Dipòsit Llibres UPC

El dipòsit Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la Universitat Politècnica de Catalunya. Per exemple, gran part dels mateixos són llibres editats per Iniciativa Digital Politècnica (fins a l'any 2010 per Edicions UPC).

 1. Quins continguts ofereix el dipòsit?
 2. Com buscar els títols?
 3. Amb quines eines es poden treballar els resultats?
 4. Quines són les condicions d'accés als continguts?
 5. Com accedir al text complet des d'ordinadors externs a la UPC?
 6. Existeix un servei d'alerta de novetats?
 7. Quines estadístiques d'ús es poden obtenir?
 8. Quina adreça de contacte ofereix?

1. Quins continguts ofereix el dipòsit?

Llibres UPC és un dipòsit que recull diversos llibres tècnics editats en format electrònic per Iniciativa Digital Politècnica (IDP) (fins a l'any 2010 per Edicions UPC) o per altres unitats de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 • Principalment són llibres creats pel professorat de la pròpia universitat en l'àmbit de les seves especialitzacions: l'enginyeria, l'arquitectura i les ciències.
 • Hi ha alguns llibres d'accés lliure (dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada), així com d'altres d'accés restringit a la Comunitat UPC (accessibles des d'ordinadors connectats a la xarxa UPC o prèvia autenticació amb el  nom d'usuari i contrasenya UPC).
 • Per altra part, els usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL i UIC) també poden accedir a part dels recursos d'accés restringit activant el filtre "Recursos contractats pel CSUC".

Els continguts tècnics dels llibres estan directament relacionats amb les titulacions pròpies de Grau o Postgrau de la UPC, així com amb altres aspectes necessaris per al desenvolupament professional i personal de particulars i/o membres d'organitzacions, associacions, col·legis professionals, empreses, universitats i biblioteques.

2. Com buscar els títols?

Llibres UPC permet accedir als llibres de diferents maneres:

2.1. Navegació per les unitats editores i col·leccions

La pàgina principal de Llibres UPC ofereix dues grans comunitats, segons el nivell d’accés que està permès als llibres:

 • Accés obert: llibres d'accés lliure a Internet, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
 • Comunitat UPC: llibres d'accés restringit als membres de la UPC, accessibles des d'ordinadors connectats a la xarxa UPC o des de fora de la xarxa UPC (mitjançant el nom d’usuari i contrasenya personal de la intranet UPC o Campus Virtual).

Un cop seleccionat un nivell d'accés concret (obert o restringit), apareix un llistat de les respectives unitats editores (subcomunitats), cadascuna de les quals permet recuperar les corresponents col·leccions:

A continuació, activant cadascuna de les col·leccions, es llisten els corresponents llibres acompanyats d'un cadenat (el qual indica, segons estigui obert o tancat, si és possible o no l'accés lliure al text complet de llibre):

2.2. Casella de cerca

El marge dret superior de qualsevol pantalla del dipòsit ofereix una casella de cerca que permet recuperar per paraules clau o frases qualsevol llibre dipositat o, alternativament, qualsevol document dels diferents dipòsits d'UPCommons.

Alguns aspectes a tenir en compte per portar a terme aquesta cerca són:

 • Recuperació: el sistema recupera les paraules clau introduïdes combinades amb l’operador booleà AND, independentment del camp a què pertanyen: identificador, centre o titulació, títol, autor/director, tema, resum/descripció o tipus de document (les paraules clau introduïdes també són cercades als textos dels llibres).
 • Paraules buides: el cercador ignora certes paraules que s’utilitzen habitualment en anglès, però que no aporten cap valor a la cerca. Aquestes són:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

 • Truncament: s’ha d’utilitzar un asterisc (*) després del prefix d’una paraula per aconseguir tots els resultats que tinguin paraules que comencin per aquest prefix (acces* tornarà accés, access, accessibilitat, acceso... ). A més, el cercador ja expandeix automàticament les paraules amb finals comuns com els plurals o els temps verbals (stemming).

 • Cerca de frases: per cercar diverses paraules formant una frase, s’han de posar cometes (") al principi i al final (“centre de les arts").

 • Cerca per dates: els operadors amb què poder cercar els documents dipositats a partir de diferents tipus de dates són:
 • dc.date.issued: - permet buscar documents creats (per l'autor) en un any concret
 • dc.date.accessioned: - permet buscar documents dipositats (per la UPC) a UPCommons en un any concret
 • dc.date.lift: - permet buscar documents, temporalment en accés tancat, per l'any a partir del qual es podran consultar en accés lliure (un cop exhaurit el seu termini d'embargament)
 • dc.date.available: - permet buscar documents per la data a partir de la qual els seus fitxers es van poder consultar en accés lliure (fitxers originàriament en accés lliure o que tenien un termini d'embargament - ja exhaurit - que impedia la seva consulta per motius de confidencialitat).

 • Cerca booleana: els següents operadors booleans poden ser utilitzats per a combinar termes. Aquests s’han d’escriure en majúscules.
 • AND - per limitar la cerca a resultats que continguin totes les paraules o frases combinades amb aquest operador (navegacion AND aerea tornarà tots els llibres que continguin tant la paraula "navegación" com la paraula "aérea").

 • OR - per ampliar la cerca i que mostri els resultats que continguin qualsevol de les paraules o frases al voltant d’aquest operador (navegacion OR aerea tornarà tots els resultats que continguin o la paraula " navegación" o la paraula "aérea" o ambdues).

 • NOT - per excloure els resultats que contenen la paraula que segueix a aquest operador (navegacio NOT aerea tornarà tots els resultats que continguin la paraula "navegació" excepte aquells que també continguin la paraula "aerea").

 • PARÈNTESIS - els parèntesi poden fer-se servir per agrupar termes de consultes en grups, i els operadors també poden aplicar-se a aquests grups. P. ex.: (navegacio OR aerea) AND (GPS).

 • Ordenació: els resultats de les cerques s'ofereixen ordenats per rellevància, tot i que tant aquesta ordenació com el nombre de resultats per pàgina es poden personalitzar activant la icona corresponent:

2.3. Llistats i filtres

Qualsevol pantalla del dipòsit també ofereix les següents prestacions amb què poder recuperar els seus continguts:

Explora (llistats): el sistema ofereix llistats de tots els continguts d'una unitat editora/col·lecció,  o de tot el dipòsit Llibres UPC ordenats per data, autor, autors secundaris (altres contribucions), títol o matèria:

 • Llistat de comunitats i col·leccions: permet la mateixa navegació que la pantalla principal del dipòsit, però visualitzant a una mateixa pantalla totes les unitats editores i respectives col·leccions.
 • Llistat cronològic per data: permet accedir als llibres cronològicament a partir de la seva data d'edició (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament un any concret).
 • Llistat d'autors: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors dels llibres dipositats (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat d'altres contribucions: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors secundaris dels llibres dipositats com, per exemple, els traductors, els il·lustradors o els editors literaris (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat de títols: ofereix tots els llibres ordenats alfabèticament pel seu títol (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament les paraules als del mateix).
 • Llistat de temes: permet accedir als llibres a partir de les seves matèries, àmbits temàtics UPC i paraules clau ordenades alfabèticament (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament descriptors concrets).

Atès que les fonts amb què s’indexen els llibres són la Llista d'encapçalaments de matèries en català (LEMAC), així com la Library of Congress Subject Headings, la recuperació temàtica dels llibres es pot fer tant en català com en anglès.

Filtra: els continguts dels diversos apartats del dipòsit (pàgina principal, nivell d'accés, unitat editora i col·lecció),  o els resultats d'una cerca concreta, es poden filtrar per aspectes concrets de possible interès (autors, unitats UPC, condicions d'accés,..):

 • Per exemple, el filtre que ofereix els llibres d'un àmbit de coneixement concret, permet la recuperació dels llibres corresponents a una de les especialitats cientificotècniques de la UPC.

3. Amb quines eines es poden treballar els resultats?

Un cop seleccionat el llibre que es vol consultar, es mostra un registre descriptiu amb algunes dades bibliogràfiques, juntament amb els fitxer que conté el text complet (al qual es pot accedir només si no va acompanyat d'un cadenat tancat).

 • Per imprimir i/o descarregar els llibres consultats, només cal activar les icones corresponents del marge superior del fitxer PDF obtingut:

Per altra part, aquest registre també ofereix les següents prestacions:

 • Informació concreta sobre les condicions d'accés al llibre: accés obert o accés restringit als membres de la UPC.
 • L’opció “Mostra el registre d'ítem complet" (al marge esquerre) facilita totes les metadades descriptives del document. Aquesta descripció  normalitzada dels llibres, segons l’estàndard internacional de metadades Dublin Core, així com l’ús del protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) garanteix la interoperabilitat dels documents dipositats. D’aquesta manera, aquests també són recuperables i visibles des d’altres dipòsits d’accés obert com OAISTER.
 • Tots els llibres dipositats reben un URN permanent (identificador Handle), la qual cosa garanteix a l’autor la correcció de les citacions bibliogràfiques i enllaços que es puguin fer dels seus llibres. A diferència d'un URL, l'identificador URN és independent de la localització del document i, per tant, no canviarà tot i que el sistema sigui objecte de canvis (migracions, canvis de servidor/directori...).
 • L’opció “Comparteix” (al marge esquerre) permet recomanar per correu electrònic el llibre que s’està consultant a una altra persona, així com emprar altres eines de compartició de continguts presents a la xarxa social (Facebook, Mendeley, etc.).
 • La prestació "Veure estadístiques d'ús" (al marge esquerre) ofereix el nombre total de visites i descàrregues fetes del llibre objecte de consulta, indicador que també es mostra desglossat pels països on s'han fet les visites/descàrregues, així com pels anys i mesos de les mateixes [més informació a l'apartat 7 d'aquesta guia].

4. Quines són les condicions d'accés als continguts?

Tal i com ja s'ha detallat anteriorment, Llibres UPC està dividit en dues grans comunitats, segons el nivell d’accés que està permès als llibres:

 • Accés obert: llibres d'accés lliure a Internet, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
 • Comunitat UPC: llibres d'accés restringit als membres de la UPC, als quals s'hi pot accedir des dels ordinadors connectats a la xarxa UPC o des de fora de la xarxa (mitjançant el propi nom d’usuari i contrasenya corresponents a les intranets UPC o al Campus Virtual).
 • Els usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL i UIC) també poden accedir a part dels recursos d'accés restringit activant el filtre "Recursos contractats pel CSUC".

Aquesta llei reserva als autors els drets exclusius de reproducció, distribució i comunicació pública, i només permet als usuaris de les obres alguns usos concrets com són el dret de cita. En cas que es vulguin fer altres usos més permissius, cal obtenir l’autorització expressa dels autors i/o titulars dels drets d’explotació.

 • Addicionalment, els autors dels llibres dipositats en accés obert han concedit una llicència Creative Commons (CC) a la seva obra, la qual cosa permet als usuaris portar-ne a terme alguns usos concrets (no permesos a la LPI), sense haver d'obtenir el seu permís previ.
 • Les condicions d'ús establertes per aquestes llicències es poden consultar activant la icona identificativa de les mateixes (a la part inferior del registre del treball objecte de consulta):

5. Com accedir al text complet des d'ordinadors externs a la xarxa UPC?

Per poder accedir als llibres d'accés restringit als membres de la UPC des d'ordinadors no connectats a la xarxa de la universitat, cal fer el següent:

 • Copiar la URL http://upcommons.upc.edu/llibres/ i enganxar-la en una pestanya o finestra nova del navegador.
 • Validar-se amb el propi nom d'usuari i contrasenya UPC
 • Buscar el títol concret que es vol consultar a la plataforma

6. Existeix un servei d'alerta de novetats?

L’opció "Subscripcions" ofereix als usuaris la possibilitat d'activar la recepció per correu electrònic d'avisos sobre els nous llibres dipositats a col·leccions concretes:

Per fer efectiva aquesta recepció, els usuaris del dipòsit han de seguir els següents passos:

 • Iniciar una sessió al dipòsit, des del botó "Inicia sessió" del marge dret superior:
 • Els membres de la UPC han d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya LDAP UPC a l'espai "Inicia sessió > Inicia la sessió".
 • Els usuaris no UPC, previ registre, han d'autenticar-se a l'espai "Inicia sessió > Entrada (usuaris no UPC)".

 • En cas que un usuari no UPC hagi oblidat o vulgui canviar de contrasenya, ho pot fer en qualsevol moment posant el seu correu electrònic a http://upcommons.upc.edu/pfc/forgot (moment a partir del qual rebrà un correu amb un enllaç on poder entrar directament la seva contrasenya).
 • Activar l'opció "Perfil" des de l'espai personal que apareix al marge dret superior.

 • Si s'escau, personalitzar la  llengua amb què vol rebre les alertes, així com modificar/afegir les pròpies dades de contacte.
 • Seleccionar les col·leccions objecte d'interès des del menú desplegable existent a l'apartat "Subscripcions".

 • Si es vol cancel·lar una subscripció ja existent, activar el botó “Treure”, un cop seleccionada la mateixa.
 • En ambdós casos, activar sempre el botó inferior "Actualitza el perfil" (després de seleccionar o cancel·lar una subscripció concreta).

7. Quines estadístiques d'ús es poden obtenir?

El sistema ofereix diverses dades estadístiques relacionades amb les visites i descàrregues fetes dels documents existents a qualsevol dels dipòsits d'UPCommons.

 • Cal tenir en compte que "visita" és cadascun dels accessos a la pàgina (o pàgines) d'un ítem. Per tant, si s'accedeix 5 vegades a la mateixa pàgina, el sistema compta 5 accessos (tot i que tots ells provinguin de la mateixa persona).
 • Per altra part, es considera "descàrrega" l'acció de guardar o visualitzar en pantalla cadascun dels fitxers dels llibres. En aquest cas, les consultes dels arxius es comptabilitzen segons el percentatge del nombre total d’arxius que té el registre. Per exemple, si el document té 7 fitxers dels quals només se'n consulten dos, el sistema comptarà 2/7 parts de descàrrega. En canvi, si es graven i/o visualitzen tots els 7 fitxers del llibre, el sistema comptarà 1 descàrrega.
 • A més, si un mateix fitxer es guarda o s'obre dues o més vegades, el sistema comptarà el total de descàrregues fetes (tot i que totes elles provinguin de la mateixa persona).

7.1. Dades globals

L'apartat "Estadístiques d'ús" del marge esquerre de la pàgina principal, permet la consulta de diverses dades relacionades amb les visites i descàrregues dels documents de tot UPCommons, així com del dipòsit Llibres UPC:

 • Ítems més descarregats: ofereix els llibres de tot el dipòsit ordenats segons el nombre total de descàrregues que s'han fet dels mateixos, indicador que es pot obtenir del mes i any vigent, de l'any anterior o de tots els anys.

 • Estadístiques d'ús: proporciona el nombre total de visites i descàrregues que s'han fet dels llibres de tot el dipòsit des de l'any anterior, informació que es pot visualitzar per mesos i pels països des d'on s'ha fet la visita/descarrega.

7.2. Dades de cada llibre

Es pot obtenir el nombre total de visites i descàrregues fetes de cadascun dels llibres dipositats activant la icona "Veure estadístiques d'ús" (al marge esquerre del corresponent registre bibliogràfic descriptiu):

Aquests totals es poden visualitzar pels països des d'on s'han fet les visites i descàrregues, així com pels anys i mesos en què aquestes es van portar a terme:

8. Quina adreça de contacte ofereix?

Podeu contactar amb els administradors de UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC a: https://upcommons.upc.edu/contact