Propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics presentats a la UPC (TFG, PFM, tesis doctorals, etc.)

Tal i com es detalla a aquesta web, els drets relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC només poden ser exercits segons el que estableix la corresponent normativa i legislació vigent.

 1. Introducció
 2. Qui és la persona titular de la propietat industrial d'una invenció derivada d'un treball acadèmic?
 3. Qui és la persona titular de la propietat intel·lectual (drets d'autor) d'un treball acadèmic?
 4. Qui és la persona titular de la propietat industrial i intel·lectual dels treballs desenvolupats en projectes amb altres entitats?
 5. Quins drets es cedeixen quan es diposita un treball a UPCommons o a TDX?
 6. Quines llicències Creative Commons es poden atorgar als treballs acadèmics dipositats?
 7. Es pot publicar un treball ja dipositat a UPCommons o a TDX?
 8. Què és una editorial "depredadora"?
 9. Com es poden consultar els treballs no accessibles a UPCommons?

1. Introducció

A continuació, es detallen diversos aspectes relacionats amb la titularitat de la propietat intel·lectual i industrial dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC, aspectes que cal tenir molt presents abans de portar a terme qualsevol acte de difusió o d'explotació dels mateixos.

 • La propietat industrial és un "conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l'activitat innovadora manifestada a nous productes, nous procediments o nous dissenys, com l'activitat mercantil, mitjançant la identificació en exclusiva de productes i serveis oferts al mercat" [Guia multimèdia de patents i marques ]

2. Qui és la persona titular de la propietat industrial d'una invenció derivada d'un treball acadèmic?

2.1. Generalitats

Tal i com estableixen els Criteris d'aplicació de la Normativa PI-UPC :

 • Les invencions industrials noves, que impliquen activitat inventiva i que són susceptibles d'aplicació industrial, poden ser protegides mitjançant una patent o certificat de protecció de model d'utilitat.
 • Cal tenir en compte que un dels requisits de la patentabilitat d'una invenció és que aquesta no estigui compresa en l'estat de la tècnica. Per tant, s'ha de garantir una certa exclusivitat sobre el coneixement de la mateixa, exclusivitat que s'obté mitjançant mecanismes legals basats en la confidencialitat com, per exemple, el secret industrial.
 • Els resultats derivats de la recerca comprenen tant les invencions com el coneixement en general que s'obté en el marc d'un projecte R+D+I.

Les “invencions” i altres “resultats de la recerca" són competència del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC , ja que participen PDI, grups de recerca, o unitats bàsiques. Aquests resultats poden ser objecte de protecció mitjançant drets de propietat industrial, o per la via d’acords de confidencialitat.

2.2. Treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC

Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC - Acord 137/2008 [en endavant Normativa PI-UPC ].

 • "De les invencions dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC, correspondrà a la UPC la titularitat sobre les invencions desenvolupades exclusivament pels estudiants si s’ha desenvolupat en el marc d’una activitat acadèmica que hagi estat dirigida i/o coordinada pel professorat de la UPC" [art. 2.2].
 • "La UPC respectarà en tot cas el dret dels inventors a ser reconeguts com a tals, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial" [art. 2.4].
 • "En cas que la UPC no estigui interessada en la titularitat d’una invenció es comunicarà aquest fet als inventors, per tal que puguin sol·licitar la cessió de la seva invenció i iniciar els tràmits per protegir els seus drets. La UPC, tot i renunciar a aquests drets, es reservarà un dret d’ús no exclusiu, intransferible i gratuït per a activitats de recerca. Així mateix, tindrà dret a participar econòmicament dels beneficis que aquests puguin obtenir en un futur per la seva explotació comercial. D’altra banda, en cas que la UPC decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d’un dret de propietat industrial, en donarà trasllat als seus inventors, a fi de cedir-los la titularitat en aquest cas d’acord amb les condicions que les parts acordin" [art. 2.6].
 • En el cas que els resultats dels treballs d’investigació s’hagin obtingut en el marc del desenvolupament de projectes de recerca derivats de convenis o contractes subscrits amb d’altres entitats públiques i/o privades, les parts implicades determinaran en cada cas la titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre el resultat així com la distribució dels corresponents drets d’explotació que se’n derivin" [art. 4].

Alguns exemples de treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC (dels quals poden derivar una invenció) són tots aquells treballs finals objecte de titulació com, per exemple, els Treballs Final de Grau, Projectes Final de Màster, Tesines o Proves de conjunt.

En relació al citat article 2.2, el tutor o director coordinador del treball acadèmic final és qui ha de comunicar a l'Oficina de Patents i Llicències de la UPC el possible interès de la universitat en la titularitat d'un determinat dret de propietat industrial derivat del treball (invenció).

 • Aquesta comunicació es fa abans de la defensa pública del treball, la qual cosa permet garantir la confidencialitat del seu contingut per part del propi autor o de qualsevol altra persona (per exemple, dels membres del tribunal avaluador).
 • És important tenir present que aquesta confidencialitat és imprescindible per demanar la patent de la futura invenció, "document que garanteix el gaudi de la propietat industrial d'un invent al beneficiari que el registra i que li concedeix uns drets d'ús exclusiu durant un període determinat" [Cercaterm ].

2.3. Treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC

Tal i com estableix l'art. 2.3 de la Normativa PI-UPC ]:

En el cas que, en el desenvolupament de la invenció per part de l'estudiant, la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la titularitat sobre la invenció, podent reservar-se la UPC un dret d'ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca [art. 2.3]

Un exemple de treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC podria ser un treball d'assignatura en què la tasca del professor es limita exclusivament al seu encàrrec i avaluació, sense participar-hi o contribuir-hi.

Tal i com estableix el citat article 2.3, la titularitat de la possible invenció derivada d'aquest treball correspondria a l'estudiant autor del mateix. Evidentment, això serà així sempre i quan l'obra no vulneri els drets de propietat industrial de tercers [Vegeu Apartat 4].

2.4. Tesis doctorals

Tal i com estableix els següents apartats de la Normativa acadèmics dels estudis de doctorat de la UPC:

 • 15.1. [...] En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d’empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l’Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquen aquests aspectes durant la defensa, tal com estableix l'apartat 10.3 [...]
 • 10.3. En  circumstàncies  excepcionals,  com  poden  ser  la  participació  d’empreses  en l’elaboració de la tesi, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es pot sol·licitar un procediment específic que asseguri que no es publiquen aquests aspectes en l’acte de defensa i en l’arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals. El  doctorand  o  doctoranda  ha  de  sol·licitar  expressament  l’aplicació  d’aquest procediment a la comissió acadèmica del programa amb antelació al dipòsit, d’acord amb el que aquesta estableixi [...]

Per tal de fer efectiva aquesta normativa, els doctorands de les tesis doctorals que tenen convenis de confidencialitat amb empreses o sobre el contingut de les quals és possible que es generin patents, han de presentar a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent la documentació que ho acrediti, tal i com es detalla a la web de l'Escola de Doctorat de la UPC .

Per tant, la titularitat de la propietat industrial de la tesi doctoral ve determinada per dos aspectes:

 • Existència de convenis o contractes subscrits amb tercers [Vegeu apartat 4].
 • Possible generació d'una patent determinada per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

3. Qui és la persona titular de la propietat intel·lectual (drets d'autor) d'un treball acadèmic?

3.1. Generalitats

Tal i com estableix la legislació i normativa vigent:

 • S'entén per obra objecte de propietat intel·lectual "totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur" [art. 10 LPI ].
 • Entre aquestes obres s'inclouen els llibres, articles científics, treballs acadèmics (PFC, TFG, PFM, tesines...), així com els programes d'ordinador.

Els drets d'autor s’agrupen principalment en: drets moralsdrets d’explotació.

 • Els drets morals de l’autor són un conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret a ser reconegut com a tal i el dret a impedir modificacions de la seva obra que suposin un perjudici als propis interessos legítims.
 • Per altra part, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres són formes d’explotació de les mateixes.
 • Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig...)
 • Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies...)
 • Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals...)
 • Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions infantils...).
 • L'exercici exclusiu d'aquests drets d'explotació correspon a l'autor qui, a diferència dels drets morals, els pot cedir a tercers (amb o sense exclusivitat). Per tant, només es pot explotar una obra aliena amb el consentiment del seu autor i/o titular de drets, o quan les excepcions recollides a la mateixa llei així ho permetin.
 • No obstant això, cal tenir molt present que no es pot fer cap difusió de l'obra si això afecta la possible confidencialitat o propietat industrial de la mateixa [vegeu apartat 2].

La propietat intel·lectual regula els drets sobre les obres, no sobre les invencions o altres resultats de la recerca que poden ser objecte de protecció mitjançant patents, acords de confidencialitat o altres drets de propietat industrial [vegeu apartat 2].

3.2. Treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC

En el cas concret dels treballs acadèmics finals dirigits o coordinats per professorat de la UPC, el titular de la propietat intel·lectual és l'autor o coautors dels mateixos. Tal i com estableixen els Criteris d'aplicació de la Normativa PI-UPC :

 • "La finalitat dels treballs acadèmics finals objecte de titulació, tals com Tesines, Projectes Finals de Grau (TFG), Treballs Finals de Màster (TFM), entre d'altres, és l'avaluació per a l'obtenció d'un títol, de manera que el treball l'ha d'haver elaborat l'estudiant íntegrament, malgrat que tingui assignat un tutor o director. Per aquesta raó, correspondrà a l'estudiant la totalitat dels drets derivats d'aquesta creació.
 • Aquest dret només quedarà limitat per l'existència d'acords de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut del treball. Els drets sobre els resultats derivats de la recerca desenvolupada en projectes de la UPC dirigits pel seu PDI són de la universitat i, per tant, dels corresponents participants actius" [apartat IV.2].

Per tant, els titulars de la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC són els estudiants autors del mateixos que, com a tals, són qui els poden reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar i/o cedir-ne els drets d'explotació a tercers.

No obstant això, qualsevol acte d'explotació només es pot portar a terme sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 • L'obra no vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • No existeix cap conveni o contracte subscrit amb tercers les condicions del qual n'impedeixin l'explotació. Per exemple, aquest seria el cas d'un TFG objecte de confidencialitat perquè així ho exigeix l'empresa on es va fer, la qual cosa es detalla al corresponent conveni [Vegeu apartat 4].
 • La UPC no està interessada en desenvolupar la invenció resultant d'un treball acadèmic dirigit o coordinat per professorat UPC, la qual cosa ha de comunicar el tutor o director del projecte a l'Oficina de Patents i Llicències de la UPC abans de la seva defensa pública [Vegeu apartat 2.2].

3.3. Treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC

Per altra part, el el cas dels treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC, la Normativa PI-UPC estableix el següent:

 • "En el cas d'obres intel·lectuals desenvolupades de forma exclusiva pels estudiants, i en el seu desenvolupament la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la totalitat dels drets derivats d'aquesta creació [art. 3.4]

Per tant, els estudiants són els autors únics i titulars en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual dels treballs que no hagin estat dirigits ni coordinats per professorat de la UPC.

No obstant això, qualsevol acte d'explotació només es pot portar a terme sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 • L'obra no vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • L'obra no presenta obligacions de confidencialitat, ni vulnera els drets de propietat industrial de tercers [Vegeu apartat 4]

3.4. Tesis doctorals

Tal i com estableix l'article 13.1 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat , la tesi doctoral ha de ser un treball original de recerca elaborat pel candidat a doctor que el capaciti pel seu treball autònom en l'àmbit de la I+D+i (independentment de qui se li assigni un director de tesi).

En aquest sentit, s'interpreta que l'autoria en una tesi doctoral correspon íntegrament a l'estudiant que l'hagi desenvolupat.

En relació als drets d'explotació exclusius de l'autor doctorand, els articles 14.5 i 14.6 d'aquesta llei estableixen el següent:

 • "Un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert en un dipòsit institucional [...]" [art. 14.5]
 • "En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden ser, entre d'altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de confidencialitat o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, les universitats habilitaran procediments per desenvolupar la seva defensa i arxiu que garanteixin la no publicitat d'aquests aspectes" [art. 14.6]

Per altra part, la Normativa acdèmica dels estudis de doctorat de la UPC estableix el següent:

 • 15.4. Per tal de promoure la visibilitat de les tesis i incrementar l’índex d’impacte de la citació dels autors o autores, un cop avaluada favorablement la tesi doctoral, aquesta es publica en els respectius dipòsits institucionals d’accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats catalanes (TDX).  A aquest efecte, l’autor o autora ha de signar la declaració d’autoria i de regulació de drets corresponent , així com la resta d’autoritzacions de difusió que hi escaiguin, que la unitat de gestió corresponent li ha de lliurar en el moment de dipositar la tesi.
 • Si la tesi conté aspectes confidencials o si l’autor o autora ha signat un contracte o ha formalitzat  un  compromís  amb  una  publicació  a  la  qual  cedeix  els  seus  drets,  la publicació de la tesi al TDX es porta a terme quan ha acabat el procés de protecció de la tesi o de cessió dels drets d’autor [...]

Per tant, tot i que l'autor doctorand és titular exclusiu dels drets d'explotació de la seva tesi, la Universitat es reserva un dret no exclusiu de comunicar-la públicament als dipòsits institucionals UPCommons i TDX .

Atès que el titular exclusiu dels drets segueix sent l'autor de la tesi, només ell pot pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets com, per exemple, traduir la tesi, publicar-la amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons [podeu trobar més informació sobre aquestes llicències a la nostra web "Llicències d'accés lliure"]. 

Independentment del dret (no exclusiu) de comunicació pública que té la UPC sobre la tesi, aquesta no es difondrà en els següents casos:

 • L'obra vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • Es pot sol·licitar una patent que recau sobre el contingut de la tesi.
 • Existeixen acords de confidencialitat vigents amb tercers (per exemple, empreses o editorials) [Vegeu apartat 4].

4. Qui és la persona titular de la propietat industrial i intel·lectual dels treballs desenvolupats en projectes amb altres entitats?

Tal i com estableix la Normativa PI-UPC :

En el cas que els resultats dels treballs d’investigació s’hagin obtingut en el marc del desenvolupament de projectes de recerca derivats de convenis o contractes subscrits amb d’altres entitats públiques i/o privades, les parts implicades determinaran en cada cas la titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre el resultat així com la distribució dels corresponents drets d’explotació que se’n derivin [art. 4]

Per tant, qualsevol acte d'explotació industrial o intel·lectual del treball com, per exemple, el dipòsit a UPCommons , només es portarà a terme segons les condicions acceptades al conveni o contracte subscrit amb tercers.

5. Quins drets es cedeixen quan es diposita un treball a UPCommons o a TDX?

Tal i com hem dit a l'apartat 3, tot i que els actes d'explotació que es poden fer d'una obra (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) pertanyen originàriament a l'autor, aquest els pot cedir a tercers amb o sense exclusivitat sempre i quan no hagin aspectes de propietat industrial que ho impedeixin (vegeu apartat 2):

 • Les cessions NO exclusives permeten al receptor (cessionari) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible.
 • Les cessions en exclusiva atribueixen al receptor (cessionari) el dret d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona (inclòs el mateix cedent) i, excepte pacte en contrari, el dret d’atorgar autoritzacions NO exclusives a tercers.

Quan un estudiant autor d'un treball acadèmic difon el seu treball a UPCommons o a TDX , està cedint el seu dret de comunicació pública a la universitat de forma no exclusiva.

Això vol dir que la universitat només està autoritzada a publicar el treball als propis dipòsits, mentre que l'estudiant segueix sent el titular exclusiu dels drets que, com a tal, pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets. Per exemple, l'autor del treball és l'única persona que pot traduir el treball, publicar-lo amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons.

6. Quines llicències Creative Commons es poden atorgar als treballs acadèmics dipositats?

Per tal de facilitar l’ús dels treballs dipositats a UPCommons o a TDX , els estudiants poden atorgar-hi llicències d'ús del tipus "copyleft”. D'aquesta manera, els usuaris sabran els usos concrets que poden fer dels treballs sense haver de demanar permís als autors corresponents.

Un dels models de llicència més emprats darrerament és la que impulsa la Creative Commons Foundation . Les obres que s'ofereixen sota qualsevol de les sis llicències CC poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament. L’autor també pot autoritzar altres usos més permissius com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, els usuaris sempre han de citar l'autoria i respectar les condicions detallades a la llicència.

Podeu trobar més informació sobre les llicències d'accés lliure a la nostra web "Llicències d'accés lliure (Creative Commons i GNU)"].

7. Es pot publicar un treball ja dipositat a UPCommons o a TDX?

En el cas concret que es vulgui publicar un treball ja dipositat, només podria donar-se algun problema si el receptor dels drets (editor) no acceptés la difusió prèvia del treball original (“preprint”). No obstant això, cal tenir en compte que:

 • Moltes editorials i revistes accepten el dipòsit institucional dels "preprints".
 • En qualsevol cas, la publicació del treball al dipòsit institucional de la universitat incrementa la seva accessibilitat i visibilitat internacional, tal i com mostra el gran nombre d'empreses i investigadors que volen contactar amb els estudiants després que aquests hagin dipositat els seus treballs. Per exemple, aquest és el cas d'algunes editorials que s'han mostrat interessades en publicar un llibre després d'haver consultat al dipòsit el treball original.
 • La funció principal dels textos cientificotècnics és informar i transmetre coneixements de manera precisa, directa i objectiva, essent la identificació de les fonts originals o documents consultats un element bàsic per donar credibilitat a l'obra (complint així amb el rigor acadèmic i científic exigit).

 • És per aquest motiu que les editorials que publiquen un treball acadèmic (o una obra derivada del mateix), solen fer menció del seu origen en els mateixos preliminars (portada o pàgines anteriors) o en altres parts de l'obra (prefaci, introducció, etc.). Per exemple:

Si finalment es publica el treball, cal tenir present que el contracte de cessió de drets o les normes de publicació de l'editor han de concretar si la cessió és en exclusiva, quins drets concrets cedeix l’autor, i amb quina durada i àmbit territorial.

Si el contracte de cessió o normes de publicació no concreten aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.

8. Què és una editorial "depredadora"?

Abans d'acceptar qualsevol oferiment de publicació d'una editorial, cal que l'autor s'informi sobre la seva credibilitat i que s'assessori legalment abans de signar qualsevol tipus de contracte editorial.

Hi ha algunes editorials, anomenades "depredadores", que porten a terme pràctiques molt qüestionables des d'un punt de vista ètic i de rigor científic:

 • L'editorial contacta amb els autors (normalment per correu electrònic) i els ofereix la publicació de les seves obres de forma gratuïta, però aquesta publicació es basa en un model d'impressió sota demanda que es limita a la reproducció de les obres acadèmiques, sense cap tipus de revisió, anàlisi ni cap altra tasca d'edició per la seva part.
 • Els compradors creuen que estan comprant un llibre publicat, però en realitat és tracta d'una mera reproducció d'un treball acadèmic al qual només s'ha ha afegit una portada i que, en molts casos, es pot trobar en accés lliure als repositoris o a les pàgines webs de les universitats.
 • L'obra entra al circuït editorial i l'autor només cobra si hi ha una demanda mínima d'impressions. Per tant, l'editor no realitza cap tipus de feina ni corre cap risc econòmic.
 • Aquest tipus de publicació no aporta el reconeixement ni el prestigi desitjat sinó tot el contrari.
 • Si l'autor cedeix en exclusiva els drets d'explotació de la pròpia obra a una editorial com aquesta, no podrà publicar-la amb altres editorials de prestigi (que sí que n'aportarien un valor editorial i científic).

A continuació us indiquem alguns enllaços on poder trobar informació sobre les pràctiques habituals d'aquestes editorials:

9. Com es poden consultar els treballs no accessibles a UPCommons?

D’acord amb l’Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992 , per la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de proposta corresponent, “cal conservar els documents que contenen dades significatives sobre les ciències i les tècniques”. Dins d’aquest supòsit es contemplen els treballs finals d'estudis de la Universitat.

Per altra part, tal i com estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents , i la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001 , “les administracions i les entitats titulars de documents públics, i específicament els òrgans responsables de custodiar-los, hi han de fer possible l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei”.

Tenint en compte aquestes normes jurídiques:

 • Els treballs que no es puguin consultar en línia, mitjançant el dipòsit institucional UPCommons , es podran consultar a la biblioteca dipositària o a l'Arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons).
 • Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de tercers.

Trobareu informació detallada sobre les condicions d'accés dels treballs dipositats tant de forma lliure com restringida al següent apartat de la nostra web.