TFG, PFM o altres treballs acadèmics

L'elaboració d'un treball final de grau (TFG), projecte final de màster (PFM), treball d'assignatura o qualsevol altre treball acadèmic requereix d'una acurada planificació de diversos aspectes com són, entre d'altres, els terminis de matrícula, lliurament i presentació, la selecció del tema i de les millors fonts d'informació o el compliment de la corresponent normativa acadèmica.

  • El nostre servei ofereix algunes recomanacions bàsiques a tenir en compte en aquesta planificació, les quals detallen alguns aspectes formals que garanteixen una correcta presentació del treball (tant oral com escrita), així com altres aspectes legals que cal considerar per tal de garantir el compliment de la normativa acadèmica, evitar el plagi i aconseguir una difusió adequada del treball ja avaluat.

  • En relació a la citada difusió, es fa menció especial a Treballs acadèmics UPC, dipòsit d'UPCommons que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster, tesines i altres treballs acadèmics creats per l'estudiantat de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet.