interest as they will provide connectivity for countless number of devices. The main challenge of this paradigm is to connect these devices at a low cost, with a limited infrastructure and featuring a very long-life time with mild energy requirements. The goal of the investigation underlying this Degree Thesis is to analyze in detail Ultra Narrow-Band (UNB) systems as a candidate solution for Low Power Wide Area Networks (LPWAN), which are fundamental to support IoT applications. Firstly, a basic Point to Point (P2P) baseband communication system is simulated, which is later on extended into a passband system. The next step focuses on studying several PHY aspects, such as the modulation and the pulse-shaping. From this chapter, it can be concluded that the DBPSK modulation is an excellent option for a UNB communication both for its robustness to the phase offset induced by the channel and its acceptable Bit Error Rate (BER). Concerning the pulse shaping, performance metrics such as the BER, the Power Spectral Density (PSD) and the Peak to Average Power Ratio (PAPR) reveal that the pulse used in GMSK with a length of 4 symbol periods, is an excellent option. Later on, relevant aspects from the Medium Access Control layer are studied. In this regard, it has been decided to simulate the ALOHA random access mechanism in its four variants (pure and slotted in time and frequency domains). It is concluded that the hybrid cases where at least pure ALOHA is performed in one domain are the best options to be used in a UNB system. To be able to extend the coverage to places where there is no terrestrial infrastructure, the application of UNB to satellite networks is evaluated. In this case, the analysis is conducted taking advantage of the study carried out in terrestrial environments. It has concluded that UNB systems could deal with the impairments of the satellite, such as the Doppler effect, by properly designing the receiver. The main contribution of this project to the State of the Art is the conclusion taken from this final part of the thesis, where it is demonstrated that the Doppler effect evaluated on different elevations has not a negative impact on the random-access characteristics, leading to the conclusion that satellite communications are indeed a good option in LPWAN in terms of random access.; Conceptos como el Internet de las Cosas (IoT) o el Máquina a Máquina (M2M) están ganando cada vez más y más interés ya que proveerán conectividad a un incontable número de dispositivos. El principal reto de este paradigma es conectar estos dispositivos a un bajo precio, con una infraestructura limitada y con una larga vida con requerimientos energéticos bajos. El objetivo de esta investigación subyacente a este Trabajo de Final de Grado es analizar en detalle sistemas de banda estrecha (UNB) como una solución candidata para redes de largo alcance y de bajo consumo (LPWAN), claves para soportar aplicaciones de IoT. Primeramente, se simula un sistema de comunicaciones banda base punto a punto (P2P) básico que después se extiende a un sistema paso banda. El siguiente paso se centra en estudiar aspectos relevantes de la capa PHY, como la modulación y el pulso conformador. De este capítulo se concluye que la modulación DBPSK es una excelente opción para comunicaciones UNB debido tanto a su robustez frente a offsets en la fase introducidos por el canal como a su buena tasa de error de bit (BER). Respecto al pulso conformador, métricas como la BER, la densidad espectral de potencia (PSD) y la relación de pico a potencia media (PAPR) revelan que el pulso usado en GMSK con una longitud de 4 periodos de símbolo es una excelente opción. A continuación, aspectos relevantes de la capa MAC se estudian. En este caso, se ha decidido simularse un mecanismo de acceso aleatorio ALOHA en sus cuatro variantes (puro y ranurado para los dominios en tiempo y frecuencia). Se concluye que los casos híbridos donde como mínimo el ALOHA puro se realiza en un dominio son las mejores opciones para un sistema UNB. Para poder extender la cobertura donde no hay infraestructura terrestre, se evalúa la aplicación de UNB a redes satélite. En este caso, se realiza el estudio aprovechando la simulación realizada para ambientes terrestres. Se concluye finalmente que los sistemas UNB pueden tratar con los impedimentos de los satélites, como el efecto Doppler, si se diseña correctamente el receptor. La contribución principal de este proyecto al State of the Art es la conclusión sacada de la parte final de la tesis, donde se demuestra que el efecto Doppler evaluado en diferentes elevaciones no tiene un impacto negativo en las características del acceso aleatorio, concluyendo así que las comunicaciones por satélite son efectivamente una buena opción para LPWAN, en términos de acceso aleatorio.; Conceptes com la Internet de les Coses (IoT) o el Màquina a Màquina (M2M) estan guanyant cada cop més i més interès ja que proveiran connectivitat a un incomptable nombre de dispositius. El principal repte d’aquest paradigma ´es connectar aquests dispositius a un baix cost, amb una infraestructura limitada i que tinguin una vida llarga amb requeriments energètics baixos. L’objectiu d’aquesta investigació subjacent a aquest Treball de Fi de Grau és estudiar la aplicació de sistemes de banda ultra estreta (UNB) com una solució candidata per a xarxes de llarg abast i de baix consum (LPWAN), claus per a suportar aplicacions de IoT. Primerament, es simula un sistema de comunicacions punt a punt (P2P) banda base, que després s’estén a un sistema passabanda. El pas següent es centra en estudiar diferents aspectes PHY, com la modulació o els pols conformador. D’aquest capítol es pot concloure que la DBPSK és una opció excel·lent per a les comunicacions UNB tant per la seva robustesa a l’offset de fase introduït pel canal com la seva bona taxa d’error de bit. Respecte el pols conformador, mètriques com la BER, la densitat espectral de potència (PSD) i la relació de pic amb la potència mitja (PAPR), revelen que el pols utilitzat en GMSK amb una longitud de 4 períodes de símbol ´es una opció excel·lent. A continuació s’estudien aspectes rellevants de la capa MAC (control d’accés al medi). Per a aquest treball s’ha escollit crear un entorn que simuli el mecanisme d’accés aleatori ALOHA en les seves quatre variants (pur i ranurat en els dominis temps i freqüència). Es conclou que els casos híbrids on com a mínim l’ALOHA pur es dona en un domini són les millors opcions a utilitzar en un sistema UNB. Per a poder estendre la cobertura on no hi ha infraestructura terrestre, s’avalua la opció satèl·lit. En aquest cas, la anàlisis es realitza aprofitant l’estudi desenvolupat per als escenaris terrestres. Es conclou que els sistemes UNB podrien tractar amb els impediments dels satèl·lits tals com l’efecte Doppler, si el receptor es dissenya properament. La contribució principal d’aquest projecte al State of the Art és la conclusió extreta de la part final de la tesis, on es demostra que l’efecte Doppler avaluat en diferents elevacions no té un impacte negatiu en les característiques d’accés aleatori, arribant a la conclusió de que les comunicacions per satèl·lit són efectivament una bona opció per a LPWAN, en termes d’accés aleatori.
Categories: Novetats

Influence of internal flexibility on the double glass transition in a series of odd non-symmetric liquid crystal dimers characterised by dielectric measurements

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:36
Influence of internal flexibility on the double glass transition in a series of odd non-symmetric liquid crystal dimers characterised by dielectric measurements Diego Vives, José Antonio; Sellarès González, Jordi; Díez Berart, Sergio; Salud Puig, Josep; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra López, Miguel; López Pérez, David Orencio; de la Fuente Lavin, Maria Rosario; Ros, M Blanca Dielectric measurements (thermally stimulated depolarisation currents and broadband dielectric spectroscopy) have been performed near the glass transition to study the glass transition on the odd non-symmetric liquid crystal (LC) dimers of the series -(4-cyanobiphenyl-4'-oxy)--(1-pyreniminebenzylidene-4'-oxy) alkanes (CBOnO.Py) with n ranging from 3 to 9. A previous study [S. Diez-Berart et al., Materials 8 (2015) 3334] carried out in CBO11O.Py showed the presence of two glass transition temperatures, attributed to different molecular motions of the terminal groups. The study performed allows us to analyse the molecular dynamics in the rest of the series and determine the role played by the flexible spacer. Parallel and perpendicular orientations of the molecular director with regards to the probe electric field have been investigated. The low and intermediate observed relaxations are explained in the framework of Stocchero's theoretical model [M. Stocchero, J. Chem. Phys. 121 (2004) 8079] for the dielectric behaviour of non-symmetric LCs dimers, as independent end-over-end rotations of each terminal semi-rigid unit. As the length of the spacer chain in the series of compounds decreases, the different relaxations become progressively more coupled at the glass transition. Numerical simulations of the calorimetric response from the obtained kinetic parameters show good agreement with experimental behaviour.
Categories: Novetats

Modelització del comportament tèrmic dels condensadors

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:33
Modelització del comportament tèrmic dels condensadors Ponsetí Madaula, Joan Pere This project aims to the analysis and later modelling of the thermal behaviour of electronic components such as capacitances. Several simulations have been studied and some variations regarding main aspects such as geometry, physical properties, material arrangement, etc have been taken into account. Also, some theory about electric failures have been stated and the causes of these malfunctions. In the first chapter, history, types, structure, performance, etc, of capacitors have been introduced, as well as some previous studies regarding to the thermal behaviour modelling of this kind of electronic components. Some sections have been also dedicated to the theoretical background that there is behind heat transfer, differential equations (specifically the heat equation) and all knowledge needed to make the project more comprehensive. A realistic model of layered-dissipated power has been developed. It's been carried out following this layered internal structure of different materials (composing the actual capacitors' cores). Unidimensional and bidimensional simulations have been done considering a space and time discretization. Bidimensional results have shown lower temperatures than the ones found in unidimensional simulations. This is discussed in the conclusions The irreversibility of the capacitors' degradation has been concluded too, studying the entropy of the process.
Categories: Novetats

Drone configuration for seaside rescue missions

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:30
Drone configuration for seaside rescue missions Garro Fernandez, Jose Miguel The project is based on creating a first aid tool to perform a coastline rescue with an unmanned. The System is formed by a ground segment, where the ground station will be placed and an air segment, where the unmanned vehicle, equipped with all the necessary extra devices to perform the mission will be found. For notices of possible drownings, the ground station will receive notifications that users will publish using a Mobile application. This app will allow users to capture images of the victim location and push them to the server, which will re-direct the information to the station covering that location. The operator will be responsible of starting the mission. This operation will follow a pre- established route, generated by the processor, according to the requests of the operator. To generate the mentioned routes, first, will be necessary to create an operating model suitable for the location of the mission, this model will be defined with an extended markup language file. The mission is made up of different stages, similarly to the civil operations. The scan and launch phase stand out among the all steps. In these both paths the vehicle will scan the are to find the victim and deploy the floater once the victim is found. The vehicle control is done via a visual interface and communication with the air segment will be established by radio. In case of failure, the system will have 4G coverage to continue the operation. The unmanned aircraft is in charge of performing the mission (controlled by the operator). To operate the mission autonomously, the unmanned vehicle is equipped with an autopilot system, which will perform the flight plans uploaded by the processor. In addition of the radio communication and the autopilot, the vehicle will be equipped with one floater, which will be deployed to give support to the victim. If during the mission, some kind of problem arises, the operator may request an emergency recovery sequence. Otherwise, in case that everything is working perfectly the platform will be recovered tracing back its previous steps or in a direct recover if the battery level starts to be critical.
Categories: Novetats

Experimental study of the main component of a technology for its use in space propulsion at cryogenic conditions

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:24
Experimental study of the main component of a technology for its use in space propulsion at cryogenic conditions Gallego Chacón, Guillermo As the aerospace technology progresses, new challenges emerge which have to be managed and solved to make future space exploration missions possible. This study faces one of these challenges: The efficient long-term storage of cryogenic propellant. Nowadays the available technology is not sufficiently evolved to ensure thermal isolation throughout the entire mission which can be months or even years. It's a given fact that propellant lost due to boil-off will happen. This inevitably calls for the imperative necessity of controlling the bubbles generated by the boiling for two reasons: Firstly, to avoid the loss of thousands of litres of propellant and secondly to prevent the possible generation of foam structures, which could be hazardous at different stages of the mission. Ones of the technology proposed by the UPC Microgravity laboratory to control and eliminate the bubbles is based on the use of ultrasonic acoustic waves, created by piezoelectric devices. The objective of this study is to find a piezoelectric material that works correctly at cryogenic temperatures, more exactly at -253ºC which is the boiling temperature of liquid hydrogen, to obtain the control of the bubbles in the liquid. Our initial hypothesis is based on the possibility of controlling the bubble formation and dynamics in boiling in cryogenic propellant storage tanks by means of an acoustic wave generated by a piezoelectric device. At present, there isn't any piezoelectric ceramic material that works efficiently and is durable at such low temperatures. In fact, the piezoelectric effect has barely been studied at these temperatures, probably due to the lack of applications. However, there are studies about bubble control in liquids by means of acoustic waves in microgravity. The research for a good piezoelectric material for this purpose turns out to be a challenge without any guaranteed success. On the other hand, if such a material was found, it could be used in future space missions. This study is part of an investigation project subsidized by the government for its originality and innovation in the aerospace sector, due to it's the first to focus this problem to the real conditions at cryogenic conditions. Its main focus is on the cryogenic conditions of fluids. To carry out the study, piezoelectric ceramics have been procured and selected specifically for their promising properties, to carry out the intended experiments. The measurements were obtained in the Piezoelectric Materials laboratory of Physics Department of the UPC. The results show that the intended application is not feasible, since the piezoelectric properties of all ceramic materials studied have been decreasing exponentially with temperature up to a minimum at which the desired performance in the targeted range of operating temperatures doesn't appear at all. We conclude that the use of these ceramics, which by its design were initially very promising, must be discarded for the insufficient piezoelectric response under cryogenic conditions. However, the aim of the project is not completely discarded, since there are other possible materials, like piezoelectric crystals that could work as required at very low temperatures.
Categories: Novetats

Estudio TCAS y GPWS de Vueling en 2016

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:19
Estudio TCAS y GPWS de Vueling en 2016 Vazquez Crespo, Alejandro This report explains the study carried out to analyze all events TCAS (Traffic Colision Avoidance System) and GPWS (Ground Proximity Warning System) happened in Vueling company throughout 2016. First of all, it is put into the situation of which were the reasons that makes the systems implemented as well as the logic of them in order to understand their behavior during flight and have an explanation of why they have took place in. The objectives of this study is to have a register of all the events which have been occurred in 2016 and find a cause to a possible repetitively of them and then, analyze through the department to consider possible actions to mitigate it in case it is necessary. There is a feeling which part of TCAS events of the whole year were caused by the excessive rate of the Vueling aircraft speed. However, in terms of GPWS events there is an evidence of repetition in some airports and it is expected that these events do not come out of already known conditions. Related to the study carried out with all the events TCAS, all data obtained has been analyzed with the company analysis program, Flightscape. After that, a cross-check study has been done with Flightradar, website which shows the information of air traffic in real time and allows you to search for replays of aircrafts during a period of times of six months. It has to be mentioned that this cannot be achieved without the account of the department which has the corresponding permissions to take a look at all the database, identifying the aircraft intruder and analyzing the event. On the other hand, with GPWS events, this part of the whole study was done only with Flightscape program and then analyzing relevant information of the event. With the results obtained and without finding a repetitively which takes the department part in to mitigate this issue, Safety Note will be published to inform all the pilots of company about the facts which have been occurred in 2016.
Categories: Novetats

Potential of katabatic and valley winds for generation of wind energy

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:09
Potential of katabatic and valley winds for generation of wind energy Laboreo Esteban, Juan Diurnal mountain wind systems are thermally driven wind systems produced by the buoyancy effects associated with the diurnal cycle of heating and cooling over mountainous terrain. This project evaluates the potential of these winds for generation of wind energy, analysing the effect of different geometric and climatic parameters on the mountainous wind systems, and the considering the performance of wind turbines under these conditions. The suitable turbines will often be of small scale due to the usually weak nature of these winds. This project was conceived as an initial approach to a more ambitious research the purpose of which is to study the feasibility of installing arrays of wind turbines in dams, as a novel alternative to produce renewable energy. This solution, if proven feasible, would provide a second, complementary use of the existing infrastructures in dams for management and distribution of hydroelectric energy. The effects of the thermal difference, height, slope angle, heating of the mountain, ambient stability and other factors relevant to the features of slope and valley winds have been further examined. For this purpose, two theoretical models of slope winds and valley winds have been studied and used, which provided estimated values of wind speed. These data were then used to compute the wind energy that could be potentially produced with several models of turbines. The results show that valley winds might be used as a new alternative in the renewable energy field under specific meteorological and geographical conditions. However, if focusing only on the Mediterranean region, in certain areas, the winds might not be strong enough to produce significant wind energy in an efficient way. Valley winds may reach wind speeds up to 7.5 ms-1, using fixed atmospheric conditions, similar to those found in the Mediterranean region, producing between 0.2 and 0.87 MW per year depending on the performance of the different turbines studied in this project.
Categories: Novetats

Implementación y validación de un sistema de recogida de datos oportunista basado en UAV, utilizando la tecnología Bluetooth Low Energy

UPCommons - dv., 07/14/2017 - 11:06
Implementación y validación de un sistema de recogida de datos oportunista basado en UAV, utilizando la tecnología Bluetooth Low Energy Rodriguez Marquez, Javier The objective of this project is implement and validate a platform onboard an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) able to obtain performance and operation parameters of a Bluetooth Low Energy (BLE) system. To reach the proposed objective, first of all, a study of the Bluetooth Low Energy technology has been done, in aspects like the message's structure and the protocol stack. Then, an opportunistic data collection system based on Unmanned Aerial Vehicle (UAV), using Bluetooth Low Energy technology has been designed, implemented and validated. This system is conformed by a ground station, a PC with a BLE USB module (Bluegiga BLED112), for which a user interface that allows to obtain useful data about the system performance has been developed, and a beacon that will be onboard a UAV. This beacon is conformed of a 3D printed box, and contains an Arduino, a BLE long range module (BLuegiga BLE121LR) (Bluetooth Low Energy Long Range module used), GPS receiver, and batteries. For this beacon, also the code programming of the different parts that allows the correct communication between the involved devices, has been implemented. Moreover, the platform (quadcopter) that holds the onboard generator and transmitter data system, has been mixed properly with the Remotely Piloted Aircraft (RPA) technology, allowing generating marks from the radio control transmitter. Finally, all the field tests have been designed and done, to give extrapolable and representative data about the Bluetooth Low Energy performance technology, in this scenario to validate the complete system.
Categories: Novetats

Pàgines

Subscriure a Publica! agregador - Novetats