UPC OpenCourseware

Subscriure a Canal UPC OpenCourseware
Aquest canal conté les darreres assignatures publicades al UPCOpencourseware
Actualitzat: fa 1 hora 16 minuts

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

dj., 01/18/2018 - 00:00
Facilitar i potenciar la capacitat d'abstracció.
Desenvolupar i exercitar la imaginació espacial.
Introduir conceptes, tècniques i metodologies pròpies de l'àrea de l'Expressió Gràfica a l'Enginyeria.
Interpretar i representar plànols.
Conèixer les tècniques de representació en el disseny d'objectes ( esbossos 2D i 3D, representacions tècniques i CAD paramètric).

De forma més concreta, les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

Conèixer les formes planes i la seva construcció, relació i composició en el pla
Aplicar les superfícies en el disseny de objectes de formes simples i complexes.
Dissenyar objectes mitjançant projeccions de croquis i les seves corbes en l'espai.
Interpretació i lectura de plànols
Aprendre a esbossar en perspectiva.
Aprendre a esbossar objectes en planimetria.
Us de les tècniques de disseny d'objectes en 3D.
Interpretació d'objectes dissenyats en 3D.
Com presentar una part de la documentació tècnica del disseny d'objectes (plànols).
Com representar objectes amb més de dos components: CAD 3D , plànols i introducció a la presentació virtual i animació.
Categories: Novetats

METODOLOGIA DEL DISSENY

dj., 01/18/2018 - 00:00
OAG1: adquirir una visió global de les metodologies aplicades durant les diferents etapes que integren el procés de disseny industrial.
OAG2: capacitar per resoldre problemes de disseny en les seves etapes bàsiques (preliminar, conceptual i aplicat)
OAG3: introduir algunes de les tècniques metodològiques més habituals associades al disseny industrial.
OAG4: treballar amb casos pràctics de creativitat, disseny i re-disseny industrial.
Categories: Novetats

PROCESSAMENT DE MINERALS

dc., 01/10/2018 - 00:00
Disseny, operació i manteniment de les plantes de processament de minerals, roques industrials i ornamentals, materials de construcció i residus.
Categories: Novetats

ENGINYERIA DE MINERALS

dc., 01/10/2018 - 00:00
Un cop cursada l'assignatura, l'alumne haurà d'haver adquirit:
· Els coneixements suficients per a projectar i executar instal·lacions de transport, distribució i emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos.
· Coneixements necessaris per a la planificació, disseny i gestió d'instal·lacions de tractament de recursos minerals, plantes metal·lúrgiques, siderúrgiques i indústries de materials de construcció (incloent-hi materials metàl·lics, ceràmics, sinteritzats, refractaris i d'altres).
· Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics de carboquímica i petroquímica.
Categories: Novetats

DISSENY D'EXCAVACIONS DE SUPERFÍCIE

dl., 01/08/2018 - 00:00
Obtenció dels coneixements relatius a la planificació, disseny, mètodes i màquines d'explotació en mineria de superfície, per a l'òptima extracció a cel obert de la matèria mineral necessària per a l'obtenció dels productes minerals útils per a la societat.
Categories: Novetats

MODELITZACIÓ EN PROCESSAMENT DE MINERALS

dl., 01/08/2018 - 00:00
Obtenció dels coneixements avançats en les tecnologies per gestionar, planificar i dissenyar instal·lacions de trituració, molta i classificació volumètrica, implementació d'aquestes tecnologies en mines a cel obert i automatització d'aquests processos, per a l'obtenció dels productes minerals que satisfan les necessitats de la societat.
Categories: Novetats

Organització industrial

dt., 12/26/2017 - 00:00

Presentar la temàtica bàsica relacionada amb l'organització de sistemes productius i logístics enfocada a alguns temes de disseny i direcció, proporcionant a l'alumne una visió conceptual de base acompanyada d'alguns aspectes instrumentals de detall.


Categories: Novetats

CIRCUITS I SISTEMES LINEALS

dt., 12/19/2017 - 00:00
L'objectiu principal de l'assignatura és l'estudi dels circuits lineals com a processadors analògics de senyals elèctrics. Amb aquest objectiu, s'estudien els circuits tant des del punt de vista temporal com freqüencial amb especial èmfasi en l'anàlisi i el disseny de circuits selectius en freqüència d'ús profús en sistemes de comunicació i electrònics.

Per tal d'assolir aquest objectiu es presenten gradualment conceptes de gran importància en tota enginyeria relacionada amb les tecnologies de la informació i comunicacions, com són la funció de xarxa, la resposta freqüencial de circuits o la descripció freqüencial de senyals.

També es dóna força importància al disseny de circuits senzills utilitzant eines de simulació, com ara Spice, Octave,... per tal de validar-los i arribar, en alguns casos concrets, a la verificació experimental dins les sessions de laboratori. Òbviament, tot aquest procés es recolza en la utilització de dispositius electrònics d'ús habitual com ara l'AO, el BJT, ...

En acabar el curs, l'alumne serà capaç de:

* Comprendre i dominar els conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics i circuits electrònics.

* Portar a terme les tasques encomanades en el temps previst, d'acord amb les pautes marcades pel professor o tutor. Identificar el progrés i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge.

* Identificar el progrés i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge.

* Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat proposat i identificar les opcions per a la seva resolució. Aplicar el mètode de resolució adequat i saber validar la solució.

* Conèixer i utilitzar correctament les eines, instruments i aplicatius de programari disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i portar a terme correctament l'anàlisi de les dades recollides.

* Aplicar els principis bàsics estudiats a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

* Conèixer els següents conceptes bàsics:
- Concepte de model circuital i element de circuit
- Circuit transformat de Laplace
- Impedància i admitància. Funció de xarxa
- Dinàmica de circuits de primer i segon ordre. Estabilitat
- Règim permanent sinusoïdal. Circuit transformat fasorial
- Amplificació i desfasament
- Ressonància
- Resposta en freqüència
- Guany (dB).Traçats de Bode
- Filtratge: Freqüència de tall, bandes de pas i eliminada. Amplada de banda i factor de qualitat.
- Espectres de senyals periòdics. Harmònics.
- Valor eficaç. Potència mitja i potència disponible d'un generador. (dBm)
- Adaptació d'impedàncies.
- Caracterització de biports

* Posar en pràctica les següents habilitats:
- Analitzar amb eficàcia circuits lineals tant en règim transitori com en règim permanent
- Caracteritzar el comportament d'un circuit en els dominis temporal i freqüencial a partir de la seva funció de xarxa, i saber relacionar les respostes en els dos dominis
- Efectuar dissenys bàsics de circuits
- Validar els resultats simulant els circuits
- Muntar prototipus experimentals a partir d'esquemes circuitals, realitzar mesures significatives utilitzant els aparells de laboratori i interpretar-les
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES

dv., 10/27/2017 - 00:00
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES

dv., 10/27/2017 - 00:00
Objectius generals
· Integrar la Teoria de Màquines i Mecanismes dins dels estudis d'Enginyeria utilitzant els coneixements previs impartits en les assignatures anteriors, treballant les capacitats pròpies de l'enginyeria i fent-la atractiva i útil per a l'alumnat, vulgui o no optar per un perfil mecànic.
· Sensibilitzar l'alumnat sobre la relació entre la tecnologia i la societat analitzant el paper que juguen les màquines en aquest binomi i en la sostenibilitat del model actual d'activitat humana.

Objectius específics
· Realitzar, a partir dels conceptes de mecànica del sòlid rígid i de les eines bàsiques i operatives, anàlisis cinemàtiques, estàtiques i dinàmiques dels mecanismes i de les màquines.
· Utilitzar aplicacions informàtiques per al càlcul i la simulació de mecanismes.
· Reconèixer els elements mecànics i grups mecànics bàsics de les màquines i mecanismes a partir d'exemples extrets de situacions reals.
· Realitzar balanços energètics i càlculs de rendiment aplicats a les màquines.
Categories: Novetats

DISSENY DE MECANISMES

dv., 10/27/2017 - 00:00
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions, els esforços i el moviment en els sistemes mecànics.
- Analitzar i dissenyar mecanismes com a resultat d'un problema concret de moviment.
- Dissenyar i dimensionar elements de màquines resistents.
- Analitzar i dissenyar mecanismes amb l'ajuda de programes de CAE.
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES

dv., 10/27/2017 - 00:00
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions amb el moviment dels sistemes mecànics.
- Identificar i analitzar problemes relacionats amb les vibracions mecàniques.
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES

dv., 10/27/2017 - 00:00
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES

dv., 10/27/2017 - 00:00
Objectius generals
· Integrar la Teoria de Màquines i Mecanismes dins dels estudis d'Enginyeria utilitzant els coneixements previs impartits en les assignatures anteriors, treballant les capacitats pròpies de l'enginyeria i fent-la atractiva i útil per a l'alumnat, vulgui o no optar per un perfil mecànic.
· Sensibilitzar l'alumnat sobre la relació entre la tecnologia i la societat analitzant el paper que juguen les màquines en aquest binomi i en la sostenibilitat del model actual d'activitat humana.

Objectius específics
· Realitzar, a partir dels conceptes de mecànica del sòlid rígid i de les eines bàsiques i operatives, anàlisis cinemàtiques, estàtiques i dinàmiques dels mecanismes i de les màquines.
· Utilitzar aplicacions informàtiques per al càlcul i la simulació de mecanismes.
· Reconèixer els elements mecànics i grups mecànics bàsics de les màquines i mecanismes a partir d'exemples extrets de situacions reals.
· Realitzar balanços energètics i càlculs de rendiment aplicats a les màquines.
Categories: Novetats

DISSENY DE MECANISMES

dv., 10/27/2017 - 00:00
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions, els esforços i el moviment en els sistemes mecànics.
- Analitzar i dissenyar mecanismes com a resultat d'un problema concret de moviment.
- Dissenyar i dimensionar elements de màquines resistents.
- Analitzar i dissenyar mecanismes amb l'ajuda de programes de CAE.
Categories: Novetats

TEORIA DE MÀQUINES

dv., 10/27/2017 - 00:00
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions amb el moviment dels sistemes mecànics.
- Identificar i analitzar problemes relacionats amb les vibracions mecàniques.
Categories: Novetats

Fenòmens del transport

dl., 10/23/2017 - 00:00

L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de: OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens. OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari. OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.


Categories: Novetats

FENÒMENS DEL TRANSPORT

dl., 10/23/2017 - 00:00
L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de:
OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens.
OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari.
OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.
Categories: Novetats

Fenòmens de transport

dc., 10/11/2017 - 00:00

L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de: OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens. OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari. OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.


Categories: Novetats

FENÒMENS DE TRANSPORT

dc., 10/11/2017 - 00:00
L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de:
OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens.
OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari.
OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.
Categories: Novetats