Novetats

Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings

UPCommons - fa %age
Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings Avanaki, Mohammad Jamshidi; Hoseini, Abdollah; Vahdani, Shahram; de Santos, Cristian; Fuente Antequera, Albert de la In recent years, application of fibers as a replacement for conventional reinforcement in segmented lined tunnels has gained great interest due to resulting cost and time savings. In seismically active regions, the seismic vulnerability of underground tunnels is of great concern. The aim of this paper is to investigate the effects of different composites of Steel FRC (SFRC), as the tunnel’s lining material, on its seismic vulnerability, compared to each other and to that of unreinforced and conventionally reinforced concrete cases, employing analytical fragility curves. Results show that steel fibers, especially micro size fibers and for higher states of damage, display better seismic performance over conventional steel rebar in reinforced concrete linings. For best performance, a hybrid SFRC mix containing both micro and macro fibers, with a higher content of micro fibers over macro ones, is a technically preferable option for the design of segmental lining tunnels in seismic zones.
Categories: Novetats

Tractament digital d'imatges en lloses mixtes

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:37
Tractament digital d'imatges en lloses mixtes Bou Casas, Júlia
Categories: Novetats

Spoofing prevention via RF power profiling in wireless network-on-chip

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:37
Spoofing prevention via RF power profiling in wireless network-on-chip Lebiednik, Brian; Abadal Cavallé, Sergi; Kwon, Hyoukjun; Krishna, Tushar With increasing integration in SoCs, the Network-on-Chip (NoC) connecting of cores and accelerators is of paramount importance to provide low-latency and high-throughput communication. Due to limits of scaling of electrical wires, especially for long multi-mm distances on-chip, alternate technologies such as Wireless NoC (WNoC) have shown promise. Since WNoCs can provide low-latency one-hop transfers across the entire chip, there has been a recent surge in research demonstrating their performance and energy benefits. However, little to no work has studied the additional security challenges that are unique to WNoCs. In this work, we study the potential threat of spoofing attacks in WNoCs due to malicious hardware trojans. We introduce Veritas, a drop-in solution aimed at detecting and correcting such spoofing attacks. To this end, our solution exploits the static propagation environment of WNoCs to associate each node to a power profile. We demonstrate that, with small area and power overheads, Veritas works well in a variety of settings.
Categories: Novetats

Estudi de l'interacció fluidodinàmica d'un dispositiu per a trombectomia

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:32
Estudi de l'interacció fluidodinàmica d'un dispositiu per a trombectomia Villanova Arruga, Helena
Categories: Novetats

Automatizacion Auditoria de Marketing Digital

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:31
Automatizacion Auditoria de Marketing Digital Tresserra I Figueras, Joaquim
Categories: Novetats

Programació bicriteri de treballs en grups de màquines en paral·lel amb elegibilitat

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:29
Programació bicriteri de treballs en grups de màquines en paral·lel amb elegibilitat Sentmarti Solà, Oriol El problema que tracta el present treball es basa en un sistema productiu format per diferents grups de màquines idèntiques situades en paral·lel. Cada grup de màquines té un nivell associat. Hi ha un conjunt de peces dividides en el mateix nombre de nivells i definides pel seus temps de pre-procés, procés i post-procés. Cada màquina podrà processar les peces de nivell igual o inferior al seu. El fet de programar operacions en nivells cada vegada inferiors fa que hi hagi unes penalitzacions superiors. L’objectiu del projecte és trobar un seguit de programacions de les peces a les màquines que permetin minimitzar l’instant de finalització del procés (FMAX) i alhora minimitzar, també, la penalització (c) associada al cost d’utilitzar màquines menys eficients. El problema plantejat serà resolt a partir d’un seguit d’algorismes que permetran obtenir un conjunt de solucions (programacions de les peces en les màquines) no dominades. Tots els procediments de resolució estan formats per una Fase 0, que permet obtenir una seqüència inicial i una Fase 1, on es busquen noves solucions mitjançant un procediment arborescent. A més, en una Fase 2, es realitza una cerca més extensa de solucions. Com a resultat d’aquests procediments proposats, s’obtenen diferents solucions que presenten seqüències per a cada una de les màquines amb els seus respectius valors de c i FMAX. D’aquesta manera es permet, al responsable de planificació, decidir quina d’aquestes programacions és la més indicada per als interessos de l’empresa, en temps o penalització. Per comprovar el correcte funcionament dels procediments proposats i comparar-los entre ells, en el treball es presenta una experiència computacional on es resolen exemplars de fins a 200 peces amb una sèrie de combinacions de nombre de nivells i nombre de màquines per nivell. S’analitza el nombre mitjà de solucions no dominades trobades, el temps de resolució de cada exemplar i es comparen els algorismes dos a dos.
Categories: Novetats

Visualització sistema de generació fotovoltaic aïllat

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:27
Visualització sistema de generació fotovoltaic aïllat Morera Tonijuan, Berta La tasca principal a realitzar en aquest projecte és que es visualitzin les dades monitoritzades d`un sistema de generació fotovoltaic aïllat amb bateries que hi ha a l`ETSEIB i que proporciona energia a la zona d`estudi de la biblioteca.
Categories: Novetats

Estudio análisis del proceso de fabricación de una máquina de arrastre de cadena.

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 18:25
Estudio análisis del proceso de fabricación de una máquina de arrastre de cadena. Raventos Garcia Amorena, Pere Se trata del estudio del proceso de fabricación y la valoración de los costes asociados a un máquina de arrastre de cadena, que sirve para la distribución del alimento para los animales en las granjas. Concretamente se estudiará un modelo de máquina de la empresa BMM.
Categories: Novetats

Tècniques d'anàlisi de tensions i deformacions en implants dentals

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 17:56
Tècniques d'anàlisi de tensions i deformacions en implants dentals Figueres Simó, Arnau
Categories: Novetats

Estudi i aplicació de teles fotovoltaiques

UPCommons - dl., 06/18/2018 - 17:46
Estudi i aplicació de teles fotovoltaiques Camps Izquierdo, Jaume En el treball s'introdueix una nova tecnologia relacionada amb la generació d'energia solar: els teixits amb capacitat fotovoltaica. Per tal d'analitzar el recorregut de la mateixa, es proposa un model i s'avalua la seva capacitat generadora i la seva viabilitat econòmica en un cas real.
Categories: Novetats

Estudio sobre la efectividad del factor de sobre-resistencia del criterio columna fuerte-viga débil en el diseño sísmico de pórticos de hormigón mediante el análisis dinámico no lineal

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 16:23
Estudio sobre la efectividad del factor de sobre-resistencia del criterio columna fuerte-viga débil en el diseño sísmico de pórticos de hormigón mediante el análisis dinámico no lineal García Núñez, Mario Alberto Se analizarán normativas de diseño sísmico basado del contexto americano (FEMMA), europeo y otras de desarrollo reciente aún no normalizadas. Como casos de estudio, se dimensionarán estructuras tipo de gran altura de acuerdo y posteriormente se evaluarán su desempeño sísmico mediante análisis no lineal para diferentes intensidades sísmicas. Se extraerán conclusiones respecto al coste del diseño y la efectividad del diseño.
Categories: Novetats

Mejora de la conectividad de la red ferroviaria metropolitana de Badalona y Santa Coloma de Gramenet mediante tranvía

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 16:18
Mejora de la conectividad de la red ferroviaria metropolitana de Badalona y Santa Coloma de Gramenet mediante tranvía Vicente Duce, Marc de El planejament del transport de l'Àrea Metropolitana preveu perllongar la línia L1 de Metro des de Fondo (Santa Coloma de Gramenet) fins al centre de Badalona. En el context actual, el projecte pretén trobar una solució molt mes sostenible aprofitant la xarxa existent de Trambesòs a Badalona i perllongant-la fins a Fondo.
Categories: Novetats

La digitalitzación en la fase de ejecución de proyectos constructivos

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 16:14
La digitalitzación en la fase de ejecución de proyectos constructivos Nogales Irahola, Jeniffer Andrea S'està produint un procés de digitalització en el sector de l'arquitectura, enginyeria i construcció (AEC) com mai s'havia vist, des de l'ecosistema BIM (Building Information Modeling), fins diverses disciplines TIC (aplicacions informàtiques, dispositius mòbils, o l'emergent industria de la realitat virtual i/o augmentada). Hi ha dues preguntes clau a abordaran dins aquest treball: (a) com serà el procés d'adopció de aquestes innovacions; i (b) com es poden introduir aquestes tecnologies a l'obra, un espai sensiblement diferent a les oficines.
Categories: Novetats

Estudio comparativo de sostenibilidad en carreteras mexicanas utilizando el modelo MIVES

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 16:10
Estudio comparativo de sostenibilidad en carreteras mexicanas utilizando el modelo MIVES Pérez Moreno Álvarez, Javier Se analizará la carretera Tlalixcoyan-La Candelaria-Bote, (Tlalixcoyan, Veracruz). Esta carretera fue construida con hormigón armado y asfalto; la alternativa consiste en una carretera hipotética construida con paneles de hormigón prefabricado. En ambas carreteras se aplicará la metodología MIVES para un análisis de la sostenibilidad de cada alternativa y establecer la más adecuada.
Categories: Novetats

Estudio de la resistencia a cortante de rótulas plásticas de hormigón

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 16:07
Estudio de la resistencia a cortante de rótulas plásticas de hormigón Alejandro Cabrera, Henry Xavier La formación de rótulas plásticas suficientemente dúctiles es el principal mecanismo de redistribución y disipación energética en diseños modernos frente a eventos extremos. En general, las rótulas se encuentran en zonas con esfuerzos cortantes que limitan la ductilidad; los cuales no se consideran en la característica de la rótula o bien solo se modifican según pocos modelos empíricos. En el TFM se estudiará la resistencia a cortante dentro de la rótula plástica usando modelos de bielas y tirantes, métodos de optimización de forma.
Categories: Novetats

Automatización de la construcción

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 16:02
Automatización de la construcción Palacios Velázquez, Martín Eliseo La finalidad de la tesis es investigar las herramientas que actualmente existen en el mercado mundial para desarrollar sistemas automatizados en la construcción, en cualquier sector (obra civil y edificación). A partir de esa primera fase, definir en qué campos resulta rentable su implementación en función del coste, plazo, calidad y prevención de riesgos laborales.
Categories: Novetats

Interactive rendering of large and unstructured particles

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 15:58
Interactive rendering of large and unstructured particles Pérez Toro, Albert Interactive Rendering of Large and Unstructured Particle Datasets, creation of a pipeline with OpenCL and renderize it with OpenGL.
Categories: Novetats

Highly reliable central power supply unit for multipurpose aerospace applications

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 15:48
Highly reliable central power supply unit for multipurpose aerospace applications Muñoz Gayet, Joan The objective of this thesis is the design, analysis, manufacturing and test of a highly reliable Central Power Supply Unit for multipurpose aerospace applications. The main advantage compared to other traditional architectures is the usage of a single Central Power Unit, incorporating a high-power DC/DC converter output and low and medium power auxiliary outputs for several loads simultaneously. Certainly, each Point of Load must be independently controlled and protected. Thus, an intermediate design has been implemented to distribute and control power as well as protect failure propagation between Points of Load and DC/DC power supplies. he objective of this thesis is the design, analysis, implementation and test of a highly reliable Central Power Supply Unit for multipurpose aerospatial applications.
Categories: Novetats

Plan estratégico de marketing para una empresa de ocio

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 15:41
Plan estratégico de marketing para una empresa de ocio Tarrés Friguls, Claudia it is a study that reflects statistical data of the use of social networks in Spain.; Es un estudio donde se reflejan datos estadisticos de interés sobre el uso de las redes sociales en España.; Es un estudi on es reflexen dades estadisticos d'interés sobre l'uso de les xarxes sociales a Espanya. - Análisi de l'empresa de serveis - Diagnòstic de les necessitats de l'empresa - Pla de Marketing - Conclusions
Categories: Novetats

Estabilització de talussos mitjançant revestiments flexibles : marc teòric i cas pràctic

UPCommons - ds., 06/16/2018 - 15:38
Estabilització de talussos mitjançant revestiments flexibles : marc teòric i cas pràctic Ferrer Claret, Nuria En el marc de l'estabilització de talussos, l'objectiu del present treball és entendre el funcionament d'un revestiment flexible i endinsar-nos en el càlcul que hi ha darrere el seu dimensionament. Es defineix un revestiment flexible com el conjunt de bulons i malles, xarxes o panells de cable que s'instal·len als talussos amb l'objectiu d'estabilitzar-los o de contenir els fragments en cas que es produeixi fallada.
Categories: Novetats

Pàgines

Subscriure a Publica! agregador - Novetats