Accés obert: preguntes més freqüents

A continuació es detallen algunes preguntes freqüents relacionades amb l'accés obert, el compliment de la normativa UPC, els requeriments de l'H2020 i la Llei de la ciència.

1. Generalitats

1.1. Quina diferència hi ha entre publicar i dipositar a UPCommons?

 • Dipositar és l'acció de guardar una publicació en accés obert o restringit. Publicar vol dir fer accessible la publicació sense cap restricció.

1.2. Quina diferència hi ha entre la via verda i la via daurada?

 • Via verda: els autors o un representant en el seu nom dipositen els seus articles en repositoris gratuïts, ja siguin institucionals (UPCommons) o temàtics (arXiv.com). En el cas que l'editorial imposi un embargament, és a dir, un període durant el qual no es pot publicar en obert, els repositoris permeten restringir l'accés al document fins a la data de finalització de l'embargament.
 • Via daurada: són les revistes que asseguren l'accés obert dels articles publicats sense cobrar cap subscripció per al lector. En contrapartida, són els autors o la institució els que paguen per publicar en obert.

1.3 Què són les llicències Creative Commons?

2. Polítiques editorials

2.1. Perquè un article estigui publicar en obert, l'única solució és pagar a l'editor?

 • No. Cada revista té la seva política editorial en relació amb l'accés obert. La majoria d'editors permeten dipositar en obert el postprint author's final draft en un repositori institucional, com UPCommons.

2.2. A on em puc informar de les condicions d'autorarxiu de les revistes on vull publicar?

 • Cal anar a la web de la revista concreta i consultar els apartats Right polices, Usage permissions, Transfer of copyright agreement o similar i consultar el model de contracte.
 • També podeu accedir des de les pàgines de les editorials. 

2.3. A on em puc informar de les condicions d'autoarxiu de les revistes on he publicat?

 • Cal comprovar el contracte o la llicència signada amb l'editorial.
 • En cas que no disposeu del contracte, consulteu a la web de la revista els apartats Polices, Usage permissions, Transfer of copyright agreement o similar.
 • També podeu accedir des de les pàgines de les editorials. 

3. Normativa UPC i mandats

3.1. Cal dipositar el postprint a UPCommons si l'article està publicat en una revista d'accés obert o si s'ha pagat per a que l'editorial el publiqui en obert?

 • No. En cas que l'article estigui publicat en una revista d'accés obert, o bé en un altre repositori, només cal que feu constar a DRAC la URL del text complet al camp corresponent (URL editorial / URL respositori extern).

3.2. Si l'article està a Researchgate, en la meva web personal o en altres webs estic complint amb la normativa UPC o amb els requisits de la Llei de la ciència i de l'H2020?

 • No. La normativa UPC i els requisits de la Llei de la ciència i l'H2020 només tenen en compte els repositoris institucionals, com UPCommons o temàtics com ArXiv.org.

4. Accés obert i punts PAR: metodologia

4.1. Què cal fer?

 • Dipositar una còpia de l'article al repositori UPCommons a través de DRAC.

4.2. Quina versió de l'article cal dipositar?

 • La darrera versió de l'article que heu enviat després del procés de peer review.
 • Aquesta versió rep noms diferents: postprint author's final draft, accepted author manuscrit, accepted version, postprint, etc. 

4.3. A quines activitats de DRAC afecta?

 • Afecta als articles de revista publicats a partir de 2015.
 • També a text en actes de congrés o capítol de llibre, sempre que apareguin en una revista o publicació seriada (amb ISSN).

4.4. Quan s'ha de dipositar la còpia?

 • El dipòsit de la versió author's final draft ha de ser immediat quan l'article s'ha publicat.
 • Si l'editorial estableix  un període d'embargament per accedir al text complet, es dipositarà en accés tancat a UPCommons i igualment rebreu punts PAR.

4.5. Què haig de fer si l'article l'he dipositat en accés obert en un repositori extern com ara ArXiv.org, RePEc?

 • Cal incloure l'enllaç de l'article al repositori en el camp "URL repositori extern" de DRAC. Exemple: http://arxiv.org/abs/1309.1475 i igualment rebreu els punts PAR.

4.6. Com s'ha de dipositar quan l'article NO està entrat a DRAC?

4.7 Com s'ha de dipositar quan l'article JA està entrat a DRAC

5. Llei de la ciència

5.1. A partir de quin any cal publicar en obert les publicacions derivades de projectes estatals (MINECO)

 • És obligat publicar en obert a partir de les convocatòries publicades al 2013.

5.2. És obligat publicar en obert els projectes estatals provinents del fons FEDER de la UE?

 • Sí, igual que la resta de projectes MINECO i no més tard de dotze mesos de la publicació oficial.

6. Dipòsit a UPCommons

6.1. Com dipositar un article, una comunicació en congrés, un report de recerca a UPCommons?

 • Cal fer-ho des de DRAC en el moment d'introduir l'activitat o a posteriori.
 • Un cop dipositada la publicació, els bibliotecaris revisen les condicions que marquen els editors per publicar a UPCommons. Quan els editors no permeten l'accés obert, la publicació es diposita en tancat, mostrant només les seves metadades (cita de la publicació).

6.2. Què cal fer per canviar la versió d'una publicació dipositada a UPCommons,  per exemple, substituir la versió de l'editor per l'author's final draft?

6.3. A l'arxiu postprint author's final draft ha d'aparèixer alguna referència de l'article publicat?

 • Sí, quan ho indica l'editor. Alguns editors demanen que aparegui la referència completa de la publicació original a l'arxiu, sovint en format concret i amb un enllaç a la publicació original.
 • Per a més informació consulteu les webs dels editors o adreceu-vos al vostre bibliotecari revisor habitual.

6.4. Quina es considera la data de publicació d'un article a efectes d'aplicar un embargament?

 • Sempre i quan la política editorial de la revista no estableixi una altra dada, l'embargament s'aplica a partir del moment en què un article es publica en línia.

6.5. Es poden dipositar a UPCommons els articles d'autors no vinculats a la UPC però que deriven d'un projecte de recerca coordinat per la UPC?

 • Excepcionalment sí, sempre i quan la universitat o institució dels investigadors no vinculats a la UPC no disposin d'un repositori. 

7. Versions de les publicacions a dipositar

7.1. Què és un posprint author's final draft?

 • Un postprint és la versió revisada (peer reviewed) per l'editor que aquest envia a la publicació de la revista. Es tracta de la versió pendent de publicar (sense maquetació). 
 • Algunes editorials també l'anomenen Accepted author manuscript (AAM); author accepted version of the work; the original version after any changes made durig peer review but before anything editing, etc. 
 • Aquesta és la versió que normalment les editorials autoritzen a publicar en obert en un respositori.

7.2. Els arxius postprints author's final draft poden tenir marques dels editors?

 • Sí. De vegades les versions draft proporcionades per les mateixes editorials tenen marques. 
 • Es poden fer públiques segons les condicions editorials de cada editor i sempre i quan no sigui una còpia personal entre l'autor i l'editor.

7.3. Què és un preprint?

 • És la versió original de l'article enviat per l'autor a l'editorial, abans de la corresponent revisió per parells (peer reviewed).

Per a qualsevol dubte, contacteu amb els bibliotecaris de suport a la recerca de les biblioteques de la UPC o envieu un correu a: info.biblioteques@upc.edu.

8. Dades 

8.1. Què són les dades de recerca?

 • Seguint la definició de les Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, la Comissió Europea les defineix com la informació factual o numèrica, recollida per a ser examinada i considerada com la base d'un raonament, d'una discussió o d'un càlcul. Les dades inclouen: estadístiques, resultats d'experiments, mesures, observacions resultants de l'estudi de camp, d'enquestes o d'entrevistes i imatges.
 • La Comissió Europea considera dos tipus de dades:

  • Les dades (incloses les metadades associades), necessàries per validar els resultats presentats en les publicacions científiques.
  • Altres dades (incloses les metadades associades) definides en el Pla de Gestió de Dades (i dins del termini establert en el mateix). Per exemple, aquestes poden ser dades no atribuïbles a una publicació o dades en brut.

8.2. Què vol dir Open Data?

 • Són dades que poden ser lliurement utilitzades, reutilitzades i distribuïdes per qualsevol persona i propòsit, amb l'únic requeriment i si és dóna el cas, a reconèixer l'autoria i compartir amb les mateixes condicions. (Font: Open Knowledge).

8.3. Què s'entén per Linked Data?

 • El concepte de Linked Data, significa que les dades estan enllaçades mitjançant l'estàndard RDF (Resource Description Framework), tecnologia de la web semàntica i que s'utilitzar per descriure els recursos web i representar-los. D'aquesta manera, es poden connectar dades de diferents fonts en un mateix espai web amb l'objectiu de reutilitzar-les millor.
 • Les dades que utilitzen aquesta tecnologia poden ser obertes (Linked Open Data) o amb un ús restringit.