UPC OpenCourseware

Subscriure a Canal UPC OpenCourseware
Aquest canal conté les darreres assignatures publicades al UPCOpencourseware
Actualitzat: fa 1 hora 59 minuts

FENÒMENS DE TRANSPORT

dc., 10/11/2017 - 00:00
L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de:
OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens.
OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari.
OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.
Categories: Novetats

TECNOLOGIA AVANÇADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPAI INTERIOR A L'ARQUITECTURA

dj., 07/27/2017 - 00:00
Ser capaç de:
- aplicar recursos per a l'anàlisi crític del progrés de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tècniques i sistemes de construcció, i de condicionament ambiental.
- posar en pràctica els nous coneixements en l'àmbit de la investigació i de l'exercici professional de la tecnologia arquitectònica avançada
- aprofundir sobre coneixements referits a la innovació tecnològica, en particular en la construcció sostenible, en la industrialització de la construcció, en els sistemes de condicionament ambiental dels edificis, i en les tècniques digitals de disseny i producció material.
Categories: Novetats

FONAMENTS DE LA MATEMÀTICA

dc., 07/26/2017 - 00:00
L'objectiu central de l'assignatura és ajudar a salvar el pont entre les matemàtiques del batxillerat i les de la universitat, tot donant als estudiants la fonamentació necessària per al desenvolupament dels seus estudis de grau.

Aquest objectiu es desenvolupa en dues línies entrellaçades. La primera és fer conscient a l'estudiant del paper essencial del concepte de demostració dins les matemàtiques. La segona, deixar sòlidament establerts continguts bàsics relacionats amb el llenguatge, amb els conjunts numèrics, i amb elements d'àlgebra.
Categories: Novetats

MATEMÀTICA DISCRETA

dc., 07/26/2017 - 00:00
L'objectiu principal de l'assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les estructures bàsiques de la matemàtica discreta, la seva manipulació i la seva interrelació. Més concretament:
- Saber aplicar les tècniques bàsiques d'enumeració i conèixer algunes famílies destacades de nombres combinatoris.
- Saber les diverses formes en què es pot presentar la solució d'un problema enumeratiu (fórmula tancada, estimació asimptòtica, successió recurrent, funció generadora) i disposar de les eines adients per a tractar cadascuna.
- Familiaritzar-se amb la probabilitat discreta i utilitzar-la en demostracions d'existència no constructiva.
- Conèixer els grafs com a model abstracte de relacions binàries i conèixer les propietats que poden tenir, saber caracteritzar-les i relacionar-les amb altres propietats.
- Saber modelar i resoldre problemes en àmbits diversos usant tècniques de teoria de grafs.
Categories: Novetats

ELECTRÒNICA AVANÇADA DEL VAIXELL

dt., 07/25/2017 - 00:00
Objectius:
* Formar als estudiants per pogué exercir la professió d'acord amb els requisits establerts en la normativa aplicable
*Coneixer la normativa de les Societats de Regulació
*Aplicar l'Electrònica al vaixell
Competències per fer:
* Manteniment
* Detecció d'avaries
*Calibració de sistemes a bord
* Entendre els sistemes de seguretat
This course will evaluate the following STCW competences:
Manage operation of electrical and electronic control equipment
Manage operation of
electrical and electronic control equipment
Manage trouble?shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition
Categories: Novetats

ELECTRÒNICA NAVAL

dt., 07/25/2017 - 00:00
Formar als estudiants per poder exercir la professió D'Enginyer en GEM i GESTN, d'acord als requisits establerts en la normativa aplicable.
This course will evaluate the following STCW competences:
6. Operated electrical, electronic and control systems
E1. Monitor the operation of electricla, electronic and control systems
Categories: Novetats

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA NAVALS

dt., 07/25/2017 - 00:00
Formar als estudiants per poder exercir la professió d'Enginyer en Nàutica i Transport Marítim, d'acord als requisits establerts en la normativa aplicable.
Categories: Novetats

SENYALS I SISTEMES

dv., 07/21/2017 - 00:00
Un cop superada l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç d'analitzar senyals i sistemes en el domini del temps i de la freqüència, tant per en un entorn analògic com digital.

Ha de saber fer l'anàlisi matemàtic i la implementació pràctica d'aplicacions concretes, treballant amb senyals analògics mostrejats i processats digitalment fent servir Matlab (o un entorn de desenvolupament similar com Octave o SciLab).

L'anàlisi en el domini freqüencial es fa mitjançant la transformada de Fourier.

Dintre de l'ampli ventall d'aplicacions en Senyals i Sistemes es prestarà especial atenció a dues àrees de l'enginyeria; el processament del senyal i els sistemes de comunicacions.

Resultat de l'aprenentatge: Un cop superada l'assignatura l'estudiant:

· És capaç d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

· Pot avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques per a la realització de sistemes de modulació analògica.

· És capaç d'aplicar la representació freqüencial de senyals i sistemes per resoldre diverses aplicacions.

· Compren i utilitza senyals i sistemes en el domini discret.

És capaç d'avaluar filtres discrets i aplicar-los en sistemes reals.

Identifica, modela i planteja problemes a partir de situacions obertes. Explora i aplica les alternatives per a la seva resolució. Treballa amb aproximacions.
Categories: Novetats

CÀLCUL INFINITESIMAL

dl., 07/17/2017 - 00:00
Objectiu: Assolir seguretat i destresa en l'ús dels conceptes i tècniques del càlcul diferencial i integral de funcions d'una variable real. Utilitzar  les tècniques bàsiques de representació i anàlisi de funcions de dues variables.
Categories: Novetats

FONAMENTS MATEMÀTICS

dl., 07/17/2017 - 00:00
Explicar els conceptes fonamentals i alguns exemples d'utilització d'espais vectorials i d'aplicacions lineals, i realitzar càlculs bàsics.
Operar amb nombres complexos i calcular arrels de polinomis.

Utilitzar les eines fonamentals del càlcul diferencial per estudiar funcions d'una variable, i obtenir aproximacions de funcions mitjançant el polinomi de Taylor.

Explicar el teorema fonamental del càlcul integral i la seva utilització en la solució de diversos problemes.
Categories: Novetats

LÒGICA I ÀLGEBRA

dl., 07/17/2017 - 00:00
· Assimilar els algoritmes bàsics de l'aritmètica entera
· Aprendre la importància del paper dels nombres primers en la tecnologia actual
· Dominar el llenguatge de les congruències
· Dominar el llenguatge de la teoria de conjunts
· Comprendre les relacions d'equivalència i saber reconèixer-les
· Comprendre les relacions d'ordre i saber reconèixer-les
· Assimilar el concepte abstracte d'operació en un conjunt
· Utilitzar correctament el llenguatge de la teoria de conjunts
· Dominar l'ús de les connectives i el procés de formalització d'enunciats
· Interpretar enunciats. Validar o invalidar raonaments
· Conèixer l'estructura algebraica de les proposicions
· Aplicar el mètode de resolució per automatitzar les deduccions d'enunciats
· Dominar l'ús dels quantificadors i el procés de formalització de predicats
Categories: Novetats

ESTADÍSTICA

dl., 07/17/2017 - 00:00
Consolidar els conceptes fonamentals de l'estadística desenvolupant la capacitat d'aplicació en problemes d'enginyeria.
Capacitar l'estudiant per utilitzar amb bon criteri les eines estadístiques necessàries per a la modelització i la resolució de problemes de l'àmbit de l'enginyeria.
Utilitzar l'estadística per a resoldre problemes d'enginyeria o establir models.
Categories: Novetats