H2020: publicacions científiques

El Programa Marc Horitzó 2020 disposa que els investigadors que participen en projectes finançats per la Unió Europea han de fer públics en un repositori els articles científics publicats en el marc del projecte.

La UPC, amb la seva política institucional d'accés obert i mitjançant UPCommons, ofereix als investigadors les eines per a l'acompliment d'aquest requisit. 

Per a més informació sobre els programes de finançament europeus de R+D consulteu l'Oficina de Projectes Europeus de  la UPC.

1. Informació i documentació de la difusió dels resultats en accés obert 

La normativa de la publicació en obert queda contemplada en el Manual de l'H2020 consultable al Portal del Participant i que conté la següent documentació:

Guies informatives (factsheets) OpenAire

Factsheets elaborades per OpenAire i que ajuden a entendre com complir amb el Mandat i traduccions a l'espanyol per la FECYT:

Investigadors

Coordinadors i gestors del projecte

2. Com publicar i dipositar en accés obert?

2.1 Què és accés obert?

Consulteu la definició sobre l'accés obert i les seves alternatives: via verda i via daurada

2.2 Què cal publicar en obert?

 • Les publicacions científiques peer reviewed, és a dir, els articles de revista.
 • Les dades de recerca de l'article científic, si el projecte participa en el pla pilot.
 • La Comissió Europea anima als beneficiaris a oferir també en accés obert altres publicacions científiques: llibres, comunicacions a congressos i literatura grisa (reports). 
 • Publicar en webs personals o plataformes de xarxes socials no vol dir complir amb el mandat H2020. 
 • Excepcions:  per raons de seguretat, privacitat, protecció de dades personals o explotació comercial/industrial, es pot excloure la difusió en obert dels resultats del projecte. 

2.3 On dipositar en obert?

 • Per als articles, llibres i literatura grisa a UPCommons.

2.4 Com dipositar en obert a UPCommons?

Quan introduïu l'activitat a DRAC adjunteu una versió final de l'article per a publicar-la a UPCommons indicant les següents dades:

 • El terme ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"] ["Euratom" and "Euratom research and training programme 2014-2018] 
 • Nom de l'acció, acrònim i número de l'acord de la subvenció al camp "projectes finançadors" de DRAC.

2.5 Quina versió de l'article cal dipositar a UPCommons? 

 Si heu publicat l'article en una revista en accés obert o híbrida (revistes de subscripció amb alguns articles en obert), dipositeu la versió final publicada per la revista "postprint published version", sempre i quan l'editorial ho indiqui expressament.

Si heu publicat l'article en una revista de subscripció (Elsevier, etc): 

 • Consulteu la base de dades SHERPA/ROMEO (publicacions internacionals) i DULCINEA (publicacions espanyoles) que indica per a cada editorial i títol quina versió permet autoarxivar i si existeix un temps d'embargament. 
 • Dipositeu preferiblement la versió final publicada "postprint published version", sempre que l'editorial ho permeti.
 • En cas que l'editorial no permeti publicar el "postprint published version", dipositeu el "postprint author's final draft", és a dir, la versió de l'autor final revisada però sense la maquetació de l'editorial. 
 • En cas de dubte, consulteu amb els bibliotecaris de suport a la recerca de les biblioteques de la UPC.
 • És important que l'autor conservi sempre la darrera versió de l'article enviada a l'editor. Si l'editorial no permet dipositar a UPCommons la "postprint published version", es comprovarà  si permet dipositar el "postprint author's final draft". En cas afirmatiu es dipositarà aquesta versió.

2.6 Quan temps teniu per dipositar els articles?

 • A partir del moment que la revista ha publicat l'article (si és en accés obert) i en qualsevol cas no més tard dels sis mesos de la seva publicació oficial i dotze mesos per als articles de ciències socials i humanitats.

2.7 En quines revistes podeu publicar els resultats finançats?

 • Revistes d'accés obert (recomanable): accessible de forma lliure sense cap subscripció, ja que és l'autor o l'entitat de recerca qui paga a l'editorial les despeses de publicació. A diferència de les revistes de subscripció, l'autor segueix sent titular dels drets d'explotació. 
 • Revistes híbrides: revistes de subscripció però que ofereixen als autors la possibilitat de publicar articles en obert. Normalment l'editorial permet dipositar una versió final "postprint published version" o "postprint author's final version" en obert. 
 • Revistes de subscripció (Elsevier, IEEE, etc.): aquestes publicacions exigeixen una cessió en exclusiva dels drets d'explotació i per tant, la versió final de l'article es pot dipositar en accés obert sempre i quan l'editorial ho permeti. Normalment permeten dipositar el "postprint author's final version" passat un temps d'embargament.

Per a les revistes d'accés obert i/o híbrides recordeu:

 • Quan cal pagar per publicar, el cost de la publicació és una despesa elegible en el projecte de recerca.
 • Són publicacions de qualitat, amb peer review i la gran majoria tenen factor d'impacte.
 • Majoritàriament, els autors conserven els drets d'explotació i no l'editorial.

2.8 Com podeu saber el preu per publicar?

Per saber el preu de publicació d'un article a una revista en accés obert o híbrida, podeu anar a la pàgina de l'editorial directament o consultar el DOAJ (Directory of Open Access Journal) i filtrar les publicacions que tenen despeses  per publicar.

També podeu consultar un llistat d'editorials amb els preus aproximats o enviar un missatge a info.biblioteques@upc.edu per sol·licitar-ho.

 • Us recomanem que si sempre publiqueu en revistes de subscripció (IEEE, etc.) i voleu continuar, abans de buscar alternativa en una revista híbrida (via daurada) o pagar per alliberar l'article, comproveu si la revista de subscripció permet dipositar la versió final a UPCommons (via verda) i l'embargament no és superior a 6-12 mesos. Amb aquesta opció acompliu el mandat. 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb els bibliotecaris de suport a la recerca de les biblioteques de la UPC.

2.9 Drets d'autor

 • La Comissió Europea recomana
  • L'autor cedeixi els drets d'explotació necessaris per a la publicació de l'article negociant una addenda en el contracte on se li permeti l'autoarxiu de la versió final de l'article.
  • Publicar sota llicències d'accés lliure com ara Creative Commons sempre i quan l'autor tingui els drets d'explotació.
 • Consulteu la infografia Conserva els teus drets d'autor davant les editorials

2.10 Què cal tenir en compte abans de publicar?

 • Si en el contracte que heu signat amb l'editorial ("copyright transfer agreement"), heu cedit els drets d'explotació en exclusivitat, necessitareu l'autorització de l'editor per publicar en accés obert.
 • Si voleu retenir els vostres drets per poder publicar en accés obert a UPCommons, consulteu l'Scholar's Copyright Addendum Enginer (SCAE). Podeu consultar models d'addendes d'altres entitats com a model per afegir al contracte amb l'editorial.
 • Si heu publicat en una revista d'accés obert:
  • Reviseu sempre el contracte de llicència signat amb l'editorial, on es recull quins drets ha retingut l'autor de la seva obra i/o quins se n'ha reservat l'editorial, per exemple "Elsevier Open Access Author Agreement".
  • L'autor pot escollir el tipus de llicència d'accés obert que vol atorgar a la seva obra, com les llicències Creative Commons (CC), i d'altres vegades és la pròpia editorial que imposa una determinada llicència.
 • Incloeu en l'article l'organisme finançador i el codi del projecte.
 • Per signar els articles (nom personal i filiació) seguiu les recomanacions del Nom Bibliogràfic Universal (NBU), incloent-hi el vostre codi ORCID a la signatura quan feu la tramesa de l'article.

2.11 Què cal tenir en compte després de publicar?

 • Incloeu en els informes de seguiment científico-tècnics, en l'apartat difusió dels resultats del projecte, la referència dels articles publicats, adjuntant la URL d'UPCommons de l'article dipositat.

2.12 Quines unitats us poden donar suport?

2.13 Gràfic del procés

 • Cliqueu damunt la imatge per ampliar-la.