UPC OpenCourseware

Subscriure a Canal UPC OpenCourseware
Aquest canal conté les darreres assignatures publicades al UPCOpencourseware
Actualitzat: fa 2 hores 23 minuts

ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

dt., 04/02/2019 - 00:00
1.Capacitat d'anàlisi sobre l'impacte social i medi-ambiental de la ciència i la tecnologia en la societat que les genera i utilitza, amb dedicació especial al cas particular de la informàtica i als problemes del desenvolupament sostenible.
2.Coneixement de la problemàtica jurídica associada a la utilització de la informàtica, i de la legislació vigent i els seus efectes en l'activitat professional.
3.Capacitat de reflexió i decisió sobre els aspectes ètics i deontològics de l'activitat professional en el camp informàtic, i el paper de la informàtica respecte de l'impacte medi-ambiental i en la problemàtica del desenvolupament sostenible en el món actual.
4.Saber fer presentacions públiques per exposar idees sobre els aspectes històrics, socials i medi-ambientals de la informàtica.
5.Saber escriure textos de reflexió sobre la informàtica i els seus efectes socials i mediambientals.
6.Reflexió i capacitat d'estudi i anàlisi amb esperit crític.
7.Capacitat de lectura crítica de textos sobre la informàtica, els seus efectes i la seva història.
Categories: Novetats

ENGINYERIA D'RF

dv., 03/29/2019 - 00:00
En acabar l'assignatura de Enginyeria de radiofreqüència , l'estudiant/a ha de ser capaç de:

· Obtenir les expressions de la tensió i el corrent en una línia ideal a partir d'una secció infinitesimal. Calcular la distribució de tensió i corrent (amplituds complexes i en el domini del temps) en una línia amb generador i càrrega donats.
· Adaptar impedàncies en línies utilitzant elements concentrats, transformadors d'impedàncies a ¿ / 4 i seccions de línies en curt circuit i circuit obert utilitzant 'Smith' i saber explicar el procés
· Calcular l'atenuació d'una línia o cable a partir dels seus paràmetres elementals i calcular atenuacions i pèrdues en sistemes en què intervinguin línies
· Sobre els paràmetres S: definir, explicar com es mesuren, fer canvis de plans de referència, reconèixer si es tracta d'un dispositiu actiu o passiu, i si conserva la potència o té pèrdues.
· Calcular la matriu S d'un 2-accessos senzill (seccions de línia i / o elements concentrats sèrie o paral·lel).
· Per a xarxes de dos, tres i quatre accessos: explicar la seva funció en els sistemes, escriure les seves matrius S, resoldre problemes elementals de circuits (calcular pèrdues de retorn, pèrdues d'inserció o guany, acoblament, directivitat, aïllament)
· Identificar les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència: (circuits planars híbrids, monolítics, circuits en guia, MEMS...) i conèixer les seves possibilitats.
· Dissenyar circuits microstrip, híbrids a partir d'unes especificacions prèvies: filtres, multiplexors, divisors, acobladors direccionals, híbrids, commutadors, mescladors, amplificadors i oscil·ladors.
· Manejar amb soltesa eines professionals de disseny de circuits.
· Conèixer el funcionament dels equips de mesura característics d'un laboratori de radiofreqüència: analitzador d'espectres, analitzador de xarxes, generadors, etc.
· Entendre els diagrames de blocs dels transceptors de RF més usuals i conèixer les tècniques més comunes de dissenys de subsistemes.
Categories: Novetats

COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

dc., 03/27/2019 - 00:00
En acabar l'assignatura Comunicacions Aeronàutiques, l'estudiant/a ha de ser capaç de:

· Comprendre els fonaments i aspectes principals de la transmissió i recepció de senyals de radiofreqüència
· Conèixer els sistemes de radiofreqüència emprats en comunicacions aeronàutiques
· Estudiar i calcular els paràmetres i senyal que caracteritzen la propagació guiada d'ones electromagnètiques en línees de transmissió.
· Comprendre el funcionament dels components principals d'un sistema de comunicacions en radiofreqüència.
· Operativitat amb senyals en el domini complexe
· Estudiar i calcular els paràmetres i senyal que caracteritzen la propagació en espai lliure d'ones electromagnètiques.
· Operar amb sistemes de coordenades tridimensionals: Euclidià, cilíndric i esfèric.
· Comprendre el funcionament i les propietats dels diferents tipus d'antenes que es poden utilitzar en comunicacions aeronàutiques.
· Calcular la cobertura, capacitat i qualitat de diferents enllaços, fixes i mòbils, emprats en comunicacions aeronàutiques.
· Descriure els diferents estàndards i tecnologies utilitzats en la Xarxa de Comunicacions Aeronàutiques tant en les comunicacions Terra-Aire com Terra-Terra.
Categories: Novetats

Organització industrial

dl., 02/11/2019 - 00:00

Presentar la temàtica bàsica relacionada amb l'organització de sistemes productius i logístics enfocada a alguns temes de disseny i direcció, proporcionant a l'alumne una visió conceptual de base acompanyada d'alguns aspectes instrumentals de detall.


Categories: Novetats

EXPERIMENTACIÓ EN POLÍMERS

dl., 02/11/2019 - 00:00
L'alumne ha de:
- Adquirir els coneixements pràctics de la síntesi de diferents tipus de polímers: termoplàstics, termoestables i elastòmers.
- Saber identificar algunes característiques estructurals dels polímers, amb tècniques de caracterització: RMN, FTIR, propietats de swelling, viscositat, etc.
- Realitzar aplicacions pràctiques amb algunes de les famílies de polímers com polièsters, proteïnes i polisacàrids.
- Conèixer la relació entre les propietats dels polímers (composició química, pes molecular i estructura) i les seves aplicacions.
Categories: Novetats

QUÍMICA ORGÀNICA

dl., 02/11/2019 - 00:00
L'objectiu general de l'assignatura és proporcionar la formació en Química Orgànica requerida per l'Enginyer Químic.
Al finalitzar l'assignatura l'estudiantat ha de ser capaç de:

a) Identificar les propietats generals dels compostos orgànics.
b) Contrastar i justificar la reactivitat dels diferents grups funcionals.
c) Identificar els processos d'obtenció de compostos orgànics.
Categories: Novetats