Com se citen els 'posts' (publicats al web social), els correus electrònics i les llistes de distribució

Us facilitem algunes pautes i exemples per crear referències bibliogràfiques de 'posts' (publicats en un fòrum, un blog/microblog o una xarxa social), de correus/missatges electrònics i de serveis de missatgeria.

 • Els elements marcats amb un asterisc (*) són els que s’han considerat com a opcionals.
 • Es recomana emprar la mateixa tipografia dels exemples, tot i que els títols en cursiva també es poden presentar subratllats i els títols en rodona entre cometes.
 1. Principis bàsics
 2. Exemples de citacions

1. Principis bàsics

 • Un apunt ('post') és un "text que un internauta publica en un fòrum, un blog o una xarxa social. Els apunts també poden ser, de vegades, imatges o altres arxius associats. Segons el context, també poden ser adequades com a denominacions d'aquest concepte, entre d'altres, les formes 'aportació', 'comentari', 'intervenció', 'nota', 'missatge' o, quan el text té una certa especialització i extensió, 'article'."
 • Una xarxa social és "una comunitat d'internautes units per algun tipus de relació que comparteixen i intercanvien informació a través d'una plataforma".
 • Un blog és "una pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos". Un microblog és "un blog els apunts del qual tenen un nombre reduït i limitat de caràcters".
 • Un fòrum és "un grup d'internautes que intercanvien opinions i informació sobre un tema a través de missatges que es pengen en una pàgina web o per mitjà d'una llista de distribució. La denominació 'grup de discussió' se sol reservar per als casos en què els missatges s'intercanvien a través d'una llista de distribució."
 • Una llista de distribució és "una llista d'adreces electròniques a la qual s'ha assignat una adreça pròpia perquè els missatges que s'hi envien siguin reenviats a tots els integrants de la llista per a poder intercanviar opinions i informació".
 • La creació de referències bibliogràfiques de 'posts', de correus/missatges electrònics i de serveis de missatgeria es basa en els mateixos principis bàsics que els propis de les citacions de documents textuals.
 • Addicionalment, però, també cal tenir en compte algunes especificacions pròpies de cada tipologia documental (detallades als apartats posteriors corresponents).

2. Exemples de citacions

A continuació s'ofereixen diversos exemples de referències bibliogràfiques de 'posts', de correus/missatges electrònics i de serveis de missatgeria, segons la tipologia documental a què pertanyen:

2.1. 'Posts' publicats en un fòrum, un blog, una plataforma de microblogs (Twitter...) o una xarxa social (Facebook..., etc.)

Generalitats

 • La citació se signa amb el nom real de l'autor del 'post' seguit, entre parèntesis, del nom d'usuari (("user name")) si ambdues formes es coneixen i són diferents. En canvi, si només es coneix el nom d'usuari, només cal citar aquest com a autor.
 • Si es considera convenient, a més d'especificar el tipus de suport ("[en línia]"), es pot detallar també el tipus concret del recurs electrònic referenciat: "[tuit]" o "[piulada]", "[apunt de blog]", "[apunt de Facebook]"...
 • La data i hora del 'post' reflecteix la zona horària del lector. Per tant, els lectors de diferents zones horàries veuen diferents hores (i, potser, diferents dates del mateix microblog). Això fa que la data i l'hora en què l'autor va escriure el text normalment no es coneix i, per tant, que la data i l'hora mostrades al 'post' són només una aproximació de la data i l'hora reals. Per resoldre això, es recomana incloure a la citació la zona horària del lector.
 • En cas que es vulgui citar un vídeo en suport electrònic (Youtube...), consulteu l'apartat Vídeos digitals.

Elements

 • Autor del missatge (Nom d'usuari). "Contingut o títol del post" [tipus de recurs electrònic concret]*. Element d’enllaç (A:) Nom del lloc on es publica el missatge: subtítol* [tipus de suport]. Data de publicació del post (inclosos l'any, el mes i el dia); hora de publicació del post*. Notes* (p. ex., numeració i localització dins el sistema de missatgeria) [Data de consulta]. Disponibilitat i accés.

Exemples

 • UPC. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (bibliotècnica). "Arquitectura BCN Amb els codis QR a la biblioteca t'ho fem més fàcil!: bit.ly/woLDZg". A: Twitter [en línia]. 8 març 2012; 12:35 CET [Consulta: 8 març 2012; 13:59 CET]. Disponible a: <https://twitter.com/#!/bibliotecnica/status/177719144798625792>.
 • Matas, J. "Ràdios impertinents" [apunt de blog]. A: Legalment [en línia]. 30 gener 2015 [Consulta: 6 febrer 2015; 17:59 CET]. Disponible a : <http://www.legalment.net/2015/01/>.

2.2. Correus electrònics i/o missatges enviats a llistes de distribució

Generalitats

 • Cal esmentar el tipus de suport del recurs ("[en línia]") i detallar-ne també, si es considera necessari, el tipus concret del recurs electrònic referenciat: "[missatge electrònic]"...
 • Per detallar la data i l'hora exactes d'emissió i lectura del missatge, se'n pot incloure a la citació la zona horària.

Elements

 • Autor del missatge (Nom d'usuari). Títol del missatge (s’obté del camp “Subject”). Element d’enllaç (A:) Títol del sistema on es publica el missatge [tipus de suport]. Data de tramesa del missatge (inclosos l'any, el mes i el dia); hora de tramesa del missatge*. Notes* (p. ex., numeració i localització dins el sistema de missatgeria) [Data de consulta]. Disponibilitat i accés.

Exemples

 • Parker, E. Re: Citing Electronic Journals. A: PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línia]. 24 November 1989; 13:29:35 CST [Consulta: 1 gener 1995; 16:15 EST]. Disponible a : <telnet://brsuser@a.cni.org>.

Les referències de missatges personals no contenen cap dels elements relacionats amb el sistema de missatgeria d’una llista de distribució o grup de notícies.

 • Pritchard, S. Your request for information about ISO standards [missatge electrònic]. 18 February 1995. Missatge per a Margaret Morrison [Consulta: 3 març 1995]. Comunicació personal.

2.3. Serveis de missatgeria (fòrums, blogs, plataformes de microblogs, llistes de distribució, ...)

Generalitats

 • Cal esmentar el tipus de suport del recurs ("[en línia]") i detallar-ne, si es considera necessari, el tipus concret del recurs electrònic referenciat: "[fòrum]", "[blog]", "[plataforma de microblogs]", "[xarxa social]"...

Elements

 • Títolsubtítol* [tipus de suport]. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta]. Disponibilitat i accés.

Exemples

 • Mates, J. Blog de Josep Mates [en línia]. Girona: Legalment, gener 2009- [Consulta: 6 febrer 2015]. Disponible a : <http://www.legalment.net/bloc/>.
 • Twitter [plataforma de microblogs]. San Francisco: Twitter, 2006- [Consulta: 8 març 2012]. Disponible a: <http://twitter.com/>.
 • Facebook [xarxa social]. Menlo Park: Facebook Ink., 2004- [Consulta: 8 febrer 2015]. Disponible a: <http://www.facebook.com/>.