Publicar dades a UPCommons

UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.
 
La col·lecció Dades de recerca d'UPCommons permet publicar, compartir, descriure i llicenciar dades de recerca en obert vinculades a una publicació (article de revista, etc.) o a un projecte (H2020, etc.).

1. Requisits

 • Les dades han de ser produïdes per la comunitat científica de la UPC i s'han de publicar en accés obert.
 • S'hi poden allotjar dades en qualsevol format. Seguint la política institucional sobre programari lliure, es recomana fer ús de formats oberts sempre que sigui possible. 
 • Els fitxers poden tenir una mida màxima de 2GB. Si heu de publicar fitxers més grans o diversos fitxers, contacteu primer amb info.biblioteques@upc.edu
 • A més del handle, UPCommons assigna un DOI per a cada dataset.

2. Publicar dades a UPCommons

Si esteu interessats en publicar dades de recerca:
A més dels fitxers de dades, haureu d'introduir les metadades següents:
 • Autor/s de les dades
 • Departament/s i grup/s de recerca dels autor/s 
 • Títol, descripció i paraules-clau del dataset
 • Any de creació
 • Software per consultar les dades, si s'escau
 • Codi de l'entitat finançadora o títol de la publicació associada a les dades
 • Informació sobre llicències 
La publicació no és immediata: el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius revisarà les metadades abans de fer-les públiques.
 
Abans de publicar les dades de recerca:
 • Comproveu que sou titulars dels drets de difusió de les dades. Si no és així, necessiteu disposar d'un permís de re-ús de les dades per part dels titulars d'aquestes. 
 • Assegureu-vos que les dades que es volen publicar no estan subjectes a cap restricció per qüestions de confidencialitat, privacitat o copyright. Si les dades fan referència a persones (enquestes, etc.), s'han de publicar anonimitzades o disposar del consentiment explícit de les persones que hi han participat. 
 • Podeu trobar més informació a l'apartat: Drets d'autor i llicències
Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra