Redacció i citació

La redacció correcta de qualsevol tipus de document (informe, article, ponència, treball acadèmic, llibre, etc.) exigeix una forma convenient als propòsits preestablerts, així com un ús ètic de la informació inclosa.

Tal i com es detalla al Manual d'estil i recursos lingüístics Merlí, alguns aspectes bàsics que cal tenir en compte per aconseguir una redacció correcta són:

  • Coneixement de la metodologia del treball científic
  • Bona estructuració de la informació
  • Estudi previ dels criteris gràfics que es faran servir
  • Ús d'un llenguatge clar i directe, amb precisió, concisió i neutralitat
  • Transmissió dels coneixements de la manera més objectiva possible
  • Inclusió de la bibliografia consultada de manera normalitzada

Per altra part, el contingut del document objecte de creació ha de redactar-se de manera que no es cometi cap infracció legal:

  • La inclusió de textos i/o imatges de tercers al propi treball ha de fer-se correctament, a mode de citació, per tal d'evitar-ne el plagi.

L'estil lingüístic i gràfic d'un document no només determina la seva lectura i comprensió, sinó que també proporciona eines amb què poder oferir fonts d'informació relacionades i evitar possibles infraccions legals.