Drets d'autor dels materials docents del Campus Virtual de la UPC

La inclusió de qualsevol material docent al Campus Virtual de la UPC és un acte de comunicació pública que només pot fer-se segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual

 1. Introducció
 2. Quins drets tenen els autors dels materials docents?
 3. Com detallar l'autoria del material i els drets corresponents?
 4. Els autors dels materials docents poden difondre'ls al Campus?
 5. Quines obres senceres de tercers es poden difondre al Campus sense autorització?
 6. El PDI pot difondre al Campus els treballs acadèmics dels estudiants?
 7. Quan es poden difondre fragments/parts d'obres o imatges de tercers al Campus? 
 8. Què pot fer el PDI quan no es pot acollir al dret d'il·lustració amb fins docents o de recerca?
 9. Quines són les condicions d'ús dels e-recursos de la Biblioteca digital de la UPC?
 10. Es poden enllaçar pàgines web que contenen obres alienes d'interès docent?
 11. Es poden crear obres derivades per al Campus (traduccions...)?
 12. Què cal tenir en compte quan es graven activitats en què apareixen persones físiques?

1. Introducció

El Campus Virtual de la UPC és una plataforma on el personal docent i investigador (PDI) publica diversos materials docents:

 • Llibres o capítols de llibre
 • Revistes o articles de revista
 • Apunts
 • Exàmens
 • Exercicis, problemes o tests
 • Presentacions
 • Imatges
 • Documents audiovisuals
 • Programaris i recursos interactius
 • Treballs d'estudiants
 • Altres

Independentment de si el Campus Virtual és una intranet (d'accés restringit als membres de la universitat) o un lloc web públic, la inclusió que s'hi fa dels materials docents és un acte de comunicació pública que només es pot fer sempre i quan es compleixen els requisits establerts per la Llei de propietat intel·lectual (LPI) .

En cas contrari, aquesta difusió dels materials docents suposa una infracció dels drets de propietat intel·lectual dels corresponents autors i/o titulars dels drets.

Tenint en compte aquestes premisses, es detallen a continuació un seguit d'indicacions que el PDI de la UPC ha de tenir en compte per tal de no cometre cap infracció dels drets d'autor de tercers, informació que també s'ofereix de forma visual en aquestes infografies:

2. Quins drets tenen els autors dels materials docents?

La llei atorga a l’autor d’una obra tots els drets sobre la mateixa, els quals són drets morals i drets d’explotació:

 • Els drets morals de l’autor són un conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret de l’autor a ser reconegut com a tal, així com el dret a que no es modifiqui la pròpia obra sense la seva autorització.
 • Els drets d'explotació de les obres són:
 • Reproducció o còpia: digitalització, fotocòpia...
 • Distribució d'exemplars físics: venda, préstec, lloguer...
 • Comunicació pública sense exemplars físics: difusió a Internet o altres xarxes, exhibicions, presentacions, projeccions audiovisuals...
 • Creació d'obres derivades: traduccions, resums, adaptacions...

També cal tenir en compte que els drets d'explotació es poden cedir a tercers en exclusiva o en no exclusiva:

 • La cessió exclusiva permet al cessionari l'explotació de l'obra amb exclusió de qualsevol altra persona (inclòs el propi cedent) i, excepte pacte en contrari, l'atorgament d'autoritzacions no exclusives a tercers. Per exemple, un autor d'un article de revista no pot penjar-lo al Campus Virtual si n'ha cedit en exclusiva els drets d’explotació a la revista on s'ha publicat.
 • La cessió no exclusiva permet al cessionari utilitzar l'obra segons els termes de la cessió i en concurrència amb altres cessionaris així com amb el propi cedent.

En relació als autors assalariats, cal considerar que tal i com estableix l'article 51 de la LPI :

 • La transmissió a l'empresari dels drets d'explotació de l'obra creada en virtut d'una relació laboral es regirà segons el que s'hagi pactat al contracte, el qual s'ha de fer per escrit.
 • A falta de pacte escrit, es presumeix que els drets d'explotació han estat cedits en exclusiva i amb l'abast necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de l'empresari en el moment del lliurament de l'obra realitzada en virtut d'aquesta relació laboral.
 • L'empresari mai pot utilitzar o disposar de l'obra en un sentit o amb finalitats diferents de les derivades d'allò establert als punts anteriors

Només es pot utilitzar un obra si l'ús que se'n vol fer està contemplat a alguna de les excepcions que marca la llei, o si es disposa del consentiment del titular exclusiu dels drets d'explotació.

Per altra part, les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual són associacions que, a través de la concessió de llicències o autoritzacions previ pagament, permeten a tercers la utilització de les obres del seu repertori (repertori format per les obres dels autors associats a l'entitat).

3. Com detallar l'autoria del material i els drets corresponents?

Tal i com diu l’article 6è de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) , es considera autor, llevat que hi hagi una prova en contra, la persona que consta com a tal en l'obra, mitjançant el nom, la signatura o un signe que la identifiqui (si l'obra es divulga de manera anònima o amb un pseudònim o un signe, l'exercici dels drets de propietat intel·lectual correspon a la persona natural o jurídica que la difongui amb el consentiment del seu autor).

En consonància amb el citat article, es recomana que els autors declarin la seva autoria a un lloc visible de la publicació. Concretament, tal i com es detalla al document "Disseny i elaboració de materials docents ", elaborat per la UPC:

La coberta és el primer contacte que tindrà el possible lector amb l’obra [...]. Pel que fa a la informació que s’hi ha de consignar, no hem d’oblidar els elements següents:
 • Títol de l’obra
 • Nom i cognom de l’autor o dels autors
 • Nom de la col.lecció (si n’hi ha)
 • Escola o facultat
 • Nom del departament (opcionalment)
 • Logotip de la UPC

La portada de l’obra [..] normalment consisteix en una repetició de la coberta. Podeu obviar algun element dels que han aparegut a la coberta, com és el cas del logotip de la UPC [...]
 
La pàgina de crèdits és la primera pàgina parella de l’obra (núm. 2), ja que és la que figura al dors de la portada, i la seva missió és fer constar unes dades concretes:
 • Drets de l’autor (nom i data de publicació, precedits del símbol ©)
 • Drets editorials de l’editor respecte a l’edició
 • Lloc d’impressió i data
 • Dipòsit legal
 • ISBN (per als llibres publicats)
En el cas de la majoria dels materials docents, com que no es tracta de llibres publicats, no cal escriure-hi totes les dades, però sí que seria convenient que, com a mínim, hi aparegués el lloc i la data d’impressió –encara que sigui per mitjans reprogràfics com ara fotocòpies– i, si s’ha portat a alguna impremta, el número de dipòsit legal.
 
També és convenient afegir-hi el símbol de copyright, i diferenciar si el contingut respon al treball d’un grup de persones (en aquest cas hi hauria de constar el nom de l’escola o del centre) o si és fruit només d’una persona (en aquest cas el copyright seria personal) [...].

En relació al copyright, cal tenir en compte els següents aspectes:

 • S'ha d'avantposar el símbol © al nom de la persona titular dels drets d'explotació de l'obra, precisant-ne l'any de divulgació de l'obra.
 • També es pot informar dels casos en què hi ha una reserva parcial o total dels drets. Això vol dir que l'usuari que vulgui fer qualsevol acte no permès per la LPI o pel mateix titular (p. ex., actes no inclosos a una llicència CC), haurà de demanar-ne permís al titular. Addicionalment, també es pot afegir un avís legal que adverteixi de les conseqüències de la utilització fraudulenta del material protegit.
 • Alguns exemples de copyright i d'avisos legals serien aquests, els quals es poden adaptar segons qui sigui la persona física o jurídica titular dels drets, i/o la informació que es vulgui comunicar als usuaris de les pròpies obres:

Copyright © Persona titular dels drets, 2016.
 Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència "Reconeixement-NoComerical-SenseObres Derivades " de Creative Commons, llevat que s'hi indiqui el contrari.

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra sense l'autorització del titular dels drets, i qualsevol altre acte que contravingui els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets. Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: xxx@xxx.xxx

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
L'accés als continguts d'aquesta obra i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com per a usos emmarcats en activitats d'investigació i docència. Per a altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona titular dels drets. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de l'obra. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei/dipòsit/lloc web xxxx. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè al servei/dipòsit/lloc web xxxx (framing).

En cas que es vulgui destacar l'avís legal dels materials docents en línia, aquest es pot mostrar en una pàgina anterior a la portada o coberta. Per exemple, aquesta és la pràctica emprada al dipòsit TDX tal i com mostren els següents enllaços.

4. Els autors dels materials docents poden difondre'ls al Campus?

El PDI autor d'un material docent pot difondre'l al Campus Virtual sempre i quan en sigui titular dels corresponents drets d'explotació.

 • En cas d'haver fet aquesta cessió en exclusiva, només es podrà difondre el material docent al Campus Virtual si es disposa de l'autorització de la persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor n'és un dels seus associats).

5. Quines obres senceres de tercers es poden difondre al Campus sense autorització?

Obres que no són objecte de propietat intel·lectual

Tal i com estableix l'art. 13 de la LPI , els següents documents no són objecte de propietat intel·lectual i, per tant, es poden comunicar lliurement sense cap restricció ni autorització.

Cal tenir en compte, però, que només és així en cas de disposar dels textos o fonts oficials originals, no dels textos extrets d’altres publicacions o bases de dades (p. ex., Aranzadi).

 • Disposicions legals o reglamentàries, i els seus projectes corresponents (p. ex., DOCE, BOE o Butlletins oficials de les comunitats autònomes)
 • Resolucions d'òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics
 • Traduccions oficials de tots els textos anteriors

Obres que són de domini públic

Les obres de domini públic són aquelles els drets d’explotació de les quals s’han extingit i que, per tant, poden ser utilitzades lliurement per qualsevol persona sempre que es respecti l’autoria i la integritat de l’obra.

Podeu  trobar més informació a: Obres de domini públic

Obres subjectes a una llicència tipus "copyleft"

Alguns autors/ores posen les seves obres a disposició de la comunitat internacional mitjançant llicències d'ús del tipus copyleft, amb les quals poden indicar clarament a la persona que les utilitzarà de quins permisos disposa per fer-ho i sota quines condicions. 

 • El PDI que difongui alguna d'aquestes obres al Campus Virtual, pot fer-ho sense haver de demanar l'autorització a l'autor i/o titular dels drets d'explotació, sempre i quan respecti totes les condicions incloses a la llicència.
 • Per exemple, les obres subjectes a llicències Creative Commons es poden reproduir, distribuir i comunir públicament, tot i que l’autor/a també pot autoritzar altres usos com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors/ores originals.

6. El PDI pot difondre al Campus els treballs acadèmics dels estudiants?

Només es poden difondre al Campus Virtual aquells treballs acadèmics dels quals es disposi l'autorització de l'autor estudiant i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'estudiant n'és un dels seus associats).

 • No obstant això, no serà necessària aquesta autorització en cas que el treball acadèmic estigui subjecte a una llicència "copyleft".
 • Finalment, en cas que el treball estigui disponible en alguna altra pàgina web (p. ex., Treballs acadèmics UPC ), sempre es pot referenciar al Campus Virtual mitjançant la seva citació bibliogràfica acompanyada de la corresponent adreça URL.
 • En el cas concret de les tesis doctorals, el Reial Decret 99/2011 de 28 de gener pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat estableix que, un cop aprovada, la tesi s'ha d'incorporar a un repositori institucional per tal que sigui lliurement consultable (excepte circumstàncies especials de confidencialitat i/o propietat industrial establertes per la comissió acadèmica del programa). Per tant, si no es disposa de l'autorització del doctorand o de la llicència "copyleft" que permeti la seva inclusió al Campus Virtual, sempre es podrà referenciar mitjançant la corresponent citació bibliogràfica i adreça URL.

7. Quan es poden incloure fragments/parts d'obres o imatges de tercers al Campus?

Tal i com estableix l'apartat primer de l'art. 32.1 de la LPI , els autors poden incloure a una obra pròpia fragments d’obres o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu (fotografies, imatges...) d'altri si aquestes s’utilitzen a mode de cita o ressenya:

 • Els fragments o obres visuals emprades han de ser obres ja divulgades
 • La pròpia obra on s'inclou el fragment o imatge citada ha de fer-se amb finalitat docent o d’investigació
 • El fragment o imatge s'ha utilitzar a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític (mai amb altres usos com, per exemple, finalitats decoratives)
 • La quantitat de l’obra utilitzada ha de ser prou mesurada, reproduint-ne només allò necessari per il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi
 • S’ha d’indicar la font original i el nom de l'autor

Per altra part, en relació a la reproducció, distribució i/o comunicació de fragments/parts d'obres i/o d'imatges de tercers que el PDI pugui fer en la seva tasca acadèmica, cal tenir en compte el límit relacionat amb la ill·lustració amb fins educatius o de recerca (apartats 3, 4 i 5 de l'art. 32 ).

 • El professorat d’ensenyament reglat (universitari i no universitari) impartit en centres del sistema educatiu espanyol i el personal d’universitats i organismes públics d’investigació científica poden copiar, distribuir i comunicar públicament petits fragments d’obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària, sempre i quan:
 1. Es tracti d’obres ja difoses
 2. Les obres s’usin com a il·lustració d’activitats educatives (presencials o a distància) o amb fins d’investigació científica.
 3. Les obres no siguin llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades. En aquest cas, només se'n permet la distribució de còpies entre els investigadors de projectes d’investigació concrets, així com la inclusió per part del professorat d'un enllaç web on els estudiants puguin accedir legalment a l'obra.
 4. Es citi l’autor i font, exceptuant els casos en què no sigui possible
 • S'entén per petit fragment d'una obra un extracte o porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt de la mateixa.
 • Els autors i editors no tindran dret a cap remuneració per la realització d'aquests actes.
 • S'entén per llibre de text, manual universitari o publicació assimilada qualsevol publicació, impresa o susceptible de ser-ho, editada amb la finalitat de ser utilitzada com a recurs o material del professorat o l'alumnat de l'educació reglada per facilitar el procés de l'ensenyament o aprenentatge.
 • En el cas concret d’universitats i centres públics d’investigació, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament parts d'obres (impreses o susceptible de ser-ho), inclosos els  llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades, amb una compensació econòmica obligada, sempre i quan:
 1. Les obres només s’emprin amb finalitats educatives o de recerca.
 2. Només es reprodueixi, distribueixi o comuniqui públicament un capítol de llibre, un article d’una revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada) o una extensió assimilable (com a màxim el 10% del total de l'obra), resultant indiferent si la còpia es porta a terme a través d'un o diversos actes de reproducció.
 3. Els actes permesos es facin només a universitats o centres públics de recerca, amb mitjans i personal propis.
 4. La distribució de còpies només es faci entre l’estudiantat i PDI del centre en què es fa la reproducció, o les obres comunicades públicament siguin d’accés restringit a l’estudiantat i PDI del centre on es fa la reproducció, mitjançant xarxes internes i tancades o en el marc del programa d’ensenyament a distància ofert per aquest centre (intranets docents).
 • Queden excloses de la compensació obligatòria als autors i editors les obres explotades amb acords específics previs entre les universitats/centres de recerca i els titulars dels drets, o aquelles de les quals les universitats/centres de recerca siguin titulars dels drets.
 • En canvi, les universitats i centres de recerca públics que vulguin emprar qualsevol altra obra, hauran de pagar una llicència institucional a l'entitat de gestió de drets corresponent. Per exemple, aquest és el cas de la incorporació parcial a les aules virtuals de materials objectes de drets d’autor.

En relació a la compensació econòmica obligatòria, el 29 de març de 2016 es va publicar l'Acord núm. 41/2016 del Consell de Govern, pel qual s’aprova l'adhesió de la UPC al conveni entre la CRUE i les entitats de gestió de drets d’autor CEDRO i VEGAP .

Mitjançant aquest conveni entre la CRUE, CEDRO i VEGAP, es va establir l'import a abonar a CEDRO i VEGAP per part de les universitats espanyoles associades a CRUE, en concepte de remuneració equitativa als autors i editors (d'acord amb el que estableix l'article 32.4 del TRLPI ).

Resta pendent la creació d'una eina informàtica amb què poder determinar els usos dels capítols o articles disponibles als Campus Virtuals. Quan aquesta eina estigui disponible, CRUE, CEDRO i VEGAP negociaran un nou conveni basat en les dades aportades per l'aplicació.

 • Cap partitura musical, obra d’un sol ús ni compilació de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu pot se emprada amb fins educatius o de recerca sense l’autorització del titular corresponent.
 • Finalment, cal considerar que el dret de citació i d'il·lustració d'activitats docents o de recerca no contempla els fragments o imatges obtingudes d'una base de dades o paquet editorial contractat mitjançant una llicència d'ús. En aquest cas, els usuaris del document només poden utilitzar-los respectant les condicions establertes al contracte signat amb el proveïdor.

Per tant, el PDI pot reproduir, distribuir i/o comunicar fragments/parts d'obres i/o d'imatges de tercers (ja difoses), com a il·lustració de les activitats educatives o amb fins d’investigació científica (sense finalitats comercials i citant-ne l'autor i la font), tal i com es detalla al següent quadre:

 

Usuaris autoritzats

Obres que NO es poden usar
Proporció permesa
Condicions d'ús
   
Compensació econòmica
 
TOT el professorat d'ensenyament reglat
+
Personal d'universitats i centres públics de recerca
   
  • Llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades (1)
  • Partitures musicals i obres d’un sol ús
  • Compilacions de fragments o d'obres aïllades plàstiques/fotogràfiques
  • PETITS fragments d’obres
  • Obres aïllades de caràcter plàstic/fotogràfic (imatges, etc.)
  • Han de ser obres ja difoses
  •  No existeix cap dret de remuneració als autors/editors
  (1) només se'n poden distribuir còpies entre els investigadors de projectes d’investigació concrets. El professorat universitari i el personal d'universitats i centres públics de recerca poden usar aquests materials docents tal i com es detalla a la taula inferior.

  Usuaris autoritzats

  Obres que NO es poden usar
  Proporció permesa
  Condicions d'ús (2)
  Compensació econòmica
  NOMÉS professorat universitari
  +
  Personal d'universitats i centres públics de recerca

   

   

  • Partitures musicals i obres d’un sol ús
  • Compilacions de fragments o d'obres aïllades plàstiques/fotogràfiques
  • Un capítol de llibre
  • Un article de revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada)
  • Extensió assimilable al 10% del total de l'obra (3)
  • Només es poden distribuir còpies entre l’estudiantat i el PDI del centre
  • Només l'estudiantat i PDI poden accedir a les obres comunicades (intranets tancades)
  • El centre ha de pagar una compensació econòmica obligada a les entitats de gestió de drets d’autor
  (2) els actes permesos només es poden fer amb  mitjans i personal propis de la universitat o centre de recerca
  (3) tant si la còpia es porta a terme mitjançant un o diversos actes de reproducció

  8. Què pot fer el PDI quan no es pot acollir al dret de d'il·lustració amb fins educatius o de recerca?

  • En els casos en què no es compleixin tots els requisits detallats a l'apartat anterior (dret d'il·lustració amb fins educatius o de recerca), només es poden difondre al Campus Virtual fragments/parts d'obres o obres visuals senceres d'altri si es disposa de l'autorització de l'autor i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor n'és un dels seus associats).
  • També cal tenir present que si l'obra que es vol utilitzar forma part d'un dels e-recursos contractats pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC només se'n  podrà fer ús respectant les condicions del contracte corresponent.
  • Finalment, en cas de no complir aquests requisits previs (autorització del titular dels drets o cita/il·lustració de l'ensenyament), el professor sempre pot indicar la referència bibliogràfica del document per tal que l’alumnat obtingui la seva còpia individualment.

  9. Quines són les condicions d'ús dels e-recursos de la Biblioteca digital de la UPC?

  Molts dels recursos d'informació de la Biblioteca digital de la UPC (bases de dades, e-books, e-revistes...) es troben subjectes a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor del producte al qual es contracta el servei

  • Aquestes llicències estableixen clarament quins usos de les obres es permeten o s’exclouen (per exemple, creació de dossiers docents d'accés restringit al Campus Virtual, comunicació pública dels continguts només durant el període lectiu...).

  • Per tant, només es poden difondre al Campus Virtual aquells e-recursos contractats les llicències dels quals així ho autoritzin. 

  • No obstant això, sempre es pot referenciar al Campus Virtual l'obra contractada mitjançant la seva citació bibliogràfica acompanyada de la corresponent adreça URL.

   En el cas de les obres contractades pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC aquestes condicions d’ús es troben recollides a l'apartat corresponent de la pròpia web.

   10. Es poden enllaçar pàgines web que contenen obres d'interès docent?

   La doctrina de les audiències provincials espanyoles permet la inclusió d'enllaços web a les pròpies obres, tot i que sempre és preferible que aquests estiguin acompanyats de la citació bibliogràfica corresponent.

   Per altra part, cal considerar alguns tipus d’enllaços que no seria recomanable incorporar al propi web (IPR Helpdesk, 2004):

   • Enllaços a pàgines amb continguts susceptibles de violar la legislació nacional (pornografia infantil, apologia del terrorisme, etc.).
   • Utilització de marcs o quadres (“frames”), de manera que es veiés a través del propi lloc un altre web aliè. Aquesta pràctica és molt perjudicial per al lloc enllaçat, perquè se’n fa ús del contingut per atreure visites, de manera que el propi lloc s’augmentaria el nombre de visites, amb l’increment de prestigi i possibilitats de publicitat que això suposa, en detriment del lloc enllaçat.
   • Inclusió mitjançant un enllaç intern a la pròpia pàgina d’una informació (text, fotografia, logotip, etc.) que induís l’usuari/ària a confusió pel fet de no indicar la procedència real d’aquella informació.
   • El fet d’enllaçar directament una pàgina «interior» d’un web mitjançant un enllaç profund podria causar un perjudici a la persona propietària de la pàgina enllaçada pel fet que aquella visita no quedaria comptabilitzada per no passar per la pàgina principal, tot i que això depèn de la configuració del comptador de visites de la pàgina. Aquesta és segurament una de les recomanacions més difícil de seguir, ja que per a l’usuari/ària d’un lloc web, precisament el més interessant és que si li ofereixi l’adreça directa.

   11. Es poden crear obres derivades per al Campus (traduccions...)?

   El dret de transformació és el dret de traduir, adaptar o portar a terme qualsevol altra modificació en la forma d’una obra de què se’n deriva una obra diferent: traduccions, adaptacions per a infants, resums i extractes, versions teatrals, modificacions d’imatges o logotips...

   •    Només es poden fer obres derivades si es disposa de l'autorització de l'autor i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor original n'és un dels seus associats).
   • Finalment, també cal tenir present que si l'obra que es vol utilitzar forma part d'un dels e-recursos contractats pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC només se'n podrà fer ús respectant les condicions del contracte corresponent.
   • Els drets de propietat intel·lectual de l’obra resultat de la transformació (traducció, adaptació, etc.) corresponen a l’autor d’aquesta darrera, sense perjudici dels drets de l’autor de l’obra preexistent. 

   12. Què cal tenir en compte quan es graven activitats en què apareixen persones físiques?

   A la pàgina Enregistrament d'activitats acadèmiques i dret a la imatge es detallen els aspectes legals que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

   En concret, es fa una menció especial a les gravacions de classes, de conferències, de presentacions o d'altres activitats acadèmiques pròpies del món universitari.