Drets d'autor i llicències

Tal i com es recull a les Recomanacions de la guia de publicacions de continguts docents (UdG):

"No disposen de protecció les informacions o dades en brut, com pot ser una llista de dades demogràfiques, un conjunt de registres meteorològics o una relació de coordenades UTM, si bé la seva incorporació o representació per mitjà d’una base de dades, o d’un plànol, o la seva presentació i interpretació en el marc d’un treball de recerca mereixeran protecció pel valor afegit que aquests materials o estudis proporcionen. Es reconeixen drets a aquests productes o estudis, però no a la informació que ha servit de base per elaborar-los".

1. Drets d'autor

Tot i que les dades en brut no tenen autoria i, per tant, no són objecte de propietat intel·lectual, cal tenir en compte que sí que ho són les bases de dades on aquestes apareixen. Tal i com estableix l'article 133 de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998 de 6 de març, d’incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 1996, sobre la  protecció jurídica de les bases de dades:

 • El dret "sui generis" sobre una base de dades protegeix la inversió substancial, avaluada qualitativa o quantitativament, que realitza el seu fabricant ja sigui de mitjans financers, inversió de temps, esforç, energia o altres de natura similar, per a l'obtenció, verificació o presentació del seu contingut.
 • MItjançant aquest dret, el fabricant d'una base de dades pot prohibir l'extracció i/o reutilització de la totalitat o d'una part substancial del seu contingut (sempre i quan l'obtenció, la verificació o la presentació d'aquest contingut representi una inversió substancial des del punt de vista quantitatiu o qualitatiu). Aquest dret podrà transferir-se, cedir-se o donar-se en llicència contractual.
 • Tampoc s'autoritza l'extracció i/o reutilització repetida o sistemàtica de parts no substancials del contingut de la base de dades, que suposin actes contraris a una explotació normal de la mateixa o que causin un perjudici injustificat als interessos legítims del seu fabricant.
 • El dret "sui generis" sobre la base de dades s'aplica sense perjudici dels possibles drets existents sobre el seu contingut (drets d'autor de les obres incloses o altres).

Per tant, la reutilització de dades pròpies o de tercers comporta la consideració dels següents aspectes:

 • Qui és el propietari de les dades?
 • Les dades es troben a una base de dades objecte de protecció?
 • Teniu permisos per preservar les dades i permetre la seva reutilització?
 • Hi ha restriccions sobre les dades de tercers?
 • Existeix algun període d'embargament que limiti l'accés obert de les dades?
 • Quines llicències fareu servir per facilitar la reutilització de les pròpies dades?

2. Llicències

Tal i com recull la Comissió Europea al document Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020:

"as far as possible, projects must then take measures to enable for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate (free of charge for any user) this research data. One straightforward and effective way of doing this is to attach Creative Commons Licence (CC-BY or CC0 tool) to the data deposited (http://creativecommons.org/licenses/)."

 

Cal tenir en compte que les llicències de domini públic són el mitjà per oferir les dades de la forma més oberta possible ja que el llicenciador renuncia a tots els drets (fins on és possible amb la llei vigent aplicable).

També s'ha de considerar que la versió 4.0 de les llicències Creative Commons presenta algunes millores que poden ser d'interès en el cas de les dades de recerca:

 • Bases de dades: cobertura del dret "sui generis" de les bases de dades, excepte exclusió explícita del llicenciador.
 • Autoria: milllora dels procediment amb què un autor pot demanar la no menció de la seva autoria, tant en les reproduccions de la seva obra com en les obres derivades de la mateixa. A més, els usuaris de les obres poden reconèixer l'autoria de les obres emprades mitjançant un enllaç a una pàgina web on es detalli aquesta informació.
 • Interoperabilitat: maximització de la interoperabilitat entre les llicències CC i altres llicències.

Alex Ball, membre del Digital Curation Centre, ha elaborat la guia How to License Research Data, interessant document que recull diversos aspectes que cal considerar quan s'atorga una llicència a les dades de recerca:

 • La majoria de projectes poden fer servir les llicències estàndards com les Creative Commons o Open Data Commons, però també es pot fer una llicència personalitzada segons la casuística de dades i sempre que es disposi de l'assessorament de professionals.
 • En casos en què cap de les llicències existents sigui plenament satisfactòria, es pot optar per la concessió de diverses llicències ("multiple licensing").
 • Les llicències Creative Commons tracten els datasets i les bases de dades com a conjunt, però no les dades individuals incloses (diferenciades de la bases de dades o col·lecció). Això pot resultar dificultós en alguns casos complexos, com les col·leccions de diverses obres objecte de drets d'autor.
 • Les bases de dades estan incloses entre les obres que es poden oferir en domini públic mitjançant la llicència CC0. En relació a les llicències Creative Commons restants, es recomana emprar la versió 4.0.
 • Existeixen altres llicències, en el marc del projecte Open Data Commons, que són específiques per a les bases de dades:
 • Open Data Commons Attribution License (ODC-BY): Llicència que permet a tercers copiar, distribuir i usar la base de dades, així com emprar-la per crear-ne nous continguts, bases de dades o col·leccions de bases de dades (sempre i quan es citi la base de dades original).
 • Open Data Commons Database License (ODbL): És la mateixa llicència que la ODC-BY però, en el cas de que es facin noves bases de dades derivades (no col·leccions de bases de dades ni altres possibles continguts derivats), cal atorgar-hi la mateixa llicència que la base de dades original. També permet l'aplicació de la tecnologia Digital Rights Management (DRM), tant a la base de dades original com a la derivada, sempre i quan s'ofereixi alternativament una còpia de la base de dades sense restriccions.

Tal i com es recull als preàmbuls d'aquestes llicències Open Data Commons :

 • ODC-BY i ODbL només abasten els drets sobre la base de dades, no sobre els continguts de la mateixa (imatges, material audiovisual, etc.). En aquest cas, els llicenciadors hauran d'emprar ODbl conjuntament amb altres llicències.
 • En canvi, PDDL es pot emprar per a les bases de dades o per als seus continguts (dades), tant de forma conjunta com individual.

 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra