Article científic

Un article és un text independent que forma part d'una revista científica i que informa del resultat d'una recerca. Es redacta seguint unes pautes concretes, acceptades per la comunitat internacional.

Aquí trobareu unes recomanacions per a la presentació i elaboració d'articles basades en la norma UNE 50-133-94 i les principals editorials científiques.

1. Selecció de la revista on publicar

1.1. Factors a tenir en compte 

Abans de començar l'article és important triar en quina revista es vol publicar i amb quin objectiu, tenint present:

 • L'abast internacional/nacional i la temàtica de la revista.
 • La llengua de publicació.
 • El  prestigi: membres del consell editorial, autors que publiquen, ...
 • La qualitat: peer review, factor d'impacte o altres indicadors, ...
 • La visibilitat de la revista.
 • La freqüència de publicació.
 • Els criteris de revisió dels articles: la taxa d'acceptació.
 • L'interval de publicació d'articles entre l'acceptació i la publicació.
 • El cost econòmic per a l'autor i/o la institució.
 • L'audiència de la revista i les recomanacions per part d'altres investigadors.
 • La modalitat d'accés de la revista (accés obert o subscripció) que implica els drets de reutilització sobre l'article.

1.2. Identificació de la revista 

En cas de no saber on publicar l'article consulteu:

En cas de dubte les Biblioteques de la UPC us poden ajudar a trobar les millors revistes on publicar en la vostra àrea d'investigació.

1.3. Guies d'autors de les principals editorials

Un cop seleccionada la revista on publicar, és important seguir les instruccions que es troben a la "guide for authors",  atès que el seu incompliment pot suposar el rebuig automàtic del manuscrit per part de l'editorial. 

Aquí trobareu les guies per als autors amb ajudes per a la preparació i presentació dels articles de les principals editorials i les diferents presentacions dels tallers organitzats a la UPC. Les instruccions poden variar en els títols d'una mateixa editorial.

1.4. Aspectes ètics 

 • Cal certificar que l'article és original, que no està en procés de revisió per cap altra revista i que no s'hagi publicat anteriorment
 • Si el text s'ha utilitzat prèviament per altres fins (Informes tècnics, tesis, comunicacions, ...) cal indicar-ho clarament. 
 • També caldrà declarar possibles conflictes d'interessos. 

1.5. Escollir revisors

En cas que la revista permeti la proposta de possibles revisors, aquests han de triar-se segons el domini de la temàtica de l'article. No s'aconsella proposar col·legues o autors de la mateixa institució.

2. Estructura de l'article: aspectes formals

2.1. Elements d'identificació

Títol

 • Ha de ser atractiu, clar i concís i descriure el contingut de l'article.
 • Pot anar seguit d'un subtítol, separat per dos punts.
 • Convé evitar les abreviatures, els acrònims, ...

Autoria

 • Cal identificar els autors de la forma més completa i indicar la seva afiliació. Es recomana seguir les pautes del NBU (Nom Bibliogràfic Únic)
 • Cada autor ha de disposar d'un codi ORCID.
 • Cal fer constar l'adreça postal, el telèfon i el correu electrònic de l'autor que rebrà la correspondència de les revisions.

Abstract

 • Ha de permetre al lector accedir al contingut bàsic de l'article de forma ràpida i precisa.
 • Ha de redactar-se en la llengua de l'article i en anglès
 • L'extensió ve determinada per la revista. Normalment, en articles originals, es permeten 250 paraules com a màxim. 
 • Ha d'exposar els objectius, la metodologia emprada, els resultats -destacant els fet més nous i rellevants- i les conseqüències d'aquests.
 • Al final del resum s'han d'incloure les paraules clau. Algunes editorials indiquen 6 com a màxims i traduïdes a l'anglès. 
 • Cal evitar incloure taules, equacions, ...

És important tenir present que el  títol, l'abstract i les paraules clau són indexades per les bases de dades nacionals. Per tant han d'estar ben redactats i ser prou informatius per ells mateixos. 

Data

 • La data de fi del treball, precedida del lloc on s'ha redactat l'original.

2.2. Text principal

Els treballs han de seguir un ordre lògic i clar, amb els següents apartats:

Introducció

 • Exposició on es justifica l'objectiu del treball així com la seva relació amb d'altres treballs anteriors.

Materials i mètodes

 • Facilita als lectors la descripció dels mètodes i tècniques emprades.

Resultats

 • Han de ser clars, concisos i  rellevants.

Discussió

 • Presenta una interpretació objectiva de les dades dels resultats.

Conclusions

 • S'informa de les principals fites aconseguides.
 • No han de ser una extensió del resum ni de la discussió.

Agraïments/Acknowledgments

 • Apartat on es reconeix clarament el treball realitzat per una persona que ha contribuït  en el treball i que no pot ser reconeguda com autor.
 • Es recomana que s'inclogui sempre l'organisme finançador i el número de projecte si la publicació prové d'un projecte finançat

Exemples de redacció:

Acknowledgments: This work has been partially funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through the research projects AAAXXX-28033-C03-01, XXXXXXX, and by the Generalitat de Catalunya through the research project 20XX-XXXX.

Acknowledgments: This work has been partially funded by the European Union (European Regional Development Fund) and the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through the research projects XXXX, through XXX and XXX.

Il·lustracions i taules

 • Les taules han d'estar enumerades i contenir títols apropiats.
 • Les fotografies, gràfics, diagrames, mapes, etc. s'han d'enumerar i anar acompanyades d'un text aclaridor.
 • L'autor és responsable d'obtenir els permisos per fer públiques les imatges de tercers. Podeu consultar l'apartat de FAQ de la web del Servei de Propietat Intel·lectual.

Bibliografia (referències bibliogràfiques)

Per a més informació sobre l'estil del text consulteu la web del Servei de Llengües i terminologia de la UPC. Recursos de redacció.

3. Drets d'autor 

Cal tenir en compte el contracte signat amb l'editorial: si se cedeixen en exclusivitat els drets d'explotacio no es pot fer públic l'article en cap altre lloc (UPCommons, dipòsits temàtics, ...) sense autorització explícita de l'editorial. 

Per retenir alguns drets d'autor, consulteu l'Scholar's Copyright Addendum Engine (SCAE)