Requeriments i normativa acadèmica reguladora dels treballs acadèmics a la UPC

Un aspecte bàsic en l'elaboració de qualsevol treball acadèmic a la UPC (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, etc.), és el coneixement previ de la normativa acadèmica amb què la corresponent escola o facultat regula tots els aspectes relacionats amb la seva creació i gestió: matrícula, presentació, dipòsit, defensa, avaluació i/o difusió.

Per altra part, els autors dels treballs acadèmics també han de conèixer els requeriments específics que el centre docent, departament i/o tutor coordinador del treball hagin pogut establir (segons la citada normativa): borsa de treballs, terminis de matrícula i de lliurament, requisits de presentació, constitució del tribunal avaluador, calendari dels actes de defensa, autoritzacions de comunicació pública, etc.

A continuació, us detallem les normatives i requeriments acadèmics determinats pels diversos centres docents de la UPC.

 1. Campus Nord [Barcelona]: ETSETB, ETSECCPB i FIB
 2. Campus Sud [Barcelona]: EPSEB, ETSAB, ETSEIB i FME
 3. Campus del Baix Llobregat: EETAC i ESAB
 4. Campus de Terrassa: ESEIAAT i FOOT i CITM
 5. Campus Universitari de Manresa: EPSEM
 6. Campus de Vilanova i la Geltrú: EPSEVG
 7. Altres centres docents: EEBE, EEI, ETSAV i FNB
 8. Normativa general:  Normatives acadèmiques, Arxiu de la UPC

1. Campus Nord [Barcelona]

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

2. Campus Sud [Barcelona]

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Normativa acadèmica

Desenvolupament del treball (format de presentació)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Normativa i requeriments acadèmics

Dipòsit i consulta a la biblioteca

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Dipòsit i consulta a la biblioteca

Els treballs acadèmics (TFG, TFM, PFC i PT), disponibles tant en suport físic a la Biblioteca de l'FME com en suport electrònic al dipòsit institucional Treballs acadèmics UPC (prèvia autorització de l'autor), pertanyen a les titulacions de l'FME.

Qualsevol d'aquests treballs es pot localitzar mitjançant el Catàleg de les Biblioteques de la UPC.

Les condicions de consulta dels treballs acadèmics existents a la Biblioteca de l'FME en suport físic (format paper o CD/DVD) són:.

 • Els treballs amb data anterior a 2007 tenen una nota superior a 8.
 • Atès que són obres no publicades, la seva consulta s'ha de fer "in situ" (estan exclosos de préstec).
 • Es poden trobar directament a les prestatgeries, classificats amb signatures topogràfiques tipus "TFG xx Abc", "TFM xx Abc", "PFC xx Abc" o "PT xx Abc", on "xx" correspon a les sigles de la titulació i "Abc" a les tres primeres lletres del cognom de l'autor

A partir del curs 2017/2018, els treballs dels quals no s’ha autoritzat la seva difusió (a nivell d’autor i/o empresa) no estan disponibles a la biblioteca.

3. Campus del Baix Llobregat

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Dipòsit i consulta a la biblioteca

A la Planta 1 de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat trobareu els PFC/TFC amb data posterior a l'any 2004. Per consultar els treballs anteriors, cal demanar-los al personal de la Biblioteca.

4. Campus de Terrassa

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Normativa I requeriments acadèmics

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Normativa i requeriments acadèmics

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) [centre adscrit]

Normativa acadèmica

5. Campus Universitari de Manresa

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manrensa (EPSEM)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

6. Campus de Vilanova i la Geltrú

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Normativa i requeriments acadèmics

7. Altres centres docents

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) [centre adscrit]

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

Dipòsit i consulta a la biblioteca

 • Un cop avaluat el Projecte Final de Carrera, cal lliurar-ne un exemplar complet en format digital (CD, DVD) a la Biblioteca de l'ETSAV, el qual estarà disponible per a la seva consulta "in situ". A més, sempre i quan l'autor ho autoritzi i no existeixin aspectes de confidencialitat que ho impedeixin, també serà accessible en línia al dipòsit institucional Treballs acadèmics UPC.
 • L'horari de recepció dels exemplars és de 9.00 a 20.00 h. de dilluns a divendres [veure horaris excepcionals a la web]
 • En el moment de la recepció, es comprovarà que els arxius s'ajustin a les següents recomanacions:
 • El format de l'arxiu estàndard és PDF.
 • Cal guardar cada làmina en un arxiu, procurant que cadascuna d'elles no sobrepassi els 4Mg de pes.
 • Podeu consultar la Guia per passar els arxius d'Autocad a PDF amb la compressió òptima.
 • Si el treball es fragmenta en diferents fitxers, és molt aconsellable fer constar a tots ells unes dades identificatives mínimes com són el nom de l'autor i el títol del treball (p. ex., a l'encapçalament o peu de pàgina).
 • Cada arxiu ha d'anar numerat i ha d'incloure un títol breu de la làmina. Per exemple:
  • 00 - Portada
  • 01 - Proposta
  • 02 - Planta 1
  • XX - etc...
 • Cal incloure en un arxiu a part i en format text la descripció del projecte. Per exemple: "L'exercici proposa una nova ampliació del Museu d'Art Modern de Ceret sobre una sèrie de parcel·les que donen a l'avinguda Georges Clemenceau de 554 m2. Es projecta una nau de construcció lleugera i el pati que l'envolta situats a l'interior de l'illa i que comparteix mitjera amb el museu, 592m2. També es demana que l'ampliació sigui construcció de nova planta".
 • Si en el moment de lliurar el treball es facilita la pròpia adreça electrònica, l'autor rebrà una comunicació  immediata quan aquest estigui publicat.

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Normativa acadèmica

Requeriments acadèmics

8. Normativa general