Recomanacions per a la seva presentació

Recomanacions elaborades pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA) i l'Oficina de Doctorat de la UPC per a la presentació de tesis doctorals en format electrònic i en format paper (seguint la normativa UNE 50136:1997).

 1. Estructura i parts que ha de contenir
 2. Redacció del text
 3. Disseny gràfic
 4. Marges i paràgrafs 
 5. Incorporació a la tesi de treballs publicats anteriorment
 6. Presentació de la tesi en format electrònic
 7. Presentació d'una còpia en paper 

1. Estructura i parts que ha de contenir

Les tesis doctorals tenen 4 apartats amb els següents elements:

1.1 Preliminars

Coberta (opcional)

 • Ha de contenir: títol, subtítol (si n'hi ha); nom i cognoms del/de la doctorand/a.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper al llom de cada volum ha d'aparèixer el títol, el nom de l'autor/autora i la designació de volum. Si la tesi està formada per més d'un volum s'ha d'afegir la designació del volum, en cadascun d'ells. Exemple (Vol.3 de 5 Vols.).

Portada

És el primer full on apareixen les dades principals de l'obra:

 • Títol de la tesi i subtítol. Es recomana emprar el mínim de paraules, evitant incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d'ús comú.
 • Nom del/de la doctorand/a. Per afavorir la recuperació de l'autoria de la tesi es recomana utilitzar el Nom Bibliogràfic Únic.
 • Nom i lloc de la institució on es presenta: Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Nom del director/a de la tesi, del/la co-director/a, si s'escau.
 • Programa de doctorat.
 • Departament, Escola i/o Facultat.
 • Lloc i data (mes i any)
 • Informació del títol que es vol obtenir: "Tesi presentada per obtenir el títol de Doctor/Doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya".
 • Informació sobre els drets d'autor de la tesi doctoral: indicar la opció que s'especifica en la documentació lliurada en el moment del dipòsit de la tesi. 
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper, nombre total de volums de l'obra i número del volum considerat. Exemple: (Vol.3 de 5 Vols.)

Pàgina d'errates

Resum

 • Ha de permetre donar a conèixer el contingut bàsic de la tesi de forma ràpida i precisa.
 • Sempre s'ha de fer en la llengua de la tesi i en anglès (en aquest cas, cal utilitzar el terme abstract), no superant els 4.000 caràcters.
 • Abans o després del resum cal incloure les paraules claus o descriptors (un màxim de 10).

Prefaci o pròleg

 • Text introductori (abans del cos central) que ha d'incloure les raons per les quals s'han portat a terme la realització de l'estudi, el tema, la finalitat i l'objectiu, així com també els agraïments.

Sumari/taula de continguts

 • Conté els títols de les principals subdivisions de la tesi, els annexos i els números de pàgines on es troben.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper i la tesi conté més d'un volum, cadascun d'ells ha de portar el seu propi sumari i també el sumari de l'obra completa.

Llistat d'il·lustracions i taules

 • La referència dels gràfics, dibuixos i fotografies, mapes, làmines, taules, etc. s'ha d'indicar en llistes separades.

Llistat d'abreviatures i símbols

 • Si la tesi conté signes, símbols d'unitats, abreviatures o acrònims, s'han de desglossar.

Glossari 

 • Si la tesi conté termes que requereixen explicació s'han de definir en el glossari. Igualment, quan el terme apareix per primera vegada en el text, s'ha d'incloure la definició. 

1.2. Cos del treball o text principal

Introducció

 • Ha de relacionar la tesi amb investigacions prèvies del tema d'estudi (estat de l'art) i presentar els objectius, la metodologia i la hipòtesi de treball.

Capítols i subscapítols

 • Cal dividir el text en parts, capítols i/o apartats numerats.
 • Cada apartat ha de començar en una nova pàgina.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper, el text principal ha de començar a l'anvers d'un full (part de davant).

Bibliografia

 • Per redactar-la, consulteu l'apartat: com presentar una bibliografia.
 • El Sevei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, recomana i dona suport en l'ús del gestor de referències Mendeley.

Cites textuals i de referència

 • Una citació textual es copia de la mateixa manera que es troba en un altre document i sempre entre " ".
 • Aquestes citacions han de tenir un número correlatiu anotat entre ( ).
 • Al peu de la pàgina s'ha d'anotar la citació bibliogràfica sencera d'on s'ha extret el comentari o en un full al final del document amb l'epígraf "Referències".

1.3 Annexos

 • Els annexos aporten informació més detallada, explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits al text, lectures aconsellades, mapes, plànols, esquemes, dades i qualsevol altra informació complementària per a la comprensió del treball.
 • La paginació ha de ser correlativa i ha de seguir la del text principal.
 • Cada annex s'ha d'identificar amb una lletra majúscula, començant per la lletra A i precedit pel terme Annex.
 • Cada annex ha de començar en una nova pàgina.

1.4. Parts finals: Índex/s

 • Consisteix en un llistat de paraules significatives amb indicació de la pàgina on es troba.
 • El tipus d'índex s'ha d'indicar al títol, per exemple: general, topònim, etc.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper i la tesi tingui més d'un volum, el número de la pàgina ha d'anar precedit pel número del volum.

2. Redacció del text

D'acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, la tesi es pot redactar i defensar en català, castellà o anglès. Per a més informació, consulteu l'apart 10. Tesi doctoral de la Normativa.

Per fer una bona redacció es recomana:

 • Evitar frases complexes: ser breu i concís
 • Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules
 • Utilitzar bé els signes de puntuació
 • Fer ún d'un corrector lingüístic
 • Per a més informació, consulteu el web del Servei de Llengües i Terminologia, Criteris lingüístics UPC

3. Disseny gràfic

S'aconsella utilitzar dos tipus fonamentals de lletra:

 • Títols amb certa entitat (capítols, apartats): utilitzar una família de lletra de pal sec com ara l'Arial o l'Helvètica.
 • Títols menors (subapartats): per aquests títols i el text en general utilitzar una lletra romana, com la Times.

Pel que fa a la mida a continuació es proposa una escala distribuïda segons el nivell d'informació

 

Divisió Lletra Cos Tractament
Títol de l'obra Arial 18 Negreta
Capítol Arial 14 Negreta
Apartat Arial 12 Negreta
Subapartat 1 Times 11 Negreta
Subapartat 2 Times 11 Cursiva
Text principal Times 11 Rodona
Dedicatòria, lema, índex Times 10 Rodona
Títol de taula o figura Arial 9 Negreta
Text de taula o figura Times 9 Rodona
Pàgina de crèdits Times 9 Rodona
Nota a peu de pàgina Times 8 Rodona

 

4. Marges i paràgrafs 

 • Interlineat: es recomana utilitzar 1'5 línies per facilitar una lectura àgil.
 • Marges per DIN A4: superior 20 mm; inferior 25 mm; esquerre 25 mm; dret 20 mm.

5. Incorporació a la tesi de treballs publicats anteriorment

 • Si la tesi inclou un/s treball/s publicat/s anteriorment (article de revista, comunicació en congrés, capítol de llibre, etc.) cal respectar-ne els drets de l'editor.
 • Si les publicacions han estat sotmeses a un procés de revisió d’experts (“peer review”) i el titular dels drets d’explotació en permet la comunicació pública en un dipòsit institucional, la còpia facilitada serà la de la versió concreta que el titular permeti comunicar públicament: “Postprint (author’s final draft)“ o “Postprint (published version)”.
 • Per a tesis publicades per compendi de publicacions, consulteu l'apartat: Tesi com a compendi de publicacions

Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

6. Presentació de la tesi en format electrònic

En el moment de fer el dipòsit de la tesi a la unitat gestora del Progama de Doctorat, el/la doctorand/a ha de lliurar una còpia en format digital (pdf). Cal presentar-la tenint en compte els següents criteris:

Seguretat

 • El fitxer lliurat i susceptible de ser allotjat als dipòsits TDX i UPCommons no ha de tenir cap protecció tecnològica.

Nombre i longitud

 • En cas que la tesi sigui superior a 50 Mb, es recomana fragmentar-la en diferents fitxers i respectar la homogeneïtat dels capítols. En aquest cas, cada fitxer haurà de contenir la portada de la tesi. 

7. Presentació d'una còpia en paper 

 • Cal utilitzar paper mida DIN A4 vertical (210x297 mm), el qual a més de ser l'estàndard més generalitzat, és el format predeterminat de la majoria de processadors de textos.
 • Pel que fa a l'enquadernació, es pot optar per: espiral o enquadernar-ho amb tapes dures.
 • En cas de tenir més d'un volum es recomana:
  • Identificar les dades essencials
  • Material d'acompanyament de diferent format: en cas d'adjuntar un material complementari (CD, DVD, plànols, ...) hauran d'estar identificats com a annex i es poden ubicar -si és possible i preferentment- a la contraportada del volum corresponent.