Treballs acadèmics UPC

Un cop finalitzat tot el procés d'avaluació dels treballs, aquests poden ser dipositats a Treballs acadèmics UPC

 1. Què és Treballs acadèmics UPC?
 2. Quines són les condicions per poder dipositar un treball?
 3. Com es poden buscar els treballs dipositats?
 4. Amb quines eines es poden treballar els resultats?
 5. Quines són les condicions d'accés als continguts?
 6. Existeix un servei d'alerta de novetats?
 7. Quines estadístiques d'ús es poden obtenir?
 8. Quina adreça de contacte ofereix?

1. Què és Treballs acadèmics UPC?

UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.

Treballs acadèmics UPC és un dels dipòsits d'UPCommons que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster i altres treballs acadèmics creats per estudiants de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables  i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet.

Concretament, el dipòsit conté els següents tipus de treballs acadèmics (tipologia mostrada en anglès al dipòsit per facilitar la seva recuperació internacional):

2. Quines són les condicions per poder dipositar un treball?

Tal i com es detalla exhaustivament a la web Propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics presentats a la UPC, un cop finalitzat tot el procés d'avaluació dels treballs, aquests poden ser dipositats a Treballs acadèmics UPC sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 • No existeixi cap possible sol·licitud d'una patent que recaigui sobre el contingut del treball
 • No existeixi cap  acord de confidencialitat vigent amb tercers (per exemple, empreses o editorials)
 • El treball no vulneri els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers
 • L'autor autoritzi de forma expressa el dipòsit

Els estudiants autors del treball i altres persones titulars dels corresponents drets de propietat industrial i/o intel·lectual, seguiran el procediment establert a cadascun dels centres docents per tal d'autoritzar o denegar (de forma temporal o permanent) la seva comunicació pública a Treballs acadèmics UPC.

3. Com es poden buscar els treballs dipositats?

Des del dipòsit Treballs acadèmics UPC podem accedir als treballs de diferents maneres:

3.1. Navegació per centres docents i titulacions

Un cop seleccionat un centre docent concret (subcomunitat) des de la pàgina principal del dipòsit, apareix un llistat de les respectives titulacions (col·leccions).

A continuació, activant cadascuna de les titulacions, es llisten els corresponents treballs acompanyats d'un cadenat (el qual indica, segons estigui obert o tancat, si és possible o no l'accés lliure al text complet del treball):

Els treballs llistats es mostren ordenats per data més recent de dipòsit, tot i que també es poden reordenar per data de creació, autor, tutor o director (altres contribucions), títol o matèria:

3.2. Casella de cerca

Qualsevol pantalla del dipòsit disposa d'una casella de cerca al marge dret de la mateixa que permet recuperar per paraules clau o frases qualsevol treball dipositat o, alternativament, qualsevol document dels diferents dipòsits d'UPCommons.

Alguns aspectes a tenir en compte per portar a terme aquesta cerca són:

 • Recuperació: el sistema recupera les paraules clau introduïdes combinades amb l’operador booleà AND, independentment del camp a què pertanyen: identificador, centre o titulació, títol, autor/director, tema, resum/descripció o tipus de document (les paraules clau introduïdes també són cercades als textos dels treballs).
 • Paraules buides: el cercador ignora certes paraules que s’utilitzen habitualment en anglès, però que no aporten cap valor a la cerca. Aquestes són:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

 • Truncament: s’ha d’utilitzar un asterisc (*) després del prefix d’una paraula per aconseguir tots els resultats que tinguin paraules que comencin per aquest prefix (acces* tornarà accés, access, accessibilitat, acceso... ). A més, el cercador ja expandeix automàticament les paraules amb finals comuns com els plurals o els temps verbals (stemming).

 • Cerca de frases: per cercar diverses paraules formant una frase, s’han de posar cometes (") al principi i al final (“centre de les arts").

 • Cerca per dates: els operadors amb què poder cercar els documents dipositats a partir de diferents tipus de dates són:
 • dc.date.issued: - permet buscar documents creats (per l'autor) en un any concret
 • dc.date.accessioned: - permet buscar documents dipositats (per la UPC) a UPCommons en un any concret
 • dc.date.lift: - permet buscar documents, temporalment en accés tancat, per l'any a partir del qual es podran consultar en accés lliure (un cop exhaurit el seu termini d'embargament)
 • dc.date.available: - permet buscar documents per la data a partir de la qual els seus fitxers es van poder consultar en accés lliure (fitxers originàriament en accés lliure o que tenien un termini d'embargament - ja exhaurit - que impedia la seva consulta per motius de confidencialitat).

 • Cerca booleana: els següents operadors booleans poden ser utilitzats per a combinar termes. Aquests s’han d’escriure en majúscules.

 • AND - per limitar la cerca a resultats que continguin totes les paraules o frases combinades amb aquest operador (navegacion AND aerea tornarà tots els treballs que continguin tant la paraula "navegación" com la paraula "aérea").

 • OR - per ampliar la cerca i que mostri els resultats que continguin qualsevol de les paraules o frases al voltant d’aquest operador (navegacion OR aerea tornarà tots els resultats que continguin o la paraula " navegación" o la paraula "aérea" o ambdues).

 • NOT - per excloure els resultats que contenen la paraula que segueix a aquest operador (navegacio NOT aerea tornarà tots els resultats que continguin la paraula "navegació" excepte aquells que també continguin la paraula "aerea").

 • PARÈNTESIS - els parèntesi poden fer-se servir per agrupar termes de consultes en grups, i els operadors també poden aplicar-se a aquests grups. P. ex.: (navegacio OR aerea) AND (GPS).

 • Ordenació: els resultats de les cerques s'ofereixen ordenats per rellevància, tot i que tant aquesta ordenació com el nombre de resultats per pàgina es poden personalitzar activant la icona corresponent:

3.3. Llistats i filtres

Qualsevol pantalla del dipòsit també ofereix les següents prestacions amb què poder recuperar els seus continguts:

Explora (llistats): el sistema ofereix llistats de tots els continguts d'un centre docent/titulació,  o de tot el dipòsit Treballs acadèmics UPC, ordenats per data, autor, tutor o director (altres contribucions), títol o matèria:

 • Llistat de comunitats i col·leccions: permet la mateixa navegació que la pantalla principal del dipòsit, però visualitzant a una mateixa pantalla tots els centres docents i respectives titulacions.
 • Llistat cronològic per data: permet accedir als treballs cronològicament a partir de la seva data de creació (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament el mes/any o any de creació).
 • Llistat d'autors: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors dels treballs dipositats (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat de títols: ofereix tots els treballs ordenats alfabèticament pel seu títol (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament les paraules als del mateix).
 • Llistat de temes: permet accedir als treballs a partir de les seves matèries, àmbits temàtics UPC i paraules clau ordenades alfabèticament (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament descriptors concrets).

Atès que les fonts amb què s’indexen els treballs són la Llista d'encapçalaments de matèries en català (LEMAC), així com la Library of Congress Subject Headings, la recuperació temàtica dels treballs es pot fer tant en català com en anglès.

Filtra: els continguts dels diversos apartats del dipòsit (pàgina principal, centre docent i titulació),  o els resultats d'una cerca concreta, es poden filtrar per aspectes concrets de possible interès (autors, unitats UPC, condicions d'accés, guardó, ...):

 • Per exemple, el filtre que ofereix els treballs d'un àmbit de coneixement concret, permet la recuperació dels treballs corresponents a una de les especialitats cientificotècniques de la UPC.

 • També es destaca el filtre "Guardó", amb el qual es poden recuperar els treballs acadèmics que han obtingut un premi.

4. Amb quines eines es poden treballar els resultats?

Un cop seleccionat el treball que es vol consultar, es mostra un registre descriptiu amb algunes dades bibliogràfiques, juntament amb els fitxers que contenen el text complet (als quals es pot accedir només si no van acompanyats d'un cadenat tancat).

 • Per imprimir i/o descarregar els llibres consultats, només cal activar les icones corresponents del marge superior del fitxer PDF obtingut:

Per altra part, aquest registre també ofereix les següents prestacions:

 • Informació concreta sobre les condicions d'accés al treball: accés obert, accés restringit per decisió de l'autor, accés restringit amb embargament per motius de confidencialitat, etc. [més informació a l'apartat 5 d'aquesta guia]
 • L’opció “Mostra el registre d'ítem complet" (al marge esquerre) facilita totes les metadades descriptives del document. Aquesta descripció  normalitzada dels treballs, segons l’estàndard internacional de metadades Dublin Core, així com l’ús del protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) garanteix la interoperabilitat dels documents dipositats. D’aquesta manera, aquests també són recuperables i visibles des d’altres dipòsits d’accés obert com OAISTER o Recercat.
 • Tots els treballs dipositats reben un URN permanent (identificador Handle), la qual cosa garanteix a l’autor la correcció de les citacions bibliogràfiques i enllaços que es puguin fer dels seus treballs. A diferència d'un URL, l'identificador URN és independent de la localització del document i, per tant, no canviarà tot i que el sistema sigui objecte de canvis (migracions, canvis de servidor/directori...).
 • L’opció “Comparteix” (al marge esquerre) permet recomanar per correu electrònic el treball que s’està consultant a una altra persona, així com emprar altres eines de compartició de continguts presents a la xarxa social (Facebook, Mendeley, etc.).
 • La prestació "Veure estadístiques d'ús" (al marge esquerre) ofereix el nombre total de visites i descàrregues fetes del treball objecte de consulta, indicador que també es mostra desglossat pels països on s'han fet les visites/descàrregues, així com pels anys i mesos de les mateixes [més informació a l'apartat 7 d'aquesta guia].

5. Quines són les condicions d'accés als continguts?

Els treballs dipositats a Treballs acadèmics UPC són majoritàriament d'accés lliure, els  fitxers dels quals s'identifiquen amb la icona d'un cadenat obert.

No obstant això, hi casos en què existeixen impediments legals (drets d'autor, drets de propietat industrial,...) pels quals no se'n pot difondre públicament el contingut

Els registres d'aquests treballs confidencials, identificats amb la icona d'un cadenat tancat, només ofereixen les dades bibliogràfiques: títol, autor i director, data de creació,..., sense el corresponent text complet.

A continuació, es detallen les condicions d'accés dels treballs dipositats, tant de forma lliure com restringida:

Treballs accessibles de forma lliure

 • Aquesta llei reserva als autors els drets exclusius de reproducció, distribució i comunicació pública, i només permet als usuaris de les obres alguns usos concrets com són el dret de cita. En cas que es vulguin fer altres usos més permissius, cal obtenir l’autorització expressa dels autors i/o titulars dels drets d’explotació.
 • Els autors d'alguns dels treballs dipositats han concedit una llicència Creative Commons (CC) a la seva obra, la qual cosa permet als usuaris portar-ne a terme alguns usos concrets (no permesos a la LPI), sense haver d'obtenir el seu permís previ.
 • Les condicions d'ús establertes per aquestes llicències es poden consultar activant la icona identificativa de les mateixes (a la part inferior del registre del treball objecte de consulta):

Treballs restringits per motius de confidencialitat

 • En els casos en què el tutor i/o el centre docent determini que el treball s’ha de restringir per motius de confidencialitat, només se'n mostren les dades bibliogràfiques del mateix. Per exemple, són confidencials els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte.
 • Si la confidencialitat del treball estableix que l’ocultació de fitxers s'ha de fer només de forma temporal, la part superior del registre descriptiu corresponent mostra una data de fi d'embargament. D'aquesta manera, un cop exhaurit aquest termini, el document es publicarà en accés obert de forma automàtica.

Treballs restringits per decisió de l'autor

 • En els casos en què l'estudiant autor del treball no vulgui difondre el seu treball públicament en línia, només se'n mostren les dades bibliogràfiques. Aquesta restricció apareix indicada a la part superior del registre descriptiu del treball:

 • No obstant això, d’acord amb l’Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de proposta corresponent, “cal conservar els documents que contenen dades significatives sobre les ciències i les tècniques”. Dins d’aquest supòsit es contemplen els treballs finals d'estudis de la Universitat.

  Per altra part, tal i com estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, “les administracions i les entitats titulars de documents públics, i específicament els òrgans responsables de custodiar-los, hi han de fer possible l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei”.

  Tenint en compte aquestes normes jurídiques:

 • Els treballs que no es puguin consultar en línia, mitjançant el dipòsit institucional Treballs acadèmics, es podran consultar a la biblioteca dipositària o a l'Arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons).
 • Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de tercers
 • Si el treball està restringit per decisió de l’autor i aquest ha facilitat la seva adreça de correu electrònic, els usuaris poden contactar amb ell mitjançant el botó “Sol·licita una còpia a l’autor” (la qual apareix a sota dels fitxers del treball).

6. Existeix un servei d'alerta de novetats?

L’opció "Subscripcions" ofereix als usuaris la possibilitat d'activar la recepció per correu electrònic d'avisos sobre els nous treballs dipositats a titulacions concretes:

Per fer efectiva aquesta recepció, els usuaris del dipòsit han de seguir els següents passos:

 • Iniciar una sessió al dipòsit, des del botó "Inicia sessió" del marge dret superior:
 • Els membres de la UPC han d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya LDAP UPC a l'espai "Inicia sessió > Inicia la sessió".
 • Els usuaris no UPC, previ registre, han d'autenticar-se a l'espai "Inicia sessió > Entrada (usuaris no UPC)".

 • En cas que un usuari no UPC hagi oblidat o vulgui canviar de contrasenya, ho pot fer en qualsevol moment posant el seu correu electrònic a http://upcommons.upc.edu/pfc/forgot (moment a partir del qual rebrà un correu amb un enllaç on poder entrar directament la seva contrasenya).
 • Activar l'opció "Perfil" des de l'espai personal que apareix al marge dret superior.

 • Si s'escau, personalitzar la  llengua amb què vol rebre les alertes, així com modificar/afegir les pròpies dades de contacte.
 • Seleccionar les titulacions objecte d'interès des del menú desplegable existent a l'apartat "Subscripcions".
 • Si es vol cancel·lar una subscripció ja existent, activar el botó “Treure”, un cop seleccionada la mateixa
 • En ambdós casos, activar sempre el botó inferior "Actualitza el perfil" (després de seleccionar o cancel·lar una subscripció concreta).

7. Quines estadístiques d'ús es poden obtenir?

El sistema ofereix diverses dades estadístiques relacionades amb les visites i descàrregues fetes dels documents existents a qualsevol dels dipòsits d'UPCommons.

 • Cal tenir en compte que "visita" és cadascun dels accessos a la pàgina (o pàgines) d'un ítem. Per tant, si s'accedeix 5 vegades a la mateixa pàgina, el sistema compta 5 accessos (tot i que tots ells provinguin de la mateixa persona).
 • Per altra part, es considera "descàrrega" l'acció de guardar o visualitzar en pantalla cadascun dels fitxers dels treballs. En aquest cas, les consultes dels arxius es comptabilitzen segons el percentatge del nombre total d’arxius que té el registre. Per exemple, si el document té 7 fitxers dels quals només se'n consulten dos, el sistema comptarà 2/7 parts de descàrrega. En canvi, si es graven i/o visualitzen tots els 7 fitxers del treball, el sistema comptarà 1 descàrrega.
 • A més, si un mateix fitxer es guarda o s'obre dues o més vegades, el sistema comptarà el total de descàrregues fetes (tot i que totes elles provinguin de la mateixa persona).

7.1. Dades globals

L'apartat "Estadístiques d'ús" del marge esquerre de la pàgina principal, permet la consulta de diverses dades relacionades amb les visites i descàrregues dels documents de tot UPCommons, així com del dipòsit Treballs acadèmics UPC:

 • Ítems més descarregats: ofereix els treballs de tot el dipòsit ordenats segons el nombre total de descàrregues que s'han fet dels mateixos, indicador que es pot obtenir del mes i any vigent, de l'any anterior o de tots els anys.

 • Estadístiques d'ús: proporciona el nombre total de visites i descàrregues que s'han fet dels treballs de tot el dipòsit des de l'any anterior, informació que es pot visualitzar per mesos i pels països des d'on s'ha fet la visita/descarrega.

7.2. Dades de cada treball

Es pot obtenir el nombre total de visites i descàrregues fetes de cadascun dels treballs dipositats activant la icona "Veure estadístiques d'ús" (al marge esquerre del corresponent registre bibliogràfic descriptiu):

Aquests totals es poden visualitzar pels països des d'on s'han fet les visites i descàrregues, així com pels anys i mesos en què aquestes es van portar a terme:

8. Quina adreça de contacte ofereix?

Podeu contactar amb els administradors de UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC a: https://upcommons.upc.edu/contact