Propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics presentats a la UPC (TFG, PFM, tesis doctorals, etc.)

Tal i com es detalla a aquesta web, els drets relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC només poden ser exercits segons el que estableix la corresponent normativa i legislació vigent.

 1. Introducció
 2. Qui és titular de la propietat industrial d'una invenció derivada d'un treball acadèmic?
 3. Qui és titular de la propietat intel·lectual (drets d'autor) d'un treball acadèmic?
 4. Quins drets es cedeixen quan es diposita un treball a UPCommons o a TDX?
 5. Quines llicències Creative Commons es poden atorgar als treballs acadèmics dipositats?
 6. Es pot publicar un treball ja dipositat a UPCommons o a TDX?
 7. Què és una editorial "depredadora"?
 8. Com es poden consultar els treballs no accessibles a UPCommons?

1. Introducció

A continuació, es detallen diversos aspectes relacionats amb la titularitat de la propietat intel·lectual i industrial dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC, aspectes que cal tenir molt presents abans de portar a terme qualsevol acte de difusió o d'explotació dels mateixos.

 • La propietat industrial és un "conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l'activitat innovadora manifestada a nous productes, nous procediments o nous dissenys, com l'activitat mercantil, mitjançant la identificació en exclusiva de productes i serveis oferts al mercat" [Guia multimèdia de patents i marques ]

2. Qui és titular de la propietat industrial d'una invenció derivada d'un treball acadèmic?

2.1. Generalitats

Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

Resultat: Tecnologia, coneixement, know-how, processos i creacions que han estat generats en el marc de les activitats acadèmiques, docents i de recerca de la UPC.

 • Invenció: Resultats susceptibles de protecció per drets de propietat industrial (entre d'altres: patents, dissenys industrials, models d'utilitat, etc.).
 • Obra: Resultats susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual (incloent-hi, entre d'altres, el programari),

2.2. Treballs acadèmics creats per l'estudiantant de la UPC

Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

 • "Correspon a l’Estudiantat de la UPC la titularitat i els drets d’explotació de les Invencions que hagi desenvolupat en el marc d’una activitat acadèmica. En el cas d’Invencions fetes per l’Estudiantat de la UPC conjuntament amb Personal de la UPC, la titularitat i els drets d’explotació de la Invenció corresponen a l’Estudiantat de la UPC i a la Universitat, en la proporció que els correspongui atenent l’aportació intel·lectual significativa i original de cadascun dels inventors en el seu desenvolupament. En ambdós casos, la UPC té reservat un dret d’ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre les Invencions, si bé l’inventor pot revocar-lo en qualsevol moment mitjançant la presentació d’una sol·licitud per escrit a la UPC, en què ha d’exposar els motius raonables pels quals decideix revocar aquest dret." [art. 4.1.1.].
 • "L’Estudiantat de la UPC i la Universitat poden acordar la cessió dels drets d’explotació sobre els Resultats de l’Estudiantat a favor de la UPC, amb la finalitat que la Universitat s’encarregui de les tasques de protecció i explotació. En aquest cas, l’Estudiantat de la UPC i la Universitat han de signar un acord de cessió, en el qual s’ha d’establir la compensació que correspon a l’Estudiantat de la UPC." [art. 4.2].
 • "En cas de cotitularitat entre l’Estudiantat de la UPC i la Universitat, ambdues parts han de subscriure un acord de cotitularitat, en el qual s’ha d’establir el règim de protecció i explotació dels Resultats, i els drets i obligacions corresponents a cada part, atenent la seva participació en els Resultats." [art.4.3].
 • "El desenvolupament d’un projecte de recerca per part de membres de la Comunitat universitària en el marc de la seva activitat a la UPC, en col·laboració o per encàrrec de tercers, amb independència de la branca del coneixement a la qual es refereixi, requereix la subscripció prèvia del corresponent conveni d’R+D, conveni de col·laboració o contracte d’encàrrec de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de suport tècnic, segons s’escaigui, en els termes previstos per la normativa interna de la UPC que hi és aplicable." [art. 6.1]

"El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats que s’obtinguin en el marc de l’execució del conveni o contracte corresponent, així com la distribució dels drets d’explotació que se’n derivin, s’han de preveure en el conveni o contracte." [art.6.2].

"En la realització d’aquestes activitats i la negociació dels convenis o contractes s’han de respectar els drets que puguin correspondre a la UPC en virtut de la present Normativa." [art. 6.3.]

Alguns exemples de treballs acadèmics creats per l'estudiantat de la UPC (dels quals poden derivar una invenció) són tots aquells treballs finals objecte de titulació com, per exemple, els Treballs Final de Grau o Projectes Final de Màster.

En relació al citat article 4.1.1, l'estudiant hauria de comunicar a la Universitat el seu interès en la possible protecció d'una invenció derivada del treball.

 • Aquesta comunicació hauria de ser prèvia a la defensa pública del treball, la qual cosa permetrà garantir la confidencialitat del seu contingut per part del propi autor o de qualsevol altra persona (per exemple, dels membres del tribunal avaluador).
 • Cal tenir present que aquesta confidencialitat és imprescindible per demanar la patent de la futura invenció, "document que garanteix el gaudi de la propietat industrial d'un invent al beneficiari que el registra i que li concedeix uns drets d'ús exclusiu durant un període determinat" [Cercaterm ].

2.3. Tesis doctorals

Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

 • "Si en fer la tesi doctoral s’ha desenvolupat un nou Resultat, els drets d’explotació sobre aquest Resultat corresponen al Doctorand o Doctoranda, tret que en generar-lo hagi contribuït activament Personal de la UPC, cas en el qual la UPC té dret a participar en els drets d’explotació del Resultat en la proporció que li correspongui segons la participació del seu personal en l’obtenció del Resultat.

Si el Doctorand o Doctoranda desenvolupa aquestes activitats en el marc d’una relació laboral amb la UPC, el règim aplicable als Resultats és el que es preveu per als Resultats generats pel Personal de la UPC (article 3)." [art. 7.4].

 • "Doctorands o doctorandes industrials. Els convenis que la UPC subscriu amb empreses o entitats col·laboradores i el doctorand o doctoranda per dur a terme projectes de doctorat industrial en l’empresa o entitat col·laboradora han de preveure expressament el règim d’atribució dels Resultats que es puguin generar." [art. 7.5]

Altres articles relacionats de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC són:

 • "En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d’empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l’Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquen aquests aspectes durant la defensa, tal com estableix l'apartat 10.3 [...]" [art. 15.1]
 • "En  circumstàncies  excepcionals,  com  poden  ser  la  participació  d’empreses  en l’elaboració de la tesi, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es pot sol·licitar un procediment específic que asseguri que no es publiquen aquests aspectes en l’acte de defensa i en l’arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals. El  doctorand  o  doctoranda  ha  de  sol·licitar  expressament  l’aplicació  d’aquest procediment a la comissió acadèmica del programa amb antelació al dipòsit, d’acord amb el que aquesta estableixi [...]" [art. 10.3]

Per tal de fer efectiva aquesta normativa, els doctorands de les tesis doctorals que tenen convenis de confidencialitat amb empreses o sobre el contingut de les quals és possible que es generin patents, han de presentar a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent la documentació que ho acrediti, tal i com es detalla a la web de l'Escola de Doctorat de la UPC .

3. Qui és titular de la propietat intel·lectual (drets d'autor) d'un treball acadèmic?

3.1. Generalitats

Tal i com estableix la legislació i normativa vigent:

 • S'entén per obra objecte de propietat intel·lectual "totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur" [art. 10 LPI ].
 • Entre aquestes obres s'inclouen els llibres, articles científics, treballs acadèmics (PFC, TFG, PFM, tesines...), així com els programes d'ordinador.

Els drets d'autor s’agrupen principalment en: drets moralsdrets d’explotació.

 • Els drets morals de l’autor són un conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret a ser reconegut com a tal i el dret a impedir modificacions de la seva obra que suposin un perjudici als propis interessos legítims.
 • Per altra part, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres són formes d’explotació de les mateixes.
 • Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig...)
 • Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies...)
 • Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals...)
 • Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions infantils...).
 • L'exercici exclusiu d'aquests drets d'explotació correspon a l'autor qui, a diferència dels drets morals, els pot cedir a tercers (amb o sense exclusivitat). Per tant, només es pot explotar una obra aliena amb el consentiment del seu autor i/o titular de drets, o quan les excepcions recollides a la mateixa llei així ho permetin.
 • No obstant això, cal tenir molt present que no es pot fer cap difusió de l'obra si això afecta la possible confidencialitat o propietat industrial de la mateixa.

La propietat intel·lectual regula els drets sobre les obres, no sobre les invencions o altres resultats de la recerca que poden ser objecte de protecció mitjançant patents, acords de confidencialitat o altres drets de propietat industrial.

3.2. Treballs acadèmics creats per l'estudiantat de la UPC

En el cas dels treballs acadèmics  creats per l'estudiantat de la UPC, el titular de la propietat intel·lectual és l'autor o coautors dels mateixos. Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

 • "Correspon a l’Estudiantat de la UPC l’autoria i la titularitat i drets d’explotació de les Obres que hagi desenvolupat en el marc d’una activitat acadèmica. En el cas d’Obres resultants de treballs desenvolupats per l’Estudiantat de la UPC conjuntament amb Personal de la UPC, l’autoria correspon tant a l’Estudiantat de la UPC com al Personal de la UPC, i la titularitat dels drets d’explotació correspon a l’Estudiantat de la UPC i a la Universitat, en la proporció que els correspongui atenent l’aportació intel·lectual significativa i original de cadascun dels autors en el seu desenvolupament. En ambdós casos, la UPC té reservat un dret d’ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre l’Obra, si bé l’autor pot revocar-lo en qualsevol moment mitjançant la presentació d’una sol·licitud per escrit a la UPC, en què ha d’exposar els motius raonables pels quals decideix revocar aquest dret." [art. 4.1.2].
 • "L’Estudiantat de la UPC i la Universitat poden acordar la cessió dels drets d’explotació sobre els Resultats de l’Estudiantat a favor de la UPC, amb la finalitat que la Universitat s’encarregui de les tasques de protecció i explotació. En aquest cas, l’Estudiantat de la UPC i la Universitat han de signar un acord de cessió, en el qual s’ha d’establir la compensació que correspon a l’Estudiantat de la UPC." [art. 4.2].
 • "En cas de cotitularitat entre l’Estudiantat de la UPC i la Universitat, ambdues parts han de subscriure un acord de cotitularitat, en el qual s’ha d’establir el règim de protecció i explotació dels Resultats, i els drets i obligacions corresponents a cada part, atenent la seva participació en els Resultats." [art.4.3].
 • "El desenvolupament d’un projecte de recerca per part de membres de la Comunitat universitària en el marc de la seva activitat a la UPC, en col·laboració o per encàrrec de tercers, amb independència de la branca del coneixement a la qual es refereixi, requereix la subscripció prèvia del corresponent conveni d’R+D, conveni de col·laboració o contracte d’encàrrec de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de suport tècnic, segons s’escaigui, en els termes previstos per la normativa interna de la UPC que hi és aplicable." [art. 6.1]

"El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats que s’obtinguin en el marc de l’execució del conveni o contracte corresponent, així com la distribució dels drets d’explotació que se’n derivin, s’han de preveure en el conveni o contracte." [art.6.2].

"En la realització d’aquestes activitats i la negociació dels convenis o contractes s’han de respectar els drets que puguin correspondre a la UPC en virtut de la present Normativa." [art. 6.3.]

Per tant, els titulars de la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics són els autors del mateixos que, com a tals, són qui els poden reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar i/o cedir-ne els drets d'explotació a tercers. No obstant això, qualsevol acte d'explotació només es pot portar a terme sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 • L'obra no vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • No existeix cap conveni o contracte subscrit amb tercers les condicions del qual n'impedeixin l'explotació. Per exemple, aquest seria el cas d'un TFG objecte de confidencialitat perquè així ho exigeix l'empresa on es va fer, la qual cosa es detalla al corresponent conveni.

3.3. Tesis doctorals

Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

Si en fer la tesi doctoral s’ha desenvolupat un nou Resultat, els drets d’explotació sobre aquest Resultat corresponen al Doctorand o Doctoranda, tret que en generar-lo hagi contribuït activament Personal de la UPC, cas en el qual la UPC té dret a participar en els drets d’explotació del Resultat en la proporció que li correspongui segons la participació del seu personal en l’obtenció del Resultat.

Si el Doctorand o Doctoranda desenvolupa aquestes activitats en el marc d’una relació laboral amb la UPC, el règim aplicable als Resultats és el que es preveu per als Resultats generats pel Personal de la UPC (article 3)." [art. 7.4].

 • Doctorands o doctorandes industrials. Els convenis que la UPC subscriu amb empreses o entitats col·laboradores i el doctorand o doctoranda per dur a terme projectes de doctorat industrial en l’empresa o entitat col·laboradora han de preveure expressament el règim d’atribució dels Resultats que es puguin generar." [art. 7.5]

Altres articles relacionats de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC  són:

 • "Per tal de promoure la visibilitat de les tesis i incrementar l’índex d’impacte de la citació dels autors o autores, un cop avaluada favorablement la tesi doctoral, aquesta es publica en els respectius dipòsits institucionals d’accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats catalanes (TDX).  A aquest efecte, l’autor o autora ha de signar la declaració d’autoria i de regulació de drets corresponent , així com la resta d’autoritzacions de difusió que hi escaiguin, que la unitat de gestió corresponent li ha de lliurar en el moment de dipositar la tesi.

Si la tesi conté aspectes confidencials o si l’autor o autora ha signat un contracte o ha formalitzat  un  compromís  amb  una  publicació  a  la  qual  cedeix  els  seus  drets,  la publicació de la tesi al TDX es porta a terme quan ha acabat el procés de protecció de la tesi o de cessió dels drets d’autor [...] [art. 15.4]

Per tant, tot i que l'autor doctorand sigui titular exclusiu dels drets d'explotació de la seva tesi, la Universitat es reserva un dret no exclusiu de comunicar-la públicament als dipòsits institucionals UPCommons i TDX .

Atès que el titular exclusiu dels drets segueix sent l'autor de la tesi, només ell pot pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets com, per exemple, traduir la tesi, publicar-la amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons [podeu trobar més informació sobre aquestes llicències a la nostra web "Llicències d'accés lliure"]. 

Independentment del dret (no exclusiu) de comunicació pública que té la UPC sobre la tesi, aquesta no es difondrà en els següents casos:

 • L'obra vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • Es pot sol·licitar una patent que recau sobre el contingut de la tesi.
 • Existeixen acords de confidencialitat vigents amb tercers (per exemple, empreses o editorials)

4. Quins drets es cedeixen quan es diposita un treball a UPCommons o a TDX?

Tot i que els actes d'explotació que es poden fer d'una obra (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) pertanyen originàriament a l'autor, aquest els pot cedir a tercers amb o sense exclusivitat sempre i quan no hagin aspectes de propietat industrial que ho impedeixin.

 • Les cessions NO exclusives permeten al receptor (cessionari) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible.
 • Les cessions en exclusiva atribueixen al receptor (cessionari) el dret d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona (inclòs el mateix cedent) i, excepte pacte en contrari, el dret d’atorgar autoritzacions NO exclusives a tercers.

Quan un estudiant autor d'un treball acadèmic difon el seu treball a UPCommons o a TDX , està cedint el seu dret de comunicació pública a la universitat de forma no exclusiva.

Això vol dir que la universitat només està autoritzada a publicar el treball als propis dipòsits, mentre que l'estudiant segueix sent el titular exclusiu dels drets que, com a tal, pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets. Per exemple, l'autor del treball és l'única persona que pot traduir el treball, publicar-lo amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons.

5. Quines llicències Creative Commons es poden atorgar als treballs acadèmics dipositats?

Per tal de facilitar l’ús dels treballs dipositats a UPCommons o a TDX , els estudiants poden atorgar-hi llicències d'ús del tipus "copyleft”. D'aquesta manera, els usuaris sabran els usos concrets que poden fer dels treballs sense haver de demanar permís als autors corresponents.

Un dels models de llicència més emprats darrerament és la que impulsa la Creative Commons Foundation . Les obres que s'ofereixen sota qualsevol de les sis llicències CC poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament. L’autor també pot autoritzar altres usos més permissius com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, els usuaris sempre han de citar l'autoria i respectar les condicions detallades a la llicència.

Podeu trobar més informació sobre les llicències d'accés lliure a la nostra web "Llicències d'accés lliure (Creative Commons i GNU)"].

6. Es pot publicar un treball ja dipositat a UPCommons o a TDX?

En el cas concret que es vulgui publicar un treball ja dipositat, només podria donar-se algun problema si el receptor dels drets (editor) no acceptés la difusió prèvia del treball original (“preprint”). No obstant això, cal tenir en compte que:

 • Moltes editorials i revistes accepten el dipòsit institucional dels "preprints".
 • En qualsevol cas, la publicació del treball al dipòsit institucional de la universitat incrementa la seva accessibilitat i visibilitat internacional, tal i com mostra el gran nombre d'empreses i investigadors que volen contactar amb els estudiants després que aquests hagin dipositat els seus treballs. Per exemple, aquest és el cas d'algunes editorials que s'han mostrat interessades en publicar un llibre després d'haver consultat al dipòsit el treball original.
 • La funció principal dels textos cientificotècnics és informar i transmetre coneixements de manera precisa, directa i objectiva, essent la identificació de les fonts originals o documents consultats un element bàsic per donar credibilitat a l'obra (complint així amb el rigor acadèmic i científic exigit).

 • És per aquest motiu que les editorials que publiquen un treball acadèmic (o una obra derivada del mateix), solen fer menció del seu origen en els mateixos preliminars (portada o pàgines anteriors) o en altres parts de l'obra (prefaci, introducció, etc.). Per exemple:

Si finalment es publica el treball, cal tenir present que el contracte de cessió de drets o les normes de publicació de l'editor han de concretar si la cessió és en exclusiva, quins drets concrets cedeix l’autor, i amb quina durada i àmbit territorial.

Si el contracte de cessió o normes de publicació no concreten aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.

7. Què és una editorial "depredadora"?

Abans d'acceptar qualsevol oferiment de publicació d'una editorial, cal que l'autor s'informi sobre la seva credibilitat i que s'assessori legalment abans de signar qualsevol tipus de contracte editorial.

Hi ha algunes editorials, anomenades "depredadores", que porten a terme pràctiques molt qüestionables des d'un punt de vista ètic i de rigor científic:

 • L'editorial contacta amb els autors (normalment per correu electrònic) i els ofereix la publicació de les seves obres de forma gratuïta, però aquesta publicació es basa en un model d'impressió sota demanda que es limita a la reproducció de les obres acadèmiques, sense cap tipus de revisió, anàlisi ni cap altra tasca d'edició per la seva part.
 • Els compradors creuen que estan comprant un llibre publicat, però en realitat és tracta d'una mera reproducció d'un treball acadèmic al qual només s'ha ha afegit una portada i que, en molts casos, es pot trobar en accés lliure als repositoris o a les pàgines webs de les universitats.
 • L'obra entra al circuït editorial i l'autor només cobra si hi ha una demanda mínima d'impressions. Per tant, l'editor no realitza cap tipus de feina ni corre cap risc econòmic.
 • Aquest tipus de publicació no aporta el reconeixement ni el prestigi desitjat sinó tot el contrari.
 • Si l'autor cedeix en exclusiva els drets d'explotació de la pròpia obra a una editorial com aquesta, no podrà publicar-la amb altres editorials de prestigi (que sí que n'aportarien un valor editorial i científic).

A continuació us indiquem alguns enllaços on poder trobar informació sobre les pràctiques habituals d'aquestes editorials:

8. Com es poden consultar els treballs no accessibles a UPCommons?

D’acord amb l’Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992 , per la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de proposta corresponent, “cal conservar els documents que contenen dades significatives sobre les ciències i les tècniques”. Dins d’aquest supòsit es contemplen els treballs finals d'estudis de la Universitat.

Per altra part, tal i com estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents , i la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001 , “les administracions i les entitats titulars de documents públics, i específicament els òrgans responsables de custodiar-los, hi han de fer possible l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei”.

Tenint en compte aquestes normes jurídiques:

 • Els treballs que no es puguin consultar en línia, mitjançant el dipòsit institucional UPCommons , es podran consultar a la biblioteca dipositària o a l'Arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons).
 • Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de tercers.