Eines d'avaluació dels llibres

Aquesta pàgina ofereix una selecció de recursos amb què poder localitzar i avaluar qualitativament els llibres tenint en compte diversos aspectes com són la seva autoria i prestigi editorial, continguts, presentació, públic a qui va dirigit o el nombre de cites rebudes.

També es recullen els criteris de valoració dels llibres creats per PDI de la UPC (dotació de punts PAR).

  1. Guies i tutorials
  2. Índexs bibliomètrics
  3. Avaluació a la UPC (dotació de punts PAR)

1. Guies i tutorials

Les guies i tutorials detallades a continuació són eines que permeten saber quins són els aspectes principals a tenir en compte per avaluar qualitativament un llibre: autoria i prestigi editorial, objectiu, continguts, actualització, il·lustracions i presentació, públic a qui va dirigit, nombre de cites rebudes, etc.

Guies

Tutorials

2. Índexs bibliomètrics

Els índexs bibliomètrics detallats a continuació mesuren l'impacte de les editorials de monografies científiques en els àmbits de les humanitats i de les ciències socials:

  • Book publishers library metrics: impacte mesurat a partir del total de llibres catalogats a les biblioteques universitàries i acadèmiques espanyoles integrants del catàleg col·lectiu REBIUN.
  • Publishers Scholar Metrics: impacte mesurat a partir del total de cites dels llibres publicats pel personal docent i investigador de les universitats públiques espanyoles indexats a Google Scholar fins a l'any 2012

3. Avaluació a la UPC (dotació de punts PAR)

Tal i com estableixen els documents "Criteris per a la valoració de les activitats de recerca (PAR)" i "Modificacions en els punts PAR de la UPC (Acord 16/2012 del Consell de Govern -  Document CG 18/02)", els criteris de valoració de l'autoria de llibres, capítols i edició de llibres per part del PDI de la UPC són:

Els llibres tipus 1 són els que tenen una orientació clarament de recerca, mentre que els de tipus 2 són els que tenen altres orientacions (de divulgació, manuals, etc).

1. Es consideren llibres de tipus 1 aquells que compleixin TOTS aquests requisits:

  • Tenir una tirada mínima de 250 exemplars (llibres en paper).
  • Ser editats per centres homologats i reconeguts. No es consideren llibres de tipus 1 els editats per serveis de fotocòpies interns o externs a la UPC o similars.
  • Estar presents a centres de distribució (llibreries o similars) externs a la UPC (llibres en paper)
  • Tenir ISBN. Aquesta característica no aporta cap puntuació en obres que no hagin estat editades per centres homologats i reconeguts, ni distribuïts per llibreries o altres centres externs a la UPC (la UPC estableix clarament que el mer fet de tenir ISBN no aporta cap puntuació en la valoració de les publicacions fetes pel PDI).
  • No ser un recull d’actes de congrés. Les ponències i comunicacions es valoren segons el tipus de publicació (abstract o text complet) i segons si el congrés es considera “notable” o no per la UPC.

2. Els llibres propis que s’hagin traduït a més d’una llengua seran valorats una sola vegada, tot i que la traducció l’hagi portat a terme el propi autor.

3. Es valorarà la traducció d’una obra, sempre i quan, la tasca de traducció suposi un avenç en el coneixement i l’investigador porti a terme la recerca en aquest àmbit.

4. Si la mateixa publicació s’ha introduït com a capítol de llibre i com a comunicació en congrés i ambdues estan pendents de ser valorades, es valorarà l’activitat que doni una puntuació més favorable a l’autor.

5. Només es tindran en compte les sol·licituds de llibres tipus 1 que es facin sobre llibres que no hagin estat encara valorats amb punts PAR.

6. No es valoraran les participacions següents: l’autoria del pròleg, prefaci, introducció, annex, apèndix, glossari, bibliografia, notes, dibuix, fotografia, infografia, etc. L’activitat constarà com a no avaluable.

7. Quan a DRAC s’hagi introduït la mateixa persona com a autora i editora del llibre (i no pas com a autora de capítol) només es valorarà l’autoria del llibre, atès que la tasca d’editor es considera amb punts PAR quan el llibre està format per capítols de diferents autors.

8. La suma de les valoracions dels capítols d’un llibre mai pot ser superior a la valoració de l’autoria del llibre. En el cas que la suma sigui superior es dividirà el nombre màxim de punts a obtenir (els punts per autoria de llibre: 8 si és tipus 2, i 24 si és tipus 1) entre el nombre de capítols a parts iguals.

9. En el cas que la publicació hagi estat editada en diferents volums (o disposi d’annexos) només es valorarà l’autoria d’un d’ells. Això no s’aplicarà en el cas de l’edició de diversos volums, atès que la tasca d’edició és aplicable a cadascun dels volums.