UPCommons

Subscriure a Canal UPCommons
UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.
Actualitzat: fa 2 hores 14 minuts

Estudio, implementación y puessta en marcha de un sistema de paletizado mediante cooperación de robots

dc., 09/06/2017 - 13:35
Estudio, implementación y puessta en marcha de un sistema de paletizado mediante cooperación de robots Fernández Gómez, David
Categories: Novetats

Técnicas avanzadas en el estudio de bioprocesos para el tratamiento de aire y olores

dc., 09/06/2017 - 13:27
Técnicas avanzadas en el estudio de bioprocesos para el tratamiento de aire y olores Dorado Castaño, Antonio David; Guimerà Villalba, Xavier; Prades Martell, Lledó; Morral Moltó, Eloi; Gamisans Noguera, Javier
Categories: Novetats

Satisfaction and cognitive styles in students of the virtual collaborative project: "Our Earth: deforestation"

dc., 09/06/2017 - 13:21
Satisfaction and cognitive styles in students of the virtual collaborative project: "Our Earth: deforestation" Montoya Chaves, Luis Hector; De Olaizola Arizmendi, Iñaki; Ponsa Asensio, Pere; Vilanova Arbós, Ramón The objective of the research presented in this paper is to introduce concepts and methodology for the measure of satisfaction and cognitive styles. The base population is taken from a sample of 16 first grade high school students in different cities of Mexico, Portugal and Costa Rica, enrolled in the virtual collaborative project “Our Earth: Deforestation” of the Network of the Latin American Institute of Educational Communication (ILCE). To that end, the 26-Item Cognitive Style and Satisfaction Questionnaire (CSEC) was developed. In this work, cognitive learning styles and an initial assessment of collaborative usability are identified. The first results show a predominance of deep cognitive style and a high degree of satisfaction with the project. It is noticed that satisfaction and cognitive styles coexist in an interdependent way, since the complexity of the activities is identified with the deep or superficial style.
Categories: Novetats

Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 1: Enllumenat

dc., 09/06/2017 - 13:11
Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 1: Enllumenat García-Almiñana, Daniel; Cabeza, Lluïsa F Aquest és el primer mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, així com proporcionar criteris en la interpretació dels valors obtinguts en les mesures amb aquests instruments. Aquest document pren com a sistema d’estudi l’enllumenat d’un espai concret, ja sigui interior o exterior. El balanç energètic, en aquest cas, mesura el consum d’electricitat d’aquest sistema i quantifica les prestacions lumíniques que està donant.
Categories: Novetats

GRASP para secuencias regulares de modelos mixtos con sobrecarga mínima e interrupción forzada de operaciones

dc., 09/06/2017 - 13:09
GRASP para secuencias regulares de modelos mixtos con sobrecarga mínima e interrupción forzada de operaciones Bautista Valhondo, Joaquín; Alfaro Pozo, Rocío Presentamos un algoritmo GRASP para resolver un problema de secuenciación de productos mixtos en una línea de montaje. El objeto del problema es obtener una secuencia de fabricación de modelos que genere la mínima sobrecarga con interrupción forzada de las operaciones, que sea regular en producción y que el mix de producción mantenga la propiedad quota en toda la secuencia. El GRASP implementado se compara con otros procedimientos usando instancias de un caso de estudio de la planta de fabricación de motores de Nissan en Barcelona.
Categories: Novetats

Estudi, disseny i Integració de dos robots de diferent topologia dins d'una illa de procés

dc., 09/06/2017 - 13:08
Estudi, disseny i Integració de dos robots de diferent topologia dins d'una illa de procés Pujadas Castells, Xavier
Categories: Novetats

Minimizing the ergonomic risk and its dispersion in a mixed model assembly line using GRASP

dc., 09/06/2017 - 12:56
Minimizing the ergonomic risk and its dispersion in a mixed model assembly line using GRASP Bautista Valhondo, Joaquín; Alfaro Pozo, Rocío
Categories: Novetats

Germplasm identification of bean ( Phaseolus vulgaris L.) and lettuce ( Lactuca sativa L.) resistant to avirulent populations of Meloidogyne spp. to Mi gene

dc., 09/06/2017 - 12:56
Germplasm identification of bean ( Phaseolus vulgaris L.) and lettuce ( Lactuca sativa L.) resistant to avirulent populations of Meloidogyne spp. to Mi gene Sanz Prieto, Anna Phytoparasitic nematodes of the genus Meloidogyne spp. are the cause of important losses in horticulture. In recent years, plant resistance has been used to reduce this damage in a sustainable way. The present work determines the resistance against Meloidogyne spp. of two varieties of lettuce Grand Rapids and Salinas 88, and the resistance of three varieties of common bean Aporé, Macarrão Atibaia and Ouro Negro, which have previously been studied in the University Federal University of Lavras (UFLA), Brazil. Furthermore this study will assess the possibility of resistance of a common bean cultivar, Cornell 49242, which has not been previously tested. As a method of controlling all the tests carried out two cultivars were used - Regina 71 for lettuce and Bolinha for common bean. In order to characterize the resistance, two experiments were carried out. Firstly, both crops were confronted with 11 populations of Meloidogyne incognita and M. javanica in a pot experiment. Secondly, a field conditions experiment was used to observe the behaviour of the different cultivars under different densities of Meloidogyne incognita. The results confirmed the resistance of the Grand Rapids and Salinas 88 lettuce cv to nematode populations from Almeria, Murcia and Catalonia., as they obtained lower nematode reproductions in the pot experiment and reduced the soil population in the field experiment. The common bean cultivars showed more diverse results. Aporé cv. proved to be resistant in all experiments. The results for Macarrão Atibaia and Ouro Negro showed their slight resistance and susceptibility (of the 45%) to the majority of the nematode populations used in the pot experiment. In field conditions the results differed. Ouro Negro was slightly resistant, but Macarrão Atibaia behaved as susceptible with an 81.9% of reproduction compared to Bolinha (susceptible cultivar of control). The cultivar Cornell 49242 behaved as susceptible in front the majority of the Meloidogyne spp. populations of the pot experiment.; Meloidogyne spp. és un gènere de nematodes fitoparàsits causant de pèrdues importants en horticultura. En els darrers anys s'ha utilitzat la resistència vegetal per a controlar el nematode de forma sostenible. En el present treball es determina la resistència vegetal en front Meloidogyne spp. de dues varietats d'enciam Grand Rapids i Salinas 88, i de tres varietats de mongeta Aporé, Macarrão Atibaia i Ouro Negro, de les quals s'han realitzat treballs previs a la Universitat Federal de Lavras (UFLA) , Brasil. També s'avalua la possible resistència d'una varietat de mongeta, Cornell 49242, no caracteritzada prèviament. Com a control de tots els assajos portats a terme s'han utilitzat la varietat susceptible d'enciam Regina 71, i de mongeta Bolinha. Per a la caracterització de la resistència es va realitzar un experiment en torretes per cada cultiu en el que es va enfrontar les diferents varietats a 11 poblacions de Meloidogyne incognita i M. javanica; i un experiment en condicions de camp on es va avaluar el comportament de les diferents varietats davant diferents densitats de Meloidogyne incognita. Els resultats van confirmar la resistència per a poblacions de nematodes provinents d'Almería, Murcia i Catalunya de les varietats d'enciam Grand Rapids i Salinas 88, obtenint reproduccions inferiors del nematode en l'experiment en torretes i reduint la població en el sòl en l'experiment de camp. Les varietats de mongeta varen tenir resultats més variables. El cultivar Aporé es va mostrar resistent en tots els assajos. Macarrão Atibaia i Ouro Negro es van mostrar com a lleugerament resistents i susceptibles (45%), en front la majoria de poblacions de nematodes utilitzades en l'assaig en torreta. En camp, Ouro Negro es va mostrar lleugerament resistent, però Macarrão Atibaia es va comportar com a susceptible amb un 81.9% de reproducció respecte Bolinha (varietat susceptible de control). El cultivar Cornell 49242 es comportar com a susceptible en front la majoria de poblacions de Meloidogyne spp. en l'assaig de torreta.; Meloidogyne spp. Es un género de nematodos fitoparásitos causante de pérdidas importantes en horticultura. En los últimos años se ha utilizado la resistencia vegetal a fin de reducir los daños causados de forma sostenible. En el presente trabajo se determina la resistencia frente Meloidogyne spp. de dos variedades de lechuga Grand Rapids y Salinas 88, y tres variedades de judía Aporé, Macarrão Atibaia y Ouro Negro, de las que se han realizado trabajos previos a la Universidad Federal de Lavras (UFLA), Brasil. También se evalúa la posible resistencia de una variedad de judía, Cornell 49242, no caracterizada previamente. Como control de todos los ensayos llevados a cabo se han utilizado las variedades susceptibles Regina 71, por lechuga y Bolinha, por judía. Para la caracterización de la resistencia se realizó un experimento en macetas para cada cultivo en el que se enfrentó las diferentes variedades a 11 poblaciones de Meloidogyne incognita y M. javanica; y un experimento en condiciones de campo donde se evaluó el comportamiento de las diferentes variedades ante diferentes densidades de Meloidogyne incognita. Los resultados confirmaron la resistencia para poblaciones de nematodos provenientes de Almería, Murcia y Cataluña de las variedades de lechuga Grand Rapids y Salinas 88, obteniendo reproducciones inferiores del nematodo en el experimento en macetas y reduciendo la población del suelo en el experimento de campo. Las variedades de judía tuvieron resultados más variables. El cultivar Aporé se mostró resistente en todos los ensayos. Macarrão Atibaia y Ouro Negro se mostraron como ligeramente resistentes y susceptibles (45%), frente a la mayoría de poblaciones de nematodos en el ensayo en maceta. En campo, Ouro Negro se mostró ligeramente resistente, pero Macarrão Atibaia se comportó como susceptible con un 81.9% de reproducción respecto Bolinha (variedad susceptible de control). El cultivar Cornell 49242 se comportó como susceptible frente la mayoría de poblaciones de Meloidogyne spp. en el ensayo de macetas.
Categories: Novetats

Modelado de cargas no lineales utilizando MIMOR

dl., 09/04/2017 - 13:35
Modelado de cargas no lineales utilizando MIMOR García Campmany, Sergi
Categories: Novetats

Characteristics of Induction Motor Drives with Torque Maximization in Field Weakening Region

dl., 09/04/2017 - 13:18
Characteristics of Induction Motor Drives with Torque Maximization in Field Weakening Region Pryymak, Bogdan; Moreno Eguilaz, Juan Manuel
Categories: Novetats

Regulación hormonal de la respuesta inducida por microorganismos en planta

dl., 09/04/2017 - 12:56
Regulación hormonal de la respuesta inducida por microorganismos en planta Fullana Pons, Aïda Magdalena The genus Meloidogyne spp. from the plant parasitic nematodes can affect moret han 2,000 different species of plants. It can produce huge losses globally in many crops including the Cucurbitaceae and Solanaceae families. The application of endophytic fungi in the rhizosphere can improve the defense response of plants to these microorganisms. The aim of the present final project of degree have been study the effect of the inoculation of Trichoderma asperellum T34 on tomato plants (Solanum lycopersicum) and cucumber (Cucumis sativus), and Meloidogyne incognita on the hormonal regulation of Jasmonic acid (AJ) and Salicylic acid (AS), because both routes are related to the defense of plants. The results show the immediate effect of the fungus on the pepper plant, causing the increase of AJ levels and at 9h of AS. AJ basal levels are higher after a day of inoculation of the fungus. Conversely , there was no alteration in the hormonal levels of AJ and AS in the tomato plant until 72h where we observed the increase in AJ . The nematode causes an alteration in the hormonal levels increasing the concentration of the AS at the time of the infection in plants of pepper; Els nemátodes fitoparásits propis del gènere Meloidoyne spp. poden afectar a més de 2000 espècies de plantes diferents, provocant pèrdues mundials en les collites de molts cultius, entre els que destaquen la família de les Cucurbitaceas y Solanaceas. L' aplicació de fongs endofítics en la rizosfera pot millorar la resposta de defensa de les plantes enfront a microorganismes patògens. En el present Treball de Fi de Grau s'ha estudiat l'efecte de la inoculació de Trichoderma asperellum T34 en plantes de tomàquet (Solanum lycopersicum) y cogombre (Cucumis sativus) i de Meloidogyne incognita sobre la regulació hormonal del Ácid Jasmónic (AJ) i Ácid Salicílic (AS), ja que ambdues rutes hormonals es troben relacionades amb la defensa de les plantes. En els resultats varem apreciar l'efecte immediat del fong sobre la planta de pebrot, provocant un augment dels nivells de AJ i al passar 9h el del AS. Els nivells basals de AJ van quedar més elevats després d'un dia de la inoculació del fong en la planta. Per el contrari no es va observà cap alteració en els nivells hormonals de AJ y AS en la planta de tomàquet fins les 72h, on s'aprecia un augment del AJ. El nemátode provoca una alteració en els nivells hormonals augmentant la concentració del AS en el moment de la infecció en plantes de pebrot; Los nematodos fitoparásitos pertenecientes al género Meloidogyne spp. pueden afectar a más de 2000 especies diferentes de plantas, causando pérdidas de cosecha a nivel mundial en muchos cultivos, entre los que destacan las familias de las Cucurbitaceas y las Solanaceas. La aplicación de hongos endófitos en la rizosfera puede mejorar la respuesta de defensa de las plantas frente a estos microorganismos. En el presente Trabajo de Final de Grado se ha estudiado el efecto de la inoculación de Trichoderma asperellum T34 en plantas de tomate (Solanum lycopersicum) y de pepino (Cucumis sativus) y de Meloidogyne incognita sobre la regulación hormonal del Ácido Jasmónico (AJ) y Ácido Salicílico (AS), ya que ambas rutas están relacionadas con la defensa de las plantas. Se observó que el hongo tiene un efecto inmediato en la planta de pimiento provocando el aumento de los niveles de AJ y después de 9h aproximadamente incrementando las concentraciones de AS. Los niveles basales de AJ se mantuvieron más elevados después de un día de la inoculación del hongo en la planta. Por el contrario no vimos ningún efecto del hongo sobre el tomate, este no presenta alteraciones en las hormonas de AJ y AS hasta las 72h cuando aumenta el AJ. El nematodo altera los niveles de las hormonas aumentando la concentración del AS en el momento de la infección.
Categories: Novetats

Control de trajectòria en un Drone UAV

dl., 09/04/2017 - 12:51
Control de trajectòria en un Drone UAV Gómez Vega, Josep La finalitat d’aquest treball es descriu com la de realitzar el control de l’orientació d’un Drone UAV a partir del seguiment d’una línia. Tothom entendrà què és el seguiment d’una línia i de manera natural qualsevol persona podria fer-ho; però, com se li diu a una màquina que ho faci?, i què és exactament el control? o què vol dir realitzar el control d’un ”Drone UAV”? i què és en sí un ”Drone UAV”? És per aquest motiu que aquest treball està dividit en parts i aquestes qüestions i d’altres són les que es tractaran de resoldre en cadascuna d’elles. No obstant, de manera resumida, el Drone UAV o senzillament el Drone com s’anomenarà a partir d’ara, en aquest cas és bàsicament un vehicle aeri quadrimotor no tripulat de petites dimensions. El Drone ha de ”reconèixer el seu entorn” a través de la informació que li aporten els seus sensors i càmeres per a finalment fer el seguiment d’una trajectòria de manera autònoma. Per aconseguir aquest objectiu, el Drone ha de recollir la informació rellevant dels seus sensors i enviar-la a un computador que li farà de ’cervell’. El computador processarà les dades i imatges i li retornarà les consignes adequades perquè aquest es mogui en la direcció i sentit adequades
Categories: Novetats

Modelling Mycobacterium tuberculosis cultures for understanding antibiotic mechanisms

dl., 09/04/2017 - 12:50
Modelling Mycobacterium tuberculosis cultures for understanding antibiotic mechanisms González Hernández, Ferran Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis (Mtb). It is currently one of the three main causes of death from infectious disease worldwide. Development of new drugs and combinations of antibiotics to deal with resistant, multiresistant and extremely resistant strains has become a major challenge in the treatment of TB. In experimental research, in vitro cultures are a simple way to evaluate the interaction between antibiotics and the bacterium. The aim of this project is to improve the understanding of the in vitro dynamics of Mtb with and without the presence of antibiotics by means of modelling and simulation techniques. This work arose from a collaboration established between the Computational Biology and Complex Systems (BIOCOM-SC) research group from the UPC and the tuberculosis research group at the Hospital Clínic de Barcelona, led by Dr. Julià González. The goal of the study is to develop tools that enable us to better understand the interactions antibiotic-bacterium, helping researchers to improve the design of in vitro experiments, reducing their cost and duration. In this work, an individual-based model (IBM) has been developed and implemented in NetLogo. The model was then parameterized using experimental data provided by the University Medical Centre Rotterdam together with the Dutch National Tuberculosis Reference Laboratory. The simulations performed were presented in time-kill curves. In these curves, the evolution of the bacterial concentration (on a logarithmic axis) over time is plotted depending on the antibiotic concentration. First of all, the developed model was fitted to Mtb growth without antibiotic. Secondly, functions and parameters were included to reproduce the effect of different rifampicin concentrations in the functionality of the bacterium and to study the emergent dynamics. Once the model was implemented, multiple virtual experiments were generated, the results of which have been analysed. The most important factors of the Mtb cell cycle were first identified, allowing an accurate simulation of in vitro growth without antibiotic. Subsequently, the introduction of the effects of rifampicin in the model led us to several conclusions. It has been proven that the effect of rifampicin is successfully simulated by introducing multiple combined effects on the functionality of the bacterium. We found that the ability of some non-genetic resistant strains to survive a prolonged exposure to rifampicin is associated with lower cellular maintenance energies. This observation seems to match hypotheses from previous studies, which associated this resistance to the diverse metabolic activities found in Mtb population. Furthermore, after fitting the model to experimental data, we were able to assess the order of magnitude of several biological parameters which are difficult to measure experimentally. In future studies, we expect to introduce the effect of other antibiotics (and the combination of them) into the developed model. Finally, we will study the possibility of implementing this model into other more powerful platforms in order to reduce the duration of the simulations.; La tuberculosi (TB) és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis (Mtb) . Actualment és una de les 3 principals causes de mort per malaltia infecciosa a nivell mundial. Un dels reptes més importants actualment és el desenvolupament de nous fàrmacs i combinacions d'antibiòtics per fer front a les soques resistents, multiresistents i extremadament resistents. En recerca experimental, els cultius in vitro són una forma senzilla d'avaluar la interacció directa entre Mtb i l'antibiòtic. L'objectiu d'aquest projecte ha estat millorar la comprensió de la dinàmica de Mtb en cultius in vitro amb i sense la presència d'antibiòtics mitjançant tècniques de modelització i simulació. Aquest treball s'emmarca dins d'una col·laboració entre el grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexes (BIOCOM-SC) de la UPC i el grup de recerca en tuberculosi de l'Hospital Clínic de Barcelona, liderat pel Dr. Julià González. L'objectiu del treball ha estat desenvolupar eines que ens permetin entendre millor les interaccions bacteri-antibiòtic i que ens ajudin a dissenyar experiments in vitro de menor cost i durada. En aquest treball s'ha desenvolupat un model basat en l'individu (IBM) que ha estat implementat en la plataforma NetLogo. Posteriorment, el model ha estat parametritzat utilitzant dades experimentals proporcionades per la University Medical Centre Rotterdam juntament amb el Dutch National Tuberculosis Reference Laboratory. Dels cultius simulats s'han obtingut les corbes de letalitat. En aquetes corbes es representa l'evolució de la concentració bacteriana (en un eix logarítmic) al llarg del temps depenent de la concentració d'antibiòtic. En primer lloc, s'ha ajustat el model desenvolupat al creixement de Mtb sense antibiòtic. Posteriorment, s'han inclòs funcions i paràmetres per poder reproduir l'efecte de diverses concentracions de rifampicina en la funcionalitat del bacteri i estudiar-ne la dinàmica emergent. Un cop el model ha estat implementat, s'han generat múltiples experiments virtuals, els resultats dels quals han estat contrastats i analitzats. D'entrada s'han identificat aquells factors més rellevants en el cicle cel·lular de Mtb, permetent així una simulació acurada del creixement in vitro sense antibiòtic. Posteriorment, la introducció dels efectes de la rifampicina en el model han permès arribar a diferents conclusions. S'ha comprovat que l'efecte de la rifampicina es simula satisfactòriament mitjançant la introducció de múltiples efectes sobreposats en la funcionalitat del bacteri. S'ha detectat que la capacitat no genètica d'alguns bacteris de sobreviure a l'exposició prolongada de rifampicina està associada a menors necessitats de manteniment cel·lular. Aquesta observació, sembla coincidir amb hipòtesis d'estudis previs, els quals associaven la resistència no-genètica amb la diversitat metabòlica del cultiu microbià. A més a més, després d'ajustar el model a les dades experimentals, s'ha pogut avaluar l'ordre de magnitud de diversos paràmetres biològics difícilment mesurables experimentalment. En estudis posteriors, es pretén introduir en el model desenvolupat l'efecte d'altres antibiòtics (i combinacions d'aquests). Per últim, s'estudiarà la possibilitat d'implementar aquest model en altres plataformes més potents que redueixin la durada de les simulacions.; La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Actualmente es una de las 3 principales causas de muerte por enfermedad infecciosa a nivel mundial. Uno de los retos más importantes en la actualidad es el desarrollo de nuevos fármacos y combinaciones de antibióticos para hacer frente a cepas resistentes, multiresistentes y extremadamente resistentes. En investigación experimental, los cultivos in vitro son una forma simple de evaluar la interacción directa entre Mtb y el antibiótico. El objetivo de este proyecto ha sido mejorar la comprensión de la dinámica de Mtb en cultivos in vitro con y sin la presencia de antibióticos mediante técnicas de modelización y simulación. Este trabajo se enmarca dentro del trabajo de colaboración entre el grupo de investigación en Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC) de la UPC y el grupo de investigación en tuberculosis del Hospital Clínic de Barcelona, liderado por el Dr. Julià González. El objetivo del trabajo ha sido desarrollar herramientas que nos permitan entender mejor las interacciones bacteria-antibiótico y que nos ayuden a diseñar experimentos in vitro de menor coste y duración. En este trabajo se ha desarrollado un modelo basado en el individuo (IBM) que ha sido implementado en la plataforma NetLogo. Posteriormente, el modelo ha sido parametrizado utilizando datos experimentales proporcionados por la University Medical Centre Rotterdam junto con el Dutch National Tuberculosis Reference Laboratory. De los cultivos simulados se han obtenido las curvas de letalidad. En estas curvas se representa la evolución de la concentración bacteriana (en un eje logarítmico) a lo largo del tiempo dependiendo de la concentración de antibiótico. En primer lugar, se ha ajustado el modelo desarrollado al crecimiento de Mtb sin antibiótico. A continuación, se han incluido funciones y parámetros para poder reproducir el efecto de varias concentraciones de rifampicina en la funcionalidad de la bacteria y estudiar la dinámica emergente. Una vez el modelo ha sido implementado, se han generado experimentos virtuales posteriormente contrastados y analizados. Inicialmente se han identificado aquellos factores más relevantes en el ciclo celular de Mtb, permitiendo así una simulación precisa del crecimiento in vitro sin antibiótico. Posteriormente, la introducción de los efectos de la rifampicina en el modelo ha permitido llegar a diferentes conclusiones. Se ha comprobado que el efecto de la rifampicina se simula satisfactoriamente mediante la introducción de múltiples efectos sobrepuestos en la funcionalidad de la bacteria. Se ha detectado que la capacidad no genética de algunas bacterias de sobrevivir a la exposición prolongada de rifampicina está asociada a menores necesidades de mantenimiento celular. Esta observación, parece coincidir con hipótesis de estudios previos, en los cuales se asociaba la resistencia no-genética con la diversidad metabólica del cultivo microbiano. Además, después de ajustar el modelo a los datos experimentales, se ha podido evaluar el orden de magnitud de varios parámetros biológicos difíciles de evaluar experimentalmente. En estudios posteriores, se pretende introducir el efecto de otros antibióticos (y combinaciones de éstos) en el modelo desarrollado. Por último, se estudiará la posibilidad de implementar el modelo en otras plataformas más potentes para así reducir la duración de las simulaciones.
Categories: Novetats

Enhanced stability in semi-transparent PTB7/PC71BM photovoltaic cells

dl., 09/04/2017 - 12:32
Enhanced stability in semi-transparent PTB7/PC71BM photovoltaic cells Romero Gómez, Pablo; Betancur Lopera, Rafael; Martinez Otero, Alberto; Elias Pera, Xavier; Mariano, Marina; Romero, Beatriz; Arredondo, Belen; Vergaz, Ricardo; Martorell Pena, Jordi We studied the performance over time of opaque and semi-transparent PTB7:PC71BM bulk heterojunction solar cells. For unsealed inverted configuration cells we observe that when the isolation from the environment is improved, the degradation observed is dominated by one single exponential decay. We demonstrate that a dielectric multilayer stack of approximately 550 nm provides an isolation that increases the lifetime of the cell close to ten times. In that event the fill factor appears to be the PV parameter dominating cell degradation resulting from a decrease in the shunt resistance. An Impedance analysis we performed indicates that a Warburg element, attributed to the presence of slowly moving charges such as heavy ions, must be included in the description of the experimental data. The contribution from such element increases as the cell degrades in good agreement with a degradation dominated by the corrosive effects from external agents reaching the active layer of the device. © 2015. This version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Categories: Novetats

La arquitectura de la tomatera: desarrollo de una metodología de fenotipado y aplicación al estudio de factores genéticos y ambientales

dl., 09/04/2017 - 12:28
La arquitectura de la tomatera: desarrollo de una metodología de fenotipado y aplicación al estudio de factores genéticos y ambientales Santos Demera, Celia Andreina The tomato plant has two types of growth habits (determinat and indeterminate), controlled by the gene self pruning (sp). Both types of growth are present in the two types of genetic materials that cultivate farmers (landraces and modern varieties). Each type of growth entails a different plant architecture: the indeterminate types present sympodial units (vegetative and reproductive phase) of 3 leaves, while the determinate plants present a sequence of 3-2-1 leaves between inflorescences until the end of the apical growth of the plant. There are few studies on the phenotyping of the tomato plant architecture, and there is not a clear methodology to study this subject. On the other hand, it has not been studied if modern plant breeding programs have changed the plant architecture. The objective of this work is to develop a model of phenotyping to study the architecture of the tomato plant, and to identify the effect of the water stress and modern genetic improvement on the parameters related to plant architecture. In order to achieve this objective, 23 varieties were grown in two types of irrigation (normal and water stress). Several traits related to agronomic performance, plant architecture and biomass partitioning (leaf, stem and fruit) were recorded in the materials. MATLAB program was used to fit a linear model with positive slope to the data of distances between inflorescences, as well as to obtain the descriptive measures of sympodial units. The ANOVA procedure was used to analyze quantitative data by using the statistical program SPSS. Data analysis revealed that the distance between inflorescences and the number of leaves between inflorescences are controlled genetically and are not affected by environmental factors. It was determined that in determinate plants the number of leaves between inflorescences is 2 (mode), and 3 in indeterminate genotypes. The latter has a higher homogeneity within the plant, which facilitates its phenotyping. The reproductive phase of the tomato plant follows a pattern of a linear model with positive slope, comparing the number of inflorescences (x) with their height (y, cm from the cotyledons). The linear model was fitted to all the plants and it was found that 93% of the plants have a correlation coefficient greater than or equal to 0,9. The type of variety (traditional/ modern) does not affect the architecture of the tomato plant, but it affects its yield. On the other hand, water stress causes a significant reduction in the total biomass of the plant. This study provides new insights on the methodology to perform a complete phenotyping of the tomato plant architecture.; La tomaquera és una planta que té dos tipus de creixement (determinat i indeterminat), controlats pel gen self pruning (sp). Ambdós tipus són presents en el dos tipus de materials genètics que conreen els pagesos (varietats tradicionals i modernes). Cada tipus de creixement confereix una arquitectura diferent a la planta: els tipus indeterminat presenten una seqüència de simpodis de 3 fulles/1 inflorescència, mentre que els tipus indeterminat presenten una seqüència de 3-2-1 fulles entre inflorescències fins a acabar el creixement apical de la planta. Hi ha pocs estudis sobre el fenotipat de l'arquitectura de la planta de tomàquet, de manera que no hi ha una metodologia clara per a l'estudi de l'arquitectura. D'altra banda, no es coneix l'efecte que ha tingut la millora genètica moderna sobre l'arquitectura. En aquest context, l'objectiu d'aquest treball és desenvolupar un model de fenotipat per estudiar l'arquitectura de la tomaquera, així com identificar l'efecte de la dosi de reg i de la millora genètica moderna sobre els paràmetres relacionats amb l'arquitectura. Per aconseguir aquet objectiu es van cultivar 23 varietats en dos tipus de reg (normal i deficitari). Es van mesurar caràcters relacionats amb el comportament agronòmic, l'arquitectura de la planta i la distribució de la biomassa entre òrgans (fulla, tija i fruit). Es va utilitzar el programa MATLAB per ajustar un model lineal creixent a les dades de distàncies entre inflorescències i obtenir les mesures descriptives de les estructures simpòdiques. Per a l'estudi de las variables quantitatives es va utilitzar el procediment ANOVA mitjançant el programa SPSS. L'anàlisi de les diferents variables va donar com a resultat que la distància entre inflorescències i el nombre de fulles entre inflorescències és un paràmetre determinat genèticament i poc afectat per factors ambientals. Es va determinar que la moda del nombre de fulles entre inflorescències és de 2 en plantes de creixement determinat i de 3 en plantes de creixement indeterminat. Aquestes últimes presenten una major homogeneïtat de dades, la qual facilita el seu fenotipat. La fase reproductiva de la tomaquera segueix un model de creixement lineal, comparant el nombre d'inflorescències (x) amb l'altura a la qual es troben (y). Aquest model de creixement lineal es va ajustar a totes les plantes i es va observar que el 93% de las plantes presenten un coeficient de correlació major o igual a 0,9. Els tipus de varietat (tradicional o moderna) no afecta l'arquitectura de tomaquera, però sí que afecta al rendiment, D'altra banda el dèficit hídric provoca una disminució de la biomassa total de la planta. L'anàlisi dels resultats obtinguts ha permès desenvolupar les bases metodològiques per al fenotipat de l'arquitectura de la tomaquera.; La tomatera es una planta que presenta dos tipos de crecimiento (determinado e indeterminado), controlados por el gen self pruning (sp). Ambos tipos de crecimiento están presentes en los dos tipos de materiales genéticos que cultivan los agricultores (variedades tradicionales y modernas). Cada tipo de crecimiento le confiere una arquitectura diferente a la planta: los tipos indeterminado presentan unidades simpodiales (fase vegetativa y fase reproductiva) de 3 hojas, mientras que los tipos determinado presentan una secuencia de 3-2-1 hojas entre inflorescencias hasta terminar el crecimiento apical de la planta. Existen pocos estudios sobre el fenotipado de la arquitectura de la planta de tomate, por lo que no existe una metodología clara para el estudio de la arquitectura. Por otra parte, no se conoce el efecto que ha tenido la mejora genética moderna sobre la arquitectura. En este contexto, el objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de fenotipado para estudiar la arquitectura de la tomatera, así como identificar el efecto de la dosis de riego y de la mejora genética moderna sobre los parámetros relacionados con la arquitectura. Para lograr este objetivo, se cultivaron 23 variedades en dos tipos de riego (normal y deficitario). Se midieron caracteres relacionados con el comportamiento agronómico, la arquitectura de la planta y la distribución de la biomasa entre órganos (hoja, tallo y fruto). Se utilizó el programa MATLAB para ajustar un modelo lineal creciente a los datos de distancia entre inflorescencias y obtener las medidas descriptivas de las unidades simpodiales. Para el estudio de las variables cuantitativas se utilizó el procedimiento ANOVA mediante el programa estadístico SPSS. El análisis de las diferentes variables dio como resultado que la distancia entre inflorescencias y el número de hojas entre inflorescencias es un parámetro determinado genéticamente y poco afectado por factores ambientales. Se determinó que la moda del número de hojas entre inflorescencias es de 2 en plantas de crecimiento determinado y de 3 en plantas de crecimiento indeterminado. Estas últimas presentan una mayor homogeneidad de datos, lo cual facilita su fenotipado. La fase reproductiva de la tomatera sigue un modelo de crecimiento lineal, comparando el número de inflorescencias (x) con la altura a la que se encuentran (y). Este modelo de crecimiento lineal se ajustó a todas las plantas y se observó que el 93% de las plantas presentan un coeficiente de correlación mayor o igual a 0,9. El tipo de variedad (tradicional/mejorada) no afecta a la arquitectura de la tomatera, pero sí al rendimiento. Por otro lado, el déficit hídrico provoca una disminución de la biomasa total de la planta. El análisis de los resultados obtenidos ha permitido desarrollar las bases metodológicas para el fenotipado de la arquitectura de la tomatera.
Categories: Novetats

Analysis, design and implementation of a residential inductive contactless energy transfer system with multiple mobile clamps

dl., 09/04/2017 - 12:21
Analysis, design and implementation of a residential inductive contactless energy transfer system with multiple mobile clamps Momeneh, Arash; Castilla Fernández, Miguel; Moradi Ghahderijani, Mohammad; Miret Tomàs, Jaume; García de Vicuña Muñoz de la Nava, José Luis This study presents the analysis, design and implementation of a simple and cost-effective residential inductive contactless energy transfer system with multiple mobile clamps. The topology is based on the cascaded connection of a buck converter and a high-frequency resonant inverter loaded by several output passive rectifiers. The proposed system includes a sliding transformer to supply the mobile loads, leading to a safe and flexible location of loads. The theoretical analysis and design of the proposed system is based on a mathematical model derived using the first harmonic approximation. Selected experimental results are included to verify the system features. In comparison with conventional topology, the proposed system significantly improves efficiency, complexity and cost.
Categories: Novetats

An extremely thin and robust interconnecting layer providing 76% fill factor in a tandem polymer solar cell architecture

dl., 09/04/2017 - 12:20
An extremely thin and robust interconnecting layer providing 76% fill factor in a tandem polymer solar cell architecture Martinez Otero, Alberto; Liu, Quansheng; Mantilla Perez, Paola; Montes Bajo, Miguel; Martorell Pena, Jordi We report a thin and robust interconnecting layer (ICL) for polymer tandem solar cells. This ICL shows low absorption, good electrical contacts, large work function contrast and robustness. Its use yields tandem cells with a very high fill factor of 76%, making this ICL a promising component of future highly efficient multijunction organic solar cells.
Categories: Novetats

Estudi de la influència del procés de curat d'elements de tàpia en les propietats físiques

dl., 09/04/2017 - 12:13
Estudi de la influència del procés de curat d'elements de tàpia en les propietats físiques Sánchez Ayala, Daniel
Categories: Novetats

Comparison of a fluid and a solid approach for the numerical simulation of friction stir welding with a non-cylindrical pin

dv., 09/01/2017 - 20:32
Comparison of a fluid and a solid approach for the numerical simulation of friction stir welding with a non-cylindrical pin Bussetta, Philippe; Dialamishabankareh, Narges; Boman, Romain; Chiumenti, Michèle; Agelet de Saracibar Bosch, Carlos; Cervera Ruiz, Miguel; Ponthot, Jean Philippe
Categories: Novetats

Algal biomass: physical pretreatments

dv., 09/01/2017 - 20:28
Algal biomass: physical pretreatments Passos, Fabiana Lopes del Rei; Uggetti, Enrica; Carrère, Helene; Ferrer Martí, Ivet
Categories: Novetats

Pàgines