Novetats

Gestión de la micro-red eléctrica de una casa conectada a red y con generación fotovoltaica

UPCommons - dj., 07/06/2017 - 09:43
Gestión de la micro-red eléctrica de una casa conectada a red y con generación fotovoltaica Vadillo Espinosa, David L‘evolució de l‘actual model energètic cap a un més eficient i ecològic és un dels grans reptes a afrontar per la humanitat en el present segle. Les micro-xarxes, la gestió energètica i la generació renovable a petita escala són una eina fonamental per complir amb els objectius de la Directiva 2012/27/UE. Aquest projecte té coma finalitat determinar els criteris de gestió energètica més adequats per a una micro-xarxa elèctrica domèstica amb autoconsum fotovoltaic. S‘analitza el mercat i el marc regulador del sistema elèctric espanyol amb l‘objectiu d‘avaluar la situació actual del país i les conseqüències que això comporta per a la implantació de sistemes de gestió energètica amb autoconsum fotovoltaic. Tenint en compte el mercat i el marc regulador del sistema elèctric, s‘han simulat varis escenaris mitjançant diferents criteris de gestió amb valors reals de consum i generació fotovoltaica. A partir dels resultats obtinguts, s‘han extret conclusions sobre quins son els criteris energètics òptims a seguir segons la situació actual per a una micro-xarxa elèctrica domèstica.
Categories: Novetats

CPU accounting in CMP processors

UPCommons - dj., 07/06/2017 - 09:14
CPU accounting in CMP processors Luque, Carlos; Moreto Planas, Miquel; Cazorla, Francisco; Gioiosa, Roberto; Buyuktosunoglu, Alper; Valero Cortés, Mateo Chip-MultiProcessors (CMP) introduce complexities when accounting CPU utilization to processes because the progress done by a process during an interval of time highly depends on the activity of the other processes it is co-scheduled with. We propose a new hardware accounting mechanism to improve the accuracy when measuring the CPU utilization in CMPs and compare it with the previous accounting mechanisms. Our results show that currently known mechanisms could lead to a 12% average error when it comes to CPU utilization accounting. Our proposal reduces this error to less than 1% in a modeled 4-core processor system.
Categories: Novetats

Estudi i comparació de les veles rígides i les veles tradicionals

UPCommons - dc., 07/05/2017 - 17:42
Estudi i comparació de les veles rígides i les veles tradicionals Charles Vila, David La Copa Amèrica és actualment l’esdeveniment esportiu més prestigiós al món de la vela, més inclús que els Jocs Olímpics. És a més a més, el trofeu esportiu vigent més antic del món i històricament sempre ha estat escenari de desenvolupament d’innovacions tecnològiques per a l’esport de la vela. Per a l’edició 35a de l’America’s Cup es va decidir mantenir el format utilitzat a l’edició de l’any 2013, competint amb embarcacions pràcticament iguals entre els equips, els catamarans ACC, característics per adoptar foils i una vela rígida o wingsail. Aquest projecte consisteix precisament en estudiar l’aerodinàmica de les wingsails utilitzades a la 35a Copa Amèrica. Mitjançant programes de mètodes numèrics basats en Dinàmica Computacional de Fluids (CFD), s’estudiaran diverses seccions i configuracions del perfil amb l’objectiu de comprendre i visualitzar el comportament del flux d’aire al voltant de la vela rígida. A més a més, es realitzarà una estudi aerodinàmic de les veles tradicionals amb la finalitat de no només demostrar que efectivament les wingsails són més eficients aerodinàmicament que les veles clàssiques, sinó que es pretén quantificar aquestes diferències de rendiment. Després d’un estudi teòric preliminar on s’introduiran conceptes relacionats amb la vela que s’utilitzaran per a la simulació, es realitzarà el modelat de la seccions mitjançant el programa de Disseny Assistit per Ordinador (CAD) SolidWorks. Destacar que gràcies a l’organització de la Copa Amèrica s’ha tingut accés al model en 3D de la vela rígida utilitzada a la 35a edició de la competició a partir de la qual s’han modelat, primerament les seccions de la vela rígida, per després modelar les de la vela tradicional. Finalment es realitzarà la simulació de tots els perfils sota les mateixes condicions mitjançant el programa ANSYS Fluent i s’analitzaran els resultats obtinguts per tal d’avaluar les diferències de rendiment entre les dues tecnologies de veles.
Categories: Novetats

Informe de la embarcación “Las Nenas Uno” Con matrícula 7ªVA-3-449-97

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 11:27
Informe de la embarcación “Las Nenas Uno” Con matrícula 7ªVA-3-449-97 Mateu Llevadot, Jordi; Torralbo Gavilán, Jordi La embarcación objeto de este informe se denomina LAS NENAS UNO con matrícula 7ª VA-3-449-97 y se encuentra fuera del agua en el Port de Mataró.
Categories: Novetats

Informe de valoración de la embarcación “Miga Dos” con matrícula 7ªBA-5-241-03

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 11:23
Informe de valoración de la embarcación “Miga Dos” con matrícula 7ªBA-5-241-03 Mateu Llevadot, Jordi; Torralbo Gavilán, Jordi La embarcación objeto de este informe se denomina MIGA DOS con matrícula 7ª BA- 5-241-03 y se encuentra a flote en el Port de Mataró.
Categories: Novetats

Implantació d'energia solar tèrmica i biomassa per a A.C.S. i calefacció d'una residència geriàtrica al terme municipal de Palafrugell (Girona), i altres mesures d'eficiència energètica

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 10:55
Implantació d'energia solar tèrmica i biomassa per a A.C.S. i calefacció d'una residència geriàtrica al terme municipal de Palafrugell (Girona), i altres mesures d'eficiència energètica Palom Agustí, Marc The current energy model, both nationally and globally, is going through an important transition due to an imminent need to preserve our planet in terms of sustainability, since high levels of consumption and contaminant emissions frame this current model as unsustainable, and in many cases, dependant. This transition, mainly based on the implementation of renewable energy and energy efficiency in order to reduce the fossil fuel consumption, requires at the same rate, fast development and technical solutions, as well as a strong political and business contribution. This project is developed within this transition framework, contributing by implementing renewable energies and other energy efficiency measures in the rehabilitation of DHW and heating facilities of a nursing home, with the clear objective of reducing the current natural gas consumption, and so reduce the CO2 emissions associated to this as well, without affecting the consumption profile of the nursing home. This implementation is fulfilled with an economic viability analysis.
Categories: Novetats

Estudio técnico-económico de la implementación de un sistema híbrido FV-Diésel

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 10:00
Estudio técnico-económico de la implementación de un sistema híbrido FV-Diésel Lara Díaz, Nathaniel Alfonso El presente proyecto tuvo como principal objetivo de investigación el diseñar un sistema híbrido de generación eléctrica que combinara tecnología renovable (fotovoltaica) y convencional (grupo electrógeno), y calcular su rentabilidad económica. Con la implementación de este sistema se pretendía atender dos de las más grandes problemáticas en el área de producción eléctrica: aumento de contaminación por la energía consumida de la red y poca fiabilidad de suministro de las tecnologías renovables. Durante el desarrollo de este proyecto, inicialmente se señaló la información necesaria para comenzar con el diseño del sistema híbrido, tal como las características generales del emplazamiento, componentes del sistema y legislaciones técnicas correspondientes. Seguidamente se realizó el estudio analítico técnico-económico, donde se detallaron y justificaran los métodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo el mismo. Posteriormente, se efectuó una validación de los resultados obtenidos en el desarrollo analítico mediante simulación computacional. Finalmente, según las condiciones establecidas se concluye que el sistema híbrido con una capacidad base de 15.12 kW no es rentable según el método analítico, mientras que en el computacional lo es con un retorno de inversión de 14 años y ganancias de 14.532 € en los 25 años de operación del sistema. Lo anterior dio la oportunidad de comparar ambos métodos y realizar un análisis final de los procedimientos y resultados más relevantes de cada uno de ellos.
Categories: Novetats

State reference center for the mental care, Campanar, Valencia, Spain

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 09:51
State reference center for the mental care, Campanar, Valencia, Spain Peñín Llobell, Alberto
Categories: Novetats

Relacions entre l’empresa privada i la UPC. Anàlisi del cas Endesa

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 09:49
Relacions entre l’empresa privada i la UPC. Anàlisi del cas Endesa Lago Rodríguez, Telma El present Treball de Fi de Grau d’Enginyeria de l’Energia és un projecte de Aprenentatge i Servei realitzat amb Enginyeria Sense Fronteres que pretén aportar una mica de llum sobre les relacions existents entre l’empresa privada i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’anàlisi d’aquestes relacions es farà mitjançant l’estudi d’un cas concret: el de l’empresa del sector energètic Endesa. Al llarg del treball es mostraran les modalitats de col·laboració entre les empreses privades i la universitat, per després centrar-se en Endesa, amb un recull de la seva activitat i història i dels punts de relació amb la UPC, finalitzant amb una valoració d’aquestes relacions.
Categories: Novetats

Impacto de la educación diferenciada por género sobre la vocación de las chicas hacia los estudios científico-técnicos

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 09:39
Impacto de la educación diferenciada por género sobre la vocación de las chicas hacia los estudios científico-técnicos Mas Ortoneda, Joan Marc El presente trabajo tiene como objetivo principal medir y validar una posible relación causa-efecto sobre el porcentaje de vocaciones científico-técnicas declaradas en el colectivo femenino, una vez cursadas las enseñanzas de secundaria obligatoria, en función del modelo de estructuración del centro. En particular, se propone comparar las percepciones entorno a la tecnología de alumnas pertenecientes a centros gestionados según el modelo de educación diferenciada (en adelante grupo de intervención) con sus homólogas en centros equivalentes regidos por el modelo de educación mixta (en adelante grupo de control). Se plantea un posible marco teórico en el campo de la psicología como base conceptual sobre la cual se formulará una hipótesis de trabajo y se procede a la recogida e interpretación de datos obtenidos comparando los resultados del grupo de intervención y del grupo de control. El documento se estructura principalmente en tres partes, Introducción, Desarrollo del trabajo, y Conclusiones. La Introducción presenta en primer lugar, y de forma breve, la problemática existente respecto a la baja tasa de matriculaciones a nivel universitario por parte de las mujeres en carreras científico-técnicas, en particular, en el área de las ingenierías y como esta cifra, lejos de mejorar en los últimos años, se degrada progresivamente. A partir de dicha problemática, se plantea estudiar y aislar el efecto que sobre esta cuestión puede generar un modelo de educación diferenciada por género respecto al modelo normalizado. El desarrollo del trabajo se subdivide en tres grandes bloques: por un lado, una descripción detallada del concepto de escuela diferenciada en oposición al modelo segregado o mixto, seguido de la exposición de un marco teórico que contextualiza el problema dándole estructura a la investigación realizada y finalmente la presentación del estudio de campo llevada a cabo con la intención de contrastar las hipótesis planteadas mediante encuestas a los principales actores. Por último, se presentan en el apartado de conclusiones tanto el análisis de los resultados y su interpretación como una reflexión de lo que se ha aportado con este trabajo y las limitaciones encontradas en su elaboración.; Aquest treball té com a objectiu principal mesurar i validar una possible relació causaefecte sobre el percentatge de vocacions cientificotècniques declarades en el col·lectiu femení, un cop acabats els ensenyaments de secundària obligatòria, en funció del model d'estructuració del centre. En particular, es proposa comparar les percepcions entorn de la tecnologia d'alumnes noies pertanyents a centres gestionats segons el model d'educació diferenciada (en endavant grup d'intervenció) amb les seves homòlogues en centres equivalents regits pel model d'educació mixta (d'ara en endavant grup de control). Es planteja un possible marc teòric en el camp de la psicologia com a base conceptual sobre la qual es formularà una hipòtesi de treball i es procedeix a la recollida i interpretació de les dades obtingudes comparant els resultats del grup d'intervenció i del grup de control. El document s'estructura principalment en tres parts, Introducció, Desenvolupament del treball, i Conclusions. La Introducció presenta de forma breu, la problemàtica existent respecte a la baixa taxa de matriculacions a nivell universitari per part de les dones en carreres cientificotècniques, en particular, en l'àrea de les enginyeries i com aquesta xifra, lluny de millorar en els últims anys, s’ha degradat progressivament. Prenem en consideració aquesta problemàtica, es planteja estudiar i aïllar l'efecte que sobre aquesta qüestió pot introduir el fet de cursar els estudis en un model d'educació diferenciada per gènere respecte al model normalitzat. El Desenvolupament del treball es subdivideix en tres grans blocs: d'una banda, una descripció detallada del concepte d'escola diferenciada en oposició al model segregat o mixt, seguit de l'exposició d'un marc teòric que contextualitza el problema donant-li estructura al treball de recerca i finalment la presentació de l'estudi de camp dut a terme amb la intenció de contrastar les hipòtesis plantejades mitjançant enquestes als principals actors. Finalment, es presenten en l'apartat de conclusions tant l'anàlisi dels resultats i la seva interpretació com una reflexió del que hom creu que ha aportat amb aquest treball junt amb les limitacions trobades en la seva elaboració.; The main purpose of this research work is to measure and validate a possible causeeffect relationship on the percentage of scientific vocations declared in the female student’s aggregate upon completion of secondary education depending on the adoption of a single-sex education model or not. It is proposed to contrast the perceptions around the technology of those students belonging to single-sex institutions (hereinafter intervention group) with those of their counterparts in similar institutions managed under a mixed sex model (hereinafter control group). A feasible theoretical framework in the field of psychology is introduced as a conceptual basis on which to formulate our working hypothesis, kicking-off the data gathering process and its later interpretation by means of comparing results between the intervention and control group. The document is structured in three main parts, Introduction, Work Development, and Conclusions. In the introduction section, it is briefly described the actual problem regarding the low enrolment rates of women in scientific and technical degrees, particularly in the area of engineering and, how this figure far from improving it is progressively degrading. Taking this scenario as our main driver, it is proposed to isolate the likely effects that on this matter, a single-sex education model can introduce by contrast to the commonly adopted mixed sex model. The development of the work therefore is subdivided into three main blocks: on the one hand, a detailed description of the concept of single-sex in opposition to the badly named segregated model, followed by the suggestion of a theoretical framework that may contextualise the problem, providing structure to the whole research and ending with the presentation of our fieldwork approach and attempt to validate our hypotheses by means of directly surveying the students. Finally, the conclusions section outlines both the results and their interpretation together with a reflection of what has been contributed to the subject matter with this work and the limitations encountered in its elaboration.
Categories: Novetats

Sistema de comunicación entre un dispositivo móvil Android/IOS y un dispositivo de medida de calcio en la orina

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 09:36
Sistema de comunicación entre un dispositivo móvil Android/IOS y un dispositivo de medida de calcio en la orina Molet Bachs, David
Categories: Novetats

Seniors residence and San José Chapel, Burjassot, Valencia, Spain

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 09:27
Seniors residence and San José Chapel, Burjassot, Valencia, Spain Peñín Llobell, Alberto
Categories: Novetats

Simulation and optimization of an HVDC network connecting offshore windfarms with the mainland

UPCommons - dt., 07/04/2017 - 09:22
Simulation and optimization of an HVDC network connecting offshore windfarms with the mainland Falgueras Farrerons, Nil En aquest projecte s’ha creat un algoritme capaç de simular una xarxa HVDC connectant parcs eòlics marins amb punts consumidors. Aquesta simulació té en compte el model analític en que es fonamenten les xarxes HVDC. La simulació també té en compte el control que s’aplica en aquest tipus de casos. A més, el mateix control del sistema permet calcular el punt òptim de treball per tal de que la xarxa optimitzi els resultats de transferència d’energia.
Categories: Novetats

El arquitecto: formación, competencias y práctica profesional

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:33
El arquitecto: formación, competencias y práctica profesional; L'arquitecte: formació, competències i pràctica professional; The architect: training, skills and professional practice Puig-Pey, Ana; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) La enseñanza de la Arquitectura debe adecuarse a los cambios que se producen en la sociedad y que representan nuevas maneras de ejercicio profesional. Los Arquitectos deben poder responder a un nuevo abanico de perfiles profesionales que les ofrece el mercado laboral. El actual sistema formativo permite dicha adecuación a lo largo de toda la vida profesional del Arquitecto dada su estructura de grado y masters. A través del análisis del Libro Blanco del Título de Grado de Arquitecto, resultado del trabajo llevado a cabo por una comisión de expertos, apoyados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005) y de la relación entre las competencias adquiridas en la formación y las requeridas en la práctica profesional, se propone una nueva estructura de perfiles profesionales genéricos del Arquitecto que permitirán  replantear la formación de grado y de master, permitiéndole acceder a los actuales y futuros escenarios de la práctica profesional. ; L'ensenyament de l'Arquitectura s'ha d'adequar-se als canvis que es produeixen en la societat i que representen noves maneres d'exercici professional. Els Arquitectes han de poder respondre a un nou ventall de perfils professionals que els ofereix el mercat laboral. L'actual sistema formatiu permet aquesta adequació al llarg de tota la vida professional de l'Arquitecte donada la seva estructura de grau i màsters. A través de l'anàlisi del Llibre Blanc del Títol de Grau d'Arquitecte, resultat del treball dut a terme per una comissió d'experts, recolzats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA, 2005) i de la relació entre les competències adquirides en la formació i les requerides en la pràctica professional, es proposa una nova estructura de perfils professionals genèrics de l'Arquitecte que permetran replantejar la formació de grau i de màster, permetent accedir als actuals i futurs escenaris de la pràctica professional.; The teaching of architecture must be adapted to the changes occurring in society and which represent new ways of professional practice. Architects must be able to respond to a new range of professional skills offered by the market. The current training system, with its structure of degree and masters, allows such adaptation. The analysis of the white book of the official title of architecture degree (ANECA, 2005) and the relationship between the competences acquired in training and those required in professional practice, offers a new structure of generic professional profiles that will allow the academia to rethink the training degree and master contains in order to facilitate the access to the current and future professional scenarios.
Categories: Novetats

Innovación en la captura y difusión de alto nivel de conocimiento tácito de la arquitectura

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:33
Innovación en la captura y difusión de alto nivel de conocimiento tácito de la arquitectura; Innovació en la captura i difusió d'alt nivell de coneixement tàcit de l'arquitectura; Innovation in high-level capture and diffusion of tacit architectural knowledge Burry, Mark; Universidad Tecnológica de Swinburne Este trabajo se centra en un "Programa de Diseño de Doctorado Embebido" (EDDP), que comprende una cohorte de candidatos de doctorado de diseño que están "insertados" fuera de la universidad para una parte sustancial de su candidatura. Específicamente, el documento detalla el marco y el resultado para los doctorados australianos en arquitectura, situados en contextos fuera de su experiencia y experiencia inmediata, y fuera del ámbito de la investigación académica tradicional. Estos contextos pueden ser extraídos potencialmente de la práctica profesional, la industria y el comercio; en áreas de interés tan diversas como la planificación, la propiedad, la construcción, la ingeniería civil y de infraestructuras, la ecología, los fabricantes, las instituciones financieras y las empresas de comunicación. También podrían ser colocados dentro de los equipos de proyectos del gobierno local, ONGs y PFN involucrando la salud comunitaria, la ciencia política y la definición de políticas, las ciencias sociales y la antropología, e incluso los sectores culturales como los museos.; Aquest treball se centra en un "Programa de Disseny de Doctorat encastat" (EDDP), que comprèn una cohort de candidats de doctorat de disseny que estan "inserits" fora de la universitat per a una part substancial de la seva candidatura. Específicament, el document detalla el marc i el resultat per als doctorats australians en arquitectura, situats en contextos fora de la seva experiència i experiència immediata, i fora de l'àmbit de la recerca acadèmica tradicional. Aquests contextos poden ser extrets potencialment de la pràctica professional, la indústria i el comerç; en àrees d'interès tan diverses com la planificació, la propietat, la construcció, l'enginyeria civil i d'infraestructures, l'ecologia, els fabricants, les institucions financeres i les empreses de comunicació. També podrien ser col·locats dins dels equips de projectes del govern local, ONG i PFN involucrant la salut comunitària, la ciència política i la definició de polítiques, les ciències socials i l'antropologia, i fins i tot els sectors culturals com els museus.; This paper focusses on an ‘Embedded Doctoral Design Program’ (EDDP), comprising a cohort of design PhD candidates who are ‘embedded’ outside the university for a substantial part of their candidature. Specifically, the paper details the framework and outcome for Australian doctoral candidates in architecture placed in contexts outside their experience and immediate expertise, and outside the traditional academic research setting. These contexts can be drawn potentially from professional practice, industry and commerce; in associated areas of interest as diverse as planning, property, construction, civil and infrastructure engineering, ecology, manufacturers, financial institutions and communication companies. They could also be placed within local government, NGO and NFP project teams involving community health, political science and policy definition, social science and anthropology, and even cultural sectors such as museums.
Categories: Novetats

El proyecto arquitectónico a la luz del “paradigma indicial”

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:32
El proyecto arquitectónico a la luz del “paradigma indicial”; El projecte arquitectònic a la llum del “paradigma indicial”; The architectural project under the perspective of the "indicial paradigm" Fayos, Francesc; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Este trabajo pretende mostrar un modelo sobre cómo se generan y organizan los conocimientos propios de disciplinas que, aun usando la ciencia y la tecnología como herramientas, se sitúan, por su esencia, más allá de éstas. Aplicaremos este modelo, basado en el llamado “paradigma indicial”, formulado por C. Ginzburg, al proyecto arquitectónico.Se realiza un análisis de las tres fases del proyecto arquitectónico: diagnosis, síntesis y concreción (Proyecto Ejecutivo), destacando algunos de los aspectos importantes en su realización. La reordenación de las fases, a la luz del paradigma indicial, permite obtener las conclusiones que se presentan.Sin embargo el cómo estos conocimientos se desarrollan en la sociedad moderna y como deben ser transmitidos se describirá en un trabajo posterior.; Aquest treball pretén mostrar un model sobre com es generen i organitzen els coneixements propis de disciplines que, tot i utilitzant la ciència i la tecnologia com a eines, se situen, per la seva essència, més enllà d'aquestes. Aplicarem aquest model, basat en l'anomenat "paradigma indicial", formulat per C. Ginzburg, al projecte arquitectònic.Es realitza una anàlisi de les tres fases del projecte arquitectònic: diagnosi, síntesi i concreció (Projecte Executiu), destacant alguns dels aspectes importants en la seva realització. La reordenació de les fases, a la llum del paradigma indicial, permet obtenir les conclusions que es presenten.No obstant això el com aquests coneixements es desenvolupen en la societat moderna i com han de ser transmesos es descriurà en un treball posterior.; This work aims to show a model of how to generate and organize the expertise of disciplines, even using science and technology as tools, are located beyond these. We apply this model, based on the so-called "indicial paradigm", formulated by C. Ginzburg, to the architectural project.An analysis of the three phases of the architectural project is carried out: diagnosis, synthesis and concretion (Executive Project), highlighting some of the important aspects in its realization. The reordering of the phases, in the light of the indexical paradigm, allows obtaining the conclusions that are presented.However how this knowledge is developed in modern society and how it should be transmitted will be described in a later work.
Categories: Novetats

Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia y la teoría para la arquitectura

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:32
Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia y la teoría para la arquitectura; Sobre la utilitat i el perjudici de la història i la teoria per a l'arquitectura; About the usefulness and prejudice of history and theory for architecture Ramon Graells, Antoni; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Apropiándose del título de un texto de Friedrich Nietszche: “Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida” (1874), el objetivo de este artículo consiste en exponer el papel de la Historia y la Teoría en los estudios de Arquitectura. El hilo discursivo del escrito se inicia con una aproximación conceptual apoyada en un espectro amplio de textos filosóficos que van de Nietzsche y Marx a Skinner y Gadamer, así como en destacar algunos fragmentos de los tratados de arquitectura de Vitruvio y Alberti. Una lectura que permite reflexionar sobre la relación entre teoría y praxis, así como sobre el papel instrumental y/o finalista de la Teoría de la Arquitectura.Tras esta introducción, el texto se sitúa en el marco de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Se estudia primero la genealogía de las asignaturas de Historia y Teoría desde la fundación de la Escuela, para a continuación exponer e interpretar los últimos y recientes cambios introducidos en el plan de estudios. Tras razonar el encadenamiento de las materias de Teoría e Historia a lo largo de la carrera, se profundiza en el análisis de una de ellas: Bases para la Teoría. Una observación que permite comprobar las posibilidades de una nueva pedagogía.El texto concluye dibujando el mapa de amenazas y oportunidades de este proceso. Amenazas, fundamentalmente debidas a la falta de recursos para desplegar las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, así como a la poca preparación, y a menudo convicción, del profesorado en aplicarlas. Oportunidades, de desplegar una docencia no basada únicamente en clases magistrales; de dar organicidad a los estudios de arquitectura, integrando en algunos momentos al conjunto de departamentos en tareas comunes.; Apropiant-se del títol d'un text de Friedrich Nietszche: "Sobre la utilitat i el perjudici de la història per a la vida" (1874), l'objectiu d'aquest article consisteix a exposar el paper de la Història i la Teoria en els estudis d'Arquitectura. El fil discursiu de l'escrit s'inicia amb una aproximació conceptual recolzada en un ampli espectre de textos filosòfics des de Nietzsche i Marx fins a Skinner i Gadamer, així com a destacar alguns fragments dels tractats d'arquitectura de Vitruvi i Alberti. Una lectura que permet reflexionar sobre la relació entre teoria i praxi, així com sobre el paper instrumental i/o finalista de la Teoria de l'Arquitectura.Després d'aquesta introducció, el text se situa en el marc de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. S'estudia primer la genealogia de les assignatures d'Història i Teoria des de la fundació de l'Escola, per a continuació exposar i interpretar els últims i recents canvis introduïts en el pla d'estudis. Després raonar l'encadenament de les matèries de Teoria i Història al llarg de la carrera, s'aprofundeix en l'anàlisi d'una d'elles: Bases per a la Teoria. Una observació que permet comprovar les possibilitats d'una nova pedagogia.El text conclou dibuixant el mapa d'amenaces i oportunitats d'aquest procés. Amenaces, fonamentalment degudes a la manca de recursos per desplegar les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior, així com de la poca preparació, i sovint convicció, del professorat en aplicar-les. Oportunitats, de desplegar una docència no basada únicament en classes magistrals; de donar organicitat als estudis d'arquitectura, integrant en alguns moments al conjunt de departaments en tasques comunes.; The aim of this article is to elucidate the role of History and Theory in the Architecture studies. The writing starts with a conceptual approach supported by a wide range of philosophical texts ranging from Nietzsche and Marx to Skinner and Gadamer. It, as well as highlights some fragments of architectural treatises of Vitruvius and Alberti. These readings allow the reflection about the relationship between theory and practice, as well as the instrumental role and/or utility of the Theory of Architecture.After this introduction, the paper's framework is the School of Architecture of Barcelona. The genealogy of the classes in History and Theory is studied since the founding of the school, to then expose and interpret the past and recent changes in the curriculum. After reasoning the chaining of the subjects of Theory and History along the studies, it delves into the analysis of one of them: Basis for Theory. One observation that allows to test the possibility of a new pedagogy.The text concludes by drawing a map of threats and opportunities in this process. Threats mainly come from the lack of resources to deploy the guidelines of the European Higher Education Space as well as from the poor preparation, and often from the lack of teachers’ conviction in its implementation. The opportunities consist in the possibility to deploy a teaching not based solely on lectures and hence, giving an organic sense to architectural studies, integrating at once all departments on common tasks.
Categories: Novetats

¿Qué urbanismo, para la formación de qué arquitecto?

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:32
¿Qué urbanismo, para la formación de qué arquitecto?; Quin urbanisme, per a la formació de quin arquitecte?; What urbanism, for the formation of what architect? Galindo González, Julián; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) El papel del arquitecto es un tema recurrente de debate debido a que su formación se sitúa a medio camino entre las disciplinas estrictamente técnicas, basadas en la investigación científica, y las disciplinas humanísticas, asociadas al arte y la cultura. Frente a la idea de acotar los campos de conocimiento para poder profundizar en cada uno de ellos, el arquitecto mantiene, en su formación, un campo de conocimiento abierto que le permita desarrollar tanto sus razonamientos como su intuición. Una situación incómoda y difícil en una sociedad que tiende a la segregación y especialización del trabajo.El presente artículo defiende esta formación abierta y valora las distintas aproximaciones a la arquitectura, centrándose en un aspecto específico: el papel que la disciplina urbanística, desde el análisis y compresión de la ciudad y sus territorios, tiene en la formación del arquitecto.Creemos que el urbanismo es una disciplina decisiva en la formación del arquitecto contemporáneo. Nos apoyaremos en algunas reflexiones de diferentes arquitectos modernos y contemporáneos que reivindican la construcción del espacio urbano como objetivo último de la arquitectura dentro de la ciudad. Si la arquitectura debe responsabilizarse del espacio del habitar, la ciudad constituye el espacio de confluencia donde ese habitar se hace social.Arquitectura y ciudad quedan vinculadas al ser la primera el material básico para la construcción de la segunda y la ciudad el espacio social en el que se enmarca toda arquitectura. ; El paper de l'arquitecte és un tema recurrent de debat a causa de que la seva formació se situa a mig camí entre les disciplines estrictament tècniques, basades en la investigació científica, i les disciplines humanístiques, associades a l'art i la cultura. Enfront de la idea d'acotar els camps de coneixement per a poder aprofundir en cada un d'ells, l'arquitecte manté, en la seva formació, un camp de coneixement obert que li permeti desenvolupar tant els seus raonaments com la seva intuïció. Una situació incòmoda i difícil en una societat que tendeix a la segregació i especialització del treball.El present article defensa aquesta formació oberta i valora les diferents aproximacions a l'arquitectura, centrant-se en un aspecte específic: el paper que la disciplina urbanística, des de l'anàlisi i compressió de la ciutat i els seus territoris, té en la formació de l'arquitecte.Creiem que l'urbanisme és una disciplina decisiva en la formació de l'arquitecte contemporani. Ens recolzarem en algunes reflexions de diferents arquitectes moderns i contemporanis que reivindiquen la construcció de l'espai urbà com a objectiu últim de l'arquitectura dins de la ciutat. Si l'arquitectura ha de responsabilitzar de l'espai de l'habitar, la ciutat constitueix l'espai de confluència on aquest habitar es fa social.Arquitectura i ciutat queden vinculades en ser la primera el material bàsic per a la construcció de la segona i la ciutat l'espai social en què s'emmarca tota arquitectura.; The role of the architect is a recurring theme of debate because his training is halfway situated between strictly technical disciplines, based on scientific research, and humanistic disciplines, associated with art and culture. Faced with the idea of limiting the fields of knowledge to be able to delve into each one of them, the architect maintains in his education an open field of knowledge that allows him to develop both his reasoning and his intuition. An uncomfortable and difficult situation in a society that tends to segregate and specialize of work.The present article defends this open formation and values the different approaches to architecture, focusing on a specific aspect: the role that urban discipline, from the analysis and understanding of the city and its territories, has in the architect’s education.We believe that urbanism is a decisive discipline in the education of the contemporary architect. We shall base on some reflections of different modern and contemporary architects who claim the construction of urban space as the ultimate goal of architecture within the city. If architecture should be responsible for the inhabiting space, the city constitutes the confluent space where that inhabiting becomes social.Architecture and the city remain linked as the first one is the basic material for the construction of the second one, which is the social space in where all architecture is framed.
Categories: Novetats

El papel del dibujo y materias básicas frente nuevas herramientas para manipular el espacio. Casos de estudio de investigación educativa en docencia arquitectónica

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:32
El papel del dibujo y materias básicas frente nuevas herramientas para manipular el espacio. Casos de estudio de investigación educativa en docencia arquitectónica; El paper del dibuix i matèries bàsiques davant noves eines per manipular l'espai. Casos d'estudi d'investigació educativa en docència arquitectònica; The role of drawing and basic disciplines front of new tools to manipulate space. Case studies in educational research in architectural education Subirós Brunet, Jordi; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); Redondo Domínguez, Ernest; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); Giménez Mateu, Lluís; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); Regot Marimón, Joaquim; Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) El objetivo de este trabajo es mostrar los  resultados parciales de una investigación educativa sobre el desarrollo y la mejora de las capacidades espaciales y gráficas para representar operativamente el espacio arquitectónico, así como el rendimiento académico de los estudiantes de arquitectura a lo largo de toda su formación, usando herramientas gráficas más nuevas o las más tradicionales.Para ello se han llevado a cabo estudios de caso usando estudiado grupos de control de alumnos de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona –ETSAB-, que usan técnicas y metodologías tradicionales y otros  que usan las experimentales y aquellos que en algún momento del proceso docente incorporan prácticas que implican el uso de nuevas metodologías con ayuda de las técnicas informáticas.Las escasas referencias bibliográficas en ensayos equiparables a éste en el ámbito de la arquitectura, que ofrezcan orientaciones dirigidas a los docentes e investigadores del área de la Expresión Gráfica Arquitectónica, avalan la pertinencia de nuestra aportación.La falta de capacitación y afinidad –tanto como el desconocimiento- del dibujo tradicional a mano alzada por parte de los estudiantes que acceden a los estudios de arquitectura en España no puede ser compensada totalmente a lo largo estos, Por otra parte, sería absurdo no partir de su evidentemente sólida  cultura visual que facilita la integración adecuada de las TIC al proceso formativo y lo requiere, aun cuando sólo fuera como estrategia de motivación. Si bien debería exigirse una mayor capacitación previa en dibujo tradicional para el acceso a la carrera, también se debería asumir una y una integración natural adecuada de todas las tecnografías en los diversos cursos, incluidas las materias proyectuales para adecuar las prácticas gráficas, optimizar los tiempos y el rendimiento académico.; L'objectiu d'aquest treball és mostrar els resultats parcials d'una investigació educativa sobre el desenvolupament i la millora de les capacitats espacials i gràfiques per a representar operativament l'espai arquitectònic, així com el rendiment acadèmic dels estudiants d'arquitectura durant tota la seva formació, fent servir eines gràfiques més noves o les més tradicionals.Per a això s'han dut a terme estudis de cas utilitzant estudiat grups de control d'alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona -ETSAB-, que fan servir tècniques i metodologies tradicionals i altres que fan servir les experimentals i aquells que en algun moment del procés docent incorporen pràctiques que impliquen l'ús de noves metodologies amb l’ajut de les tècniques informàtiques.Les escasses referències bibliogràfiques en assajos equiparables a aquest en l'àmbit de l'arquitectura, que ofereixin orientacions adreçades als docents i investigadors de l'àrea de l'Expressió Gràfica Arquitectònica, avalen la pertinència de la nostra aportació.La manca de capacitació i afinitat -tant com el desconeixement- del dibuix tradicional a mà alçada per part dels estudiants que accedeixen als estudis d'arquitectura a Espanya no pot ser compensada totalment al llarg aquests, D'altra banda, seria absurd no partir de la seva evidentment sòlida cultura visual que facilita la integració adequada de les TIC al procés formatiu i ho requereix, tot i que només fos com a estratègia de motivació. Si bé hauria d'exigir una major capacitació prèvia en dibuix tradicional per a l'accés a la carrera, també s'hauria assumir una i una integració natural adequada de totes les tecnografies en els diversos cursos, incloses les matèries projectuals per adequar les pràctiques gràfiques, optimitzar els temps i el rendiment acadèmic.; The aim of this work is to show partial results of an educational research on the development and improvement of spatial and graphic capacities to operatively represent the architectural space, as well as to show the academic performance of the students of architecture throughout the whole studies, using newer or more traditional graphical tools.To this end, case studies have been carried out with two kind of groups: control groups of students from the Technical School of Architecture of Barcelona (ETSAB), who use traditional techniques and methodologies and experimental groups of other students who take the experiment and, at some point in the process, teachers introduce practices that involve the use of new methodologies with the help of computer techniques.The relevance of our contribution is supported by the fact that few bibliographical references in similar tests in the field of architecture are found. Therefore teachers and researchers in the area of Architectural Expression have also few references to perform their tasks and research.The lack of training and affinity - as well as ignorance - of the traditional drawing by new architecture students in Spain cannot be fully compensated throughout the career. On the other hand, it would be absurd to ignore its evidently solid visual culture that facilitates the proper integration of ICTs into the training process. In fact, it is required, even if only as a motivational strategy. Although more advanced training in traditional drawing for career access should be required, appropriate natural integration of all technographies in the various courses should also be assumed, including projectual subjects to adapt graphic practices, optimize times lines and academic performance.
Categories: Novetats

Nuevas tecnologías de visualización para mejorar la representación de arquitectura en la educación

UPCommons - dg., 07/02/2017 - 22:32
Nuevas tecnologías de visualización para mejorar la representación de arquitectura en la educación; Noves tecnologies de visualització per millorar la representació d'arquitectura en l'educació; New visualization technologies to improve the representation of architecture in education Navarro Delgado, Isidro; Universidad Ramon Llull; Fonseca Escudero, David; Universidad Ramon Llull El artículo presenta diversos estudios centrados en la representación del espacio tridimensional y los proyectos arquitectónicos desarrollados en el ámbito académico de los grados de Arquitectura y Arquitectura Técnica. El objetivo prioritario es el de analizar la mejora de la expresión gráfica y espacial de los estudiantes cuando en su formación son introducidos en el uso de nuevas tecnologías visuales como las de la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV). El trabajo se ha realizado a través de casos de estudio llevados a cabo en los últimos cinco años con los estudiantes de las asignaturas de Sistemas de Representación I y II de los grados previamente comentados. Los proyectos resultantes se han estudiado desde el punto de vista de la facilidad de acceso con equipos y programas al uso (accesibilidad universal) y su capacidad de generar modelos tridimensionales. Las innovaciones tecnológicas propuestas han modificado sustancialmente los métodos de trabajo en el ámbito docente y han permitido observar la fácil adaptación de los estudiantes y su atracción por estas innovaciones, lo que finalmente ha conllevado una mejora curricular.; L'article presenta diversos estudis centrats en la representació de l'espai tridimensional i els projectes arquitectònics desenvolupats en l'àmbit acadèmic dels graus d'Arquitectura i Arquitectura Tècnica. L'objectiu prioritari és el d'analitzar la millora de l'expressió gràfica i espacial dels estudiants quan en la seva formació són introduïts en l'ús de noves tecnologies visuals com les de la Realitat Augmentada (RA) i la Realitat Virtual (RV). El treball s'ha realitzat a través de casos d'estudi duts a terme en els últims cinc anys amb els estudiants de les assignatures de Sistemes de Representació I i II dels graus prèviament comentats. Els projectes resultants s'han estudiat des del punt de vista de la facilitat d'accés amb equips i programes a l'ús (accessibilitat universal) i la seva capacitat de generar models tridimensionals. Les innovacions tecnològiques propostes han modificat substancialment els mètodes de treball en l'àmbit docent i han permès observar la fàcil adaptació dels estudiants i la seva atracció per aquestes innovacions, el que finalment ha comportat una millora curricular.; This paper presents several studies focused on the representation of three-dimensional space and architectural projects developed in the academic framework of the Architecture and Technical Architecture degrees. The objective is to analyse the improvement in graphical and spatial expression of the students, using technologies such as Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR). This work has been carried out through case studies carried out in the last five years in the subjects of Representation Systems I and II. The proposals have been studied from the point of view of universal accessibility using new technologies and three-dimensional models for users with disabilities. The adoption of the technological innovations has modified substantially the methods of work in the teaching field. In addition, the students have expressed a high attraction and engagement using these technological approaches, which has finally led to a curricular improvement.
Categories: Novetats

Pàgines

Subscriure a Publica! agregador - Novetats