Novetats

Technical and economic comparison of various electrical collection grid configurations for large photovoltaic power plants

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 13:32
Technical and economic comparison of various electrical collection grid configurations for large photovoltaic power plants Prada Gil, Mikel de; Domínguez García, José Luis; Trilla Romero, Lluís; Gomis Bellmunt, Oriol In this study, a technical and economic comparative analysis for evaluating the performance of various electrical photovoltaic (PV) plant configurations is presented. This methodology assessment is based on a holistic approach that calculates the levelised cost of energy (LCOE) considering the capital and installation cost of the PV components, as well as, the operation and maintenance costs over the lifetime of the project. Also, the potential economic impact of the installation of batteries for providing flat-output response is investigated. Moreover, a sensitivity analysis is included for considering both economic and technical uncertainty on the LCOE. The presented methodology compares the performance of six different configurations in three hypothetical PV power plants (1, 50 and 200 MW) located in Golden, Colorado, USA. The results obtained demonstrate that although some PV power plant configurations present better efficiency (higher performance ratio), they are not the most cost-effective solutions because of the requirement of extra equipment or the inclusion of expensive technologies. Finally, the benefit of including batteries into the system is shown for flat output operation. The results show that in spite of their inclusion increases the LCOE, extra revenues can be obtained when providing such services.
Categorías: Novetats

Poly(epsilon-caprolactone) films reinforced with chlorhexidine loaded electrospun polylactide microfibers

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 13:03
Poly(epsilon-caprolactone) films reinforced with chlorhexidine loaded electrospun polylactide microfibers Márquez Lobato, Yolanda; Graupera, J.; Valle Mendoza, Luis Javier del; Turón Dols, Pau; Franco, L.; Puiggalí Bellalta, Jordi Poly(e-caprolactone) (PCL) films reinforced with polylactide (PLA) microfibers were prepared by two methodologies: a) melt pressing of an electrospun PLA mat between two PCL films, and b) melt pressing of a co-electrospun mat composed of PLA microfibers and PCL nanofibers. Electrospinning conditions were selected for each polymer to obtain films loaded with 10, 20 and 30 wt% of PLA. Thermal and mechanical properties varied depending on the preparation method. Thus, PLA crystallinity was higher when films were obtained by the co-electrospinning process, as revealed from DSC and synchrotron X-ray diffraction data since cold crystallization of the highly oriented PLA microfibers was favored in the subsequent heating run when they were in close contact with PCL nanofibers. Samples obtained by co-electrospinning also showed higher mechanical properties (e.g. Young modulus) with increasing PLA load. In this case, fracture surfaces showed significant interactions between fibers and the PCL matrix and decreased fiber pull-out. All fabrics were also loaded with chlorhexidine (CHX) as a hydrophilic bactericide agent. A delayed release was observed when the drug was only loaded into the electrospun PLA microfibers, and diffusion varied with the method of preparation. In all cases, samples had a clear bactericide effect against Gram positive and Gram negative bacteria. Nevertheless, the protective effect was slightly lower when CHX was only loaded in the reinforcing PLA microfibers.
Categorías: Novetats

Disseny d'un projecte de programació domòtica amb Arduino per a alumnes de grau mitjà

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:51
Disseny d'un projecte de programació domòtica amb Arduino per a alumnes de grau mitjà Guevara Marin, Óscar
Categorías: Novetats

L'Orientació dels alumnes a Secundària a l’aula de Tecnologia

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:46
L'Orientació dels alumnes a Secundària a l’aula de Tecnologia Vaqué Martínez, Judith Aquest treball de màster tracta sobre la orientació professional dels alumnes en l'educació obligatòria de secundària. Després de diverses lectures i altres fonts, partint de la visió que molts experts tenen respecte a la situació actual, he decidit continuar aprenent en com es pot millorar aquesta, des de quins organismes s'ha de dur a terme, quins procediments es poden aplicar per a crear un equip d'orientació coordinat i quines tasques com a docents de tecnologia podem aplicar dins i fora de l'aula. Inicialment volia tractar molts temes en relació a la orientació, però degut a la complexitat i extensió de cadascun d'ells, he preferit centrar-me en material específic que he anat adquirint i reduir aquests. Finalment crec que aquest treball és com a resultat, una primera guia amb recursos, valoracions i eines per als docents de secundària en relació a la orientació. Segurament que molts d'ells, en llegir aquest treball, reconeixen part de les tasques que ja estan fent. Si fos així, només cal que en prenguin consciència de la seva importància i que continuïn esforçant-se en aquesta línia i ampliar els seus coneixements. M'he adonat de la complexitat i amplitud d'aquest tema, i com és d'important elaborar uns plans de millora de manera coordinada i dotar als docents, familiars i alumnes d'eines per afrontar amb satisfacció aquesta tasca. La orientació té una vital importància en el moment que volem que els nostres alumnes siguin persones autònomes, amb autoconfinça i recursos.
Categorías: Novetats

Com integrar el currículum de tecnologia de 2n d'ESO en un projecte interdisciplinari

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:41
Com integrar el currículum de tecnologia de 2n d'ESO en un projecte interdisciplinari Ruiz Álvarez, Inés El treball final de màster, tal com el seu títol indica, integra el currículum de tecnologia de 2on d'ESO dins d'una assignatura per projectes interdisciplinaris, seguin el model desenvolupat a un centre d'eduació secundària obligatòria on es treballen conjuntament les assignatures de ciències de la naturalesa (física i química), ciències socials, educació visual i plàstica i tecnologia, on era el primer curs que s'impartia i no hi havia una programació feta. S'han connectat tots els currículums de les assignatures integrants del projecte, incloent l'àmbit digital que és transversal i l'àmbit personal i social, que també té aquesta característica. S'ha desgranat els treballs globalitzats que subdivideixen l'assignatura per petits projectes, els quals tenen un oscil¿lació temporal que va des de 22 hores lectives el més curt fins 56 hores el de més duració, des d'una perspectiva competencial, posant el focus en l'assignatura de tecnologia que és l'especialitat a la qual pertany aquest treball . S'han cohesionat des del grau més genèric fins al més concret mantenint la independència per àmbits dels continguts i criteris d'avaluació perquè s'entengués que a que s'estava referint. Com a conclusió, el treball ha aconseguit donar una perspectiva competencial al desplegament del curs a estudiar fent servir metodologies que propicien aquest tipus d'aprenentatge, desglossant els diferents currículums per després interconnectar-los.
Categorías: Novetats

Contribució de l'agroecologia al desenvolupament de les competències clau

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:36
Contribució de l'agroecologia al desenvolupament de les competències clau Pi Faura, Josep M. L'activitat agroecològica, en el seu dia a dia, és plena de reptes per trobar la solució més adient a situacions de problemàtica complexa. Alhora, és una font d'experiències i de coneixements que poden enriquir les interrelacions entre continguts curriculars de diferents matèries i àmbits de coneixement. El present TFM presenta els continguts de l'agroecologia estructurats en blocs temàtics per tal que esdevinguin un recurs per a la programació didàctica, adaptada, principalment, a les necessitats de la diversificació curricular a l'ESO. L'experiència d'aprenentatge, eminentment pràctica, implica la necessitat d'aplicar els coneixements, alhora que les habilitats, de manera transversal i interactiva. El desenvolupament de les competències es dóna a diferents nivells d'aprenentatge i de realització tenint en compte els resultats d'assoliment tant en els aspectes conceptuals, com en els procedimentals i els actitudinals, que s'aprofundeixen a partir dels criteris d'avaluació proposats. Si bé l'actual proposta educativa és clarament aplicable en el context de la diversificació curricular, donada l'adaptació dels continguts, també pot esdevenir, gràcies al seu enfocament global, complexitat i riquesa, el marc idoni per a desenvolupar projectes interdisciplinaris en els diferents nivells de secundària.
Categorías: Novetats

Anàlisis mineralògiques de les fonts del Montseny nord

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:33
Anàlisis mineralògiques de les fonts del Montseny nord Farrerons Vidal, Óscar; Prat, Fortià Estudi mineralògic de l’aigua de les 100 principals fonts del Montseny nord usant potenciometria, conductimetria, volumetria àcid-base, volumetria Möhr, turbidimetria, espectrofotometria UV, complexometria i fotometria de flama. La correlació dels valors amb l’altitud mostra menor mineralització en les mostres de major altitud per la menor distància recorreguda per l’aigua i la menor interacció amb les formacions geològiques. Es destaca el predomini de baixa mineralització, que les aigües són lleugerament bicarbonatades i càlciques, en algun cas sòdiques, i que en 15 casos els valors de nitrats són superiors a 10 mg/l.
Categorías: Novetats

Millora en la indicació i retolació de les normes de seguretat a l’aula de tecnologia

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:32
Millora en la indicació i retolació de les normes de seguretat a l’aula de tecnologia Mora Siñol, Sergi En aquest TFM es dur a terme una valoració de l'estat actual de l'aula de tecnologia del centre on he realitzat les pràctiques del màster. En aquesta aula en concret s'hi ha observat una deixadesa bastant preocupant pel que fa a les indicacions que han d'obtenir els alumnes referent a la seguretat pròpia i dels companys. L'alumnat del centre, quan entra a l'aula de tecnologia, no disposa d'accés continu i, sobretot, quan ho necessiten, d'unes indicacions i/o retolacions mínimes sobre seguretat i ús de les diferents eines i instruments que hi ha dins de l'aula de tecnologia. Per tant, en aquest document, un cop feta la valoració de l'aula de tecnologia en concret, s'hi identifiquen els problemes i les mancances observades tot aportant solucions relacionades principalment en les normes d'ús, les normes de comportament i les indicacions i retolacions senzilles, clares i entenedores, per tal de poder aconseguir que aquesta aula sigui molt més segura i s'hi puguin prevenir possibles accidents en l'ús de les diferents eines que hi ha. Finalment, un cop dissenyades i establertes totes les mesures i canvis a realitzar, es fa un estudi econòmic del cost base per dur a terme aquests canvis, tot proposant-ho al centre de pràctiques, per tal de que realitzin els canvis implementant les propostes de millora.
Categorías: Novetats

Com impliquem els nostres alumnes en la millora tecnològica de la qualitat de vida en un camp de refugiats

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:29
Com impliquem els nostres alumnes en la millora tecnològica de la qualitat de vida en un camp de refugiats Aragüés Castelló, Maria
Categorías: Novetats

Deformation mechanisms induced by nanoindentation tests on a metastable austenitic stainless steel: a FIB/SIM investigation

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:12
Deformation mechanisms induced by nanoindentation tests on a metastable austenitic stainless steel: a FIB/SIM investigation Sapezanskaia, Ina; Roa Rovira, Joan Josep; Fargas Ribas, Gemma; Turón Viñas, Miquel; Trifonov, T.; Kouitat Njiwa, R.; Redjaïmia, A.; Mateo García, Antonio Manuel Metastable austenitic stainless steels are materials that can undergo austenite to martensite phase transformation when subjected to deformation and thus they represent a multiphase material with interesting mechanical properties. Different electron microscopy techniques are widely applied for the characterization of their deformation mechanisms at micrometric length scale. In doing so, Scanning Ion Microscopy (SIM) imaging, performed with a Focused Ion Beam (FIB), can be useful to evaluate microstructural features induced by different stress fields and, in certain cases, may substitute the conventional Transmission Electron Microscopy (TEM) technique. In this work, nanoindentation experiments (both monotonic and cyclic) were carried out on AISI 301LN metastable steel in order to induce localized deformation of individual austenitic grains. The activated plastic deformation mechanisms were evaluated by using different advanced characterization techniques (Electron BackScattered Diffraction (EBSD) and TEM), but mainly by FIB/SIM. FIB/SIM 3D-tomography was also conducted to reconstruct the deformation structure under the residual imprint. These observations, surprisingly, showed the existence of a good correlation between SIM and TEM images, concerning phase transformation and plastic zone development.
Categorías: Novetats

A literature review on learned helplessness in school environments

UPCommons - Vie, 08/25/2017 - 12:06
A literature review on learned helplessness in school environments Cabeza Loriente, Alberto Manuel Learned helplessness is a form of learning which develops when the subject perceives a loss of control in inescapable situations. This can lead to the development of cognitive and social deficits. Main research on this topic has been focused on clinical psychology. This TFM will explore the psychological phenomenon of learned helplessness and how this knowledge can be used in school environments and education. The main objective will be to find out if learned helplessness in school environments and education is actively researched and to ascertain the state-of-the-art of this research. We will provide a simple general diagnostic tool for teachers to detect signs of learned helplessness on their students. We will also provide simple treatment strategies to try to alleviate or minimize the effects of learned helplessness on students. These strategies do not treat mental disorders and, because of this, they can be used by any education professional: teachers and Psychopedagogy professionals. Relevant publications will be searched using five database engines. The results will be analyzed. We will then try to identify the relevant research groups and the most relevant journals on this subject. Finally, we will review and classify the most important publications and we will identify some of the diagnostic tools that researchers have developed.
Categorías: Novetats

Estudio de mejora de la calificación energética e implantación de la norma ISO 50001 en un edificio de oficinas

UPCommons - Mié, 08/23/2017 - 10:21
Estudio de mejora de la calificación energética e implantación de la norma ISO 50001 en un edificio de oficinas Pérez Marraco, Francisco Javier El presente proyecto trata de ofrecer alternativas de mejora energética en las instalaciones de un edificio de oficinas. Se estudian 2 enfoques diferentes, uno a corto plazo, donde se analizan las diferentes opciones de incrementar la calificación energética del edificio, y otro a largo plazo, contemplando las acciones a realizar para implantar en él un sistema de gestión de la energía de acuerdo a la normativa ISO 50001. Para ello, como condición indispensable de cualquier estudio energético, se realiza una descripción e inventariado del edificio y sus instalaciones, haciendo especial hincapié en los equipos consumidores de energía, así como sus consumos asociados. Con esta información se realiza la evaluación energética del edificio, mediante el software CE3X, reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, obteniendo la correspondiente clasificación energética del edificio en sus condiciones actuales. Una vez conseguida la fotografía del estado energético actual del edificio se proponen una serie de medidas encaminadas a mejorar su rendimiento energético. Se estudia la conveniencia e impacto energético y económico de diferentes opciones: · Sustitución de luminarias convencionales por análogas con tecnología LED. · Implantación de equipos de producción de energía solar térmica. · Implantación de equipos de producción de energía solar fotovoltaica Una vez descritas las diferentes alternativas, se realiza una simulación para comprobar el impacto de las medidas propuestas en la mejora de la clasificación energética del edificio. Del estudio realizado se concluye que la inversión más rentable si se quiere conseguir la clasificación energética “A” del edificio es apostar por instalación de equipos de iluminación de tecnología LED, así como la implantación de una planta de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo. Finalmente, dado que también se pretende mejorar la eficiencia energética del edificio a largo plazo, se realiza un estudio de las acciones a realizar para implantar un sistema de gestión de la energía de acuerdo a la normativa ISO 50001.
Categorías: Novetats

Projecte d'instal·lacions d'una piscina coberta i de sales per a activitats esportives al municipi d'Alcanar

UPCommons - Mié, 08/23/2017 - 10:15
Projecte d'instal·lacions d'una piscina coberta i de sales per a activitats esportives al municipi d'Alcanar Matamoros Navarro, Josep Antoni El present projecte se centra en el disseny i posterior execució de totes les instal·lacions necessàries per a una piscina coberta i sales per a activitats esportives que es construirà al municipi d’Alcanar, a la comarca del Montsià. L’Ajuntament d’Alcanar és el promotor i impulsor d’aquest equipament esportiu. La instal·lació esportiva que s’obtindrà serà, per tant, de titularitat municipal. Aquesta instal·lació ha estat durant molts anys reclamada per la població, davant aquesta necessitat l’Ajuntament d’Alcanar es planteja la seva construcció. L’edifici i les instal·lacions associades, se situaran en una zona esportiva de propietat municipal, en la que ja existeixen altres equipaments esportius. També es pretén que l’edifici sigui inclòs en la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya, la qual cosa obligarà que aquest s’ajusti a una sèrie de condicionants normatius i tècnics, imposats pel Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, però per altra banda, això permetrà obtenir finançament per a l’execució de l’obra i acollir-se, posteriorment una vegada acabat l’edifici esportiu, a possibles subvencions per a la millora i renovació de les instal·lacions. En la memòria, inicialment es descriu l’edifici i el seu entorn, es mostra la ubicació de l’equipament esportiu i es descriuen els espais que el conformen, amb les seves superfícies. Amb l’ajuda dels plànols, això permetrà fer-se una idea exacta dels espais disponibles per a disposar-hi les instal·lacions projectades. En els capítols següents es descriuen les diferents instal·lacions que disposarà l’edifici, es determinen les característiques que haurà de tenir la instal·lació elèctrica i d’il·luminació, la instal·lació de climatització i renovació ambiental, la instal·lació solar i de producció d’ACS, la instal·lació de gas, les instal·lacions de subministrament i evacuació d’aigua, la instal·lació de manteniment de l’aigua de les piscines, les instal·lacions de protecció contra incendis i finalment altres instal·lacions com són la del parallamps, l’ascensor, instal·lacions complementàries de les piscines i de telecomunicacions. Per acabar la memòria es valoren els efectes ambientals de l’edifici i les seves instal·lacions en el seu entorn i s’exposen les conclusions que s’extreuen d’aquesta memòria.
Categorías: Novetats

Reactive transport modelling of cement-groundwater-rock interaction at the Grimsel Test Site

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 18:24
Reactive transport modelling of cement-groundwater-rock interaction at the Grimsel Test Site Chaparro Sánchez, Maria Carme; Saaltink, Maarten Willem; Soler Matamala, Josep M. An in situ experiment at the Grimsel Test Site (Switzerland) to study water-cement-rock interaction in fractured granite was modelled. It consisted of a hardened cement source in a borehole intersecting a water conducting fracture. Grimsel groundwater was injected into this borehole. Two other boreholes at about 0.56 m and 1.12 m from the emplacement borehole were used to monitor the evolution of water composition for 5 years. The modelling approach was based on a 1D radial model for the emplacement borehole and a small volume of rock (fault gouge) around it, and a 2D model for the rest of the domain. The results of the 1D model were used as input for the 2D model. Both models showed dissolution of the fault gouge minerals. Results from the 1D model showed dissolution of portlandite in the cement with an increase in porosity. The 2D model showed a reduction in porosity in the fault gouge due to mineral precipitation. Near the emplacement borehole ettringite precipitated. At the centre of the plume there was precipitation of C-A-S-H and hydrotalcite. At the edge of the hyperalkaline plume calcite, hydrotalcite and illite precipitated.
Categorías: Novetats

Reactive transport modelling of a high-pH infiltration test in concrete

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 17:53
Reactive transport modelling of a high-pH infiltration test in concrete Chaparro Sánchez, Maria Carme; Soler Matamala, Josep M.; Saaltink, Maarten Willem; Mäder, URS A laboratory-scale tracer test was carried out to characterize the transport properties of concrete from the Radioactive Waste Disposal Facility at El Cabril (Spain). A hyperalkaline solution (K-Ca-OH, pH = 13.2) was injected into a concrete sample under a high entry pressure in order to perform the experiment within a reasonable time span, obtaining a decrease of permeability by a factor of 1000. The concentrations of the tracers, major elements (Ca2+, SO42-, K+ and Na+) and pH were measured at the outlet of the concrete sample. A reactive transport model was built based on a double porosity conceptual model, which considers diffusion between a mobile zone, where water can flow, and an immobile zone without any advective transport. The numerical model assumed that all reactions took place in the immobile zone. The cement paste consists of C-S-H gel, portlandite, ettringite, calcite and gypsum, together with residual alite and belite. Two different models were compared, one with portlandite in equilibrium (high initial surface area) and another one with portlandite reaction controlled by kinetics (low initial surface area). Overall the results show dissolution of alite, belite, gypsum, quartz, C-S-H gel and ettringite and precipitation of portlandite and calcite. Permeability could have decreased due to mineral precipitation.
Categorías: Novetats

SIASAR: a country-led indicator framework for monitoring the rural water and sanitation sector in Latin America and the Caribbean

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 17:38
SIASAR: a country-led indicator framework for monitoring the rural water and sanitation sector in Latin America and the Caribbean Requejo Castro, David; Giné Garriga, Ricard; Flores Baquero, Óscar; Martínez Crespo, Gonzalo; Rodríguez Serrano, Antonio; Jiménez Fernández de Palencia, Alejandro; Pérez Foguet, Agustí The provision of water supply, sanitation and hygiene services has emerged as a top priority in the development agenda in Latin American and the Caribbean. In light of the investments envisaged to reach the targets set by the Sustainable Development Goals (SDGs), Information Systems (IS) will play a key role in improving decision-making. In this context, this article introduces a country-led and global IS, which is increasingly implemented in a number of countries across Latin America and the Caribbean as a policy instrument to support national and local decision-making: the Rural Water Supply and Sanitation Information System (SIASAR). It includes a comprehensive framework for data collection, data analysis and data dissemination that simultaneously fulfils different stakeholders’ needs. This article analyses these three key monitoring issues from the viewpoint of stakeholders’ involvement. Results indicate that SIASAR represents a suitable monitoring framework to analyse sustainable services and the level of service delivered. Additionally, it is highlighted the advantages of adopting a continued participatory approach in system development, namely i) the stimulation of experience exchange and knowledge sharing among recipient counties, ii) the promotion of learning-by-doing, and iii) an increase of regional understanding, collaboration and comparison.
Categorías: Novetats

Determination of the energy release rate function for an eccentrically notched center-loaded beam using elastic fracture analysis

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 17:20
Determination of the energy release rate function for an eccentrically notched center-loaded beam using elastic fracture analysis García Álvarez, Víctor Óscar; Gettu, Ravindra; Carol, Ignacio The center-loaded beam with an eccentric notch is a simple test setup for studying non-planar fracture, which is a common cracking mode in structural elements. This work presents a methodology for obtaining the relations between the energy release rate and crack extension for this geometry, considering two different notch eccentricities. The finite element analysis is based on linear elastic fracture mechanics and the method of virtual crack extension, and can be applied to other geometries and notch eccentricities. Using the energy release rate and the crack path, the mode I and mode II components of the stress intensity factor have been obtained. The crack paths used in the analysis have been obtained from tests of concrete and polymethylmethacrylate beams, in order to study the effect of both tortuous and smooth cracks on the mode II fracture component.
Categorías: Novetats

Flexural response of multi-stiffened aluminium beams in dock platforms

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 17:06
Flexural response of multi-stiffened aluminium beams in dock platforms Chacón Flores, Rolando Antonio; Mirambell Arrizabalaga, Enrique; Arrayago Luquin, Itsaso In this paper, the flexural response of extruded wrought aluminium girders is presented. This structural element is intended for usage in marine structures such as light docks, marinas and yacht ports. Ease of use, durability, reduced weight, manoeuvrability and the potential development of bespoke sections are appealing properties in such structures that are fulfilled satisfactorily by this type of aluminium elements. Both experimental and numerical analyses are presented. Experimentally, modules of the girders are tested with loading about both minor and major axes. Numerically, the tests are satisfactorily reproduced for the sake of validation and a subsequent exploitation of the model is addressed for further study of the structural response of the girders. A discussion of the results is presented with some design recommendations of these particular structural elements.
Categorías: Novetats

Simplified qualitative discrete numerical model to determine cracking pattern in brittle materials by means of finite element method

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 15:47
Simplified qualitative discrete numerical model to determine cracking pattern in brittle materials by means of finite element method Ochoa Avendaño, J.; Garzon Alvarado, D. A.; Linero Segrera, Dorian Luis; Cerrolaza Rivas, Miguel Enrique This paper presents the formulation, implementation, and validation of a simplified qualitative model to determine the crack path of solids considering static loads, infinitesimal strain, and plane stress condition. This model is based on finite element method with a special meshing technique, where nonlinear link elements are included between the faces of the linear triangular elements. The stiffness loss of some link elements represents the crack opening. Three experimental tests of bending beams are simulated, where the cracking pattern calculated with the proposed numerical model is similar to experimental result. The advantages of the proposed model compared to discrete crack approaches with interface elements can be the implementation simplicity, the numerical stability, and the very low computational cost. The simulation with greater values of the initial stiffness of the link elements does not affect the discontinuity path and the stability of the numerical solution. The exploded mesh procedure presented in this model avoids a complex nonlinear analysis and regenerative or adaptive meshes.
Categorías: Novetats

Full slenderness range DSM approach for stainless steel hollow cross-section columns and beam-columns

UPCommons - Mar, 08/22/2017 - 15:01
Full slenderness range DSM approach for stainless steel hollow cross-section columns and beam-columns Arrayago Luquin, Itsaso; Rasmussen, Kim J.R.; Real Saladrigas, Esther The behaviour of austenitic, ferritic and duplex stainless steel Rectangular and Square Hollow Section members subjected to compression and combined loading is investigated in this paper. A full slenderness range Direct Strength Method (DSM) approach is proposed based on experimental results and numerical strengths obtained from FE parametric studies. The method accounts for local buckling effects and enhanced material properties are also incorporated for those members stable enough to allow partial yielding of the cross-sections. The proposed method is based on strength curves previously provided for cross-sections although additional limitations have been adopted. The DSM approach for columns is based on existing buckling curves and provides accurate resistance predictions for slender and stocky cross-sections. The proposed DSM approach for beam-columns also improves capacity predictions for stocky and slender cross-sections obtained from the traditional methods for different bending moment distributions. This is attributed to the fact that the beam-column behaviour is directly calculated with a unique strength curve, considering the member and section slendernesses based on the elastic instabilities of the section subjected to the actual stress distribution instead of calculating the compressive and flexural strengths independently and combining these through an interaction equation, as is the traditional uncoupled approach. Finally, a reliability study of the full slenderness range DSM approach is presented to determine resistance factors for the different stainless steel grades columns and beam-columns
Categorías: Novetats

Páginas

Suscribirse a Publica! agregador: Novetats