Com publicar en obert: revistes i autoarxiu a Upcommons

Aquí trobareu indicacions per publicar en obert, ja sigui a través de revistes d'open access o autoarxivant l'article en un dipòsit institucional com UPCommons, per tal de complir amb els mandats de la Llei de la ciència i l'Horitzó 2020

1. En quines revistes podeu publicar?

En qualsevol publicació científica:

 • Si és comercial, normalment l'autor no ha d'assumir cap despesa per publicar, però cal verificar si es pot autoarxivar (via verda) una còpia digital de l'article en un dipòsit institucional (UPCommons).
 • Si la revista és d'accés obert, l'anomenada via daurada, en la majoria de publicacions l'autor paga per publicar. Es recomana consultar abans el cost per publicar atès que aquest és una despesa elegible en els projectes de recerca. 

2. Com verificar si l'editorial comercial permet autoarxivar un article a UPCommons?

Cada editor determina si permet als autors l'autoarxiu, és a dir, la difusió en accés obert dels seus articles i, en cas de ser així, quina és la versió concreta que poden dipositar en els repositoris: "el prepint", el "postprint" o la versió maquetada de l'editor i si cal aplicar un període d'embargament. 

Aquesta informació es pot consultar en el contracte (Copyright Transfer Agreements) que els autors signen amb els editors i que indiquen els usos que es poden fer. Si no disposeu del contracte consulteu la web de l'editorial sobre les condicions d'autoarxiu.

En el moment que la revista accepta un article (el postprint) i l'autor signa el contracte (Copyright Transfer Agreement), és important comprovar quins són els usos permesos pel que fa la difusió de l'article i si cal, intentar negociar la inclusió d'addendes per retenir drets d'explotació i poder dipositar el postprint en un dipòsit institucional. Més informació.

3. Què és un preprint/postprint?

Els articles de revista i els textos presentats a congressos  presenten diverses versions segons l'estat de la publicació en què es troben:

 • Preprint: versió original de l'article enviat per l'autor a l'editorial, abans de la corresponent revisió per parells (peer reviewed).
 • Postprint (author's final draft): versió revisada (peer reviewed) per l'editor que aquest envia a l'autor abans de la publicació de la revista. Es tracta de la versió pendent de publicar (sense maquetació). Algunes editorials també l'anomenen: final author vesion (accepted manuscript); accepted author manuscript; preprint; author accepted version of the work; the original version after any changes made during peer review but before anything editing, etc.
 • Postprint (published version): versió final ja publicada a la revista científica. Es tracta del PDF publicat amb la maquetació de l'editor i que conté l'ISSN, el volum, la paginació, el logo, etc. Algunes editorials també l'anomenen: published journal articlefinal PDF versionfinal paperPDF editorial; version or record, etc.

​Gran part de les editorials comercials, permeten autoarxivar en un dipòsit la versió "postprint author's final draft" després d'un temps d'embargament, per aquest motiu, és molt important que l'autor sempre es guardi aquesta versió per poder-la dipositar i així complir amb els diferents mandats i la normativa de punts PAR de la UPC.

4. Quines són les condicions d'autoarxiu de les principals editorials comercials?

A nivell orientatiu es llista per ordre alfabètic les grans editorials comercials que permeten algun tipus d'autoarxiu. Consulteu les condicions de cada editorial i quines dades cal inlcoure (DOI, volum, etc) en l'article abans de dipositar-ho a UPCommons.

Els directoris següents també indiquen d'una manera més entenedora, quins usos permeten fer els editors amb els articles publicats a les seves revistes, però sempre cal verficar aquesta informació amb la de la web de la revista.

5. Què es pot fer si l'editorial imposa un embargament superior al que diuen els mandats? 

En cas que l'editorial obligui a tenir en tancat la versió autoritzada més temps que la que s'indica en els mandats:

 • Llei de la ciència màxim 12 mesos d'embargament  
 • Horitzó 2020 màxim 6 mesos en l'àmbit de les ciències i 12 mesos  en ciències socials i humanitats

Recomanem:

 • Negociar amb l'editorial la possibilitat de reduir l'embargament. 
 • Publicar -si l'editorial ho permet- l'article en accés obert (el que s'anomena model híbrid) i pagar l'import que estipula la revista.
 • Escollir un altra revista de la mateixa editorial que tingui un embargament inferior.
 • Triar un altra revista comercial o d'accés obert de la temàtica que us interessa.

6. En quines revistes en accés obert podeu publicar?

Aquí trobareu una relació alfabètica d'algunes editorials que editen revistes totalment en accés obert i on el preu per publicar varia en funció de cada títol i editor. Tot i que l'accés obert de l'article és immediat en el moment de la publicació a la revista, cal autoarxivar el PDF final de l'editor a UPCommons. També podeu consultar revistes en accés obert d'altres editorials científiques.

American Mathematical Society (AMS)

Elsevier

Emerald

 • Gold Open Access (el preu per publicar pot oscil·lar entre els 1.500 - 2.700 $)

IEEE

MDPI

 • Open Access Publishing (el preu per publicar pot oscil·lar entre els 700 € i en algunes revistes no cal pagar)

Nature Publishing Group

 • Open Access (el preu per publicar varia en funció de la llicència CC i pot oscil·lar entre els 3.300 - 3.500 €)

OmniaScience

 • OmniaScience Journals (el preu per publicar varia en funció de la revista i pot oscil·lar entre cap cost econòmic a 295 €)

Springer

 • SpringerOpen (el preu per publicar pos oscil·lar entre els 1.000 €)

Wiley

 • Si publiqueu en una revista d'accés obert reviseu el contracte de llicència signat amb l'editorial, on es recull quins drets ha retingut l'autor de la seva obra i/o quins se n'ha reservat l'editorial. 
 • L'autor pot escollir el tipus de llicència d'accés obert que vol atorgar al seu article, com les llicències Creative Commons (CC) i segons la que es triï el preu variarà, i d'altres vegades és la pròpia editorial que imposa una determinada llicència.

Per sol·licitar informació adreceu-vos a les Biblioteques de la UPC o envieu-nos un correu electrònic a info.biblioteques@upc.edu

7. Indicadors de qualitat per reconèixer la fiabilitat d'una publicació

Think Check Submit, és un portal fruit de la col·laboració de diferents institucions, associacions i editorials com ara ALPSP, BioMed Central, COPE, DOAJ, LIBER, SPARC, Springer Nature, etc. que té per objectiu ajudar als investigadors a comprovar a través d'un seguit de preguntes, la fiabilitat i la qualitat de les revistes científiques.

Consulteu l'apartat Check per comprovar si la revista on voleu publicar compleix els requisits