Publicació a TDX, UPCommons i TESEO

Les tesis llegides i aprovades a la UPC, s'introdueixen als dipòsits Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i UPCommons tal i com estableix el RD 99/2011, amb l'objectiu de difondre els resultats de recerca de la Universitat.

  1. Què són TDX, UPCommons i TESEO?
  2. Com, quan i on publicar la tesi doctoral
  3. Documentació necessària i digitalització

1. Què són TDX, UPCommons i TESEO?

TDX és un dipòsit cooperatiu que recull el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i d'altres comunitats autònomes. L'objectiu és difondre arreu del món i a través d'Internet els resultas de la recerca universitària oferint als autors/es una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.

UPCommons és el dipòsit institucional de la UPC que recopila, gestiona, difon i preserva, en accés obert, la producció docent i de recerca de la UPC. 

TESEO és la base de dades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte que recull les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles.

Aquests dipòsits i la base de dades TESEO afavoreixen la visibilitat internacional de les tesis doctorals defensades a la UPC. TDX i UPCommons ofereixen a més estadístiques d'ús de cada tesi doctoral, departament, etc.  

2. Com, quan i on publicar la tesi doctoral

Un cop la Comissió Acadèmica  ha autoritzat el dipòsit de la tesi doctoral, el/la doctorand/a ha de presentar un exemplar de la tesi en format pdf a la unitat gestora del programa de doctorat. La Comissió pot requerir, a més, l'entrega d'un exemplar en paper.

La còpia electrònica s'introdueix als dipòsits TDX i UPCommons, tal i com diu la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat d'acord amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i on s'estableix a l'article 14 que un cop aprovada, la tesi d'ha d'incorporar-se a un respositori per tal que sigui lliurement consultable.

Això vol dir que totes les tesis doctorals llegides des de l'11 de febrer de 2012 es publiquen en accés obert a TDX i UPCommons.

En els casos que:

  • la tesi té aspectes confidencials: el dipòsit i publicació es fa atenent als terminis de confidencialitat que indiqui la Comissió acadèmica. 
  • el/la doctorand/a ha elaborat la tesi per compendi de publicacions o ha signat un contracte amb una editorial cedint els drets d'explotació d'un article: ho ha de comunicar a la Comissió acadèmica del programa de doctorat en el moment de fer el dipòsit de la tesi. Els articles que formen part de la tesi es publiquen respectant els drets cedits als editors. 

Per a les tesis llegides abans de l'11 de febrer de 2012 la publicació a TDX i UPCommons és voluntària però molt recomanable.

3. Documentació necessària

3.1 Tesis llegides des de l'11 de febrer 2012

Cal omplir i signar per duplicat la Declaració de l'autor/a en el moment de fer el dipòsit a la unitat gestora del progrma de doctorat. 

És important lliurar tota la documentació en cas que la tesi tingui aspectes confidencials, patents, etc. 

3.2 Tesis llegides abans de l'11 de febrer de 2012

Cal omplir i signar el contracte de difusió de la tesi doctoral. 

Totes les tesis allotjades a TDX i UPCommons han de ser les versions originals dipositades a l'Escola de Doctorat en el moment previ a la lectura, sense modificacions posteriors.

En cas que no es disposi de la versió electrònica, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius digitalitzarà la còpia dipositada a l'Arxiu de la Universitat.