Novetats

Proposta lumínica per a la sala polivalent del Centre d'Arts Santa Mònica

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 16:06
Proposta lumínica per a la sala polivalent del Centre d'Arts Santa Mònica Muros Alcojor, Adrián Proposta de il·luminació museística. El projecte preveu la il·luminació de la sala polivalent del Centre d'Art Santa Mónica amb diferents escenes adaptades a les variades modalitats d'exposició programades en l'espai cultural.
Categorías: Novetats

Definir accions de millora en base a l'estudi de No Conformitats Internes del procés productiu d'una empresa del sector industrial

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 13:51
Definir accions de millora en base a l'estudi de No Conformitats Internes del procés productiu d'una empresa del sector industrial García Lozano, Alba Aquest treball final de Grau es centra en definir accions de millora en base a l’estudi de No Conformitats Internes del procés productiu d’una empresa del sector industrial. L’empresa d’on s’extrauran les dades per aquest estudi serà Prysmian Cables Spain, S.A. ubicada a Vilanova i la Geltrú, on he estat realitzant les meves pràctiques universitàries. Aquesta companyia disposa de dues plantes a la nostra ciutat, la planta de Cavinova/Energia i la planta de Telecom. El principals objectius per a la realització d’aquest treball final de grau, han estat per una banda un estudi teòric de les principals mètodes de millora de la qualitat, i per una altra, l’aplicació pràctica d’alguns d’aquest mètodes, utilitzant dades reals en un entorn industrial. L’empresa disposa de la certificació ISO 9001 que és la base d’un sistema de Gestió de la Qualitat, ja que, és una norma internacional i que es centra en tots els elements d'administració de qualitat, què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis. Un sistema de gestió de la qualitat s’ha de considerar com una eina de gestió que ens ha d’ajudar a millorar en la manera de treballar, a endreçar l’organització, a establir mecanismes de control, que ens permetin millorar en la gestió global d’una companyia. S’ha de tenir en compte quatre punts molt importants:  Planificar  Desenvolupar  Comprovar  Actuar Per tant, primer es planifica que es vol obtenir una millora de la qualitat i que s’analitzaran les dades de No Conformitats Internes de les dues plantes que disposa Prysmian a Vilanova. Tot seguit es realitzarà l’estudi de totes les dades recollides al llarg de l’any 2016. En la planta d’Energia es comptabilitzen un total de 612 No conformitats Internes, de les quals extraiem les dades finals a analitzar. En la planta de Telecom es comptabilitzen un total de 1381 No conformitats Internes, de les quals extraiem les dades finals a analitzar. Un cop finalitzat l’anàlisi de dades, es comproven els resultats obtinguts i s’estudien les possibles accions de millora que es poden aplicar. Finalment s’implementen les accions establertes anteriorment per fer disminuir el nombre de No Conformitats Internes. Un cop aplicades, s’analitzen els resultats obtinguts. S’ha de tenir en compte que com a mínim haurien de passar un mínim de 6 mesos per calcular els resultat però en el nostre cas no hem tingut aquest temps, per el que els resultats finals han estat estimats i decidit per l’equip de treball. Finalment es conclou que les accions aplicades als modes de fallada més significatius fan disminuir considerablement el nombre de No Conformitats Internes.
Categorías: Novetats

Cotxes autònoms en una smart city

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 13:36
Cotxes autònoms en una smart city Vila Guerrero, David; Domínguez Tholen, Albert En aquest treball final de grau es repliquen, a petita escala, diferents elements que poden composar una ciutat en l’actualitat, amb l'objectiu que els actors principals d'aquest projecte, els cotxes, tinguin certa autonomia dins d’aquesta ciutat i siguin capaços de detectar obstacles per evitar col·lisions, així com de reconèixer senyals de trànsit, semàfors i matricules. Un altre dels objectius del nostre treball es que un usuari no expert en la matèria sigui capaç de testejar totes les funcionalitats que li proporcionem al cotxe. A més, també volem deixar una base solida a través de la qual es puguin desenvolupar projectes futurs o fins i tot actuals. Per poder testejar les diferents funcionalitats esmentades, hem participat en la creació d’un testbed de proves, el qual ha sigut creat conjuntament amb membres del CRAAX, departament d’investigació de la UPC on hem tingut el plaer de realitzar la major part del nostre treball. Per organitzar-nos la feina al llarg del treball, hem utilitzat la metodologia de treball Agile, adaptada a les nostres necessitats. Els resultats assolits amb el present treball han estat: l’adaptació d’un cotxe RC en el que s’ha instal·lat una Raspberry Pi connectada a diferents sensors per tal de proporcionar-li les següents funcionalitats autònomes: reconeixement de senyals de tràfic, lectura de matrícules i l’evitament de col·lisió amb obstacles. La creació conjunta amb els membres del CRAAX d’un testbed en el qual s’han provat i desenvolupat les diferents característiques proporcionades als nostres cotxes i s’han testejat les diferents topologies d’Smart City creades pels membres del CRAAX. A més, també hem creat una interfície d’usuari per poder testejar les diferents funcionalitats del cotxe sense cap dificultat i des de qualsevol dispositiu. Finalment, hem desenvolupat diferents classes amb les quals podem utilitzar de manera fàcil i intuïtiva les principals funcionalitats del cotxe, d’aquesta manera serà molt mes fàcil proporcionar-li de noves en projectes futurs. Un cop finalitzat el treball hem arribat a la conclusió que amb esforç i dedicació es poden arribar a assolir objectius que en un principi semblen impossibles, que el fet de treballar amb equip facilita les coses i que amb la tecnologia actual i amb els coneixements assolits durant la carrera es poden arribar a fer coses impensables pocs anys endarrere. Per últim, aquest projecte ens deixa bastant clar que el futur va en aquesta direcció, i que serà difícil no veure les funcionalitats dels nostres cotxes implantades en tots els vehicles que circularan en els pròxims anys.
Categorías: Novetats

Estudi i anàlisi del xàrter nàutic a les Illes Balears i del funcionament de les empreses del sector

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 13:27
Estudi i anàlisi del xàrter nàutic a les Illes Balears i del funcionament de les empreses del sector Casasnovas Barber, Bernat El xàrter nàutic és un mercat en alça i l’arxipèlag Balear és un dels destins principals en el mercat mundial. Aquest tipus d’activitat presenta una infinitat de visions i projectes, sent multitudinàries les empreses que s’hi dediquen. El treball tracta sobre la visió i la situació del xàrter nàutic que es porta a terme concretament a les Illes Balears, valorant els perquès del seu èxit i la seva regulació. A més es profunditza amb el desenvolupament de les empreses del sector, estudiant el seu funcionament de forma detallada, passant per tots els aspectes que hi ha relacionats i que s’han de complir. Com a últim es desenvolupa un petit anàlisi de millora i viabilitat de tals activitats, comparant els diferents tipus de xàrter i de flotes segons les demandes actuals.
Categorías: Novetats

ComanderoTPV

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 13:19
ComanderoTPV García Fernández, Javier L’objectiu d’aquest treball és el desenvolupament d’una aplicació que permeti la gestió de múltiples restaurants d’una manera ubiqua, amb qualsevol dispositiu, amb unes funcionalitats mínimes i sense afegir complexitat als usuaris. Per dur a terme aquesta tasca s’han identificat els requeriments del problema, s’ha dissenyat una solució que cobreixi les necessitats i s’ha desenvolupat una aplicació coherent amb el disseny. L’aplicació obtinguda assoleix tots els objectius fixats als requeriments. L’aplicació s’ha desenvolupat fent servir una arquitectura client-servidor per tal d’assolir els requeriments. El client web ha estat desenvolupat amb Angular 4, el servidor s’ha desenvolupat fent servir Django i una bases de dades relacional i la comunicació entre client servidor s’ha establert mitjançant una API REST. Paraules
Categorías: Novetats

Auditoria energètica de la piscina municipal de El Vendrell

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 13:07
Auditoria energètica de la piscina municipal de El Vendrell Guinovart Seijo, Lluís Auditoria Energètica d’unes instal·lacions esportives, compostes per gimnàs i piscines climatitzades, de l’ajuntament de El Vendrell. Es porta a cap una valoració tècnica i econòmica de l’ús de la energia elèctrica i de forma breu els consums més reduïts d’aigua de dites instal·lacions per projectar posteriorment mesures que permetin millorar la eficiència energètica i reduir-ne les emissions de CO2 alliberades. Com a resultat de l’auditoria es descriu les peculiaritats de les instal·lacions i l’equipament actual tot indicant les dades emprades per la realització de la auditoria, s’informa de la normativa vigent aplicada per cada cas i s’aporten conclusions. S’ha procurat que el procediment seguit en l’elaboració de les mesures proposades fos el més clarificador i homogeni possible per tal de facilitar així l’exposició de les dades amb les que es treballen i d’aclarir millor les que se n’extreuen. Les eines utilitzades han estat els programes Excel, CYPE, DIALux evo i CE3X. Finalment, per cadascuna de les propostes de millora, s’estableix la estimació dels costos d’inversió i la seva viabilitat, l’estalvi econòmic-energètic, la reducció de les emissions en CO2 i el període d’amortització.
Categorías: Novetats

Apocalipsis zombi: comparación con la propagación de una enfermedad infecciosa

UPCommons - Mar, 12/19/2017 - 12:56
Apocalipsis zombi: comparación con la propagación de una enfermedad infecciosa Molina Alcaide, Adrià El estudio de enfermedades y la propagación de las mismas puede llegar a ser un factor clave para la supervivencia humana. Con el transcurso de los años, han sido propuestos numerosos modelos para tratar de simular la evolución y la transmisión de enfermedades dentro de una población. Al inicio de este trabajo recabamos información sobre algunos de estos modelos y su funcionamiento, para así poder analizar más ampliamente el modelo SIR (Susceptible, Infectado, Retirado) básico y aplicarlo a un caso real para verificar su utilidad. Más adelante analizamos diversos artículos en los que se trata el apocalipsis zombie como una enfermedad vírica y ponemos a prueba la información aparecida en estos. Finalmente adaptamos los modelos matemáticos vistos al inicio del trabajo a la enfermedad zombie y simulamos casos vistos en la ficción, en concreto en el cine y los videojuegos. Para concluir el trabajo estudiamos como podría llegar a ser en la realidad el apocalipsis zombie, tratando este como una enfermedad vírica, y qué es lo que sucedería si éste se desarrollara en un país como España.
Categorías: Novetats

CIRCUITS I SISTEMES LINEALS

UPC OpenCourseware - Mar, 12/19/2017 - 00:00
L'objectiu principal de l'assignatura és l'estudi dels circuits lineals com a processadors analògics de senyals elèctrics. Amb aquest objectiu, s'estudien els circuits tant des del punt de vista temporal com freqüencial amb especial èmfasi en l'anàlisi i el disseny de circuits selectius en freqüència d'ús profús en sistemes de comunicació i electrònics.

Per tal d'assolir aquest objectiu es presenten gradualment conceptes de gran importància en tota enginyeria relacionada amb les tecnologies de la informació i comunicacions, com són la funció de xarxa, la resposta freqüencial de circuits o la descripció freqüencial de senyals.

També es dóna força importància al disseny de circuits senzills utilitzant eines de simulació, com ara Spice, Octave,... per tal de validar-los i arribar, en alguns casos concrets, a la verificació experimental dins les sessions de laboratori. Òbviament, tot aquest procés es recolza en la utilització de dispositius electrònics d'ús habitual com ara l'AO, el BJT, ...

En acabar el curs, l'alumne serà capaç de:

* Comprendre i dominar els conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics i circuits electrònics.

* Portar a terme les tasques encomanades en el temps previst, d'acord amb les pautes marcades pel professor o tutor. Identificar el progrés i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge.

* Identificar el progrés i el grau de compliment dels objectius de l'aprenentatge.

* Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat proposat i identificar les opcions per a la seva resolució. Aplicar el mètode de resolució adequat i saber validar la solució.

* Conèixer i utilitzar correctament les eines, instruments i aplicatius de programari disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i portar a terme correctament l'anàlisi de les dades recollides.

* Aplicar els principis bàsics estudiats a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

* Conèixer els següents conceptes bàsics:
- Concepte de model circuital i element de circuit
- Circuit transformat de Laplace
- Impedància i admitància. Funció de xarxa
- Dinàmica de circuits de primer i segon ordre. Estabilitat
- Règim permanent sinusoïdal. Circuit transformat fasorial
- Amplificació i desfasament
- Ressonància
- Resposta en freqüència
- Guany (dB).Traçats de Bode
- Filtratge: Freqüència de tall, bandes de pas i eliminada. Amplada de banda i factor de qualitat.
- Espectres de senyals periòdics. Harmònics.
- Valor eficaç. Potència mitja i potència disponible d'un generador. (dBm)
- Adaptació d'impedàncies.
- Caracterització de biports

* Posar en pràctica les següents habilitats:
- Analitzar amb eficàcia circuits lineals tant en règim transitori com en règim permanent
- Caracteritzar el comportament d'un circuit en els dominis temporal i freqüencial a partir de la seva funció de xarxa, i saber relacionar les respostes en els dos dominis
- Efectuar dissenys bàsics de circuits
- Validar els resultats simulant els circuits
- Muntar prototipus experimentals a partir d'esquemes circuitals, realitzar mesures significatives utilitzant els aparells de laboratori i interpretar-les
Categorías: Novetats

Broad area lasers beam quality improvement using photonic crystals

UPCommons - Dom, 12/17/2017 - 11:53
Broad area lasers beam quality improvement using photonic crystals Garre Werner, Guillermo Edge-emitting broad area semiconductor lasers (BAL) have a wide range of applications due to their high power, however, are strongly limited by their beam quality. Here, we consider a BAL with an external cavity configuration where we insert a photonic crystal (PhC) filter. We study the effect of the PhC filtering on the improvement of the beam quality both from theoretical and experimental point of view. We show that the beam quality can be modified thanks to the spatial filtering of the PhC filter enabling the use of BAL in new applications.; Los láseres de borde emisor y área amplia tiene un amplio rango de aplicaciones debido a su alta potencia, de todos modos, se ven fuertemente limitados por su calidad del haz. Aquí, consideramos un láser de área amplia en una configuración de cavidad externa donde insertamos un cristal fotónico. Estudiamos el efecto del filtrado del cristal fotónico en la mejora de la calidad del haz de manera teórica y experimental. Demostramos que la calidad del has se ve modificada gracias al filtrado espacial del cristal fotónico, habilitando el uso de los láseres de área amplia en nuevas aplicaciones; Els làsers de vora emissora i àrea àmpla tenen un ample rang d'aplicacions degut a la seva alta potència, de totes maneres, es troven fortament limitats per la seva qualitat del feix. Aquí, considerem un laser de àrea àmpla en una configuració de cavitat externa on inserim un cristall fotònic. Estudiem l'efecte del filtratge del cristall fotònic en la millora del la qualitat del feix de una manera teòrica i experimental. Demostrem que la qualitat del feix pot ser modificada gràcies al filtratge espacial del cristall fotònic habilitant l'us dels lasers d'àrea àmpla en noves aplicacions.
Categorías: Novetats

Automatized Measurement Setup for Performance Evaluation of Wi-Fi Mesh Networks (A.M.S.P.E.W.M.N.)

UPCommons - Dom, 12/17/2017 - 11:48
Automatized Measurement Setup for Performance Evaluation of Wi-Fi Mesh Networks (A.M.S.P.E.W.M.N.) Torres Alcantud, David Telecommunications is an everchanging world. Everyday we are faced with improvements in the way we communicate and so in the tools that we use, especially in the field of Wi-Fi connection. The 5G connection will soon start functioning even though its former frequency, the 4G connection, started to work not many years ago. Currently, the field of robotics plays an important part in measuring the parameters of Wi-Fi signals in places where humans cannot access. The 5G experiment happens in an anechoic chamber, which during the experiment has to be closed and no radiating element can be inside as it would alter the results of the test. it is for that, that the new technologies require robots as the instrumentation for measuring. At first, we decided on the type of robot that would attain the best results based on its characteristics and which tests we would carry out during the experiment. After, we had to agree on which components (sensors, microprocessor, etc.) would be the best to perform each task. At this point, it was the moment to set the schedule for the project. Which consisted on, first, assembling the components that would shape the hardware and finishing with the programming of the software, which had to decide the best alternative in any given scenario. During the project we were faced with issues that we fixed in a different way than expected. At the end, we tested the performance of the robot in different scenarios. With the results obtained in the tests we could figure out ways of improving its performance.; El mundo de las telecomunicaciones está en constante cambio. Cada día hay mejoras en las maneras que usamos para comunicarnos a través de la tecnología, por ello también necesitamos que las herramientas que permiten este avance evolucionen. La conexión 5G estará pronto disponible para la telefonía móvil, cuando el 4G salió al mercado unos años atrás. Actualmente, el campo de la robótica juega un papel importante en los desarrollos de nuevas tecnologías permitiendo acceder a sitios donde los humanos no pueden. El experimento con 5G se lleva a cabo en una cámara anecoica, durante el experimento esta cámara ha de estar cerrada y no puede haber ningún cuerpo radiante en su interior, para ello se usan robots equipados con instrumental de medida. Primero, decidimos que tipo de robot obtendría los mejores resultados basándonos en las características y que tipo de test se desea realizar. Después de la elección, tuvimos que decidir que componentes serían los mejores para realizar cada tarea. Una vez decidido la estructura, era el momento de especificar las tareas a realizar y hacer una estimación de la duración de cada una. Las tareas fueron ensamblar todos los componentes, una vez los componentes fueron unidos fue el turno del software. Durante el proyecto tuvimos que solucionar algunos problemas cambiando algunos planteamientos iniciales. Para acabar, testamos el robot en diferentes escenarios. Una vez obtuvimos los resultados pudimos encontrar maneras de mejorar algunos aspectos del robot.; El món de les telecomunicacions està en constant canvi. Cada dia hi ha millores en les maneres que utilitzem per comunicar-nos a través de la tecnologia, és per això que també necessitem que les eines que faciliten aquest avanç també evolucionin. La connexió 5G estarà aviat disponible per a la telefonia mòbil, quan el 4G va sortir al mercat fa uns anys. Actualment, el camp de la robòtica té un paper important en el desenvolupament de noves tecnologies, la robòtica facilita l'accés a llocs on els humans no poden ser. L'experiment amb 5G es fa a una cambra anecoica, durant l'experiment aquesta càmera ha de ser tancada i no hi pot haver cap cos radiant al seu interior, per fer aquesta tasca necessitem utilitzar robots equipats amb instrumental de mesura. Primer, vam decidir quin tipus de robot obtindria els millors resultats basant-se en les característiques i quin tipus de test es desitja realitzar. Després de l'elecció, vam haver de decidir que components serien els millors per realitzar cada tasca. Un cop decidit l'estructura, va ser el moment d'especificar les tasques a realitzar i fer una estimació de la durada de cadascuna. Les tasques van ser unir tots els components, un cop els components van ser units, va ser el torn del software. Durant el projecte vam haver de solucionar alguns problemes canviant alguns plantejaments inicials. Per acabar, vam testejar el robot en diferents escenaris. Un cop vam obtenir els resultats vam poder trobar maneres de millorar alguns aspectes del robot.
Categorías: Novetats

Desenvolupament d'un repositori d'APIs

UPCommons - Dom, 12/17/2017 - 11:43
Desenvolupament d'un repositori d'APIs Lladó Avellaneda, Jaume Les APIs han experimentat un enorme creixement en els últims anys i estan modificant la forma mitjançant la qual les empreses mostren les seves dades i funcionalitats a l’exterior. La creació, documentació i evolució d’aquestes APIs se segueix fent, però, a mida, amb poc suport per a l’automatització i diverses deficiències conegudes. Amb aquest projecte es pretén desenvolupar un repositori d’APIs amb les funcionalitats necessàries per mostrar i mantenir informació completa i acurada, incloent-hi requisits no funcionals, de les API que s’hi registrin.; Las APIs han experimentado un enorme crecimiento en los últimos años y están modificando la forma con la que las empresas muestran sus datos y funcionalidades al exterior. La creación, documentación y evolución de estas APIs se sigue haciendo, aún así, a medida, con poco soporte para la automatización y con diversas deficiencias conocidas. Con este proyecto se pretende desarrollar un repositorio para APIs con las funcionalidades necesarias para mostrar y mantener información completa y acurada, requisitos no funcionales incluidos, de las APIs que se registren en él.; Application Programming Interfaces (API) have recently experienced an unexpected growth and are shaping the way in which organizations expose data and functionalities to the outside. The creation, documentation and evolution of these APIs are still done on ad-hoc basis, with little automated support and reported deficiencies. The aim of this project is to develop an API repository with functionalities to maintain a complete and accurate documentation (including non-functional requirements) that will facilitate the adoption of the APIs by third parties.
Categorías: Novetats

Desenvolupament de software de gestió patrimonial amb esquema dinàmic

UPCommons - Dom, 12/17/2017 - 11:36
Desenvolupament de software de gestió patrimonial amb esquema dinàmic Muñoz Princep, Oriol
Categorías: Novetats

Estudio de la movilidad de nanopartículas de hierro y óxidos de hierro aplicadas a la remediación del agua subterránea

UPCommons - Dom, 12/17/2017 - 11:27
Estudio de la movilidad de nanopartículas de hierro y óxidos de hierro aplicadas a la remediación del agua subterránea Bravaccini, Giacomo Las nanoparticulas (NPs) artificiales pueden actuar como agentes utilizados en una remediación del agua subterránea, cuando son inyectados voluntariamente en el subsuelo. Las NPs de hierro y sus óxidos, son las más extendidas en la remediación de acuíferos y a nivel metodológico el estudio de su movilidad resulta determinante. Con el objetivo de llegar a un nivel de mayor conocimiento sobre las dinámicas relativas al transporte de estas NPs en medio poroso (MP), en este trabajo se efectúan ocho diferentes simulaciones (test 1 – 8) utilizando el modelo matemático unidimensional MNM1D con datos de publicaciones con el uso de NPs en remediación. Cuatro simulaciones se configuran para simular condiciones de columna homogéneas y con un patrón de equilibrio que sigue una isoterma lineal (site 2), dos se configuran para simular condiciones de columna homogéneas con un patrón de equilibrio que sigue una isoterma de Langmuir (site 1) y dos más se configuran para simular condiciones de columna heterogénea, condición que prevé un dualismo entre los dos patrones de equilibrio citados anteriormente. Tras un análisis de los datos proporcionados por el modelo, se observa que en las primeras 6 simulaciones el modelo responde de manera concorde a las hipótesis de equilibrio avanzadas por el autor, permitiendo relacionar cálculos experimentales sobre adsorción del MP y coeficientes de retardo. Para las últimas dos simulaciones se destaca una mayor flexibilidad y adaptabilidad del modelo a una configuración de columna más compleja respecto a las simulaciones anteriores. Además, se observa un predominio muy marcado del patrón de equilibrio lineal, hecho que permite tratar los datos como en las primeras cuatro simulaciones, si bien los factores cinéticos diferencían los perfiles obtenidos. En estas simulaciones, en 6 de los 8 casos, la totalidad de las NPs inyectadas se extrae por la columna. El modelo se considera una herramienta más que valida para adquirir un mayor conocimiento en materia de transporte de NPs en subterráneo, incluso para aplicarlo el estudio de las NPs como contaminantes en el agua subterránea.; Engineered nanoparticles (NPs) can act as agents used in groundwater remediation, when they are voluntarily injected into the subsoil. The NPs of iron and their oxides are the most widespread in the remediation of groundwater and, methodologically, the study of their mobility is determinant. In order to reach a higher level of knowledge about the dynamics related to the transport of these NPs in porous medium (MP), in this work eight different simulations (test 1 - 8) are performed using the MNM1D one - dimensional mathematical model with data from publications with the use of NPs in groundwater remediation. Four simulations are configured to simulate homogeneous column conditions with an equilibrium pattern following a linear isotherm (site type 2), two are configured to simulate homogeneous column conditions with an equilibrium pattern following a Langmuir isotherm (site type 1) and two more are configured to simulate heterogeneous column conditions, a condition that predicts a dualism between the two equilibrium patterns mentioned above. After an analysis of the data provided by the model, it is observed that in the first 6 simulations the model responds in a manner compatible with the equilibrium hypotheses advanced by the author, allowing to relate experimental calculations on MP adsorption and delay coefficients. For the last two simulations, a greater flexibility and adaptability of the model to a more complex column configuration is emphasized with respect to the previous simulations. In addition, a very marked predominance of the linear equilibrium pattern is observed, a fact that allows to treat the data as in the first four simulations, although the kinetic factors differ the profiles obtained. In these simulations, in 6 out of the 8 cases, all injected NPs are extracted through the column The model is considered to be a valid tool for acquiring a better understanding of the transport of NPs in underground areas, even for the study of NPs as pollutants in groundwater.
Categorías: Novetats

Realtime data mining aplicado a la predicción de índices de bolsa incluyendo social media analytics

UPCommons - Dom, 12/17/2017 - 11:22
Realtime data mining aplicado a la predicción de índices de bolsa incluyendo social media analytics Fuentes Medina, Andrés Fernando El presente trabajo tiene que ver con la obtención de modelos predictivos para la bolsa de valores que funcionen en intervalos cortos de tiempo. Además de trabajar con los precios que tienen las acciones en determinado instante, se incorporan los mensajes de la red social Twitter que tienen relación con dichas acciones y así verificar su impacto. Inicialmente se describe el estado del arte, los conceptos y herramientas utilizadas a lo largo del proyecto, ya que por su naturaleza interdisciplinar incorpora temas como el data mining, machine learning, sentiment analysis y computación distribuida. Se explica la metodología usada, que va desde la extracción de datos hasta la presentación y evaluación de resultados. Se distingue dos partes fundamentales: análisis con datos históricos y análisis con datos en tiempo real. Se describe para ambas partes el preprocesamiento de datos, ya que estos por ser de distinta naturaleza se les aplica criterios diferentes, entre los que se trata la reducción de dimensión y el sentiment analysis. Para la obtención de los modelos predictivos se aplican tres métodos distintos de machine learning, se compara y se evalúa los resultados para finalmente escoger los mejores. Con la información extraída en los pasos previos se lleva a cabo la implementación en tiempo real mediante Apache Spark, para hacer predicciones en tres intervalos distintos de tiempo. Tomando en cuenta las consideraciones de trabajar con un flujo constante de datos se describe una aplicación que optimiza el tiempo necesario para la evaluación de este tipo de modelos en ambiente de pruebas. Los resultados obtenidos se comparan con los de los modelos de datos históricos. El resultado final del proyecto es la descripción de la arquitectura e implementación de un sistema para evaluación de modelos predictivos de acciones bursátiles con datos en stream. Las conclusiones se enmarcan en la verificación de agregar información de redes sociales a los clásicos modelos predictivos que toman en cuenta solamente precios de acciones, así como también el hecho de trabajar con información en tiempo real.
Categorías: Novetats

Arrival traffic synchronisation with Required Time of Arrivals for fuel-efficient trajectories

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 20:04
Arrival traffic synchronisation with Required Time of Arrivals for fuel-efficient trajectories Pawelek, Adrian; Dalmau Codina, Ramon; Lichota, Piotr; Prats Menéndez, Xavier Continuous descent operations (CDOs) with required times of arrival (RTAs) have been identified as a potential solution to reduce fuel consumption and noise nuisance in the ma- neuvering area and without compromising capacity. This paper assesses the feasibility of replacing current air traffic control sequencing and merging techniques (mainly based on radar vectoring) by a control based on RTAs over known and fixed arrival routes, aiming to enable CDOs by ensuring flight management systems have an unerring knowledge about the remaining distance to the runway threshold. The assessment has been performed for Barcelona El Prat airport (Spain), using arrival traffic for several representative days gath- ered from historical data. The earliest and latest trajectories at a metering fix for each inbound aircraft have been computed assuming engine-idle CDOs. Given the attainable RTA window for each aircraft, the feasibility of sequencing the arrival traffic with RTAs has been assessed by solving an aircraft sequencing problem. Results show that low traf- fic scenarios could be properly managed by only assigning RTAs. For certain scenarios, however, with high traffic loads and late RTA assignments, radar vectoring would still be necessary. The distance from the runway where inbound aircraft are expeced to receive the RTA has been also subject of study, demonstrating that the assignment of RTAs well before starting the descent would favor to remove radar vectoring and enable full CDOs.
Categorías: Novetats

Disseny d'un avisador d'emergència vestible per a persones dependents

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 19:16
Disseny d'un avisador d'emergència vestible per a persones dependents Mormeneo Carvajal, Rubén En aquest projecte s’explica detalladament tot el procés de construcció d’un prototip d’avisador d’emergència vestible per a persones dependents. L’avisador consisteix en una parella de dispositius, emissor i receptor, que duen la persona dependent i el cuidador respectivament. Cadascun consisteix en una polsera amb un polsador, un LED i un mòdul XBee (un component electrònic que permet la comunicació sense fils entre dispositius a través de la tecnologia ZigBee), a més d’un brunzidor en el cas del receptor. Quan la persona dependent o pacient té una emergència, ha de prémer el polsador que hi ha a la seva polsera. Al fer-ho, immediatament, s’envia un avís a la polsera del cuidador. Quan el aquest s’adona de l’avís, ha de prémer el polsador de la seva polsera per a enviar un senyal de confirmació al pacient que li indica que ha rebut el seu missatge i que ara acudeix en la seva ajuda. Aquests avisos i senyals són detectables per les persones mitjançant els LED, que segueixen un determinat codi de colors segons la situació, i el brunzidor. Tenint en ment el funcionament de l’avisador, s’ha cercat quin és el mòdul òptim per a la comunicació entre dispositius. Per les seves característiques, el mòdul XBee Pro 60 mW PCB Antenna – Series 1 és el que millor s’ajusta a les necessitats del projecte. Aquest va acoblat a una placa Arduino a través d’un shield (una placa modular que es munta sobre la placa Arduino). Tota la resta de components van connectats als borns de la placa i són controlats pel microcontrolador. Havent configurat els mòduls XBee per a que es puguin comunicar entre ells i un cop comprovat que tots els circuits funcionen correctament, s’ha fet un programa per a cada dispositiu (emissor i receptor) amb llenguatge C++ mitjançant l’entorn Arduino, que és el que millor s’adapta a les plaques utilitzades. Tots dos fan funcionar l’avisador de la forma descrita prèviament i permeten el reinici per a que els dispositius puguin tornar a ser utilitzats (i també en el cas de que es produeixin errors a l’executar-se el propi programa). Finalment un cop comprovat el correcte funcionament de l’avisador s’ha fet un repàs dels factors que encara queden pendents d’estudiar per poder passar d’un prototip a la construcció d’un avisador real, com són la bateria, el model de brunzidor, la impressió del circuit i el disseny de la polsera. A més, s’han pensat algunes possibles millores de cara a futurs projectes i altres possibles aplicacions més enllà del cas d’emergència d’una persona dependent.
Categorías: Novetats

Linearity error in Clamp-on ultrasonic flowmeters due to the installation on pipes made of dispersive materials

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 19:06
Linearity error in Clamp-on ultrasonic flowmeters due to the installation on pipes made of dispersive materials Millán Blasco, Oliver; Salazar Soler, Jorge; Chávez Domínguez, Juan Antonio; Turó Peroy, Antonio; García Hernández, Miguel J. This article analyses and explains the implications that dispersive materials have over the linearity in flow measurement when a Clamp-on ultrasonic flowmeter is used. This is of capital importance because dispersive materials are commonly used in the manufacture of transducer wedges and pipes. The evaluation of this phenomenon has been tested by experimental measurement. The used setup consisted of a water flow calibration facility where a commercial Clamp-on ultrasonic flowmeter was installed on it and its flow measurement was compared with a reference flowmeter. Two experiments have been conducted. A first experiment was performed to evaluate only the effect produced by the fact that the transducer wedge is made of dispersive material. For this reason, an ultrasonic flowmeter was installed on a pipe made of non-dispersive material, in this case, an INOX pipe. Linearity error introduced by the wedge was below 1%. This error complies with the accuracy specification of the ultrasonic flowmeter given by the manufacturer (±1.5%). Finally, a second experiment consisted of installing the ultrasonic flowmeter on a dispersive pipe (PVC pipe) in order to measure the worst condition (both materials, wedge and pipe, were dispersive). Under this condition, the linearity error was increased until it reaches a value of 6.4%. Moreover, in case of a dispersive material pipe, the bigger the pipe thickness is, the bigger non-linearity error is reached. © 2017 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes,creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.
Categorías: Novetats

Estudi de l'operativa d'un celler ecològic

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 19:03
Estudi de l'operativa d'un celler ecològic Clavero Ros, Alba El present treball té com a finalitat estudiar els processos que es duen a terme per elaborar vi i oli ecològics i determinar el preu més adient per els productes finals. Primerament es va fer una cerca informativa per saber què suposava fer agricultura ecològica i qui ho regulava. Tot seguit es va dur a terme un petit estudi dels processos d’obtenció dels fruits al camp i a la vinya per tal de tenir clars els temps d’utilització de les màquines que es volien incorporar. Al mateix temps es va documentar breument de quins fruits es disposava. A continuació es va dur a terme el programa productiu on s’especificava la producció màxima d’oli i de vi i la quantitat de fruits obtinguts a la collita del 2016 per poder dur a terme l’estudi amb aquests valors. També es va fer una breu explicació del que s’entenia per celler, és a dir, quines zones el conformaven i quines característiques tenien. Seguidament es van estudiar quins eren els processos per obtenir oli de les olives i vi del raïm i es va contactar amb una empresa de maquinària oleícola i vinícola perquè proporcionés un pressupost amb les màquines adients per poder realitzar els processos. D’aquesta manera els processos es van redactar tenint en compte les màquines que es necessitaven. Es va elaborar un organigrama amb el personal que requeria l’empresa per a cada departament. La determinació dels preus dels productes es va fer calculant els seus costos variables i fixos de producció i fent un petit estudi dels preus d’aquests productes al mercat actual. A partir de la inversió i els beneficis es va calcular si el projecte era rendible, considerant dos casos de vendes. Finalment es va realitzar l’estudi de l’impacte ambiental tenint en compte els residus generats en ambdós processos.
Categorías: Novetats

Design and execution of an internal audit process

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 18:59
Design and execution of an internal audit process Dot Codina, Francesc Xavier
Categorías: Novetats

Auditoria de processos en l'àmbit del Departament de Compres

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 18:49
Auditoria de processos en l'àmbit del Departament de Compres Pons Ferrer, Lluís
Categorías: Novetats

Páginas

Suscribirse a Publica! agregador: Novetats