UPCommons com a eina de gestió dels drets d'autor

El dipòsit UPCommons  és una eina amb què els autors, a més de garantir la identificació, la difusió i la conservació de les seves obres, també poden gestionar alguns aspectes relacionats amb els corresponents drets d'autor.

 1. Identificació, difusió i conservació de les obres dipositades
 2. Gestió de la propietat intel·lectual

1. Identificació, difusió i conservació de les obres dipositades

UPCommons , el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.

El dipòsit de les obres en accés lliure a UPCommons ofereix els següents avantatges relacionats amb la seva identificació, difusió i conservació:

 • Tota la producció de la UPC és accessible mitjançant un únic portal (evitant-ne la dispersió de continguts per les diverses webs i/o intranets de la universitat).
 • El dipòsit institucional compleix tots els requeriments tècnics necessaris per garantir la preservació i conservació dels documents, dipositats en servidors segurs gestionats pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (per exemple, migrant-los a nous formats i/o plataformes).
 • L’obra dipositada es descriu de forma molt acurada i, per tant, se’n garanteix la correcció de les citacions bibliogràfiques que se’n puguin fer en el futur.
 • En relació a aquestes citacions, també cal considerar que tots els documents dipositats s’identifiquen de forma unívoca, perpètua i normalitzada mitjançant un nom uniforme de recursos (Handle o DOI), evitant-ne possibles  enllaços trencats associats al document (l’URN difereix de l’URL en el fet que identifica l’objecte, no el lloc en què aquest es troba).
 • Aquest llenguatge i protocol són els que permeten la recol·lecció de les metadades descriptives per part d’altres dipòsits d’accés obert i, per tant, la recuperació dels documents des dels mateixos (RECERCAT , RECOLECTA , OPENAIRE , ...). Evidentment, això incrementa la visibilitat i impacte de l'obra en la recerca i en la docència de tot el món.

2. Gestió de la propietat intel·lectual

Els autors disposen de tots els beneficis legals contemplats a la Llei de propietat intel·lectual (LPI) , independentment de si les seves obres són accessibles en format paper o en format digital. Per tant, tot i que aquesta comunicació es faci en línia a la xarxa, l’autor no ha de portar a terme cap actuació addicional per protegir els propis drets. En aquest sentit:

 • Ningú no pot utilitzar l’obra sense autorització o en els casos previstos per la llei. És a dir, només pel fet que hom indiqui a l’obra que n’és l’autor, això ja constitueix una evidència vàlida.
 • En cas que alguna persona hagi plagiat una obra o fet qualsevol altre ús no permès per la llei, sense el consentiment del titular corresponent, es pot demanar el cessament immediat de l'activitat il·lícita (amb possible indemnització) i/o interposar una demanda judicial, tal i com es detalla als articles 138/143 de la LPI . En aquest cas, qualsevol fet probatori de la pròpia autoria pot resultar útil.

Tenint en compte aquestes premisses, els autors dels documents dipositats en accés lliure a UPCommons disposen d’una eina amb què poder gestionar els següents aspectes relacionats amb els propis drets d’autor:

 • Cal tenir present que amb el dipòsit de les obres es registra la data i l'hora en què els fitxers van ser dipositats, la qual cosa pot suposar una prova de la seva autoria (altres sistemes de registre i identificació de les obres són, per exemple, el Registre de la Propietat Intel·lectual o Safe Creative):

 • Els operadors d'UPCommons amb què poder cercar els documents dipositats a partir de diferents tipus de dates són:
 • dc.date.issued: - permet buscar documents creats (per l'autor) en un any concret
 • dc.date.accessioned: - permet buscar documents dipositats (per la UPC) a UPCommons en un any concret
 • dc.date.lift: - permet buscar documents, temporalment en accés tancat, per l'any a partir del qual es podran consultar en accés lliure (un cop exhaurit el seu termini d'embargament)
 • dc.date.available: - permet buscar documents per la data a partir de la qual els seus fitxers es van poder consultar en accés lliure (fitxers originàriament en accés lliure o que tenien un termini d'embargament - ja exhaurit - que impedia la seva consulta per motius de confidencialitat).

 • En els casos de les obres digitals, també es pot emprar algun programa de detecció de plagi amb què rastrejar documents parcial o totalment coincidents difosos a Internet. Per tant, tot i que els documents digitals es poden copiar més fàcilment que els que es troben en suport paper, també és més fàcil la detecció automàtica de possibles usos no autoritzats dels mateixos.
 • Quan un autor (i/o titular de drets) diposita un document a UPCommons , autoritza de forma no exclusiva la seva reproducció i comunicació pública. Per tant, tot i que permet aquesta comunicació a la xarxa, ell continua sent el titular exclusiu dels drets d’explotació, tal i com es detalla a la llicència de distribució corresponent:

Llicència de distribució

Per tal que UPCommons reprodueixi i comuniqui públicament la seva tramesa és necessari el seu acord amb els termes següents. Si us plau, llegeixi les condicions de llicència següents:

Clicant aquesta llicència, vostè (l'autor o el propietari del copyright) garanteix a la UPC el dret no exclusiu a distribuir la seva tramesa mundialment en format electrònic.

També està d'acord que la UPC pot conservar més d'una còpia d'aquesta tramesa per a propòsits de seguretat i preservació.

La durada de la cessió de drets serà indefinida i pot ésser terminada per denúncia unilateral de l'autor/cedent, per terminació d'ambdues parts de mutu acord o per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions contingudes a la mateixa.

Declara que la tramesa és un treball original seu, i/o que té el dret per atorgar els drets continguts en aquesta llicència. També declara que la seva tramesa no infringeix el copyright de cap persona.

Si la tramesa conté materials dels quals no té el copyright, declara que ha obtingut el permís sense restricció del propietari del copyright per a atorgar a la UPC els drets requerits per aquesta llicència i que el propietari coneix el text o el contingut de la tramesa.

Si la tramesa es basa en una obra que ha estat esponsorada o recolzada per una agència o organització diferent a la UPC, es pressuposa que s'ha complert amb qualsevol dret de revisió o altres obligacions requerides per tal contracte o acord.

La UPC no farà cap alteració diferent a les permeses en aquesta llicència a la seva tramesa.

 • Si l’autor (i/o titular de drets) ho desitja, pot atorgar opcionalment una de les llicències Creative Commons, amb la qual cosa detalla els usos concrets que els usuaris poden fer de la seva obra, sense que hagin de demanar-li permís (sense i quan ho facin sota les condicions detallades a la llicència).
 • Les obres que s'ofereixen sota aquestes llicències poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament, tot i que l’autor també pot autoritzar altres usos més permissius com són la modificació i/o comercialització de les mateixes.
 • En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals, així com indicar de forma clara les condicions de la llicència en cas que es reutilitzi o difongui l'obra.