Proves d'accés a la universitat: models d'examen

Aquesta pàgina recull alguns models d'examen i pautes de correcció de les proves d'accés a la universitat oferts per la Secretaria d'Universitats i Recerca, segons els estudis i edat de l'estudiant que vol accedir-hi.

  1. Proves d'accés a la universitat (PAU)
  2. Proves d'accés per a persones més grans de 25 i 45 anys

1. Proves d'accés a la universitat (PAU)

Tal i com estableix l'art. 5.1 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, les PAU tenen per finalitat valorar, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica de l’estudiant, així com els coneixements i les capacitats adquirits en el batxillerat i la seva capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments universitaris oficials de grau.

Els  models d'exàmens i pautes de correcció de les darreres convocatòries de les PAU oferts per la Secretaria d'Universitats i Recerca són:

2. Proves d'accés per a persones més grans de 25 i 45 anys

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, també estableix una via d’entrada a aquests estudis per a persones més grans de 25 i 45 anys, i per a persones més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional.

Els  models d'exàmens i pautes de correcció de les darreres convocatòries de les proves d'accés per a persones més grans de 25 i 45 anys oferts per la Secretaria d'Universitats i Recerca són: