Com se citen els documents textuals

Us facilitem algunes pautes i exemples per crear referències bibliogràfiques de documents textuals (impresos, manuscrits o mecanografiats), creats a partir dels elements establerts per la norma UNE-ISO 690:

 • Els elements marcats amb un asterisc (*) són els que s’han considerat com a opcionals.
 • Es recomana emprar la mateixa tipografia dels exemples, tot i que els títols en cursiva també es poden presentar subratllats i els títols en rodona entre cometes.
 1. Principis bàsics
 2. Exemples de citacions

1. Principis bàsics

 • La informació detallada a la referència s'ha d'obtenir, sempre que sigui possible, del propi document objecte de citació. Se'n pot afegir informació addicional extreta d'altres fonts per tal de corregir errors de la font original o proporcionar-hi dades més precises (aquesta informació, exceptuant la donada en notes, ha d’aparèixer entre claudàtors).
 • S'ha de respectar el criteri d’ús de majúscules de la llengua en la qual es dóna la informació.
 • Es poden usar diversos caràcters tipogràfics i signes de puntuació per separar, distingir o destacar els elements de les referències. No obstant això, s'ha d'emprar el mateix sistema de puntuació i tipografia per a totes les referències incloses a un document.
 • Si hi ha més d’un títol té prioritat el que es troba en la portada del document. Els subtítols (si són útils per a la identificació) es poden posar separats del títols per dos punts i un espai.
 • En cas que la bibliografia proporcioni referències de documents en diferents suports, cal afegir-hi entre claudàtors la designació del tipus de suport: [enregistrament vídeo], [enregistrament sonor], [cartell], [fotografia], [imatge], [gravat], [litografia]...
 • Si el document presenta més d'un lloc de publicació i/o editor, sense que cap d'ells estigui més destacat, només s'anota el primer.
 • Si se cita la data de copyright, aquesta es precedeix del símbol "©" o de "cop.". Alternativament, també es pot emprar el terme anglès 'copyright' o el seu equivalent en altres llengües.
 • Si se cita un document que encara no està publicat, en el lloc de la data es consigna (en premsa).
 • Si no es coneix la data exacta de publicació del recurs, s'hauria de proporcionar una data aproximada precedida del signe d'interrogació o precedida de "ca" (per exemple, [2012?] o [ca. 1850]).
 • Si es fa servir el sistema de citació de "nom i data" (sistema Harvard), la data de publicació apareix a la citació a continuació del nom de l'autor. En aquest cas, no s'ha de repetir la data després del nom de l'editor, exceptuant els casos en què sigui necessària una data més completa. Per exemple:

Collins, D., 1995. Designing object-oriented user interfaceswathmey Redwood City: Benjamin Cummings. ISBN 080535350X.

 • Per incloure dades addicionals es pot usar l’apartat notes.
 • Si un recurs té un número internacional normalitzat (ISBN, ISAN, ISMN, ISRC, etc.) o altres identificadors internacionals com l'STRN que identifiquen el recurs de manera única, aquest s'ha d'incloure a la referència.
 • En relació als noms dels autors, en treballs de ciència i tecnologia s’acostuma a donar-los de manera simplificada, en la forma cognom, inicials.
 • Quan dos autors tenen el mateix cognom cal diferenciar-los desenvolupant el nom.
 • Quan en una referència hi ha més d’un autor se citen en la forma "cognoms, inicials" separats per punt i coma i un espai.
 • Es poden donar els noms de tots els autors, però si són més de tres és millor donar el nom del primer autor seguit de ", i altres" o ", et al.".
 • Quan se cita un llibre que és un recull de contribucions de diferents autors sota la responsabilitat d’un editor, s’afegeix l’abreviatura ", ed." a la menció d'autoria.
 • En el cas d’obres anònimes que no tinguin uns autors definits s’inicia la referència amb el títol.
 • Si l’autor és un departament o secció d’una entitat, la referència s’inicia pel nom més general de l’entitat i, a continuació, separat pel punt i un espai, el nom de la secció específica.

2. Exemples de citacions

A continuació s'ofereixen diversos exemples de referències bibliogràfiques de documents textuals, segons la tipologia documental a què pertanyen:

2.1. Llibres i capítols

2.1.1. Llibres

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Spiridon ov, V. P.; Lopatkin, A. A. Tratamiento matemático de datos físico-químicos. 2ª ed. Moscú: MIR, 1983. ISBN 84-401-0970-9.
 • Bohigas i Janoher, X., i altres. Electromagnetisme: tests resolts i comentats. Barcelona: Edicions UPC, 1999. ISBN 84- 8301-279-0.
 • Roth, J.  P., ed. Essential guide to multifunction optical storage. Westport: Meckler, 1991. ISBN 0-88736-751-8.

2.1.2. Capítols de llibre

Elements

 • Autor/s del capítol. Títol del capítol. Element d’enllaç (A:) Autor/s del llibre. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el llibre (volum, pàgines, etc.). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. The place of bibliographic instruction in the university curriculum. A: Mellon, C., ed. Bibliographic instruction: the second generation. Littleton: Libraries Unlimited, 1987, p. 60-70.

2.1.3. Parts de llibre (volum o secció)

Elements

 • Autor/s del llibre. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Numeració del volum, Títol del volum, Responsabilitat subordinada*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Parker, T. J.; Haswell, W. D. A text-book of zoology. 5th ed. Vol. 1, revised by W. D. Lang. London: Macmillan, 1930.
 • Masalles, R. Història natural dels Països Catalans. Vol. 5, Fongs i líquens; vol. 6, Plantes superiors. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988. ISBN 8485194527.

2.2. Revistes i articles

2.2.1. Revistes

Elements

 • Títol de la revista: subtítol*. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Identificació de fascicle (data i/o número concret del fascicle que es vol citar o, opcionalment, primera-darrera data i/o número per citar el conjunt de la publicació). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Revista de economía aplicada. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Departamento de Estructura Económica, 1993-. ISSN 1133-455X.
 • Communications & strategies. Montpellier: IDATE, 1991-. Vol. 1 (1991). ISSN 1157-8637.

2.2.2. Articles de revista

Elements

 • Autor/s de l’article. Títol de l’article. Col·laboradors de l’article*. Element d’enllaç (A:)* Títol de la revista: subtítol*. Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de l’article a la revista (volum, número, pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes*.
 • Cal tenir en compte que la informació detallada a la referència s'ha d'obtenir, sempre que sigui possible, del propi document objecte de citació. Per tant, no es detallaran aquells elements que no es coneguin com, per exemple, pot ser el cas de la citació d'un article del qual es desconegui el lloc de publicació i/o el nom de l'editor de la revista corresponent.
 • No obstant això, sempre se'n pot afegir informació addicional extreta d'altres fonts per tal de corregir errors de la font original o proporcionar-hi dades més precises (aquesta informació, exceptuant la donada en notes, ha d’aparèixer entre claudàtors).

Exemples

 • Carrasco, C. La paradoja del cuidado: necesario pero invisible. Revista de economía crítica. Marzo 2006, no. 5, p. 39-64. ISSN 1696-0866.
 • Mahmood, K. The best library software for developing countries: more than 30 plus points of Micro CDS/ISIS. Library software review. Wesport: Meckler, 1997, vol. 16, no. 1, p. 12-16. ISSN 0742-5759.

2.2.3. Articles de diari o setmanari

Elements

 • La citació és la mateixa que la dels articles de revista, però en aquest cas s’indica el dia exacte de publicació; en el diaris no cal posar el número.

Exemples

 • Elola, J. La oficina virtual. El País semanal. Barcelona: Diario el País, 23 marzo 1997, no. 1069, p. 52-59. ISSN 1134-6590.
 • El paro baja en Catalunya hasta niveles inferiores a 1980. El País. Barcelona: Prisa, 8 abril 1997, p. 53. ISSN 0045-0367

2.3. Ponències i comunicacions de congressos

2.3.1. Actes de congressos ('proceedings')

Elements

Les actes publicades d’un congrés es tracten com un llibre:

 • Autor/s principal/s. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, any. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

En cas que no es pugui identificar cap persona o organitzador com a creador principal de les actes d'un congrés, el nom del congrés es tractarà com a primer element:

 • International Conference on Scientific Information. Washington DC, 1958.

Exemples

 • Vázquez Vázquez, M.; Santos Navarro, J., eds. Re-construyendo el futuro sostenible: libro de actas del XV Congreso Ibérico y X Congreso Ibero Americano de Energía Solar : 19-22, junio, 2012, Vigo, Galicia, España. Vigo : Universidad de Vigo, 2012. ISBN 9788461590551.

2.3.2. Ponències i altres textos publicats en actes de congrés

Elements

Les ponències i altres textos ('short paper', 'abstract'...) publicats en les actes d'un congrés es tracten com un capítol de llibre.

 • Autor/s del capítol. Títol del capítol. Element d’enllaç (A:) Autor/s del llibre. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el llibre (volum, pàgines, etc.). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • López-Aguilera, E.; Heusse, M.; Rousseau, F.; Duda, A.; Casademont, J. Performance of wireless LAN access methods in multicell environments. A: Proceedings of the Global Telecommunications Conference, 2006GLOBECOM'06. New York: IEEE, 2006, p. 1-6.

2.3.3. Comunicacions de congressos (exposicions orals)

Elements

Una comunicació o exposició oral llegida a un congrés pot generar algun tipus de material escrit (pòster gràfic, presentacions Powerpoint...) que serveix de suport a l'exposició oral. Les citacions d'aquests textos manuscrits es tracten com a documents inèdits:

 • Autor. Títol. Altres responsables (directors, etc.)*. Data (si no està inclosa a la nota). Nota de la naturalesa i difusió del document. Element d’enllaç (A:) Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

En cas que es vulgui citar el contingut de l'exposició oral, sense disposar-ne de cap document, cal fer-ho com a comunicacions orals:

 • Emissor. Títol*. Nota sobre el tipus de comunicació i les característiques de l’emissor.

Exemples

 • Barrado, C. An architecture for the seamlesss integration of UAV-based wildfire monitoring missions. Presentació de la USDA Forest Service Twelfth Biennial Remote Sensing Conference (RS-2008), celebrada el 16 d'abril de 2008 a Salt Lake City.
 • Filipowicz, W. Mathematical theory of evidence in maritime transportation. Conferència pronunciada a la sessió 6 del 4th International Congress on Maritime Transport, el 28 d'abril de 2009 a la Facultat de Nàutica de Barcelona.
 • Lancaster, F. W. Electronic publishing and the future of libraries. Conferència pronunciada el 18 de maig de 1994 a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, Barcelona.

2.4. Treballs acadèmics (TFG, tesis doctorals...) i informes tècnics

2.4.1. Treballs acadèmics (publicats)

Elements

Les referències dels treballs acadèmics publicats han de seguir el model dels llibres, però és important indicar en nota la institució en què han estat presentats:

 • Autor/s principal/s. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Cuenca, J. A. Sobre H* algebra no asociativas: teoría de estructuras de las H* algebras de Jordan no commutativas semisimples. Málaga: Universidad de Málaga, 1984. Tesi doctoral presentada en la Universidad de Málaga.

2.4 2. Treballs acadèmics (inèdits)

Elements

 • Autor. Títol. Altres responsables (directors, etc.)*. Nota del tipus de treball, institució acadèmica en què es presenta, i any de lectura. Element d’enllaç (A:) Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

Exemples

 • Torres, J. Extracció automàtica de paral·lelisme en bucles seqüencials numèrics amb recurrències. Tesi doctoral, UPC, Departament d’Arquitectura de Computadors, 1993. A: Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universitat. Signatura topogràfica T 93/30.
 • Saborit Molist, J. La Casa Comella de Vic : arquitectura i història. Treball final de grau, UPC, Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II, 2012. A: Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Signatura topogràfica APAC PFG 2012/001.

2.4.3. Informes tècnics

Elements

Els informes tècnics es tracten com un llibre, però és important mencionar sempre que es tingui la col·lecció i/o número de l’informe a la sèrie. Aquest títol i número de col·lecció es poden abreujar en una forma generalment reconeixible, per exemple, "AFL-CIO report" per a "American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations report".

 • Autor/s principal/s. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Díaz, J. Complejidad concreta y complejidad abstracta: un panorama actual. Barcelona: Universitat Politècnica de Barcelona. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1982. RT82/02.
 • Mitchell, D.; Loader, A. Investigation of pollutant emissions from crematoria. Stevenage: Warren Spring Lab., 1993. WSLLR-908 (PA).

2.5. Documents inèdits (manuscrits)

Elements

 • Autor. Títol. Altres responsables (directors, etc.)*. Data (si no està inclosa a la nota). Nota de la naturalesa i difusió del document. Element d’enllaç (A:) Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

Exemples

 • Jornet i Forner, S. Transformació urbana del barri de la Mina. 2002. Conferència realitzada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, el 3 de desembre de 2002. A: Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Signatura topogràfica: Fu 711.522 (46.71San) Jor.

2.6. Patents, normes i legislació

2.6.1. Patents

Elements

 • Responsable principal (sol·licitant o titular de la patent). Títol de la patent. Altres responsables* (inventors, etc.). Data de sol·licitud precedida per "Sol·licitud:"*. Símbols de classificació*. Identificatiu de la patent (nom/codi del país d'origen o el de l'oficina emissora, tipus de patent/designació oficial de la sèrie en què es numera la patent i número de sèrie de la patent). Data de publicació. Notes*.

Exemples

 • Universitat Politècnica de Catalunya. Device for continuous measurement of heart-beat rate, has parallel strip electrodes concealed within seat material and positioned transversely to thigh, where heart-beat rate is determined based on impedance plethysmography. Inventors: R. Pallàs Areny i P. S. Luna Lozano. Int. CI: A61B-005/0295; A61B-005/0408; A61B-005/053. Espanya, patent d'invenció ES2384834-A1 ; ES2384834-B2. 2012-07-13.
 • Ugine Gueugnon, S. A. Procedimiento de decapado de productos de acero inoxidableEspanya, patent d'invenció ES2000222A6. 1988-01-16.

2.6.2. Normes

Elements

 • Entitat responsable. Títol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. Codi de la norma (si no forma part del títol). ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Asociación Española de Normalización y Certificación. UNE-ISO 690: Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Madrid: AENOR, mayo 2013.
 • Organització Internacional per a la Normalització. ISO 690:1987(F): Documentation - Références bibliographiques, contenu, forme et structure. Genève: ISO, 1987.

2.6.3. Lleis i altres textos legals

Elements

 • Jurisdicció / Òrgan administratiu. Títol del text legal (format pel número de llei, decret, etc.; dia i mes; i nom oficial de la norma jurídica). Element d’enllaç (A:)* Títol de la publicació: subtítol*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de la norma jurídica (número i pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes*.
 • En el cas de lleis, el primer element de la citació ha de ser la jurisdicció on aquestes regeixen (p. ex., Espanya o Catalunya), la qual variarà segons es tracti d'una "llei estatal" (Constitució, llei orgànica, llei ordinària, reial decret legislatiu o reial decret-llei) o d'una "llei autonòmica" (Estatut, llei ordinària, decret legislatiu o decret-llei).

 • En el cas de reglaments administratius que no són lleis, el primer element de la citació ha de ser l'òrgan administratiu que el dicta. Pot ser un reglament d'àmbit estatal (reials decrets, ordres ministerials, resolucions, ...) o d'àmbit autonòmic (decrets, ordres, acords de govern, resolucions, ...).

Exemples

 • Espanya. Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. A: Boletín oficial del Estado. Madrid: BOE, 17 noviembre 1987, no. 275, p. 34163-34176. ISSN 0212-033X.
 • Espanya. Ministerio de Economía y Hacienda. Orden  de  29  diciembre  de  1999,  sobre  el régimen  transitorio  a  aplicar  contablemente en la exteriorización de los compromisos por pensiones  regulada  en  el  Reglamento  sobre la  Instrumentación  de  los  Compromisos  por Pensiones  de  las  Empresas  con  los  Trabajadores   y   Beneficiarios,   aprobado   por   Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. A: Boletín oficial del Estado. Madrid: BOE, 1 enero 2000, no. 1, p. 3-5. ISSN 0212-033X.