Obres de domini públic

Les obres de domini públic són aquelles els drets d’explotació de les quals s’han extingit i que, per tant, poden ser utilitzades lliurement per qualsevol persona sense haver de demanar permís ni pagar al titular original.

No obstant això, sempre s'ha de respectar l’autoria i la integritat de l'obra original, en els termes previstos als apartats 3r i 4t de la Llei de propietat intel·lectual .

 1. Quina durada tenen els drets d'explotació?
 2. El termini de protecció és el mateix per a totes les obres?
 3. Com es pot calcular el termini dels drets d'explotació?
 4. Les digitalitzacions d'obres de domini públic també són de domini públic?
 5. On es poden consultar obres de domini públic?

1. Quina durada tenen els drets d'explotació?

 • Els drets d’explotació de l’obra duren, de manera general (creacions originals literàries, artístiques o científiques), fins a 80 anys després de la defunció de l’autor principal i secundari (traductors, il·lustradors...), si aquesta es va produir abans del 7 de desembre de 1987, o fins a 70 anys en els casos de les defuncions posteriors a aquesta data [Capítol I i Disposició transitòria quarta de la Llei de propietat intel·lectual ].
 • El termini de protecció comença a comptar a partir de l'1 de gener de l'any següent a la mort o declaració de defunció.
 • Atès que no es podrà aplicar el termini de 70 anys fins l’any 2058 (1988+70 = 2058), a data de 2018 són llibres de domini públic aquells els autors dels quals van morir abans del 1938 (2018-80=1938).
 • Cal tenir molt present que aquest còmput s'ha de fer tant amb els autors principals de l'obra com amb els secundaris que han fet possible la seva edició (traductors, il·lustradors, revisors, autors de notes o interpretacions...). Per tant, sovint es dóna el cas que només és de domini públic el text original d'una obra, no el de les edicions posteriors on s'ha fet una nova feina de maquetació, revisió, etc.
 • Els drets d'explotació de les obres anònimes o pseudònimes duraran 70 o 80 anys des de la seva divulgació lícita (segons aquesta sigui prèvia o posterior al 7 de desembre de 1987). El termini de protecció comença a comptar a partir de l'1 de gener de l'any següent al de la primera divulgació lícita. Si abans d'acabar aquest termini es conegués l'autor, serà d'aplicació allò establert al punt anterior.
 • Els drets d'explotació de les obres en col·laboració, resultat unitari de la col·laboració de diversos autors, duraran tota la vida dels coautors i 70 o 80 anys des de la mort o declaració de defunció de l'últim coautor supervivent (segons aquesta sigui prèvia o posterior al 7 de desembre de 1987). Sense perjudici d'allò pactat entre els coautors, aquests podran explotar separadament les seves aportacions, excepte que això perjudiqui l'explotació comuna. Els drets de propietat intel·lectual sobre una obra en col·laboració corresponen a tots els coautors en la proporció que ells determinin.
 • Els drets d'explotació de les obres col·lectives duraran 70 o 80 anys des de la divulgació lícita de l'obra protegida  (segons aquesta sigui prèvia o posterior al 7 de desembre de 1987). Es considera obra col·lectiva la creada per iniciativa i sota la coordinació d'una persona natural o jurídica, que l'edita i divulga sota el seu nom, i està constituïda per la reunió d'aportacions de diversos autors la contribució personal dels quals es fon en una creació única i autònoma (sense que sigui possible atribuir separadament a qualsevol d'ells un dret sobre el conjunt de l'obra realitzada).
 • En el cas dels programes d'ordinador, si l'autor és una persona natural, s'aplica la regla general dels 70/80 anys des de la seva mort. En canvi, si l'autor és una persona jurídica, cal comptar 70/80 anys des de l'1 de gener de l'any següent a la seva primera divulgació líciita o a la seva creació (si aquest no ha estat divulgat).

2. El termini de protecció és el mateix per a totes les obres?

Tal i com s'ha dit a l'apartat anterior, els drets d’explotació de l’obra duren, de manera general (creacions originals literàries, artístiques o científiques), fins a 80 anys després de la defunció de l’autor principal i secundari (traductors, il·lustradors...), si aquesta es va produir abans del 7 de desembre de 1987, o fins a 70 anys en els casos de les defuncions posteriors a aquesta data.

Per tant, atès que no es podrà aplicar el termini de 70 anys fins l’any 2058 (1988+70 = 2058), a data de 2018 són llibres de domini públic aquells els autors dels quals van morir abans del 1938 (2018-80=1938).

No obstant això, aquest termini de protecció pot variar amb tipus concrets d'obres, com pot ser el cas d'enregistraments sonors, produccions audiovisuals o fotografies:

 • El termini per al domini públic de les composicions musicals amb lletra és de 70 anys a partir de la mort del darrer autor supervivent (autor de la lletra o autor de la composició musical) (art. 28 LPI ).
 • El termini per al domini públic de les gravacions d’interpretacions artístiques i execucions musicals publicades o comunicades lícitament al públic, mitjançant un fonograma, és de 70 anys després de la data de la primera publicació o comunicació lícita (art. 112 LPI ).
 • El termini per al domini públic dels fonogrames que hagin estat publicats o comunicats lícitament durant els 50 anys posteriors a la seva gravació és de 70 anys després de la primera publicació o comunicació lícita al públic (art. 119 LPI ).
 • En el cas de les produccions audiovisuals, es dóna un termini de 50 anys a partir de l’1 de gener de l’any següent a la realització de la producció, tot i que també cal fer el còmput corresponent per als drets d’explotació de l’autor de la producció (director, guionista...) (art. 125 LPI ).
 • En el cas de les fotografies, s’aplica el límit general dels 70 o 80 anys des de la mort de l’autor (segons aquesta sigui prèvia o posterior al 7 de desembre de 1987).. Cal tenir en compte, però, que aquelles fotografies que no siguin “originals” des d’un punt de vista artístic (“meres fotografies”) només estan protegides durant 25 anys des de l'1 de gener de l'any següent a la creació de la fotografia (art. 128 LPI ).

3. Com es pot calcular el termini dels drets d'explotació?

Existeixen diverses interfícies amb què poder calcular quines obres esdevenen de domini públic segons la corresponent legislació:

 • REBIUN ha fet una Taula de durada del dret d'autor que facilita el càcul de la data de termini d'aquests drets segons la legislació espanyola, així com els aspectes a tenir en compte segons el tipus de document que es vulgui utilitzar.
 • Per altra part, la Biblioteca Nacional de España ofereix un llistat d'autors espanyols dels quals disposa obres al seu fons que ja estan en domini públic.
 • A nivell internacional, Europeana ofereix la Public domain calculator , interfície que abasta les diverses legislacions europees (inclosa l'espanyola).
 • Trobareu més informació sobre el domini públic al lloc web Public Domain Day web , el qual inclou un llistat d'autors destacats les obres dels quals han passat a ser de domini públic a partir de l'any 2010.

4. Les digitalitzacions d'obres de domini públic també són de domini públic?

 • Només són obres de domini públic les obres originals, no les obres derivades o edicions posteriors de les mateixes (les quals suposen un nou treball de traducció, revisió, maquetació, etc., i que, per tant, disposen d'un nou titular de drets d'autor).
 • L'article 129.2 de la LPI estableix que els editors d'obres en domini públic gaudeixen del dret exclusiu d'autoritzar la reproducció, distribució i comunicació pública de les esmentades edicions sempre que puguin ser individualitzades per la seva composició tipogràfica, presentació i altres característiques editorials.
 • Per tant, si es vol emprar una obra de domini públic digitalitzada, s'ha d'estar molt segur de si aquest fitxer és una mera reproducció mecànica de l'obra original (la qual cosa no atorgaria cap dret de protecció) o de si es tracta d'una nova edició amb característiques editorials pròpies. En aquest últim cas i sense perjudici de les exempcions legals existents, s'hauria de demanar permís al nou titular dels drets d'explotació per poder emprar l'obra.
 • Podeu trobar més informació sobre la digitalització de documents històrics al blog Legalment .

5. On es poden consultar obres de domini públic?

Existeixen diversos repositoris i cercadors que ofereixen, de forma parcial o total, la reproducció digital d'obres de domini públic:

Per poder recuperar les obres de domini públic a cadascun dels repositoris o llocs web, cal aplicar els límits propis de cada interfície.

Per tal de facilitar aquesta recuperació, Creative Commons , amb el recolzament d'Europeana , promou marcar-les tal i com es detalla a la seva web "Public Domain Mark ".