UPC OpenCourseware

Subscriure a Canal UPC OpenCourseware
Aquest canal conté les darreres assignatures publicades al UPCOpencourseware
Actualitzat: fa 6 minuts 15 segons

Organització industrial

dl., 02/11/2019 - 00:00

Presentar la temàtica bàsica relacionada amb l'organització de sistemes productius i logístics enfocada a alguns temes de disseny i direcció, proporcionant a l'alumne una visió conceptual de base acompanyada d'alguns aspectes instrumentals de detall.


Categories: Novetats

EXPERIMENTACIÓ EN POLÍMERS

dl., 02/11/2019 - 00:00
L'alumne ha de:
- Adquirir els coneixements pràctics de la síntesi de diferents tipus de polímers: termoplàstics, termoestables i elastòmers.
- Saber identificar algunes característiques estructurals dels polímers, amb tècniques de caracterització: RMN, FTIR, propietats de swelling, viscositat, etc.
- Realitzar aplicacions pràctiques amb algunes de les famílies de polímers com polièsters, proteïnes i polisacàrids.
- Conèixer la relació entre les propietats dels polímers (composició química, pes molecular i estructura) i les seves aplicacions.
Categories: Novetats

QUÍMICA ORGÀNICA

dl., 02/11/2019 - 00:00
L'objectiu general de l'assignatura és proporcionar la formació en Química Orgànica requerida per l'Enginyer Químic.
Al finalitzar l'assignatura l'estudiantat ha de ser capaç de:

a) Identificar les propietats generals dels compostos orgànics.
b) Contrastar i justificar la reactivitat dels diferents grups funcionals.
c) Identificar els processos d'obtenció de compostos orgànics.
Categories: Novetats

ÀLGEBRA ABSTRACTA

dc., 12/19/2018 - 00:00
En aquesta assignatura es pretén que l'estudiant es familiaritzi amb les estructures bàsiques de l'àlgebra. El curs comença amb l'estudi dels grups, que tindran un paper destacat a tota la resta del curs, els anells i els cossos. A continuació, hi ha el tema central del curs: les equacions polinòmiques en una variable i la teoria de Galois.

Capacitats a adquirir:

* Treballar amb mètodes diversos per obtenir informació, parcial o total, sobre el reticle de subgrups d'un grup.

* Familiaritar-se amb l'estructura de K[x] com a anell euclidià.
* Calcular de manera eficient resultants i discriminants.
* Fer explícita la correspondència de Galois per a polinomis cúbics i quàrtics.
Categories: Novetats

Bases per al projecte I

dl., 12/17/2018 - 00:00

· Potenciar i desenvolupar la capacitat d'observació crítica i d'anàlisi · Potenciar i desenvolupar la comprensió de l'espai · Iniciar l'ús dels instruments de projectació arquitectònica · Fomentar l'aprenentatge interactiu, autònom i diversificat, fent referència a la comprensió raonada de la complexitat arquitectònica INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOBRE OBJECTIUS I AVALUACIÓ. Objectius en relació a la metodologia docent: - Consolidar el paper de l'estudiantat com a principal actor responsable del procés d'ensenyament, fent que reflexió i pràctica es desenvolupin de forma integrada. - Introduir la valoració de la pràctica personal com a eina docent, establint pautes i organització de treball. - Fomentar la reflexió crítica vers la pròpia feina i la dels altres companys. - Potenciar la capacitat de comunicació i expressió (gràfica, oral i escrita) de l'estudiantat. Objectius en relació als nous instruments de suport a la docència: - Potenciar els recursos i noves tecnologies com a eina d'aprenentatge i instrument de comunicació. - Potenciar i desenvolupar el rendiment dels mitjans que la UPC posa a l'abast tant de l'estudiantat com del professorat (Intranet docent, Factoria de recursos...). - Ús de la plataforma virtual Atenea com a àmbit docent d'interrelació. - Seguiment "on-line" per part de professorat i estudiantat de tot el material produït durant el curs. Sobre el programa docent: - La seqüència observar-analitzar, pensar-reflexionar, actuar-proposar estableix el mecanisme des del que l'estudiantat s'enfrontarà al fet de projectar. - Els temes proposats es desenvolupen al llarg de 6 exercicis, i es complementen amb classes magistrals conjuntes (6 sessions coincidents amb l'inici de l'exercici) i amb classes teòriques en grups reduïts (sessions de recolzament de l'exercici desenvolupades en l'àmbit de cada grup). Sobre l'avaluació: - El procés d'avaluació és d'avaluació continuada, i aquesta s'obté després del lliurament de l'últim exercici i el del conjunt complet de tots els exercicis realitzats durant el curs. - L'avaluació continuada inclou en el seu procés: · Sessions de debat en els tallers amb exposicions breus dels processos de treball i dels material produït · Qualificacions orientatives per a cada un dels exercicis realitzats


Categories: Novetats