UPCommons

Subscriure a Canal UPCommons
UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.
Actualitzat: fa 21 minuts 46 segons

GEOCommons : geolocalización de la producción académica de la UPC

dt., 11/21/2017 - 20:42
GEOCommons : geolocalización de la producción académica de la UPC Máñez Sánchez, Francisco; Prats Prat, Jordi; Prieto Jiménez, Antonio Juan; García Martínez, Remei El mes de noviembre del año 2016 se puso en funcionamiento el portal ‘GeoCommons: la UPC en el territori’ (http://geocommons.upc.edu). GeoCommons tiene como principal objetivo mostrar el impacto de la actividad académica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el territorio, a partir de la geolocalización de los documentos depositados en su repositorio institucional. En el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta tanto la gestión de los metadatos necesarios para su implementación en el repositorio, como su visualización posterior en el propio portal, basándose en estándares ampliamente utilizados. Para facilitar su consulta, la interfaz ofrece la posibilidad de filtrar los contenidos a partir de distintos criterios, como pueden ser tipos de documentos, materias o centros docentes. Con el objetivo de mejorar la explotación de los datos geográficos GeoCommons permite también la inserción de mapas en cualquier página web, facilitando su uso en distintos contextos. En la presente comunicación se detallaran las particularidades del desarrollo del proyecto, así como sus principales líneas de trabajo futuras, entre las que destaca la implementación de un portal participado por todas las universidades politécnicas miembros de la Asociación UP4.
Categories: Novetats

Sistema per a l'organització i gestió del manteniment tècnic d'una empresa

dt., 11/21/2017 - 20:26
Sistema per a l'organització i gestió del manteniment tècnic d'una empresa Grau Romero, Laia
Categories: Novetats

Utilització d'eines d'optimització topològica per a estructures impreses en 3D

dt., 11/21/2017 - 20:24
Utilització d'eines d'optimització topològica per a estructures impreses en 3D Gimeno I Jovés, Andrea En aquest treball s’estudia l’eina de l’optimització topològica aplicada al disseny d’estructures de volum reduït. El problema consisteix en trobar l’estructura optimitzada topològicament que tingui la major rigidesa possible amb la restricció en el volum final de la peça. Es parteix d’un domini bidimensional rectangular al que se li apliquen unes condicions de contorn i l’estat de càrrega. La càrrega s’aplica al centre de la biga representant l’assaig a flexió. El treball es divideix en quatre parts: revisió de l’estat de l’art, determinació de les propietats del material usat en la impressió 3D tant numèricament com experimentalment, implementació de l’optimització topològica amb el programa Ansys en diferents models de bigues i en un ganxo i la posterior comparació dels resultats experimentals i numèrics. El treball comença amb la introducció teòrica sobre la impressió 3D i l’optimització topològica. Juntament amb l’explicació del funcionament de la tecnologia FDM d’impressió 3D, es defineixen dos conceptes importants per a la posterior fabricació de les bigues. Un és l’orientació de les peces sobre la plataforma d’impressió i l’altre és l’emplenat usat. Dins de l’apartat de l’optimització topològica, s’expliquen els diversos factors que condicionen les diferents possibles solucions òptimes. Entre aquests estan la discretització del domini, el factor de penalització i la reducció del volum. El següent pas és l’estudi de les propietats del material. Les peces estaran fabricades amb PLA, però aquest presenta unes propietats diferents a les teòriques degut a la impressió 3D. Per aquest motiu és necessari trobar les condicions necessàries de la impressió per a que les peces siguin el més massisses possibles i finalment, realitzar l’assaig a flexió i a tracció experimental i numèric per determinar el mòdul de Young del material. Determinades les propietats del material, es passa a fer l’estudi dels diferents models de bigues. Per a l’obtenció d’aquests s’usa l’optimització topològica de l’Ansys. L’optimització topològica actua sobre el mallat i a partir de les tensions determina quins elements són necessaris i quins es poden eliminar. Per obtenir els diferents models es variaran les proporcions del domini, s’escolliran diferents mides dels elements del mallat i finalment, diferents factors de penalització. Com l’estructura final presentarà zones amb incertesa de si tenen densitat o no, aquest últim factor serveix per establir la separació entre els elements amb densitat i sense. Per acabar, s’estudien els diferents models i s’escullen tres per a assajar-los al laboratori i realitzar la comparació dels resultats numèrics i experimentals. Finalment, s’aplica l’optimització topològica en un ganxo amb el corresponent estudi i comparació de resultats.
Categories: Novetats

Projecte d’Il·luminació d’una rotonda: smart, eficient i LED

dt., 11/21/2017 - 20:22
Projecte d’Il·luminació d’una rotonda: smart, eficient i LED Ventura Duran, Oriol Projecte de caire luminotècnic i energètic basat en la senyalització d’una rotonda ubicada a la Plana de Vic mitjançant un sistema d’autocontrol ‘Smart’, de manera eficient i enllumenat LED. De manera innovadora, s’ha dissenyat una solució de senyalització amb balises LED per aportar un plus extra i diferenciar-se de qualsevol projecte d’enllumenat exterior convencional. Amb referència a tot el que comporta aquest projecte, s’afegeix qualsevol estudi de caràcter tècnic com ara, anàlisis luminotècnic, energètic, estructural i ambiental.
Categories: Novetats

Optimal control prediction of dynamically consistent walking motions

dt., 11/21/2017 - 20:17
Optimal control prediction of dynamically consistent walking motions Pallares Lopez, Roger The main objective of this bachelor thesis in Industrial Technology Engineering is to predict dynamically consistent walking motions from kinematic and dynamic measurements obtained at the UPC Biomechanics Laboratory. A healthy gait cycle is captured and foot-ground contact forces are measured. Then, in order to acquire the new motions, optimal control techniques are applied. The human body is modeled with a multibody system formed by rigid bodies. Concretely, a twodimensional simpli ed skeletal model focused on the lower extremity is used in this work. It is formed by a total of 12 rigid bodies (trunk, pelvis and leg segments) and it has 10 degrees of freedom. The inverse dynamic analysis is performed using OpenSim, a free software tool developed by Stanford University that is widely used by the scienti c community. The optimal control algorithm to obtain dynamically consistent walking motions from experimental data is implemented in MATLAB. Moreover, the software used to solve the optimal control problem is GPOPS-II, a general-purpose MATLAB-based software for solving multiple-phase optimal control problems, developed by the University of Florida. Parameters of GPOPS-II are changed to study the in uence on the solution. Then, di erent formulations are analyzed to assess convergence and similarity between the new motion and the captured one. During this report, all the processes involved in the analysis and the related theory are detailed, as well as the methodology used. Theoretical background is presented and complemented with examples of other works. The skeletal model used is described in detail. The process to export and obtain the experimental kinematics and dynamics using OpenSim is explained step by step. Optimal control theory and GPOPS-II working environment, which are employed as the tool to predict new motions, are also explained. And nally, results are presented and discussed. This project is considered an initial study of optimal control techniques to predict human motion. Thereby, it allows to understand these techniques and gain knowledge about how they can be used in order to be applied, in the future, in more complex models.
Categories: Novetats

Android App for taking pictures automatically with a trigger sensor

dt., 11/21/2017 - 20:12
Android App for taking pictures automatically with a trigger sensor Carrillo De Albornoz Loriente, Pablo
Categories: Novetats

Characterization of impacts in dental implants using the finite elements method

dt., 11/21/2017 - 20:07
Characterization of impacts in dental implants using the finite elements method Sancho Montagut, Arturo
Categories: Novetats

Renewable energy microgrid: design and simulation

dt., 11/21/2017 - 20:03
Renewable energy microgrid: design and simulation Sarradell Laguna, Jordi This project designs, models and simulates a microgrid with the next characteristics: - Grid-connected - Zero Net-Metering with the grid (Zero Energy Building concept) - Low Voltage Direct Current (LVDC) distribution system - Solar generation - Storage system  battery - Other components: loads, electrical vehicle… This paper presents the basic theoretical principles and equations to model the main components of the system (PV panels, converters, control systems, etc) and displays the Simulink models of the different solutions found, and the graphical results obtained in the simulations. The project also discusses some very innovative issues in the power systems panorama, as the LVDC distribution system and the zero-energy building concept.
Categories: Novetats

Dimensionament d'un magatzem per a La Farga Tub

dt., 11/21/2017 - 19:59
Dimensionament d'un magatzem per a La Farga Tub Badia Aixut, Andreu
Categories: Novetats

Modelling and simulation of the effect of blast loading on structures using an adaptive blending of discrete and finite element methods

dt., 11/21/2017 - 19:58
Modelling and simulation of the effect of blast loading on structures using an adaptive blending of discrete and finite element methods Labra, C.; Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio; Zárate Araiza, José Francisco; Rojek, Jerzy We present a new computational model for predicting the effect of blast loading on structures. The model is based in the adaptive coupling of the finite element method (FEM) and the discrete element method (DEM) for the accurate reproduction of multifracturing and failure of structures under blast loading. In the paper we briefly describe the basis of the coupled DEM/FEM technology and demonstrate its efficiency in its application to the study of the effect of blast loading on a masonry wall, a masonry tunnel and a double curvature dam.
Categories: Novetats

Els blocs plurifamiliars acollits a polítiques públiques d'habitatge a Sabadell : construcció amb sistemes de murs de càrrega : període 1940-1980

dl., 11/20/2017 - 02:31
Els blocs plurifamiliars acollits a polítiques públiques d'habitatge a Sabadell : construcció amb sistemes de murs de càrrega : període 1940-1980 Marín Sellarés, Laia The lack of housing existing in Spain during post-war period lead Spanish government to implement housing policies with financial support to those projects that meet certain conditions both constructive and cost. Among structural types used in these developments, the wall of masonry as a structural element is one of the most used. We find both low buildings and not so low buildings where the masonry is used to its limits from a current technical view. These structures built between the 40s and 80s of the twentieth century are buildings currently in use, where it is necessary to carry out some reparation and maintenance actions over time and that takes into consideration the need or not to perform some more action apart from simple repair of damaged items. In order to know the structural behavior of masonry constructed from post-war to the end of the load-bearing wall as a structural element, and also to be able to evaluate the need to carry out reinforcement actions, this work analyzes structural behavior of multi-family buildings benefited from public policies carried out during this period in the city of Sabadell, one of the cities of Catalonia with both large population growth and lack of housing in the period of analysis. The sample is drawn from the projects included in 172 building permits from the City of Sabadell built under public housing policies. Through the documentation deposited in the Town Hall consisting of plans and technical memories it has been contrasted with primary models, visiting them externally and in the cases that have been possible accessing the interiors. Throughout this period there is a very significant evolution of regulations, from the lack of them in the first analysis period, to a fully regulated system at the end of the period. In this work this evolution is exposed in order to understand the structural and building system and its evolution, carrying out necessary comparisons to understand and to analyze what is their current state. Work verifies the resistance capacity of the masonry on buildings that show the harshest conditions, through the different techniques and regulations existing over the period of study in order to be compared and to evaluate current situation of the buildings, still in use. Conclusions and contributions of this thesis refer to the constructive evolution of the masonry as a structural element between the 40s and 80s of the twentieth century, and knowledge of this structural model. Evolution of the regulatory framework and calculation systems of the period to be analyzed from the present time. Proposals for action in existing buildings to certain deficiencies. Transversely, it provides the topological evolution of buildings benefiting from public promotion policies and the evolution of the regulatory framework that hosted them.; El fet que en l'època de postguerra hi hagués una gran falta d'habitatge porta a l'Estat espanyol a dur a terme polítiques d'habitatge amb ajuts econòmics a tots aquells projectes que s'ajustessin a unes condicions determinades tant constructives com de cost. Entre les tipologies estructurals utilitzades en aquestes promocions, el mur d'obra de fàbrica com element estructural és un dels més utilitzats, trobant-lo tant en edificacions baixes com en edificacions no tant baixes on s'aprofita l'obra de fàbrica fins als seus límits des d'un punt de vista tècnic actual. Aquesta edificació construïda entre els anys 40 i 80 del s. XX és una edificació actualment en ús, on cal dur a terme algunes actuacions de reparació i manteniment pel pas del temps i que posa en consideració la necessitat o no de realitzar alguna actuació més a part de la simple reparació dels elements malmesos. Per tal de conèixer el comportament estructural de l'obra de fàbrica construïda des de postguerra fins al final del període de construcció amb mur de càrrega com element estructural, i per poder avaluar la necessitat de dur a terme actuacions de reforç, s'analitza el comportament estructural dels edificis plurifamiliars acollits a les polítiques de promoció pública que es duen a terme en el període d'estudi a la ciutat de Sabadell, una de les ciutats de Catalunya amb un gran creixement demogràfic i falta d'habitatge en el període d'anàlisi. La mostra està extreta dels projectes inclosos a 172 llicències d'obres de l'Ajuntament de Sabadell acollits a les polítiques públiques d'habitatge, a través de la documentació dipositada a l'Ajuntament consistent en plànols i memòries tècniques. Després ha estat contrastat amb els models primaris, visitant-los exteriorment i en els casos que ha estat possible accedint als interiors. En tot aquest període hi ha una evolució molt significativa de les normatives, des de la falta de les mateixes en el primer període d'anàlisi, fins a un sistema completament reglat al final del període. En el present treball s'exposa aquesta evolució per tal d'entendre el sistema constructiu i estructural així com la seva evolució, portant a terme les comparacions necessàries per poder analitzar en quin estat es troben actualment aquestes estructures de suport. Es comprova la capacitat resistent de l'obra de fàbrica dels edificis que mostren les condicions més adverses, en les diferents tècniques i normatives que hi hagut al llarg del període d'estudi per tal de ser comparat i després poder avaluar la situació actual a la que es troben aquestes edificacions en ús a dia d'avui. Les conclusions i aportacions de la present tesi doctoral fan referència a: l’evolució constructiva de l'obra de fàbrica com element estructural entre la dècada dels 40 i 80 del s. XX, i al coneixement del model estructural. Evolució del marc normatiu i sistemes de càlcul del període per ser analitzats des de l'actualitat. Propostes d'actuació en els edificis actuals davant de determinades deficiències. Transversalment, s'aporta l'evolució tipològica dels edificis acollits a polítiques de promoció pública i l'evolució del marc normatiu que les acull.
Categories: Novetats

Control of grid connected power converters with grid support functionalities

dl., 11/20/2017 - 02:30
Control of grid connected power converters with grid support functionalities Zhang, Weiyi The installation of power generation systems based on renewable energy sources has been increasing exponentially over the last decades. However, in spite of the well-known merits of such energy sources, the expansion of renewable-based generation (RG) plants, which interface the grid through power converters, can produce also negative impacts on the electrical grid, due to its power processing mechanism, which is different from traditional generation plants. In fact, the regulation capability of the grid can decrease as much as the share of the RG increases. To avoid this, power conversion systems belonging to RG plants are requested to be more grid-friendly, and responsive to the electrical network conditions. In this way, they can contribute to the electrical network stability as other generation does, instead of behaving as simply grid-feeding systems focused on injecting as much power as possible.This PhD dissertation is focused on the control of grid-connected power converters with grid support functionalities based on the Synchronous Power Controller (SPC) concept. The SPC is an established solution for controlling grid connected power converters and equipping them with emulated and improved synchronous machine characteristics. In addition to the general goal of improving the grid interaction of the RG plants, grid support functionality stands as a main property among the characteristics given by the SPC. In this dissertation the virtual admittance structure, contained in the electrical block of the SPC, which emulates the stator output impedance of the synchronous machines, is analyzed. Moreover, it is extended to a study case where the admittance value can be different for positive- and negative-sequence components. The designed virtual admittance block contains three branches, which are responsible for positive-sequence current injection, negative-sequence current injection and other harmonic components, respectively. The converter¿s performance under asymmetrical grid fault is especially considered in this case.The analysis and arrangements in the design of the SPC¿s power loop controller is another contribution of this research. Other methods that consider synchronous machine emulation normally construct the controller by reproducing the synchronous generation swing equation. Based on the virtual implementation, which is free from mechanical constraints, one can set a proper damping factor achieving thus better dynamics compared to the traditional synchronous machines. However, the increase of the damping factor changes the inherent power-frequency (P-f) droop characteristics, which may lead to undesired deviations in the active power generation. In the framework of this PhD, a method that modifies the conventional swing equation emulation and lets the inherent P-f droop characteristics be configurable, independently of the inertia and damping characteristics, is proposed.The work presented in this dissertation is supported by mathematical and simulation analysis. Moreover, in order to endorse the conclusions achieved, a complete experimental validation has been conducted. As it will be shown, the performance of the SPC has been validated in tests once the main parts, namely virtual admittance and power loop controller, and other parts are settled. The simulation and experimental test scenarios include events like changes in the power operation point, frequency sweeps, voltage magnitude changes, start-up and parallel converters operation, which are given under different control configurations like the different structures for the power loop controller and different control parameters. This PhD research also compares the transient performance of the SPC-based power converters with the ones achieved with conventional control methods.; Los convertidores de potencia conectados a la red actúan comúnmente como interfaz entre plantas de generación basadas en energía renovable y la red eléctrica, permitiendo así el procesado de energía eólica y fotovoltaica y su inyección a red. El control de estos convertidores conectados a la red ha sido objeto de estudio en las últimas décadas, ya que su comportamiento y prestaciones influye de forma determinante tanto en la calidad de la red eléctrica, así como en el cumplimiento de los requisitos de conexión a la red fijados por los códigos de red. Junto con la expansión de las plantas de generación de energía renovable, su impacto en el sistema eléctrico ha crecido también, lo cual ha hecho que se lleven a cabo muchos trabajos de investigación orientados a armonizar la penetración de renovables con la estabilidad de la red. Con los sistemas de control actuales la capacidad de regulación de la red disminuye tanto como la proporción de la generación renovable aumenta. En las redes eléctricas del futuro, se espera que los convertidores de potencia, que actúan como interfaz, exploten sus posibilidades de cómputo y control permitiendo mejorar la interacción de la generación renovable con la red. En este contexto los controles de tipo “droop control”, los cuales son ampliamente utilizados en sistemas de generación tradicionales, se pueden aplicar a los convertidores conectados a red para habilitar funciones de soporte de red, ya que estos contribuyen al control de tensión y frecuencia primaria ajustando el intercambio de potencia activo y reactiva de forma proporcional a la desviación de la frecuencia y magnitud de la tensión en el punto de conexión. En el caso de regulación de frecuencia, y para que este sea bidireccional, el convertidor puede interactuar con la red con la ayuda de sistemas de almacenamiento de energía. Sin embargo, la inclusión del “droop control” no conlleva una solución global. Incluso si se ajusta de forma óptima y se dispone de reserva de energía, aún hay cuestiones como la respuesta inercial que no se pueden dar con este tipo de control. La generación en los sistemas tradicionales se lleva a cabo principalmente por generadores síncronos. Comparados con estos, los convertidores conectados a la red difieren principalmente en la falta de la característica electromecánica. En consecuencia, la estática y la dinámica de las unidades de generación de energía renovable son diferentes en comparación con los generadores síncronos. La dinámica de estos convertidores es altamente dependiente de los sistemas de sincronización (PLL), cuyo comportamiento se degrada en condiciones de red adversas o distorsionadas. Además, el control de potencia normalmente depende control de potencia instantáneo. Debido a las diferentes dinámicas, la inercia total en la red no aumenta junto con la integración de las energías renovables. Sin embargo, los códigos de red han incluido requerimientos tales como “inercia sintética" en los requisitos. Otras deficiencias del control del convertidor convencional incluyen el rendimiento inferior bajo condiciones de avería de red, en conexión de red débil y conexión de red de relación X / R baja. Esta tesis doctoral estudia y valida el control de los convertidores conectados a la red con funcionalidades de soporte de red. El objetivo general del trabajo es mejorar las características de interacción de la red de las plantas de generación de energía renovable mediante la especificación de los convertidores conectados a la red con características de la máquina síncrona emulada y mejorada. La tesis ha aportado contribuciones o ha mostrado originalidades en los siguientes aspectos: Un enfoque de ajuste de bucle de control de corriente interno generalizado; Diseño detallado y validación de la admisión virtual para convertidores conectados a la red; Diseño detallado y validación del circuito de control de potencia para la emulación de inercia y amortiguación.
Categories: Novetats

Development of new lightweight green composites reinforced with nonwoven structures of flax fibres

dl., 11/20/2017 - 02:30
Development of new lightweight green composites reinforced with nonwoven structures of flax fibres Ventura Casellas, Heura Composite materials offer good mechanical performance with lower weight than classical materials, what has encouraged their use in many industry applications. Moreover, the rising awareness about environmental problems has prompted the progress towards more sustainable materials, thus encouraging the research in natural fibre reinforcements and biopolymeric matrices. This PhD thesis focuses on the development of green composites made of polyhydroxyalkanoate (PHA) matrix with a reinforcement of flax nonwoven fabrics, while considering materials and processes with low environmental impact. However, in order to achieve lighter materials with even further improved specific properties, the strategy chosen is the enhancement of weight reduction of the matrix by means of foaming processes. The approach considered in this thesis differs from the classical approaches with these materials in its use of foaming techniques to obtain a cellular structure in the matrix, This, in addition, enhances the competitiveness of these composites, since biopolymers present (nowadays) a high cost. However, the cellular structure obtained after foaming leads to a decrease in the mechanical properties. The use of fibres of high strength is a key factor for counteracting this loss. In this sense, a novel approach is given for the use of flax fibres (of high stiffness and low cost) as reinforcement, since they are used in the form of nonwoven structures. The use of natural fibres in composites has two main concerns: the fibre/matrix interaction and their sensibility to moisture absorption. This drawbacks can be reduced by using sustainable methods. On the one hand, the compatibility with the matrix can be improved by plasma techniques, which modify the roughness and chemistry of the fibre surface (without affecting the bulk properties) with a minimal use of chemicals and no need of water. On the other hand, wet/dry cycling treatments with water are an interesting option to increase fibre stability against water absorption and dimensional changes without the need of chemicals. The effectiveness of these sustainable treatments applied to the nonwoven is evaluated by means of hydrothermal aging and mechanical characterisation on solid PHA/flax composites. The matrix foamability is evaluated by means of extrusion foaming, considering two main strategies for improving this process: the use of chain extenders and cooling by means of a water quenching. Finally, the most challenging novelty (given the limitations imposed by both the reinforcement structures and the matrix foamability) is the achievement of the cellular composites reinforced with the optimized flax fabrics. A gas dissolution batch foaming from solid precursors is used for such a production. This strategy is evaluated and optimised to this purpose, leading to cellular composite materials with good specific properties and reduced density. The combination of properties of both components leads to a biodegradable, stiff and lightweight material that present good regularity in the foaming process, which prompts a possible replacement for other less sustainable materials in automotive, construction or other applications. Due to the aforementioned, this thesis presents the development of a challenging new approach for lightweight green composites from a multidisciplinary point of view.; Los materiales compuestos ofrecen buenas prestaciones mecánicas con un menor peso que los materiales convencionales, lo que ha extendido su uso a múltiples sectores. Además, el creciente interés sobre los problemas ambientales ha impulsado la evolución hacia materiales más sostenibles, lo que ha potenciado la investigación en refuerzos de fibras naturales y en matrices de biopolímero. Esta tesis se centra en el desarrollo de materiales compuestos sostenibles de polihidroxialcanoato (PHA) y refuerzo de telas no-tejidas de lino, teniendo en cuenta materiales y procesos de bajo impacto ambiental. Sin embargo, con el objetivo de conseguir componentes cada vez más ligeros y con aún mejores propiedades específicas, se emplea la estrategia de reducir el peso de la matriz mediante técnicas de espumado. El hecho de emplear técnicas de espumado para obtener estructuras celulares en la matriz es el valor añadido que diferencia el resultado de los que pueden obtenerse con las técnicas clásicas, y además conlleva un aumento de la competitividad de estos compuestos, puesto que los biopolímeros presentan (actualmente) un mayor coste económico. Sin embargo, la formación de una estructura celular por efecto del espumado lleva a la reducción de las propiedades mecánicas. Esto puede ser contrarrestado mediante el uso de fibras de alta resistencia. En este sentido, el uso de fibras de lino (de alta rigidez y bajo coste) en la forma de estructuras no-tejidas supone también un acercamiento novedoso. El uso de fibras naturales en materiales compuestos presenta dos problemáticas: la interacción fibra/matriz y la sensibilidad frente a la absorción de humedad. Estos inconvenientes pueden minimizarse mediante el uso de métodos sostenibles. En este sentido, la compatibilidad con la matriz puede mejorarse mediante técnicas de plasma que modifican la rugosidad y química superficiales de las fibras (sin afectar sus propiedades generales) con un mínimo uso de productos químicos y sin necesidad de agua. Por otra parte, los tratamientos de ciclado seco/húmedo en agua son una interesante opción para incrementar la estabilidad de las fibras frente a la absorción de agua y los cambios dimensionales sin la necesidad de productos químicos. La efectividad de estos tratamientos ecológicos aplicados al no-tejido se evalúa mediante caracterización mecánica y envejecimiento hidrotérmico en compuestos sólidos de PHA/lino. Por otro lado, la espumabilidad de la matriz se evalúa durante un espumado por extrusión considerando dos estrategias para su mejora: el uso de aditivos para la extensión de cadenas y un enfriamiento rápido en agua. Finalmente, la novedad que presenta un mayor reto (consideradas las limitaciones impuestas tanto por las estructuras de refuerzo como por la espumabilidad de la matriz) es conseguir materiales compuestos celulares reforzados con estructuras optimizadas de lino. Para tal propósito, se evalúa y optimiza un proceso de espumado por disolución de gas por lotes a partir de precursores sólidos. Esta estrategia permite la obtención de materiales compuestos celulares con una reducción de densidad y buenas propiedades específicas. La combinación de propiedades de ambos componentes lleva a la obtención de materiales biodegradables, rígidos y ligeros que presentan buena regularidad en el proceso de espumado, lo que plantea una posible solución para el reemplazo de otros materiales menos sostenibles en automoción, construcción u otras aplicaciones. Por todo esto, en esta tesis se presenta el desarrollo, desde un punto de vista multidisciplinar, de un nuevo método para la obtención de compuestos sostenibles y ligeros.
Categories: Novetats

Nivel de adquisición y transferencia de las tecnologías de la información en el desarrollo global de empresas del sector construcción del Perú

dl., 11/20/2017 - 02:30
Nivel de adquisición y transferencia de las tecnologías de la información en el desarrollo global de empresas del sector construcción del Perú Soto Vásquez, Duber Enrique This thesis develops a study of two important aspects of the construction companies, first known as are the construction companies inside, organization and functional structure and the second how is the level of acquisition of IT in these companies. We developed interviews with managers of construction companies classifying them into small, medium and large companies, which surveys were also developed to determine a level of specific variables, existing partnerships with the level of investment, level of knowledge and complexity in construction projects. An important part of the work involved in shaping the organizational structures of construction companies (design enterprise architecture) to determine the processes performed (although some companies do not formalized as such, but only at the level of activities) in the everydayness of their operations. A contribution of the thesis has been to present the formalization of it (the process) but by extension of the thesis only the results are now presented. Regarding the level of acquisition and transfer, it had to make an important partition and also as real of these companies have the vision of a construction company as a "company" with the definition of policies, strategic objectives, financial and economic performance; with the other side of the coin is the construction company oriented "projects", which seeks above all efficiency, timeliness, cost reduction, quality levels. On the one hand, Information Systems Enterprise (ERP, SAP, ORACLE) is used and on the other hand specific solutions for restriction of the project, such as planning the "Primavera Project Planning", or else to design used conceptualizing used BIM (Building Information Modelling), to name a few. As a first result of the thesis is to mention that it has two separate construction companies worlds, those working in a central office that handle accounting, finance, all traditional human resources and the other world is the real world construction is the world of projects, it is a completely different company world. In the first case, working professionals that support the business and they do not understand much of the construction, while in the construction world have civil engineers who do not understand accounting, finance. An important aspect was the proposal developed research from statistical point of view, then say it is an understanding of what is or are the construction companies, define the final structure research The level of Observational research is Explanatory without intervention. It has developed the approach, contrast and analysis of statistical hypotheses CHI square to see the causal relationship between indicators versus the variables described (ejm. Skill level vs efficient application technologies). It also has come to develop a multivariate analysis to enter a deeper level than the segmentation of businesses such as its size (small, medium and large) using the statistic Cochran and Mantel-Haenszel. Coming to further determine the causal variables IT application (such as sourcing, planning and construction, interoperability and knowledge management) to delve into those showing dependence on the efficient application of IT. This last part developed using logistic regression. This last part is fascinating because you can achieve determine an equation that set the behavior or measure the efficient application of IT.; La presente tesis desarrolla un estudio de dos aspectos importantes de las empresas constructoras, el primero conocer como son las empresas constructoras en su interior como organización y estructura funcional y el segundo como está el nivel de adquisición de las TI en estas empresas. Se planteó entrevistas a gerentes de empresas constructoras segmentándolas en pequeña, mediana y grande, de los cuales también se desarrolló encuestas para determinar a un nivel las especifico de variables relacionadas con inversión, nivel de conocimiento y complejidad en los proyectos de construcción que realizan. Una parte importante del trabajo consistió en dar forma a las estructuras organizacionales de las empresas constructoras (diseño de la arquitectura empresarial), para determinar los procesos que realizan (aunque algunas empresas no lo formalizan como tal, sino solo a nivel de actividades) en la cotidianidad de sus operaciones. Un aporte de la tesis ha sido presentar la formalización de ello (los procesos) pero por extensión de la tesis solo se presenta ahora los resultados obtenidos. Respecto al nivel de adquisición y transferencia, se tuvo que hacer una división importante y además como algo real de estas empresas, se tiene la visión de empresa constructora como "empresa", es decir con la definición de políticas, objetivos estratégicos, resultados financieros y económicos; con la otra cara de la medalla es decir la empresa constructora orientada a "proyectos", en la cual se busca por sobre todo eficiencia, cumplimiento de plazos, reducción de costos, niveles de calidad. Por un lado, se utiliza Sistemas de Información Enterprise (ERP, SAP; ORACLE) y por otro lado soluciones específicas para restricción del proyecto, tales como planeamiento que se usa el Primavera, el Project, o sino para el diseño se utiliza la conceptualización BIM (Building Information Modelling), por mencionar algunas. Como un primer resultado de la tesis es mencionar que se tiene dos mundos separados en las empresas constructoras, las de aquellos que trabajan en una oficina central que manejan la contabilidad, finanzas, recursos humanos todo lo tradicional y el otro mundo que es el verdadero mundo de la construcción es el mundo de los proyectos, es un mundo totalmente distinto al de la empresa. En el primer caso, trabajan los profesionales que dan soporte al negocio y que no entienden mucho de la construcción, mientras que en el mundo de la construcción tenemos a los ingenieros civiles que no entienden de la contabilidad, finanzas. Un aspecto importante desarrollado fue la propuesta de la investigación desde el punto de vista estadístico, es decir luego de un entendimiento de cómo es o son las empresas constructoras, definir la estructura real de investigación El nivel de investigación es Explicativo Observacional sin Intervención. Se ha desarrollado el planteamiento, contraste y análisis de las hipótesis con el estadístico CHI cuadrado, para ver la relación causal entre los indicadores frente a las variables descritas (ejm. Nivel de conocimiento vs Aplicación eficiente de las tecnologías) Así mismo se ha llegado a desarrollar un análisis multivariado para entrar a un nivel más profundo respecto a la segmentación de las empresas tales como su tamaño (pequeña, mediana y grande) utilizando el estadístico de Cochran y Mantel-Haenszel. Llegando a determinar además las variables causales de la aplicación de TI (tales como abastecimiento, planificación y construcción, interoperatividad y gestión del conocimiento) para ahondar en aquellas que muestren dependencia con la aplicación eficiente de TI. Esta última parte desarrollado mediante una regresión logística. Esta última parte es fascinante porque se puede lograr determinar una ecuación que establezca el comportamiento o medida de la aplicación eficiente de TI.
Categories: Novetats

Farmers' preferences and the factors affecting their decision to improve maize crops in Mexico

dl., 11/20/2017 - 02:30
Farmers' preferences and the factors affecting their decision to improve maize crops in Mexico Sánchez Toledano, Blanca Isabel Mexico is one of the countries with the highest corn production in the world (24.6 million tons) (FAOSTAT, 2016). However, in some regions, the yields are very low (2.0 Tn.ha-1) compared to the national average (9.39 Tn.ha-1). Among the different strategies to improve productivity, the adoption of improved maize seeds can play an important role. However, the adoption of this type of seed in Mexico is still limited. The development of a seed sector that meets the needs of farmers is an opportunity to increase improved seed usage, productivity, and, thus, profitability of Mexican farmers. The main objective is to analyze farmers¿ opinions and attitudes towards the improved seeds adoption. To achieve this objective, we followed a methodological approach in three phases. Data was gathered from face-to-face survey with 200 corn farmers conducted in January and March 2015. The survey was carried out in Chiapas, one of the states with the largest area planted with maize in Mexico and the highest percentage of marginal corn outcomes. In the first phase, we analyzed farmers¿ decision at the production level. We also studied farmers¿ heterogeneity by analyzing their socioeconomic characteristics and those of their farms, attitudes and opinions towards improved seeds, their perceived risk preferences and their objectives when managing their farm. Results showed the presence of three types of farmers: "In transition," who do not fully appreciate the potential of improved seeds (52.5%); "Conservatives," with a negative perception of improved seeds (18.5%); and "Innovators," with a positive perception (29%). Each of the identified segments has its commercial strategy with differentiated objectives, although the economic objectives prevail over the rest. In the second phase, we identified the key attributes as the main determining factors when selecting the improved varieties of maize seeds. We also indentified the farmers¿ willingness to pay (WTP) for each attribute and analyzed their observed heterogeneity, while taking into account several socio-economic variables. The analysis reflected that the improved seed varieties were more preferred than the Creole alternative varieties, showing a heterogeneous WTP to ensure higher yields, resistance to diseases, and larger ear size. Finally, in the last phase, we examined the determinants of the adoption rate of the improved seeds using a survival analysis. Approximately the decision of the 60% of farmers who adopted was over a period of 10 years. Young farmers with few family members and several agricultural generations that exhibited positive attitudes towards innovation and with low risk perception are likely to adopt the new varieties. Results showed that the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994 negatively affected the adoption rate of improved seeds. Results showed low knowledge level of farmers towards the advantages of improved seeds. It is necessary to improve extension tools for the efficient use of sustainable agricultural inputs and practices to accelerate the process of adopting improved seeds and to facilitate access to financing and insurance.; México es uno de los países con mayor producción de maíz en el mundo (24.6 millones de toneladas) (FAOSTAT, 2016). Sin embargo, en algunas regiones los rendimientos son bajos (2,0 Tn.ha-1) en comparación con el promedio nacional (9,39 Tn.ha-1). Entre las diferentes estrategias para mejorar la productividad, la adopción de semillas mejoradas de maíz puede desempeñar un papel importante. Sin embargo, la adopción de este tipo de semillas en México sigue siendo limitada. El desarrollo de un sector de semillas que satisfaga las necesidades de los agricultores es una oportunidad para incrementar el uso de semillas, la productividad y, por tanto, la rentabilidad de los agricultores mexicanos. El objetivo principal es analizar las opiniones y actitudes de los agricultores hacia la adopción de semillas mejoradas. Para lograr este objetivo, seguimos un enfoque metodológico en tres fases. Los datos se recolectaron de una encuesta cara a cara con 200 agricultores de maíz realizada en enero y marzo de 2015. La encuesta se realizó en Chiapas, uno de los Estados con mayor superficie plantada de maíz en México y el mayor porcentaje de resultados marginales de maíz. En la primera fase, analizamos la decisión de los productores a nivel de producción. También estudiamos la heterogeneidad de los agricultores analizando sus características socioeconómicas y las de sus fincas, actitudes y opiniones respecto a semillas mejoradas, sus preferencias de riesgo percibidas y sus objetivos al manejar su finca. Los resultados mostraron la presencia de tres tipos de agricultores: "En transición", que no aprecian plenamente el potencial de semillas mejoradas (52,5%); "Conservadores", con una percepción negativa de semillas mejoradas (18,5%); e "Innovadores", con una percepción positiva (29%). Cada uno de los segmentos identificados tiene su estrategia comercial con objetivos diferenciados, aunque los objetivos económicos predominan sobre los demás. En la segunda fase, identificamos los atributos claves como los principales factores determinantes al seleccionar las variedades mejoradas de semillas de maíz. También identificamos la disposición de los agricultores a pagar por cada atributo y analizamos su heterogeneidad observada, teniendo en cuenta varias variables socioeconómicas. El análisis reflejó que las variedades de semillas mejoradas eran más preferidas que las variedades alternativas criollas, mostrando una WTP heterogénea para asegurar mayores rendimientos, resistencia a las enfermedades y mayor tamaño de la mazorca. Por último, en la última fase, se examinaron los determinantes de la tasa de adopción de las semillas mejoradas utilizando un análisis de supervivencia. Aproximadamente la decisión del 60% de los agricultores que adoptaron fue durante un período de 10 años. Los jóvenes agricultores con pocos miembros de la familia y varias generaciones agrícolas que mostraron actitudes positivas hacia la innovación y con una percepción de bajo riesgo probablemente adoptarán las nuevas variedades. Los resultados mostraron que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 afectó negativamente la tasa de adopción de semillas mejoradas. Los resultados mostraron un bajo nivel de conocimiento de los agricultores hacia las ventajas de las semillas mejoradas. Es necesario mejorar las herramientas de extensión para el uso eficiente de insumos y prácticas agrícolas sostenibles para acelerar el proceso de adopción de semillas mejoradas y facilitar el acceso al financiamiento y seguros.
Categories: Novetats

La Torre Einstein de Erich Mendelsohn en los primeros años de trabajo del arquitecto

dl., 11/20/2017 - 02:30
La Torre Einstein de Erich Mendelsohn en los primeros años de trabajo del arquitecto Rudolph, Lars The leading figure of Erich Mendelsohn has been the subject of extensive and in-depth researches, both for his importance as an architect as for his role in the history of modern design. Conversely, not much has been written on his background, his thinking and “what we could define” his intellectual world. It is therefore very interesting analyzing what lies behind his projects and investigating the `¡”connection between human and artistic values”. The thesis hence begins with looking into his childhood, in a Jewish family integrated into the Prussian-German culture and located in Allenstein. This peculiar enclave is key in the development of the well-established personality of an “integrated dissenting” or -as he defined himself- an “Eastern German”. After giving up university twice (International Trade and Law), the young Erich settles for studying Architecture, against the will of his parents, and answering his personal doubts that were leading him towards studying painting. He studies Architecture in Berlin and then in Munich. In both cities, he gets in touch with the art establishment and its leading personalities, following his artistic interests while pursuing his university degree. His sentimental relationship with the violoncellist Luise Maas, which will soon become his wife, is his gateway to the contemporary art scene as well as the one to the high bourgeoisie. This sociocultural environment shapes his first artistic reflections and architectural projects. While supremely confident in his artistic skills, the young Mendelsohn starts building his intellectual world’s roots: he interprets Lessing, Nietzsche and Buber’s writings; he explains Hildebrand and studies Worringer and Cohn-Wiener. These readings and the travels undertaken in between 1913 and 1914 affect his ideas on monumental architecture and concrete. In this period, he begins drawing: a creative process, which has its outburst in the summer of 1917, when facing the threats of war in the trenches. In the same period, he develops his theory of “architectural revelations, a process that will follow him throughout his life and that will soon translate into a real life construction: the Einstein Tower, an institute dedicated to the relativity theory for his friend Erwin Freundlich. The path from the architect’s conception to the final execution will take 3 years. During this time, Mendelsohn will go through not less than six design phases in order to find a solution to express the construction’s purpose through its shape and the adequate material (it seems made of concrete but it is built with of a mixture of bricks and concrete). In 1920 the Einstein Tower is finally built, an emblematic work for the history of modern architecture. At the same time, the Tower represents a milestone in both the architect’s professional and personal life. This construction ushered his instant career while closing his first creative phase: it is a considerably different work compared to those the architect will realize later on. This is the reason why the reception of the Einstein Tower in literature has been different in each moment and has been directly connected to the changing evaluation of Erich Mendelsohn’s overall work.; La figura de Erich Mendelsohn, tanto por su importancia como arquitecto como por su papel en la historia del diseño moderno, ha sido objeto de amplios y profundos estudios. Poco, en cambio, se ha escrito sobre su formación, su pensamiento, su -podríamos decir- mundo intelectual. Resulta entonces muy interesante analizar lo que está detrás de sus proyectos, buscar la «conexión entre los valores humanos y artísticos». En la tesis, por lo tanto, se comienza mirando a su infancia, en el seno de una familia judía asimilada a la cultura alemana prusiana, en la ciudad de Allenstein. Se trata de un enclave muy peculiar que contribuye a la formación de una bien definida personalidad: la de un “inconforme bien integrado” o, como él mismo se define, un “alemán oriental”. Después de abandonar dos carreras (la de comercio i la de derecho), el joven Erich, en contra del deseo de sus padres, decide estudiar arquitectura, dando así una respuesta a sus dudas personales que le empujan también a los estudios de pintura. Estudia arquitectura primero en Berlín luego en Múnich, y en ambas ciudades entra en contacto con los círculos artísticos y sus protagonistas, siguiendo de esta forma sus intereses artísticos de manera complementaria a la carrera universitaria. Su relación sentimental con la violoncelista Luise Maas, que pronto será su esposa, le abre las puertas no sólo de las esferas artísticas sino también de los salones de la alta burguesía. Es en este ambiente sociocultural que plasma sus primeras reflexiones artísticas y sus primeros proyectos arquitectónicos. El joven Mendelsohn con una profunda confianza en su capacidad artística echa en estos años también las raíces de su mundo intelectual: interpreta los escritos de Lessing de Nietzsche o de Buber, explica Hildebrand y estudia Worringer y Cohn-Wiener. Tanto estas lecturas como los viajes realizados en los años 1913 y 1914, influyen en sus ideas sobre una arquitectura monumental y de hormigón. Es justamente en esta época que empieza a dibujar: un proceso creativo que tiene su explosión cuando se enfrenta a los peligros de la guerra en las trincheras, en el verano de 1917. Allí es donde el arquitecto desarrolla su teoría de las “revelaciones arquitectónicas”, un proceso que le acompañará toda su vida, y que ya enseguida va a traducir en una obra concreta. Se trata de un instituto para su amigo Erwin Freundlich dedicado a la teoría de la relatividad, en el edificio que se llamará Torre Einstein. El camino desde la visión del arquitecto hasta la realización del proyecto, con una solución para expresar a través de la forma la función y con el material adecuado, necesita finalmente 3 años y no menos de 6 diferentes fases de diseño y acaba con un gran compromiso entre forma y material (parece hormigón, pero está construido de una mezcla entre ladrillo y hormigón). Es en 1920 cuando finalmente se construye la Torre Einstein, obra emblemática para la historia de la arquitectura moderna. La Torre representa también un hito en la vida profesional y personal del arquitecto, marcando el inicio de su fulminante carrera y al mismo tiempo el final de su primera fase creativa: se trata de una obra considerablemente diferente de todo aquello que el arquitecto realizará después. Es por eso que, desde su construcción hasta nuestros días, la recepción de la Torre Einstein en la literatura ha sido diferente en cada momento, y ha estado directamente conectada a la mudable valoración de la obra total de Erich Mendelsohn
Categories: Novetats

New observational approaches for optically complex waters based on high-resolution transmissometry

dl., 11/20/2017 - 02:30
New observational approaches for optically complex waters based on high-resolution transmissometry Ramírez Pérez, Marta There is a growing concern for protection and conservation of coastal ecosystems, which require a proper understanding of ecosystem dynamics and the ability to detect and predict changes in the ecosystem state. For this purpose, there is general agreement on the requirement of multidisciplinary and multiscale observing systems, due to the complex physical and biogeochemical processes occurring in these environments at a wide range of time-space scales. In this sense, optical-based approaches arise as powerful tools since they allow to assess biogeochemical constituents at high temporal and spatial resolution. Moreover, the recent development of cost-effective, hyperspectral, compact and low power optical sensors has broadened their observational capabilities by allowing the assembly on a variety of platforms and by reducing the operational costs. Among the different optical properties, the beam attenuation coefficient presents numerous advantages due to the general availability and simplicity of operation and data processing of the required instrumentation (i.e. transmissometers). In this context, this thesis seeks to improve the capabilities for coastal waters monitoring and assessment by developing new observational strategies based on high resolution beam attenuation measurements. With this aim, the reliability of a recent commercially available advanced-technology transmissometer (i.e. VIPER, TriOS GmbH) has been determined by analyzing the instrument uncertainties and performance. Despite some issues related to the thermal management of the LEDs and the contamination of ambient light, VIPER measurements have been validated in the field by comparison with other transmissometers. Then, to evaluate to what extent is possible to retrieve environmental information from these measurements, attenuation data collected in the Mediterranean estuary of Alfacs Bay have been analyzed against laboratory-derived biogeochemical variables. The analysis has successfully used three major spectral features of the beam attenuation coefficient as qualitative proxies for the biogeochemical variables: coloured dissolved organic matter (CDOM), Chlorophyll a (Chl-a) and total suspended matter (TSM), allowing the detection of changes and patterns in these variables at high temporal and spatial resolution. Thereby, high-frequency in situ beam attenuation measurements are proposed as cost-effective, rapid and simple method to better understand the complex physical and biogeochemical interactions in coastal environments. Nevertheless, there are numerous factors affecting the attenuation signal, which restrict the capability of these measurements to quantitatively assess the biogeochemical constituents and involve that complementary optical data are required. For this reason, an additional approach has been investigated by including spectral absorption measurements collected in situ with a dual spectrophotometer widely used by the scientific community. An inversion model of attenuation and absorption data has been developed based on local material-specific inherent optical properties to quantitatively estimate CDOM, Chl-a and mineral suspended solids in optically complex waters. The advantages of this approach lie in the simple input requirements, the avoidance of error amplification, full exploitation of the available spectral information and the reasonably successful retrieval of constituent concentrations. In summary, this thesis has proposed two complementary beam attenuation-based approaches for complex coastal waters. On one hand, cost-effective and compact transmissometers allow to determine the scales of variability in the in-water constituents, providing a comprehensive overview of the biogeochemical processes. On the other hand, this information is highly valuable to define the optimal sampling strategy to be adopted with more sophisticated optical sensors required to estimate the concentration of the biogeochemical variables in a water body.; Para la protección y conservación de los ecosistemas costeros es necesario un conocimiento exhaustivo de las dinámicas que los gobiernan. De esta manera se pueden desarrollar herramientas capaces de predecir y detectar cambios en su estado. Para ello, es necesario el uso de sistemas de observación multidisciplinares y multiescala, dada la complejidad de los procesos físico-biogeoquímicos y los numerosos cambios que se producen a diversas escalas espacio-temporales. Uno de los métodos más efectivos y utilizados para evaluar el estado biogeoquímico de las masas de agua a alta resolución espacio-temporal se basa en la medición de sus propiedades ópticas. Entre las distintas propiedades ópticas, la atenuación presenta numerosas ventajas, como por ejemplo la sencillez de uso y procesamiento de los instrumentos utilizados (los transmisómetros). En este contexto, el objetivo de esta tesis consiste en investigar nuevas técnicas de análisis de aguas costeras utilizando medidas de atenuación de la luz recogidas in situ a alta resolución espacio-temporal. En primer lugar, se ha determinado la fiabilidad de los datos recogidos por un transmisómetro de última generación caracterizado por su bajo coste y fácil manejo (VIPER, de TriOS GmbH). Los resultados aportan medidas fiables de atenuación en aguas costeras, a pesar de que este análisis también muestra una serie de limitaciones relacionadas con la gestión térmica de los LEDs y con la contaminación por luz ambiente. Una vez caracterizado el instrumento, se ha analizado el tipo de información ambiental que se puede extraer de estas medidas utilizando los datos de atenuación recogidos en la bahía mediterránea de los Alfacs y correlacionándolos con las variables biogeoquímicas obtenidas a partir de muestras discretas de agua. El estudio se basa en la utilización de tres parámetros calculados a partir del espectro de atenuación como indicadores de las tres principales variables biogeoquímicas (la materia orgánica disuelta coloreada -CDOM-, la clorofila-a y la concentración de material particulado). Esto ha permitido detectar cambios y patrones en dichas variables de una forma rápida, sencilla y económica. Este método se propone como una herramienta eficaz para entender las complejas interacciones físico-biogeoquímicas en las aguas costeras. Sin embargo, la señal de atenuación se ve afectada por la influencia de numerosos factores, lo que limita su capacidad para cuantificar los constituyentes biogeoquímicos e implica la necesidad de recurrir a medidas ópticas adicionales para lograr este fin. Por esta razón, se ha desarrollado otro método de observación que incluye, además de la atenuación, medidas de absorción, ambas recogidas con un espectrofotómetro doble ampliamente utilizado por la comunidad científica. Se ha desarrollado un modelo de inversión de los datos de atenuación y absorción basado en las propiedades ópticas inherentes específicas de cada constituyente, que fueron obtenidas a partir de muestras de agua de la zona de estudio (el mar de Liguria). Dicho modelo ha permitido cuantificar satisfactoriamente la concentración de CDOM, de clorofila-a y de partículas inorgánicas en aguas ópticamente complejas, utilizando datos de entrada muy sencillos y explotando toda la información espectral disponible. En resumen, esta tesis presenta dos aproximaciones basadas en medidas de atenuación que pueden considerarse complementarias. Por un lado, los transmisómetros de bajo coste y fácil manejo permiten determinar las escalas de variabilidad de los principales componentes biogeoquímicos para adquirir una idea global del funcionamiento del ecosistema. Por otro lado, esta información es de gran utilidad a la hora de definir la estrategia de muestreo a implementar con instrumentos más sofisticados que permitan cuantificar la concentración de dichas variables en zonas más localizadas.
Categories: Novetats

La competencia "aprender a aprender" en un contexto educativo de ingeniería

dl., 11/20/2017 - 02:30
La competencia "aprender a aprender" en un contexto educativo de ingeniería Ramírez Echeverry, Jhon Jairo The objective of this thesis was to establish bases to characterize "learn to learn" competence and to promote it in an engineering educational context. It adopted the vision of educational psychology that establishes self-regulation in learning as the operative manifestation of this competence. The research was developed in three phases: obtaining a psychometric tool to characterize self-regulation in learning; the characterization of self-regulation in learning of the students; and, based on the results of the characterization, an educational intervention was designed, implemented and evaluated to facilitate that students use the learning strategy of selection and organization of the information . In the first phase in order to obtain the psychometric tool was translated, adapted and validated the Motivated Strategies for Learning Questionnaire - MSLQ following the guidelines of the International Test Commission (ITC). The result was the MSLQ-Colombia. With the participation of 1218 students and 12 engineering professors, the psychometric properties of MSLQ-Colombia were studied: construct validity, content validity, external validity and reliability; the MSLQ-Colombia was valid and reliable. In the characterization, second phase, the self-regulation of the motivation and the use of learning strategies of 1268 students were evaluated. It was found that students self-regulate their motivation highly: beliefs about learning control and task value were the aspects most self-regulated, while the learning orientation toward extrinsic goals and anxiety in the assessment were the least self-regulated. It was found that students used learning strategies in a non-uniform way, there were strategies frequently used and others occasionally used. The three strategies most used were the monitoring of learning, control of the place of study and effort regulation; the strategies least used were time management and selection and organization of information. The results of this phase also allowed to propose a new hypothesis to investigate the self-regulation in the learning: the self-regulation of some aspects of the motivation and the use of some strategies depend on the subject that the students are coursing; on the contrary, other aspects of motivation and other learning strategies do not depend on the subject. Educational intervention, the third phase, consisted in offering instruction at students on summarizing technique to facilitate them to select and organize the information of engineering technical texts; in addition, students practiced the production of abstracts and the teachers provided them feedback on the quality of these abstracts. The effects of the educational intervention were explored with a quasi-experimental investigation (experimental group: 177 students, control group: 65 students) that collected quantitative and qualitative evidences. The educational intervention facilitated that students increase positive and significantly, in a statistical sense, the writing of abstracts to select and organize the information; the quality of the abstracts also significantly improved. The intervention also impacted the use of strategies such as metacognition and resource management as time management. The results of this thesis provide solutions to the current problems of the "learn to learn" competence: practical contributions such as the MSLQ-Colombia and the didactic sequence of the educational intervention, empirical contributions such as the psychometric indexes of MSLQ-Colombia, the characterization of the self-regulation in learning of students and the impacts of educational intervention. Finally, this thesis sets a new integrative approach (hypothesis) of the previous ones about the research on the self-regulation in learning.; El objetivo de esta Tesis fue establecer bases para caracterizar la competencia "aprender a aprender" y potenciarla en un contexto educativo de ingeniería. Se adoptó la visión de la psicología educativa que instaura la autorregulación en el aprendizaje como la manifestación operativa de esta competencia. La investigación se desarrolló en tres fases: obtención de una herramienta psicométrica para caracterizar la autorregulación en el aprendizaje; caracterización de la autorregulación en el aprendizaje de los estudiantes; y, a partir de los resultados de la caracterización, se diseñó, implementó y evaluó una intervención educativa para facilitar a los estudiantes usar la estrategia de aprendizaje selección y organización de la información. En la primera fase para obtener la herramienta psicométrica se tradujo, adaptó y validó el Motivated Strategies for Learning Questionnaire - MSLQ siguiendo las directrices de la International Test Commission (ITC). El resultado fue el MSLQ-Colombia. Con la participación de 1218 estudiantes y 12 profesores de ingeniería se estudiaron las propiedades psicométricas del MSLQ-Colombia: validez de constructo, validez de contenido, validez externa y confiabilidad; el MSLQ-Colombia resultó válido y confiable. En la caracterización, segunda fase, se valoró la autorregulación de la motivación y el uso de estrategias de aprendizaje de 1268 estudiantes. Se encontró que los estudiantes autorregulaban altamente su motivación: las creencias de control del aprendizaje y la valoración de la tarea fueron los aspectos que más autorregularon, mientras que la orientación del aprendizaje hacia metas extrínsecas y la ansiedad en la evaluación fueron los menos autorregulados. Se halló que los estudiantes usaban estrategias de aprendizaje de manera no uniforme, hubo estrategias de uso frecuente y otras de uso ocasional. Las tres estrategias más usadas fueron el monitoreo del aprendizaje, control del lugar de estudio y regulación del esfuerzo; las menos usadas fueron la gestión del tiempo y selección y organización de la información. Los resultados de esta fase también permitieron plantear una nueva hipótesis para investigar la autorregulación en el aprendizaje: la autorregulación de algunos aspectos de la motivación y el uso de algunas estrategias dependen de la asignatura que los estudiantes están cursando; por el contrario, otros aspectos de la motivación y otras estrategias de aprendizaje no dependen de la asignatura. La intervención educativa, tercera fase, consistió en ofrecer a los estudiantes instrucción sobre la técnica de resumir para facilitarles seleccionar y organizar la información de textos técnicos de ingeniería; asimismo, los estudiantes elaboraron resúmenes y se les brindó realimentación sobre la calidad de dichos resúmenes. Los efectos de la intervención educativa se exploraron con una investigación cuasi-experimental (grupo experimental: 177 estudiantes, grupo control: 65 estudiantes) que recolectó evidencias cuantitativas y cualitativas. La intervención educativa facilitó que los estudiantes incrementaran positiva y significativamente, en sentido estadístico, la escritura de resúmenes para seleccionar y organizar la información; los estudiantes también mejoraron significativamente la calidad de los resúmenes. La intervención también impactó el uso de estrategias como la metacognición y la administración de recursos como gestión del tiempo. Los resultados de esta Tesis aportan soluciones a las problemáticas actuales de la competencia "aprender a aprender": contribuciones prácticas como el MSLQ-Colombia y la secuencia didáctica de la intervención educativa; contribuciones empíricas como los índices psicométricos del MSLQ-Colombia, la caracterización de la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes y los impactos de la intervención educativa. Por último, esta Tesis establece un nuevo enfoque (hipótesis) integrador de los anteriores en la investigación de la autorregulación del aprendizaje.
Categories: Novetats

Projecte de variant de Sant Miquel de Balenyà

dg., 11/19/2017 - 22:28
Projecte de variant de Sant Miquel de Balenyà Azagra Cabrerizo, Sergi El presente Proyecto Final de Máster tiene por objeto justificar la necesidad de la construcción de la variante de la carretera BV–5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000, el tramo entre Sant Miquel de Balenyà y Seva, realizar un estudio de alternativas y desarrollar un proyecto constructivo de la alternativa elegida. La carretera BV-5303 bajo estudio en el presente proyecto se trata de una carretera integrada en la Red Comarcal. Esta une los municipios de Tona y Seva pasando por Sant Miquel de Balenyà. Su inicio se encuentra al oeste en la intersección con la N-141c y la carretera acaba al este en la intersección con la B-520 donde se convierte en GI-520 en el límite entre la provincia de Barcelona y la de Gerona. Actualmente, el itinerario que se debe realizar para llegar hasta Seva desde la C-17 pasa por la carretera BV-5303. Durante este itinerario es necesario atravesar la línea de ferrocarril por un paso superior de 6 m de anchura, encontrándose seguidamente con una intersección en la entrada del núcleo urbano de Sant Miquel de Balenyà que presenta una gran dificultad de giro para vehículos pesados. Además, en esta intersección se producen muchos giros a la izquierda de vehículos que abandonan el municipio en dirección a la C-17. Esta situación produce una gran afección a la fluidez del tráfico en esa zona y genera el malestar de los vecinos de Sant Miquel de Balenyà debido al continuo paso de vehículos pesados por el núcleo del municipio por no existir una ruta alternativa. Todos estos factores indican la necesidad de una modificación de la situación actual para mejorar las condiciones de tráfico en la zona conflictiva, solucionando a la vez los problemas derivados producidos.
Categories: Novetats

Cálculo de la cobertura de la red de transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona mediante herramientas SIG

dg., 11/19/2017 - 22:26
Cálculo de la cobertura de la red de transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona mediante herramientas SIG Gullón Altés, Víctor La realización de estudios de accesibilidad y conectividad son básicos para la planificación de una red de transporte público. Para ello, hay que definir muy claramente la diferencia entre ambos conceptos; accesibilidad es el tiempo empleado desde el origen de nuestro viaje hasta entrar en el medio de transporte público, mientras que conectividad es el tiempo empleado dentro del medio de transporte. Últimamente estos estudios se han llevado a cabo gracias a la ayuda de las herramientas de Sistema de Información Geográfica (SIG). El presente trabajo presenta un modelo de accesibilidad mediante el uso del programa ArcGIS. Este modelo evalúa el tiempo total invertido en llegar desde una parcela hasta entrar en el medio de transporte público. Los medios de transporte considerados son el autobús, el tranvía, el metro, los ferrocarriles de la Generalitat y los trenes de RENFE. El ámbito de estudio es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El objetivo del trabajo es evaluar la accesibilidad de cada una de las parcelas existentes en el AMB, hallar la accesibilidad de los medios de transporte adaptados y la mejora de accesibilidad ocasionada con las nuevas infraestructuras de transporte público planificadas. También se evalúa la accesibilidad de equipamientos públicos relevantes, como los principales hospitales o los centros universitarios más relevantes. Los resultados muestran una muy buena accesibilidad para el municipio de Barcelona y para la mayoría de municipios que conforman la primera corona. Sin embargo, la accesibilidad va disminuyendo a medida que uno se aleja de Barcelona llegando hasta límites inaceptables. Todos estos resultados son más exagerados en el caso de la accesibilidad adaptada, existiendo graves problemas para acceder a Barcelona desde los municipios de la segunda corona para las Personas con Movilidad Reducida (PMR). Respecto a las inversiones realizadas recientemente, la más rentable es el TRAMBAIX, mientras que de las futuras, la unión del tranvía por la Diagonal es la que muestra una mejora más baja. La Línea 9, por su parte, muestra una mejora ínfima de la accesibilidad, aunque esto es acorde con uno de los objetivos de la planificación de dicha línea, que consiste en la mejora de la conectividad en el municipio de Barcelona y no la de su accesibilidad. Además, se ha realizado una encuesta de elección modal. Los resultados muestran una preferencia hacia los medios de transporte que proporcionan una mayor accesibilidad, especialmente para el uso más frecuente, mientras que en situaciones óptimas se premia más la comodidad del medio de transporte frente a su frecuencia de paso.; Realization of studies about accessibility and connectivity has been proved to be a key element in public transport planning. Accessibility can be defined as the time employed to reach the public transport from the origin point, while connectivity is the time spent inside the public transport. Lately, these studies have been carried out with the aid of Geographical Information Systems (GIS). This study presents an accessibility model carried out with ArcGIS software. The model evaluates the total access time from a building to the public transport. The different modes of transport considered are the bus, the tramline, the underground and the trains from Generalitat and from RENFE. The field of study is the Metropolitan Area of Barcelona (AMB). The objective of this study is to evaluate each of the existing parcels of the AMB, to obtain the accessibility of the adapted public transport and the increase in accessibility from the investments in public transport planned. It has also been evaluated the accessibility of the main public facilities, such as the most important hospitals or universities. The results show a very good accessibility in the city of Barcelona and most of the cities forming the first crown. Nevertheless, there is a strong decrease of accessibility as one moves away from Barcelona reaching some unacceptable levels of accessibility in the outermost cities. Similar results can be found for the adapted accessibility, but making worse the existing problems. The main problem is found when a person with reduced mobility tries to go to Barcelona from a city located in the second crown. From the point of view of the infrastructures realized, the TRAMBAIX has proved to be the most efficient, while the junction of the existing tramlines through the Diagonal has shown the lowest increase of accessibility. Metro L9 shows an insignificant increase of accessibility, which is consistent with the objectives of its planning since it was created as an increase of the connectivity in Barcelona and not as an improvement of the accessibility. Furthermore, a modal survey has been done. The results of the survey show a preference for the methods of public transport with higher accessibility, especially for everyday use, but for ideal situations it is more valuable the comfort of the transport method than its frequency.
Categories: Novetats

Pàgines