Finançament de publicacions en accés obert de projectes derivats del 7è Programa Marc

La Comissió Europea, dins del projecte OpenAire2020, ha engegat un pla pilot de 4 milions d'euros per finançar la publicació en obert dels projectes derivats del 7è Programa Marc ja finalitzats.

1. Qui pot sol·licitar l'ajut?

 • El poden sol·licitar els investigadors dels projectes inclosos a la base de dades de la CE CORDA on s'inclouen tots els projectes elegibles. Per a la UPC, buscar per: "Universitat Politecnica de Catalunya".
 • Els projectes han d'haver finalitzat amb data posterior al gener de 2013 i no poden tenir més de dos anys d'antiguitat.

2. Quins tipus de publicacions financen?

 • Articles de revistes, monografies, capítols de llibres i comunicacions a congressos.
 • Es pot sol·licitar l'ajut per a un màxim de 3 publicacions per projecte.
 • L'ajut màxim per als articles, capítols de llibres i comunicacions a congressos és de 2.000 € i  per a les monografies és de 6.000 €.
 • Les publicacions finançades han de publicar-se sota una llicència d'accés lliure, preferiblement CC-BY o CC-BY-SA i en el cas de les monografies, excepcionalment i durant el primer any, es podrà publicar sota CC-BY-NC.
 • Només se subvenciona la publicació en revistes open access, no s'inclouen els articles publicats en revistes híbrides.
 • En el cas dels articles, les revistes on aquests s'han publicat han d'estar a DOAJ o indexades a Scopus, Web of Science o PubMed. Si la revista no compleix aquests requisits, l'editor ha de tenir informació a la web sobre el procés de peer reviewed. 
 • Per tal de complir amb el requisit de ser consultables des d'OpenAire, les publicacions han d'estar disponibles a UPCommons.

3. Com sol·licitar l'ajut?

 • Els ajuts es poden sol·licitar quan l'editor ha acceptat la publicació, passat el peer reviewed.
 • El pagament a les editorials de les publicacions que entren en aquest pla pilot, les realitza de manera centralitzada OpenAire. Per aquest motiu, en el moment de sol·licitar la factura de l'Article Processing Charges (APC) a l'editor, cal demanar que l'emetin a càrrec de (Bill to):
Athena "Research Centre"
Artemidos 6  Epidavrou
           GR-151 25 Athens
           VAT Number: EL999723442
           GREECE
 • Per sol·licitar el finançament de les publicacions, cal registrar-se a través de la pàgina del servei del pla pilot de publicacions en obert. El sistema demana informació del projecte, de la publicació a finançar i el cost.
 • Les sol·licituds es tramiten seguint l'ordre de registre en el sistema.
 • Després de verificar que es compleixen els requisits d'elegibilitat, la CE contacta amb l'editor i informa a l'investigador sol·licitant.

4. Quan finalitza el termini?

 • Aquest ajut té una durada de dos anys, fins que s'esgoti el pressupost assignat (4 milions d'euros).

5. Guies informatives (factsheet) OpenAire

Factsheets elaborades per OpenAire i que ajuden a entendre com complir amb el Mandat i les traduccions a l'espanyol per la FECYT: