International Standard Book Number (ISBN)

L'ISBN és un codi normalitzat únic amb què s'identifiquen les obres destinades a la venda (això és, entre d'altres, que tenen assignat un preu.). D'aquesta manera, es pretén facilitar les transaccions comercials entre clients, llibreries, editorials i altres agents implicats en el ciurcuit comercial del llibre.

 1. Definició i estructura
 2. Finalitat
 3. ISBN a la UPC
 4. ISBN d'autor

1. Definició i estructura

L’International Standard Book Number (ISBN) és un identificador internacional únic per a llibres o altres publicacions monogràfiques, aprovat com a norma ISO (ISO 2108: 2005 ), que facilita la seva circulació al mercat editorial, identificant-ne el títol i l’edició corresponent.

Des de l’1 de gener de 2007, el dígit ISBN presenta una estructura numèrica formada per 13 digits (en lloc dels 10 dígits anteriors), agrupats en els blocs següents:

 • Prefix identificador del sector del llibre (p. ex.: 978-)
 • Identificador del grup nacional, geogràfic o lingüístic de les editorials (p ex.: 84-)
 • Prefix editorial que identifica l’editorial concreta de cada grup (p. ex.: 84-369-)
 • Número de títol que identifica el títol o edició d’una obra publicada per una editorial o autor-editorial concret (p. ex.: 84-369-3532-)
 • Dígit de control que garantitza l’ús correcte de tot el sistema (p  ex.: 978-84-369-3532-5)

L'estructura de 13 xifres es va implantar per l'esgotament en algunes parts del món de les possibles combinacions numèriques (com a conseqüència del creixent nombre d’editorials i publicacions existents). Quan s'esgotin els ISBN prefixats amb 978, també s'introduirà el prefix 979.

D’aquesta manera, l’ISBN esdevé idèntic al codi EAN 13 “Bookland” que apareix imprès al codi de barres de la coberta posterior dels llibres. En cas que es necessiti conèixer un ISBN de 13 dígits, a partir del corresponent de 10 dígits, es pot emprar el conversor ISBN.org .

2. Finalitat

 • Tal i com s'ha dit a l'apartat anterior, l'ISBN facilita la circulació i operacions comercials de les monografies al mercat editorial,  ja que permet identificar el títol i l’edició d’una obra publicada per una determinada editorial o autor/a-editor/a, així com emprar la Base de datos de libros editados en España o la ISBN database (àmbit internacional) per localitzar-la.
 • Per tant, si una obra no té cap finalitat comercial no cal demanar-ne l'ISBN atès que aquest identificador només serveix per facilitar les transaccions comercials.
 • Tal i com estableix el Manual del usuario ISBN , els editors dels documents (o bé els mateixos autors responsables de l'edició) han de demanar l'ISBN abans de la seva impressió definitiva per tal que aparegui de forma clara al document.
 • A l'estat espanyol, l'ISBN és assignat per l'Agencia ISBN , entitat gestionada per la Federación de Gremios de Editores de España, segons un conveni signat amb el Ministerio de Cultura, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la Federación de Gremios de Editores de España.
 • Tal i com explica la mateixa Agència ISBN , cal no confondre l'ISBN amb un indicador de qualitat o excel·lència científica. Aquest codi numèric és només un tràmit administratiu que en cap cas garanteix la qualitat científica o tècnica del document al qual s'atorga. Per tant, no requereixen d'ISBN tots aquells documents (tesis doctorals, ponències, materials docents, informes de recerca, etc.) que no hagin estat editats amb l'objectiu de ser destinats a la venda.
 • En relació a les tesis doctorals, cal tenir en compte que ens els models d'avaluació dels programes d'acreditació de professorat d'ANECA el valor de les tesis ponderen igual sigui quin sigui el seu mitjà de publicació. Per tant, no és requisit que les edicions comptin amb ISBN (actualment, les comissions d'avaluació del professorat de l'AQU estan valorant l'aplicació de la mateixa mesura).
 • En qualsevol cas, cal tenir en compte que cap dels documents no venals als quals s'ha atorgat un ISBN per concurs de mèrits són referenciats a la Base de dades ISBN .

3. ISBN  a la UPC

Els codis ISBN amb prefixos assignats a la UPC són gestionats directament per Iniciativa Digital Politècnica (IDP), per aquelles obres que edita i/o distribueix com una tasca més del procés d'edició.

La persona encarregada de gestionar els codis ISBN és:

4. ISBN d'autor

 • Els autors que necessitin obtenir un ISBN per a obres no venals per complir amb el requisit exigit per algunes agències d'avaluació acadèmiques (concursos de mèrits) poden demanar-lo segons el procediment i tarifes establertes per l'Agència ISBN.
 • En el cas de les obres multivolum no venals, es pot sol·licitar un únic ISBN per a tota l'obra completa. En canvi, pera a la resta d'obres multivolum objecte de venda, cal demanar un ISBN per a tota l'obra completa i un ISBN per a cadascun dels volums.
 • Les persones o institucions que no siguin editorials i publiquin una obra amb fins comercials podent sol·licitars un ISBN d'autor/editor a la Agencia, segons el procediment i tarifes establertes.