Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació

La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, tecnologia i la innovació, en el seu article 37, disposa que els investigadors que participen en projectes competitius nacionals, han de fer pública una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes el més aviat possible i com a molt tard sis mesos després de la data oficial de publicació. 

La UPC, amb la seva política institucional d'accés obert i mitjançant UPCommons, ofereix als investigadors les eines per a l'acompliment de l'article 37 de la Llei.

1. Article 37. Difusió en accés obert

 1. Els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació impulsen el desenvolupament de repositoris, propis o compartits, d’accés obert a les publicacions del seu personal de recerca, i estableixen sistemes que permetin connectar-los amb iniciatives similars d’àmbit nacional i internacional.
 2. El personal de recerca l’activitat investigadora del qual estigui finançada majoritàriament amb fons dels pressupostos generals de l’Estat fa pública una versió digital de la versió final dels continguts que li hagin estat acceptats per a publicació en publicacions de recerca seriades o periòdiques, tan aviat com sigui possible, però com a molt tard dotze mesos després de la data oficial de publicació.
 3. La versió electrònica es fa pública en repositoris d’accés obert reconeguts en el camp de coneixement on s’ha dut a terme la recerca, o en repositoris institucionals d’accés obert.
 4. La versió electrònica pública la poden fer servir les administracions públiques en els seus processos d’avaluació.
 5. El Ministeri de Ciència i Innovació ha de facilitar l’accés centralitzat als repositoris, i la seva connexió amb iniciatives similars nacionals i internacionals.
 6. Això s’entén sense perjudici dels acords en virtut dels quals s’hagin pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no és aplicable quan els drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació siguin susceptibles de protecció.

2. Com publicar/dipositar en accés obert?

Indicacions per als investigadors de la UPC que participen en projectes competitius nacionals (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2013-2016). 

2.1 Quins documents cal publicar en obert?

 • Els articles que han estat acceptats per publicar-se a publicacions de recerca seriades o periòdiques.

Publicacions en sèrie: publicació apareguda en parts successives que normalment tenen designacions numèriques o cronològiques i que es proposa de ser continuada indefinidament. 

Les publicacions en sèrie inclouen revistes, diaris, publicacions anuals (anuaris, directoris, etc.), col·leccions d'informes i de memòries d'institucions, col·leccions d'actes de congressos i col·leccions de monografies. Aquesta definició no inclou obres produïdes en parts successives per a un període prèviament determinat com a finit i permet la inclusió de col·leccions no numerades. 

Publicacions periòdiques: publicació que apareix amb una periodicitat determinada i amb uns continguts variables.

Definicions extretes de: Termcat. Cercaterm [en línia]. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura [Consulta 13 març 2014]. Disponible a: <http://www.termcat.cat/ca/>.

 • Els llibres i capítols de llibres no queden inclosos com a requisit d'acompliment de la Llei. 

2.2 On i com dipositar en obert?

 • Quan introduïu la publicació a DRAC adjunteu una versió final de l'article per a publicar-lo en accés obert a UPCommons.
 • Indiqueu el codi del projecte al camp "projectes finançadors" de DRAC.
 • Si heu negociat amb l'editorial una reducció del període d'embargament a un màxim de 12 mesos, indiqueu-ho en el camp de "notes" quan dipositeu l'article a UPCommons.

2.3 Quina versió de l'article cal dipositar a UPCommons?

Si heu publicat l'article en una revista en accés obert o híbrida (conté articles de subscripció i en obert), dipositeu la versió final publicada per la revista "postprint published version", sempre i quan l'editorial ho indiqui expressament.

Si heu publicat l'article en una revista de subscripció (Elsevier, etc.):

 • Consulteu la base de dades SHERPA/ROMEO (publicacions internacionals) i DULCINEA (publicacions espanyoles) que indica per a cada editorial i títol quina versió permet autoarxivar i si existeix un temps d'embargament. En cas de dubte consulteu a la vostra biblioteca.
 • Dipositeu preferiblement la versió final publicada "postprint published version", sempre que l'editorial ho permeti.
 • En cas que l'editorial no permeti publicar el "postprint published version", dipositeu el "postprint author's final draft", és a dir, la versió de l'autor final revisada però sense la maquetació de l'editorial. 
 • És important que l'autor conservi sempre la darrera versió de l'article enviada a l'editor. Així, cas que l'editorial no permeti dipositar a UPCommons la "postprint published version", es podrà dipositar (si l'editorial ho permet) el "postprint author's final draft". 

2.4 Quant temps teniu per dipositar els articles?

2.4.1. Convocatòries a partir de juny 2015

 • A partir del moment que la revista ha publicat l'article i en qualsevol cas no més tard de sis mesos després de la seva publicació i dotze mesos per als articles de ciències socials i humanitats.

2.4.2. Convocatòries anteriors a juny 2015

 • A partir del moment que la revista ha publicat l'article i en qualsevol cas no més tard de dotze mesos després de la seva publicació.

En ambdós casos, si l'editorial on heu publicat imposa un embargament superior als sis o dotze mesos i no heu pogut negociar una reducció, dipositeu la versió final de l'article permesa per l'editorial per habilitar l'accés obert quan sigui possible.

2.5 En quines revistes podeu publicar els resultats de la vostra activitat investigadora finançada? 

 • Revistes d'accés obert (recomanable) que són accessible de forma lliure sense cap subscripció, ja que és l'autor o l'entitat de recerca qui paga a l'editorial les despeses de publicació. A diferència de les revistes de subscripció, l'autor segueix sent titular dels drets d'explotació.
 • Revistes híbrides, les quals són revistes de subcripció però que ofereixen als autors o institucions la possibilitat de publicar els articles en obert. Normalment l'editorial permet dipositar una versió final "postprint published version" o "postprint author's final version" en obert.

 • Revistes de subscripció (Elsevier, Wiley, etc.). Aquestes publicacions exigeixen una cessió en exclusiva dels drets d'explotació i per tant, la versió final de l'article es pot dipositar en accés obert sempre i quan l'editorial ho permeti. Normalment permeten dipositar el "postprint author's final version" passat un temps d'embargament.

 • Per a les revistes d'accés obert o híbrides recordeu que:

 • Quan cal pagar per publicar, el cost de la publicació es pot computar en el projecte de recerca.
 • Són publicacions de qualitat, amb peer review i la gran majoria tenen factor d'impacte.
 • Majoritàriament, els drets d'explotació els conserven els autors i no l'editorial.

2.6 Què cal tenir en compte abans de publicar?

 • Si en el contracte que heu signat amb l'editorial ("copyright transfer agreement"), heu cedit els drets d'explotació en exclusivitat, necessitareu l'autorització de l'editor per publicar en accés obert.
 • Si voleu retenir els vostres drets per poder publicar en accés obert a UPCommons, consulteu l'Scholar's Copyright Addendum Enginer (SCAE). Podeu consultar models d'addendes d'altres entitats com a model per afegir al contracte amb l'editorial.
 • Si heu publicat en una revista d'accés obert:
  • Reviseu sempre el contracte de llicència signat amb l'editorial, on es recull quins drets ha retingut l'autor de la seva obra i/o quins se n'ha reservat l'editorial, per exemple "Elsevier Open Access Author Agreement".
  • L'autor pot escollir el tipus de llicència d'accés obert que vol atorgar a la seva obra, com les llicències Creative Commons (CC), i d'altres vegades és la pròpia editorial que imposa una determinada llicència.
 • Incloeu en l'article l'organisme finançador i el codi del projecte.
 • Per signar els articles (nom personal i filiació) seguiu les recomanacions del Nom Bibliogràfic Universal (NBU), incloent-hi el vostre codi ORCID a la signatura quan feu la tramesa de l'article.

2.7 Què cal tenir en compte després de publicar?

 • Incloeu en els informes de seguiment científico-tècnics, en l'apartat difusiódels resultats del projecte, la referència dels articles publicats, adjuntat la URL d'UPCommons de l'article dipositat.

2.8 Quines unitats us poden donar suport?

2.9 Gràfic del procés

 • Cliqueu damunt la imatge per ampliar-la.