Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) té com a missió informar els membres de la comunitat universitària sobre els aspectes relacionats amb els drets d’autor.

  1. Què és el SEPI?
  2. Com s'hi pot acccedir?
  3. Quins serveis ofereix?

1. Què és el SEPI?

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI), ofert pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, ofereix informació bàsica sobre quins són els drets d’autor que cal respectar tant en la creació d'una obra com en la seva consulta, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació.

Les informacions que es donen en aquest servei són només orientatives i en cap cas es poden considerar com a dictàmens jurídics. El SEPI declina qualsevol responsabilitat en l’ús que es faci d’aquesta informació.

2. Com s'hi pot accedir?

Es pot accedir al SEPI:

3. Quins serveis ofereix?

3.1. Servei d'informació

El SEPI dóna resposta a les consultes dels usuaris/àries relacionades amb els drets d’autor i altres temes sobre propietat intel·lectual que es puguin rebre. Alguns exemples de les consultes sobre les quals aquest servei pot oferir informació, formació i assessorament són:

  • En quins casos es poden reproduir imatges o altres documents de tercers?
  • Pot un professor/a distribuir còpies d’articles a l’alumnat?
  • Com es poden emprar els recursos disponibles a Bibliotècnica (e-revistes, ...)?
  • S'han d’inscriure les obres al Registre de la Propietat Intel·lectual?
  • Què cal fer si es vol publicar una obra en accés obert?

3.2. Servei de tramitacions

El SEPI gestiona la sol·licitud de diversos identificadors i/o llicències de les obres creades per membres o unitats de la UPC.

Els identificadors i/o llicències que es poden demanar són els que es detallen a continuació: