Programes i requisits de l'Open Research Data Pilot

Seguint les Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, les àrees contemplades a l'Open Research Data Pilot són:

  • Future and Emerging Technologies
  • Research infrastructures – part e-Infrastructures
  • Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies
  • Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part smart cities and communities
  • Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – with the exception of topics in the area of raw materials
  • Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
  • Science with and for Society

Encara que un projecte no estigui dins aquestes àrees, es pot sol·licitar incloure'l en el pla pilot de dades.

1. Requisits

A l'article 29.3. Dissemination of results. Open Access. Visibility of Funding es detallen els requisits que han de complir els projectes participants en el pla pilot de dades: 
  • Desenvolupar un Pla de Gestió de Dades - Data Management Plan 
  • Dipositar les dades de la recerca en un repositori el més aviat possible per garantir a qualsevol persona i de forma lliure, el seu accés, mineria, explotació, reproducció i difusió
  • Els costos associats amb les dades es consideren despeses elegibles en el projecte

Excepcions: per raons de seguretat, privacitat, protecció de dades personals o explotació comercial/industrial es pot excloure la difusió en obert dels resultats del projecte. 

2. FAIR Data Management in H2020

A partir del 2017 tots els projectes finançats per l'Horitzó 2020 han d'elaborar un Pla de Gestió de Dades (enllaç) i dipositar les dades en obert (enllaç). Cal que les dades siguin 'FAIR', és a dir, trobables (Findable), accessibles (Accessible), interoperables (Interoperable) i reutilitzables (Reusable).