UPCommons

Suscribirse a canal de noticias UPCommons
UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.
Actualizado: hace 2 horas 37 mins

Inventory analysis and carbon footprint of coastland-hotel services: A Spanish case study

Jue, 11/23/2017 - 20:08
Inventory analysis and carbon footprint of coastland-hotel services: A Spanish case study Puig Vidal, Rita; Kiliç, Eylem; Navarro Diarte, Alejandra; Alberti, Jaume; Chacon, Lorenzo; Fullana Palmer, Pere Tourism is a key industry in the Spanish economy. Spain was in the World top three ranking by international tourist arrivals and by income in 2015. The development of the tourism industry is essential to maintain the established economic system. However, if the environmental requirements were not taken into account, the country would face a negative effect on depletion of local environmental resources from which tourism depends. This case study evaluates, through a life cycle perspective, the average carbon footprint of an overnight stay in a Spanish coastland hotel by analyzing 14 two-to-five-stars hotels. Inventory and impact data are analyzed and presented both for resource use and greenhouse gases emissions, with the intention of helping in the environmental decision-making process. The main identified potential hotspots are electricity and fuels consumption (6 to 30 kWh/overnight stay and 24 to 127 MJ/overnight stay respectively), which are proportional to the number of stars and unoccupancy rate and they produce more than 75% of the impact. It is also revealed that voluntary implementation of environmental monitoring systems (like EMAS regulation) promotes collection of more detailed and accurate data, which helps in a more efficient use of resources. A literature review on LCA and tourism is also discussed. Spanish hotels inventory data presented here for the first time will be useful for tourism related managers (destination managers, policy makers and hotel managers among others) to calculate sustainability key indicators, which can lead to achieve real sustainable-tourism goals. Further data collection will be needed in future projects to gather representative data from more hotels, other accommodation facilities and also other products/services offered by tourist sector in Spain (like transport of tourists, food and beverage, culture-sports & recreation and others).
Categorías: Novetats

Manual del control de calidad del taller de chapa y pintura

Jue, 11/23/2017 - 18:37
Manual del control de calidad del taller de chapa y pintura Martínez Garriga, Sergi
Categorías: Novetats

Control simulation of a line tracker vehicle using Gazebo

Jue, 11/23/2017 - 18:30
Control simulation of a line tracker vehicle using Gazebo Lloses Miró, Joel The process of designing the control strategy for mobile robots may turn into a difficult task as can appear difficult dynamisms on a mechanical an electronic level that are difficult to model and, besides, its testing can mean a lot of time and high costs. In this project, it is introduced a simulator environment based on Gazebo to fulfil the need of implementing robot behaviours and control algorithms in a more efficient and productive way. Gazebo is one amongst several software platforms for simulation and robot control. It has an open source program distributed by Apache 2.0 and is being used widely by the robotics community. It has an easy-going interface, a learn-by-doing program and a growing community. Its easy programming interface has been very useful for most of the project development, which has been focused on the implementation of a line follower robot developed by other ETSEIB student within their Final Grade Project. The challenge has been to reproduce in a virtual level the vehicle navigation and performance and the environment conditions. For this reason, has been required a global vision of the robot’s functionality. This project is organized with a first part of Gazebo software description, followed by the robot implementation to the simulator, the control design and architecture, and a final part with the experimental results of the simulation.
Categorías: Novetats

Nuevo uso para las gasolineras tradicionales

Jue, 11/23/2017 - 18:23
Nuevo uso para las gasolineras tradicionales Riviere Lemmel, Juan
Categorías: Novetats

Estudi tèrmic d'un soldador d'ultrasons refrigerat

Jue, 11/23/2017 - 18:16
Estudi tèrmic d'un soldador d'ultrasons refrigerat Farnes Montpeyo, Tomas La soldadura d'ultrasons és una tècnica àmpliament utilitzada per l'assemblatge de peces de plàstic en el món de l'automoció. Aquest procés no s'acostuma a dur a terme amb robots, es tendeix a utilitzar màquines exclusives per cada model de peça. Els sistemes robotitzats ofereixen molta més flexibilitat, de manera que amb una mateixa cèl·lula es poden soldar peces de diferents models però els temps de cicle que en resulten són excessius. És per això que ha sorgit un projecte, integrat per l'empresa Tècnicas IDE i Tironi Ultrasonidos, que vol millorar els dissenys actuals utilitzant un sonotrode refrigerat per aconseguir temps de cicle competitius amb la màquina exclusiva. L'objectiu d'aquest Treball Final de Grau és, doncs, formar part d'aquest projecte d'enginyeria i fer un estudi tèrmic per comprovar la versemblança de la solució desenvolupada per l'equip. Es realitzarà l'estudi amb un programa d'elements finits i es farà una comprovació experimental per assegurar les hipòtesis i condicions de contorn utilitzades.
Categorías: Novetats

Ànalisi de la tendència dels estudiants de l'ETSEIB al passar la fase selectiva

Jue, 11/23/2017 - 18:10
Ànalisi de la tendència dels estudiants de l'ETSEIB al passar la fase selectiva Joher Güibas, Pol El treball fi de grau que el lector es disposa a llegir es centra en l'estudi de què és el que succeeix en el pas de primer a segon curs (de fase inicial a inici de fase no inicial) al grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. El lector podrà adonar-se'n de la complexitat de l'estudi de les dades amb ús del llenguatge Python, així com també entendre el perquè i el com es realitza el mateix. Sabrà quines eines s'empren per a dur a terme aquest treball i perquè s'utilitzen aquestes eines concretes enlloc d'unes altres. A més a més, disposarà del codi que figurarà en l’arxiu comprimit així com també de descripcions de com cridar cada funció amb dades de què retorna i quin tractament fa. Aquest fet facilitarà la comprensió del codi al lector que tingui coneixements previs avançats d'informàtica, més concretament de Python. Per altra banda, també facilitarà la comprensió, no del codi però sí de l'objectiu de cada funció, a aquell lector que no tingui cap coneixement previ de Python. De forma evident, podrà veure els resultats extrets, durant la memòria i amb documentació als annexos, dels diversos estudis realitzats, així com la validació dels resultats. Si bé és cert que aquest treball no té l'objectiu de transmetre res personal al lector, sí que m'agradaria personalment que qui l'estigui llegint pugui comprendre una mica més el marc de possibilitats que la informàtica ofereix, la seva dificultat i, el fet de poder fer tot el que hom es pugui imaginar un cop es comença a dominar un llenguatge.
Categorías: Novetats

Sistema de priorización de actividades

Jue, 11/23/2017 - 18:04
Sistema de priorización de actividades Roger I Andrés, Víctor Imagínese el lector que se encuentra en la siguiente situación: su agenda está perfectamente cuadrada con las tareas programadas para ese día. Está llevando a cabo un informe sobre un trabajo que ha hecho su empresa y le llega un correo urgente sobre otro informe que debe hacer respecto a otro trabajo. ¿Qué debería hacer? ¿Dejar lo que está haciendo para satisfacer la demanda del correo urgente? ¿Mover esa tarea a su prioridad número uno cuándo termine lo que está haciendo? ¿Hay quizá otras tareas que serían más importantes pero no las tiene presentes en su cabeza en este momento? De una forma u otra hay que aplicar un criterio a la hora de tomar una decisión semejante. Es en este marco donde se presenta el caso de SMADEX SL, una empresa que se caracteriza por estar constantemente en contacto con sus clientes y por recibir un gran volumen de actividades diarias debido al modelo de negocio que utiliza. Se ha diseñado un sistema que, mediante una suma ponderada, pueda encontrar una puntuación de importancia para cada actividad considerada y así se pueda encontrar el mejor de los órdenes. Se han escogido cuatro criterios respecto de los cuales se va a valorar la tarea en cuestión y se ha concebido un método de cálculo para cada uno de ellos. Posteriormente, se han encontrado los valores de las ponderaciones mediante una serie de encuestas realizadas a trabajadores de la empresa en cuestión y así se han podido encajar las piezas que componen la puntuación final antes mencionada. Por último se ha diseñado un programa que permita a un usuario obtener las cinco opciones más óptimas introduciendo todas las tareas mediante una serie de preguntas que se le van haciendo. Se ha determinado que el sistema obtenido ordena de forma satisfactoria las actividades consideradas y se ha visto que la metodología tiene potencial para ser extrapolada a otras empresas que podrían beneficiarse de aplicarla.
Categorías: Novetats

Millora d'un sistema de mesura a Continental aplicant la metodologia Sis Sigma

Jue, 11/23/2017 - 18:02
Millora d'un sistema de mesura a Continental aplicant la metodologia Sis Sigma Comella Barbé, Macià
Categorías: Novetats

Sistema de acceso electrónico para residencias

Jue, 11/23/2017 - 17:46
Sistema de acceso electrónico para residencias Triginer Coll, Cristina Este proyecto presenta un estudio del sector de la cerrajería así como de la situación macroeconómica, sociológica y tecnológica entorno a dicho sujeto en España. Incluye también un estudio de mercado de las cerraduras electrónicas existentes actualmente. En este documento se propone una nueva cerradura electrónica para residencias particulares y se detallan las especificaciones funcionales del nuevo producto. El producto en cuestión, pretende terminar con el uso de las cerraduras convencionales. Se han detectado ciertas amenazas entorno a las cerraduras con llave y creo que la mejor manera de combatirlas es con un producto como el que se propone en este proyecto. A grandes rasgos, lo que se propone es una cerradura electrónica en la que poder programar las claves de acceso por medio de una aplicación Android desde el interior de la residencia. De este modo, solo hará falta introducir un código en un teclado para acceder a la vivienda. En este proyecto se incluye tanto la descripción funcional de la cerradura electrónica como la de la aplicación móvil. También, incluye la realización de un prototipo preliminar que tiene por objetivo demostrar el funcionamiento del producto en cuestión. El prototipo se ha realizado con un microcontrolador PIC que se encargará de decidir si el código de acceso introducido en el teclado es válido o no. Como he comentado, los códigos de acceso se programan en el microcontrolador por medio de una aplicación móvil. La comunicación entre la cerradura y el dispositivo móvil se realiza mediante tecnología Bluetooth. Así pues, en este documento se detallan los componentes que se han utilizado para la realización del prototipo, así como los pasos que se han seguido para implementarlo. También se explica la programación de estos, tanto la del microcontrolador como la de la aplicación Android utilizada para dar de alta los códigos de acceso en la cerradura. El resultado de este proyecto revela que un producto con las características que se proponen podría tener cabida en el mercado español actual y que una empresa dedicada al desarrollo y comercialización del producto en el país podría ser exitosa.
Categorías: Novetats

An experimental approach to Memristive Devices and its applications on Stateful Logic : Design and experimental evaluation of the IMPLY logic gate with Knowm memristors

Jue, 11/23/2017 - 17:12
An experimental approach to Memristive Devices and its applications on Stateful Logic : Design and experimental evaluation of the IMPLY logic gate with Knowm memristors Galofre Ballbe, Aina Elisabeth Recent discovery (2008) of the non-volatile binary resistances known as memristors has attracted new scientific research opportunities. These include novel approaches to present-day technology such as memory storage, computer architectures and hardware security. In this project, the physical feasibility of gates using stateful logic will be experimentally tested to understand surging problems in the design procedure. The gate being built will aim to perform material implication logic. These memristor-based logic circuits form the building blocks of crossbar array architectures, a computer architecture developed currently that would simultaneously perform processing operations and memory storage. Throughout this project, the commercially available memristors provided by Knowm will be characterized. The essential traits of the memristors will be tested for a DC voltage sweep experiment and a voltage pulse analysis will be performed using pulses with a width of 2 ms. The analysis will be explained presenting case-to-case behavior as well as statistical data from up to 200 experiments. Building upon this knowledge, the IMPLY gate was made and showed problems indicated by previous research studies, like state drift. This project serves also as an introduction to memristive technology.
Categorías: Novetats

GEOCommons : geolocalización de la producción académica de la UPC

Mar, 11/21/2017 - 20:42
GEOCommons : geolocalización de la producción académica de la UPC Máñez Sánchez, Francisco; Prats Prat, Jordi; Prieto Jiménez, Antonio Juan; García Martínez, Remei El mes de noviembre del año 2016 se puso en funcionamiento el portal ‘GeoCommons: la UPC en el territori’ (http://geocommons.upc.edu). GeoCommons tiene como principal objetivo mostrar el impacto de la actividad académica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el territorio, a partir de la geolocalización de los documentos depositados en su repositorio institucional. En el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta tanto la gestión de los metadatos necesarios para su implementación en el repositorio, como su visualización posterior en el propio portal, basándose en estándares ampliamente utilizados. Para facilitar su consulta, la interfaz ofrece la posibilidad de filtrar los contenidos a partir de distintos criterios, como pueden ser tipos de documentos, materias o centros docentes. Con el objetivo de mejorar la explotación de los datos geográficos GeoCommons permite también la inserción de mapas en cualquier página web, facilitando su uso en distintos contextos. En la presente comunicación se detallaran las particularidades del desarrollo del proyecto, así como sus principales líneas de trabajo futuras, entre las que destaca la implementación de un portal participado por todas las universidades politécnicas miembros de la Asociación UP4.
Categorías: Novetats

Sistema per a l'organització i gestió del manteniment tècnic d'una empresa

Mar, 11/21/2017 - 20:26
Sistema per a l'organització i gestió del manteniment tècnic d'una empresa Grau Romero, Laia
Categorías: Novetats

Utilització d'eines d'optimització topològica per a estructures impreses en 3D

Mar, 11/21/2017 - 20:24
Utilització d'eines d'optimització topològica per a estructures impreses en 3D Gimeno I Jovés, Andrea En aquest treball s’estudia l’eina de l’optimització topològica aplicada al disseny d’estructures de volum reduït. El problema consisteix en trobar l’estructura optimitzada topològicament que tingui la major rigidesa possible amb la restricció en el volum final de la peça. Es parteix d’un domini bidimensional rectangular al que se li apliquen unes condicions de contorn i l’estat de càrrega. La càrrega s’aplica al centre de la biga representant l’assaig a flexió. El treball es divideix en quatre parts: revisió de l’estat de l’art, determinació de les propietats del material usat en la impressió 3D tant numèricament com experimentalment, implementació de l’optimització topològica amb el programa Ansys en diferents models de bigues i en un ganxo i la posterior comparació dels resultats experimentals i numèrics. El treball comença amb la introducció teòrica sobre la impressió 3D i l’optimització topològica. Juntament amb l’explicació del funcionament de la tecnologia FDM d’impressió 3D, es defineixen dos conceptes importants per a la posterior fabricació de les bigues. Un és l’orientació de les peces sobre la plataforma d’impressió i l’altre és l’emplenat usat. Dins de l’apartat de l’optimització topològica, s’expliquen els diversos factors que condicionen les diferents possibles solucions òptimes. Entre aquests estan la discretització del domini, el factor de penalització i la reducció del volum. El següent pas és l’estudi de les propietats del material. Les peces estaran fabricades amb PLA, però aquest presenta unes propietats diferents a les teòriques degut a la impressió 3D. Per aquest motiu és necessari trobar les condicions necessàries de la impressió per a que les peces siguin el més massisses possibles i finalment, realitzar l’assaig a flexió i a tracció experimental i numèric per determinar el mòdul de Young del material. Determinades les propietats del material, es passa a fer l’estudi dels diferents models de bigues. Per a l’obtenció d’aquests s’usa l’optimització topològica de l’Ansys. L’optimització topològica actua sobre el mallat i a partir de les tensions determina quins elements són necessaris i quins es poden eliminar. Per obtenir els diferents models es variaran les proporcions del domini, s’escolliran diferents mides dels elements del mallat i finalment, diferents factors de penalització. Com l’estructura final presentarà zones amb incertesa de si tenen densitat o no, aquest últim factor serveix per establir la separació entre els elements amb densitat i sense. Per acabar, s’estudien els diferents models i s’escullen tres per a assajar-los al laboratori i realitzar la comparació dels resultats numèrics i experimentals. Finalment, s’aplica l’optimització topològica en un ganxo amb el corresponent estudi i comparació de resultats.
Categorías: Novetats

Projecte d’Il·luminació d’una rotonda: smart, eficient i LED

Mar, 11/21/2017 - 20:22
Projecte d’Il·luminació d’una rotonda: smart, eficient i LED Ventura Duran, Oriol Projecte de caire luminotècnic i energètic basat en la senyalització d’una rotonda ubicada a la Plana de Vic mitjançant un sistema d’autocontrol ‘Smart’, de manera eficient i enllumenat LED. De manera innovadora, s’ha dissenyat una solució de senyalització amb balises LED per aportar un plus extra i diferenciar-se de qualsevol projecte d’enllumenat exterior convencional. Amb referència a tot el que comporta aquest projecte, s’afegeix qualsevol estudi de caràcter tècnic com ara, anàlisis luminotècnic, energètic, estructural i ambiental.
Categorías: Novetats

Optimal control prediction of dynamically consistent walking motions

Mar, 11/21/2017 - 20:17
Optimal control prediction of dynamically consistent walking motions Pallares Lopez, Roger The main objective of this bachelor thesis in Industrial Technology Engineering is to predict dynamically consistent walking motions from kinematic and dynamic measurements obtained at the UPC Biomechanics Laboratory. A healthy gait cycle is captured and foot-ground contact forces are measured. Then, in order to acquire the new motions, optimal control techniques are applied. The human body is modeled with a multibody system formed by rigid bodies. Concretely, a twodimensional simpli ed skeletal model focused on the lower extremity is used in this work. It is formed by a total of 12 rigid bodies (trunk, pelvis and leg segments) and it has 10 degrees of freedom. The inverse dynamic analysis is performed using OpenSim, a free software tool developed by Stanford University that is widely used by the scienti c community. The optimal control algorithm to obtain dynamically consistent walking motions from experimental data is implemented in MATLAB. Moreover, the software used to solve the optimal control problem is GPOPS-II, a general-purpose MATLAB-based software for solving multiple-phase optimal control problems, developed by the University of Florida. Parameters of GPOPS-II are changed to study the in uence on the solution. Then, di erent formulations are analyzed to assess convergence and similarity between the new motion and the captured one. During this report, all the processes involved in the analysis and the related theory are detailed, as well as the methodology used. Theoretical background is presented and complemented with examples of other works. The skeletal model used is described in detail. The process to export and obtain the experimental kinematics and dynamics using OpenSim is explained step by step. Optimal control theory and GPOPS-II working environment, which are employed as the tool to predict new motions, are also explained. And nally, results are presented and discussed. This project is considered an initial study of optimal control techniques to predict human motion. Thereby, it allows to understand these techniques and gain knowledge about how they can be used in order to be applied, in the future, in more complex models.
Categorías: Novetats

Android App for taking pictures automatically with a trigger sensor

Mar, 11/21/2017 - 20:12
Android App for taking pictures automatically with a trigger sensor Carrillo De Albornoz Loriente, Pablo
Categorías: Novetats

Characterization of impacts in dental implants using the finite elements method

Mar, 11/21/2017 - 20:07
Characterization of impacts in dental implants using the finite elements method Sancho Montagut, Arturo
Categorías: Novetats

Renewable energy microgrid: design and simulation

Mar, 11/21/2017 - 20:03
Renewable energy microgrid: design and simulation Sarradell Laguna, Jordi This project designs, models and simulates a microgrid with the next characteristics: - Grid-connected - Zero Net-Metering with the grid (Zero Energy Building concept) - Low Voltage Direct Current (LVDC) distribution system - Solar generation - Storage system  battery - Other components: loads, electrical vehicle… This paper presents the basic theoretical principles and equations to model the main components of the system (PV panels, converters, control systems, etc) and displays the Simulink models of the different solutions found, and the graphical results obtained in the simulations. The project also discusses some very innovative issues in the power systems panorama, as the LVDC distribution system and the zero-energy building concept.
Categorías: Novetats

Dimensionament d'un magatzem per a La Farga Tub

Mar, 11/21/2017 - 19:59
Dimensionament d'un magatzem per a La Farga Tub Badia Aixut, Andreu
Categorías: Novetats

Modelling and simulation of the effect of blast loading on structures using an adaptive blending of discrete and finite element methods

Mar, 11/21/2017 - 19:58
Modelling and simulation of the effect of blast loading on structures using an adaptive blending of discrete and finite element methods Labra, C.; Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio; Zárate Araiza, José Francisco; Rojek, Jerzy We present a new computational model for predicting the effect of blast loading on structures. The model is based in the adaptive coupling of the finite element method (FEM) and the discrete element method (DEM) for the accurate reproduction of multifracturing and failure of structures under blast loading. In the paper we briefly describe the basis of the coupled DEM/FEM technology and demonstrate its efficiency in its application to the study of the effect of blast loading on a masonry wall, a masonry tunnel and a double curvature dam.
Categorías: Novetats

Páginas