UPC OpenCourseware

Subscribe to UPC OpenCourseware feed
Aquest canal conté les darreres assignatures publicades al UPCOpencourseware
Updated: 16 min ago

TEORIA DE MÀQUINES

Fri, 10/27/2017 - 00:00
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES

Fri, 10/27/2017 - 00:00
Objectius generals
· Integrar la Teoria de Màquines i Mecanismes dins dels estudis d'Enginyeria utilitzant els coneixements previs impartits en les assignatures anteriors, treballant les capacitats pròpies de l'enginyeria i fent-la atractiva i útil per a l'alumnat, vulgui o no optar per un perfil mecànic.
· Sensibilitzar l'alumnat sobre la relació entre la tecnologia i la societat analitzant el paper que juguen les màquines en aquest binomi i en la sostenibilitat del model actual d'activitat humana.

Objectius específics
· Realitzar, a partir dels conceptes de mecànica del sòlid rígid i de les eines bàsiques i operatives, anàlisis cinemàtiques, estàtiques i dinàmiques dels mecanismes i de les màquines.
· Utilitzar aplicacions informàtiques per al càlcul i la simulació de mecanismes.
· Reconèixer els elements mecànics i grups mecànics bàsics de les màquines i mecanismes a partir d'exemples extrets de situacions reals.
· Realitzar balanços energètics i càlculs de rendiment aplicats a les màquines.
Categories: Novetats

DISSENY DE MECANISMES

Fri, 10/27/2017 - 00:00
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions, els esforços i el moviment en els sistemes mecànics.
- Analitzar i dissenyar mecanismes com a resultat d'un problema concret de moviment.
- Dissenyar i dimensionar elements de màquines resistents.
- Analitzar i dissenyar mecanismes amb l'ajuda de programes de CAE.
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES

Fri, 10/27/2017 - 00:00
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions amb el moviment dels sistemes mecànics.
- Identificar i analitzar problemes relacionats amb les vibracions mecàniques.
Categories: Novetats

FENÒMENS DEL TRANSPORT

Mon, 10/23/2017 - 00:00
L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de:
OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens.
OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari.
OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.
Categories: Novetats

FENÒMENS DE TRANSPORT

Wed, 10/11/2017 - 00:00
L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de:
OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens.
OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari.
OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.
Categories: Novetats