Drets d'autor de la producció científico-tècnica dipositada a E-prints UPC

La difusió de qualsevol document científico-tècnic al dipòsit de recerca E-prints UPC és un acte de comunicació pública que només pot fer-se segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual

 1. Introducció
 2. Quins són els drets d'autor?
 3. Quins tipus de cessions de drets d'autor es poden fer?
 4. Què és l'Scholar's Copyright Addendum Engine (SCAE)?
 5. Quines versions de documents científico-tècnics existeixen?
 6. Com es pot saber si un editor/revista permet el dipòsit d'una obra a E-Prints UPC?
 7. Es poden dipositar treballs d'investigació desenvolupats en projectes amb altres entitats?
 8. Es pot publicar una obra a posteriori del seu dipòsit a E-Prints UPC?
 9. Què és l'identificador ISBN?
 10. L'ISBN aporta alguna puntuació a la producció científica de la UPC?
 11. Què és l'identificador ISSN?
 12. L'ISSN aporta alguna puntuació a la producció científica de la UPC?
 13. Què cal tenir en compte quan es graven activitats en què apareixen persones físiques?

1. Introducció

El Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica (DRAC) és un sistema d'informacio amb què la UPC gestiona les següents activitats relacionades amb la producció científico-tècnica del seu professorat i personal investigador (PDI):

 • Gestió del currículum del PDI
 • Gestió del catàleg dels grups de recerca i grups de recerca acreditats
 • Elaboració de les memòries de les unitats bàsiques i dels grups de recerca
 • Càlcul dels punts per activitats de recerca (PAR)
 • Difusió de l'activitat acadèmica de la UPC

DRAC enllaça amb el dipòsit institucional E-Prints UPC , enllaç que permet incrementar la visibilitat i l'accessibilitat de la producció científico-tècnica de la universitat, així com garantir la seva conservació i preservació.

La tipologia documental en què es classifica la producció científico-tècnica dipositada a E-Prints UPC és la següent:

 • Llibres i capítols de llibres
 • Articles de revista
 • Textos en actes de congressos (ponències o abstracts)
 • Comunicacions de congressos (pòsters o presentacions) 
 • Altres documents cientifico-tècnics
 • Concursos d'arquitectura i urbanisme

E-Prints UPC   ofereix l'accés obert dels documents dipositats sempre i quan l'autor disposi de l'autorització del titular dels drets d'explotació (editor).

En cas contrari, només es mostren públicament les corresponents referències bibliogràfiques, la qual cosa permet garantir igualment la conservació i preservació de l'obra dipositada en tancat, així com la seva futura publicació en obert quan això sigui possible.

Tenint en compte aquestes premisses, es detallen a continuació un seguit d'indicacions que el PDI de la UPC ha de tenir en compte per tal de garantir els drets d'autor de tercers.

2. Quins són els drets d'autor?

La Llei de propietat intel·lectual (en endavant, LPI ) atorga a l’autor d’una obra tots els drets sobre la mateixa. Aquest drets s’agrupen principalment en: drets moralsdrets d’explotació.

 • Els drets morals de l’autor són un conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret a ser reconegut com a tal i el dret a impedir modificacions de la seva obra que suposin un perjudici als propis interessos legítims.
 • Per altra part, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres són formes d’explotació de les mateixes. L'exercici exclusiu d'aquests drets d'explotació correspon a l'autor qui, a diferència dels drets morals, els pot cedir a tercers.
 • Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig...)
 • Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies ...)
 • Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals...)
 • Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions...)

Només es pot explotar una obra aliena quan les excepcions recollides a la mateixa llei així ho permetin o amb el consentiment del seu  titular dels drets.

3. Quins tipus de cessions de drets d'autor es poden fer?

El titular dels drets d'explotació els pot cedir a tercers amb o sense exclusivitat.

Les cessions NO exclusives permeten al receptor (cessionari) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible. Per tant:

 • Si un autor cedeix de forma no exclusiva els seus drets a tercers (revista, editorial, congrés...), NOMÉS ell pot autoritzar la difusió de l’obra a E-Prints UPC així com atorgar-hi una de les llicències Creative Commons (s'ofereix més informació sobre aquestes llicències a la web "Llicències copyleft").
 • El contracte de cessió de drets o les normes de publicació de l'editor i/o revista han de concretar quins drets concrets cedeix l’autor de forma no exclusiva (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació), i amb quina durada i àmbit territorial.
 • Si el contracte de cessió o nomes de publicació no concreten aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.

Les cessions en exclusiva atribueixen al receptor (cessionari) el dret d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona (inclòs el mateix cedent) i, excepte pacte en contrari, el dret d’atorgar autoritzacions NO exclusives a tercers. Per tant:

 • Quan un autor cedeix en exclusiva els seus drets a una tercera persona (revista, editorial...) és aquest receptor qui pot autoritzar de forma no exclusiva la difusió de l’obra a E-Prints UPC (amb  o sense llicència CC).
 • L’autor ha de saber quins drets concrets ha cedit en exclusiva (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació), i amb quina durada i àmbit territorial.
 • Si el contracte de cessió o normes de publicació no concreta aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.

En relació als autors assalariats, cal considerar que, tal i com estableix l'article 51 de la LPI :

 • La transmissió a l'empresari dels drets d'explotació de l'obra creada en virtut d'una relació laboral es regirà segons el que s'hagi pactat al contracte, el qual s'ha de fer per escrit.
 • A falta de pacte escrit, es presumeix que els drets d'explotació han estat cedits en exclusiva i amb l'abast necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de l'empresari en el moment del lliurament de l'obra realitzada en virtut d'aquesta relació laboral.
 • L'empresari mai pot utilitzar o disposar de l'obra en un sentit o amb finalitats diferents de les derivades d'allò establert als punts anteriors

Per exemple, el ponent autor d'una ponència o comunicació presentada a un congrés, que hagi fet una cessió no exclusiva de la seva intervenció a l'editor o organitzador del congrés, serà qui pugui autoritzar-ne el dipòsit a E-Prints UPC . En canvi, si l'autor ha fet una cessió en exclusiva, qui tindrà aquesta potestat serà l’editor o organitzador cessionari dels drets.

En cas que l'autor no conegui quin tipus de cessió va fer, aquesta informació es pot trobar a la mateixa web del congrés, detallada a les normes de presentació/tramesa de les ponències. En cas contrari, l'autor o la biblioteca revisora de la publicació a DRAC haurà de contactar amb l'entitat organitzadora o editora del congrés.

4. Què és l'Scholar's Copyright Addendum Engine (SCAE)?

L'Scholar’s Copyright Addendum Engine (SCAE) és una eina en línia desenvolupada per Science Commons i per la Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) amb què els autors obtenen fàcilment un document on poder indicar als editors dels seus articles els drets d'autor que volen retenir. A continuació, només l'han d'imprimir i annexar al "copyright transfer agreement" (que han de signar i enviar a l'editor).

L'SCAE permet generar diferents annexos en funció dels drets que es vulguin retenir (comunicació immediata o amb embargament, atorgament d'una llicència CC...) . En qualsevol cas, els autors sempre es reserven el dret de comunicar els seus "peer-reviewed articles" als dipòsits institucionals, així com el dret de fer-los servir a les seves pròpies obres.

5. Quines versions de documents científico-tècnics existeixen?

Els documents científico-tècnics presenten diverses versions, segons l'estat de publicació en què es troben:

 • Preprint: document original enviat a l’editor per a la seva possible publicació. Es tracta de la versió pendent d'acceptació (sense "peer review").
 • Postprint (author’s final draft): document revisat per l'editor, que aquest envia a l’autor abans de la publicació a la revista. Es tracta de la versió pendent de publicació (amb "peer review" però sense maquetar). Algunes editorials també l'anomenen: final author vesion (accepted manuscript), accepted author manuscript, preprint, author accepted version of the work, the original version after any changes made during peer review but before anything editing, etc.
 • Postprint (published version): versió final ja publicada a la revista. Es tracta del PDF publicat amb la maquetació de l'editor (amb "peer review") i que conté l'ISSN, el volum, la paginació, el logotip, etc. Algunes editorials també l'anomenen: published journal article, final PDF version, final paper, PDF editorial, version or record, etc.
 • Postprint (updated version): revisions posteriors a la publicació original. Per exemple, aquest seria el cas de la reimpressió d'un llibre (amb "peer review").

Aquesta informació és molt important quan es vol dipositar un document ja que hi ha titulars exclusius dels drets d'explotació (editor/revista, empresa on treballa l'autor...) que només autoritzen la difusió pública d'una de les versions en concret.

 • Si el titular exclusiu dels drets no autoritza la difusió pública de cap versió del document, aquest només es diposita en tancat per garantir la seva preservació i conservació, i/o futura publicació quan el titular dels drets ho permeti. Per exemple, aquest seria el cas d'articles que només es poden difondre un cop exhaurit un termini d'embargament establert per l'editor de la revista.
 • En el cas concret d'E-Prints UPC , quan es disposa del preprint d'una obra (document sense revisar que no entra en el procés d'avaluació de DRAC ) i d'un dels postprints corresponents (document revisat que sí que s'avalua), es dipositarà sempre el postprint encara que aquest no es pugui publicar en accés obert per petició expressa del titular dels drets d'autor.
 • ​Gran part de les editorials comercials, permeten autoarxivar en un dipòsit la versió "postprint (author's final draft)" després d'un temps d'embargament, motiu pel qual és molt important que l'autor guardi sempre aquesta versió per poder-la dipositar i així complir amb els diferents mandats i la normativa de punts PAR de la UPC.

6. Com es pot saber si un editor/revista permet el dipòsit d'una obra a E-Prints UPC?

Quan es vol dipositar a  E-Prints UPC un document publicat o pendent de publicació i no es disposa de cap contracte de cessió de drets, l'autor o la biblioteca que revisa la publicació a DRAC ha de consultar la política de drets d’autor de l'editor i/o revista corresponent.

D'aquesta manera, podrà saber si pot fer efectiu el dipòsit i, en cas de ser així, quina versió del document concreta se li permet dipositar i sota quines condicions (amb o sense embargament, amb o sense llicència CC...).

Aquesta consulta es pot fer mitjançant les següents fons, les quals detallen les polítiques de drets d’autor de les principals editorials/revistes científico-tècniques, així com les opcions d'autoarxiu que aquestes ofereixen:

Aquests directoris indiquen quins usos permeten fer els editors amb els articles publicats, però sempre s'ha de comprovar igualment aquesta informació a la pàgina web de l'editor on es recull la seva política de copyright (és la font principal on es garanteix l'actualització de la informació facilitada):

 • Els resultats oferts pels mateixos directoris ofereixen un enllaç a les citades polítiques de copyright.

Pot donar-se el cas que l’actuació anterior no doni la informació necessària o que aquesta digui que l’editor titular dels drets no permet el dipòsit de cap versió.

 • Si és així, es recomana que l'autor es posi en contacte directament amb l'editor per intentar obtenir igualment la seva autorització (per exemple, explicant-li els objectius no lucratius del dipòsit de recerca E-Prints UPC , o bé negociant la possible difusió de l'obra sota un termini d'embargament concret).
 • Si l’editor dóna el vist i plau, però demana que es faci menció d’un crèdit concret (per exemple: "reproduït amb l'autorització del Grupo Tecnipublicaciones"), s’ha de fer arribar aquesta informació al personal bibliotecari per tal que aquest la inclogui al registre descriptiu del document dipositat.

Si després d'exhaurir totes les actuacions anteriors no s'ha pogut obtenir informació sobre les condicions dels editors per al dipòsit de l'obra a E-Prints UPC , es pot procedir de la següent manera:

 • Si l'editor no ha publicat la seva política de copyright (a la revista, web, a Sherpa Romeo/Dulcinea...), no s’ha pogut contactar amb ell i, sobretot, si l'autor NO ha signat cap cessió de drets en exclusiva, es pot dipositar el document en accés obertE-Prints UPC . No obstant això, es recomana fer aquest dipòsit sense cap llicència CC atès que no es té la seguretat de si la revista disposa d'una política que impedeixi la comunicació pública.
 • Si l'autor no recorda si va signar una cessió de drets en exclusiva, és preferible fer el dipòsit en tancat fins que no s'obtingui aquesta informació.
 • Si l'autor va signar una cessió de drets en exclusiva, només es pot fer el dipòsit en tancat. En aquest cas, només es publicarà l'obra amb accés obert si s'obté l'autorització expressa de l'editor titular dels drets d'explotació.
 • En cas que es vulgui consultar algun document del qual no se n'ha pogut oferir l'accés lliure al dipòsit, caldria saber si aquest es troba en alguna de les bases de dades contractades pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC (la qual cosa permetria accedir-hi en línia des de la xarxa UPC). En cas contrari, caldria demanar autorització expressa a la persona i/o entitat titular dels drets d'explotació.

A continuació, s'ofereix el procediment detallat en aquest apartat de forma gràfica:

S'ha de tenir molt present que mitjançant la publicació en obert al dipòsit institucional E-Prints UPC , l'autor incrementarà l'accessibilitat, la visibilitat internacional i l'impacte (nombre de cites) de les seves publicacions, a més de garantir la preservació i accés perpetu a les mateixes.

Tanmateix, no s'ha d'oblidar que aquest augment de la visibilitat de la producció científico-tècnica d'un autor també suposa un millor posicionament institucional de la universitat a què pertany.

Per tant, el dipòsit de la producció científico-tècnica de la universitat a E-Prints UPC garanteix la seva visibilitat, impacte, preservació i accés perpetu, respectant-ne la propietat intel·lectual, tal i com estableix la Política institucional d'accés obert: Accés, visibilitat, impacte i preservació de la producció científica de la UPC a Internet (Acord 17/2009 del Consell de Govern).

7. Es poden dipositar treballs d'investigació desenvolupats en projectes amb altres entitats?

Tal i com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

 • "El desenvolupament d’un projecte de recerca per part de membres de la Comunitat universitària en el marc de la seva activitat a la UPC, en col·laboració o per encàrrec de tercers, amb independència de la branca del coneixement a la qual es refereixi, requereix la subscripció prèvia del corresponent conveni d’R+D, conveni de col·laboració o contracte d’encàrrec de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de suport tècnic, segons s’escaigui, en els termes previstos per la normativa interna de la UPC que hi és aplicable." [art. 6.1]
 • "El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats que s’obtinguin en el marc de l’execució del conveni o contracte corresponent, així com la distribució dels drets d’explotació que se’n derivin, s’han de preveure en el conveni o contracte." [art.6.2].
 • "En la realització d’aquestes activitats i la negociació dels convenis o contractes s’han de respectar els drets que puguin correspondre a la UPC en virtut de la present Normativa." [art. 6.3.]

Per tant, el dipòsit a E-Prints UPC només es portarà a terme segons les condicions acceptades al conveni o contracte subscrit amb tercers.

En cas que es necessiti més informació sobre el tema, el Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC (CTT) ofereix diversos models de contractes amb tercers i ofereix assessorament legal en la fase pre-contractual.

8. Es pot publicar una obra a posteriori del seu dipòsit a E-Prints UPC?

L’autor és titular únic dels drets d’explotació de la seva obra, sempre i quan no els hagi cedit en exclusiva a tercers (revista, editorial...).

Si diposita l’obra a E-Prints UPC i en el futur la vol publicar, només podria tenir problemes si el receptor dels drets exigeix una cessió exclusiva dels drets i no accepta la difusió prèvia del “preprint”. No obstant això, cal tenir en compte que:

 • Moltes editorials i revistes accepten el dipòsit institucional dels “preprints”
 • Sempre es pot intentar negociar la retirada del “preprint” o canviar la versió dipositada segons les normes de copyright de la publicació (per exemple, canviant el “preprint” pel “postprint” amb l’embargament exigit per l’editorial)
 • Si  l’autor té intenció de publicar la seva obra i no coneix els requisits del futur editor, es pot plantejar el seu dipòsit a E-Prints UPC després d’haver-la  publicat.
 • L'autor pot plantejar-se la publicació de la seva obra en accés obert, la qual cosa li garanteix el compliment dels requisits i/o recomanacions contemplats a:

9. Què és l'identificador ISBN?

L'ISBN, assignat per l’Agència de l’ISBN als editors o als autors-editors (editors de les seves pròpies obres), és un codi identificatiu de les obres destinades a la venda que facilita les transaccions comercials entre clients clients, llibreries, editorials, etc.

 • Permet identificar el títol, edició i preu d’una obra publicada per una determinada editorial o autor/a-editor/a, emprant la Base de dades ISBN per localitzar-la. No obstant això, les obres no venals no es referencien a la base de dades tot i que tinguin aquest dígit.
 • Cal tenir molt present que no és cap indicador de qualitat o excel·lència científica, motiu pel qual no s’ha de demanar l’ISBN per a tesis doctorals, ponències, materials docents, informes o altres documents que no hagin estat editats amb l'objectiu de ser destinats a la venda.

Quan es pugui necessitar un identificador únic per a les obres no venals, es recomana emprar el handle de l'obra dipositada a E-Prints UPC i/o el Dipòsit Legal.

Podeu trobar més informació sobre aquests identificadors a la nostra web "Identificadors bibliogràfics".

10.  L'ISBN aporta alguna puntuació a la producció científica de la UPC?

La UPC estableix clarament que el mer fet de tenir ISBN no aporta cap puntuació en la valoració de les publicacions fetes pel PDI (criteri establert tant en la puntuació PAR de publicacions de recerca com en la puntuació PAD de publicacions docents).

Tal i com estableixen els documents "Criteris per a la valoració de les activitats de recerca (PAR) " i "Modificacions en els punts PAR de la UPC (Acord 16/2012 del Consell de Govern -  Document CG 18/02) ", els criteris de valoració dels llibres creats per PDI de la UPC són:

Els llibres tipus 1 són els que tenen una orientació clarament de recerca, mentre que els de tipus 2 són els que tenen altres orientacions (de divulgació, manuals, etc). Es consideren llibres de tipus 1 aquells que compleixin TOTS aquests requisits:

 • Tenir ISBN
 • No ser un recull d’actes de congrés
 • Les ponències i comunicacions es valoren segons el tipus de publicació (abstract o text complet) i segons si el congrés es considera “notable” o no per la UPC
 • Tenir una tirada mínima de 250 exemplars (llibres en paper)
 • Ser editats per centres homologats i reconeguts. No es consideren llibres de tipus 1 els editats per serveis de fotocòpies interns o externs a la UPC o similars
 • Estar presents a centres de distribució (llibreries o similars) externs a la UPC (llibres en paper)

Tal i com es pot veure, tot i que es demana l'existència de l'ISBN, aquesta característica no aporta cap puntuació en obres que no hagin estat editades per centres homologats i reconeguts, ni distribuïts per llibreries o altres centres externs a la UPC.

11. Què és l'identificador ISSN?

L’ISSN, assignat per la Biblioteca de Catalunya, és un número d'identificació únic per a publicacions periòdiques.

 • Una publicació periòdica és una publicació, en qualsevol suport, que es publica en parts successives, té normalment designacions numèriques o cronològiques i està pensada perquè tingui continuïtat de forma indefinida (diaris, revistes, anuaris, informes, memòries, guies, …).
 • Tot i que no és obligatori, es recomana atorgar un ISSN a totes les publicacions periòdiques (en versió paper o electrònica, gratuïtes o venals) per a la seva identificació i localització a la base de dades internacional ISSN .
 • Abans de sol·licitar un ISSN, s’ha d’haver tramitat el Dipòsit Legal.

S'ofereix més informació sobre l'ISSN a la nostra web "Identificadors bibliogràfics".

12. L'ISSN aporta alguna puntuació a la producció científica de la UPC?

LA UPC estableix clarament que el mer fet de tenir ISSN no aporta cap puntuació en la valoració dels articles de revista creats pel PDI.

Tal i com estableixen els documents "Criteris per a la valoració de les activitats de recerca (PAR) " i "Modificacions en els punts PAR de la UPC (Acord 16/2012 del Consell de Govern -  Document CG 18/02) ", els articles es valoren en funció de la revista en què s’han publicat segons la següent classificació:

 • Revistes presents al Journal Citation Reports SCI i SSCI
 • Revistes presents a l’Arts & Humanities Citation Index
 • Revistes valorades com a “notables” per la UPC (p. ex., segons el nombre de citacions rebudes)
 • Revistes en que edicions anteriors han estat al JCR SCI i SSCI
 • Revistes científico-tècnico-artístiques
 • Revistes de divulgació

13. Què cal tenir en compte quan es graven activitats en què apareixen persones físiques?

A la pàgina Enregistrament d'activitats acadèmiques i dret a la imatge es detallen els aspectes legals que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En concret, es fa una menció especial a les gravacions de classes, de conferències, de presentacions o d'altres activitats acadèmiques pròpies del món universitari.