Novetats

Improving and Rationalizing Extracurricular Activities Offer: The case of Barcelona's schools

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 18:46
Improving and Rationalizing Extracurricular Activities Offer: The case of Barcelona's schools Albiol Jimenez, Gerardo
Categorías: Novetats

Detector d’obstacles del metro de MEXIC

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 18:40
Detector d’obstacles del metro de MEXIC Valdezate Pérez, Marina
Categorías: Novetats

Development of a sales system without physical purchase receipts

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 18:23
Development of a sales system without physical purchase receipts Delàs Parés, Maria de The aim of this project is to develop the approach of a sales system without physical purchase receipts, reaching an environmental improvement. This system will be designed for a particular company: Barcelona Tourism. Regarding the methodology used to develop this project, it has been fundamental the documentation on the current market situation regarding digital receipts in order to purpose the optimal solution. Furthermore, a survey of 72 potential users has been conducted and several external consultations have been carried out to complete the study. The implementation of this project would imply the saving of 67.063,56 l of water, 390,21 l of oil, 16.207,5 kWh of electric energy, the cutting of four trees and 3342,64 kg of CO2 emitted; furthermore, it would reduce the exposition to workers and users of Bisphenol A. The solution that bests prospects of success has is a mobile application. Such an application must provide quality content and it would even speed up the purchase process. Thanks to the survey carried out, it is likely that the application would have good acceptance.
Categorías: Novetats

Development of a multi parametric model for improving performance in team sports : practical case application

UPCommons - Vie, 12/15/2017 - 18:03
Development of a multi parametric model for improving performance in team sports : practical case application Herrera Gener, Enrique
Categorías: Novetats

Muerte on line

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:16
Muerte on line Barceló García, Miquel
Categorías: Novetats

Terminal lleugera d'exàmens

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:15
Terminal lleugera d'exàmens Jiménez Viñas, Aida Aquest projecte té com a objectiu final el desenvolupament d’un aparell que faci la funció de terminal d’examen. És a dir, el prototip obtingut ha de ser un conjunt de dispositiu i pantalla a on es pugui gravar un programa que permeti realitzar exàmens tipus test. El plantejament del present treball inclou tant el desenvolupament de la part hardware, que implica escollir la tecnologia més adient per aquest propòsit (model de placa programable i mòduls addicionals), com ara la part de software, que implica escriure un codi amb les instruccions per executar tot l’examen. En referència a l’aspecte del hardware, s’estudien les diverses tecnologies disponibles per aquesta tasca: models de placa programable, bateries, mides de pantalla, mòduls de connexió via WIFI i xip controlador si s’escau. S’elegeix finalment, després de sospesar diversos criteris, el model 4Duino que integra junt amb la placa programable el mòdul WIFI i la pantalla. A més, cal adquirir altres eines per a la programació de la placa. També es dissenya una carcassa on introduir els components un cop assemblats. La interfície gràfica amb que interactua l’usuari ha d’oferir-li la possibilitat d’identificar-se, contestar còmodament un examen de respostes múltiples i enviar les dades introduïdes a un servidor de xarxa corresponent. El model te tecnologia emprada, 4Duino, proporciona un software lliure (Workshop 4) que facilitat la programació de l’aparell ja que ofereix un ampli ventall d’opcions gràfiques i permet escriure un codi que tracta el xip processador i el xip que controla els gràfics de la pantalla com un sol. A més es disposa en la xarxa d’una àmplia documentació sobre l’ús de l’aparell (llibreries, exemples i tutorials) que han sigut d’ajuda durant l’aprenentatge de la programació. Posteriorment, s’ha desenvolupat el codi que permet, en diferents fases, introduir el DNI, introduir el codi de la prova, contestar el test, crear un missatge amb les dades de la prova en un format que s’adequa al protocol de comunicacions amb el servidor, connectar-se al WIFI i al servidor i finalment, enviar aquest missatge. També s’ha creat un servidor al què enviar les dades de l’examen, tot estudiant els protocols necessaris per la comunicació entre els dos equips. Les dades enviades es tracten per ser presentades en un fitxer de text amb extensió “txt”. Durant el present projecte s’ha valorat a més l’impacte mediambiental del procés i el pressupost del treball. Finalment, s’ha obtingut el prototip i després de realitzar simulacions d’examen tipus test sobre ell, es considera que el resultat s’adequa a les funcions requerides en els objectius.
Categorías: Novetats

Autismo infotecnológico

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:10
Autismo infotecnológico Barceló García, Miquel
Categorías: Novetats

Radiation damage evaluation on AlGaAs/GaAs solar cells

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:09
Radiation damage evaluation on AlGaAs/GaAs solar cells García, E; Alcubilla González, Ramón; Prat Viñas, Lluís; Castañer Muñoz, Luis María A computer model to evaluate radiation damage on AlGaAs-based solar cells is reported. The model is based on a piecewise approach that divides the cell structure in an adaptive number of slices. Inside a particular slice the semiconductor parameters are constant; consequently, it is easy to find an analytical solution of the semiconductor transport equations with suitable boundary conditions for the interfaces with the adjacent slices. The model provides all electrical parameters of the cells in the operating temperature range. Different structures, including graded band gaps and double heterofaces can be analyzed. Proton damage coefficients as well as proton damage ratios can be calculated for energies between 30 and 10/sup 4/ keV with only two adjustable parameters. Coirradiation experiments with different energy protons were simulated by improving the conventional method of degradation computering.
Categorías: Novetats

Analysis of an innovation: the ADMS microgrid management system

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:07
Analysis of an innovation: the ADMS microgrid management system Cammany Ruiz, Pol The change of the electrical grid towards the Smart Grid development is around the corner. Electric vehicles, distributed energy resources, microgrids, demand response, energy storage or grid automatization are changing the way the grid is managed. In this project, the Advanced Distribution Management System (ADMS) is analyzed focusing on the innovation it is to the electrical energy management in the distribution and low voltage networks as well as the microgrids and, as they are related, Distributed Energy Resources (DER). Section 3 explains the current state of the electrical network and the problems it is facing nowadays. It is focused on the change of model from a one-way power flow to the bi-directional power flow and the problems it brings to the electrical grid management. Furthermore, it is explained why does the grid needs to evolve towards what is known as the Smart Grid and what are the key technologies to make it happen. The main technologies related to the smart grid are then explained (3.3). Finally, at the end of this section, it concludes that some of the higher priorities for this evolution are DER, microgrids and energy storage integration within the IT systems used for utilities to manage the grid. Section 0 explains what is it in general the ADMS, which systems it can integrate and which functionalities does it usually have. Subsequently, the key functionalities from the ADMS for DER and microgrids management are explained (4.1), how do they work and which benefits do they have when they are integrated in an ADMS instead of working independently. Finally, in section 5 briefly studies the market to understand the future development of the ADMS in the upcoming years and which companies are developing this software and adapting it to fit the market necessities. There is also a study of the current technology state and what are they next development challenges. In conclusion, the ADMS brings the opportunity to company grid operators and utilities to adapt and modernize their grid for the overcoming challenges of DER integration and microgrid management. Whether this integration is because of the vision of the company/utility or due to external factors, such as end-consumer satisfaction or governmental policies, depends on each case. The number ADMS developers are high enough to guarantee that the development of this technology will continue and that new ADMS solutions will emerge to improve even more the ones present today.
Categorías: Novetats

Estudi i comparació de diferents topologies de transport d'energia entre plantes d'energia eòlica marina.

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:05
Estudi i comparació de diferents topologies de transport d'energia entre plantes d'energia eòlica marina. Arévalo Soler, Josep Aquest projecte realitza un anàlisi tècnic i econòmic d’un cas genèric amb 4 parcs eòlics marins i les seves 4 respectives connexions a la xarxa. El principal propòsit és la comparació de diferents tipologies de connexió entre aquests parcs eòlics i els punts de connexió a la xarxa. Entre aquestes topologies es troben: General Ring Topology, Wind Farm Ring Topology (WFRT), Substation Ring Topology (SSRT) i Star Topology. Per arribar a l’anàlisi final primer es fa un recull d’informació per avaluar quin tipus de connexió és més eficient en el cas de connexions multiterminals, per tant es fa una comparació entre la tecnologia de corrent altern i la tecnologia de corrent continu. Arribant a la conclusió que l’alternativa correcte és la transmissió de corrent continu. Un cop arribats aquest punt s’escull entre els dos principals tipus de convertidors d’aquesta tecnologia, Line Commuted Converter (LCC) i Voltage Source Converter (VSC). Finalment s’escullen els VSC ja que són els més adequats per a les connexions multiterminals. D’altra banda és donen avantatges diversos sobre les connexions multiterminals respecte una connexió Point-to-Point (PPT), i també s’analitzen les topologies estudiades.
Categorías: Novetats

Tools for the assessment of business models around the exploitation of bidirectional electric vehicle chargers

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 20:02
Tools for the assessment of business models around the exploitation of bidirectional electric vehicle chargers Bayascas Caseras, Julia Electric vehicles can be considered as important amounts of energy stored in batteries. The possibility of taking advantage of such energy to other ends out of transport is a great opportunity for the transition from combustion engine's vehicles to electric vehicles. To do this, it is necessary to use bidirectional chargers, so the energy can ow in both directions: from the vehicle to the electrical system it is connected to and vice versa. This project studies an optimization tool to assess the impact of exploiting the energy in electrical vehicles in buildings through bidirectional chargers and its application to two models representing two di erent kind of buildings: a medium o ce and a data center. Afterwards, business models around this idea are discussed.
Categorías: Novetats

Exploració i disseny d'un model d'innovació disruptiu a B:SM

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 19:59
Exploració i disseny d'un model d'innovació disruptiu a B:SM Alvarez Centrich, Carla
Categorías: Novetats

La ley de Internet

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 19:58
La ley de Internet Barceló García, Miquel
Categorías: Novetats

Adaptive Cruise Control and simulation of traffic flow using SUMO

UPCommons - Mié, 12/13/2017 - 19:56
Adaptive Cruise Control and simulation of traffic flow using SUMO Ferrer Almirall, Pau According to the need of Inst. of Industrial and Control Engineering this Final Grade Project will draw a roadmap to achieve the final objective of simulating full vehicular networks. Following this roadmap, the project will focus on the initial steps of this process. First step will be to study the current state of the vehicular networks framework and types of simulator involved (both communications and traffic simulators). After the initial study is done, the project will focus on the first technical step of the roadmap. First a deep study of the SUMO software will be done in order to fully comprehend its functioning and utilities. After the use of SUMO has been mastered, the focus will move to the implementation of the vehicular control system. Once the control has been implemented, the first experiments will be conducted with the appropriate result analysis.
Categorías: Novetats

Desenvolupament d'una eina de suport a la presa de decisions per a l'assignatura d'Organització i Gestió.

UPCommons - Lun, 12/11/2017 - 20:15
Desenvolupament d'una eina de suport a la presa de decisions per a l'assignatura d'Organització i Gestió. Sisquella Andrés, Joan L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació informàtica per a la realització d’un treball per grups a l’assignatura d’Organització i Gestió, amb l’objectiu que l’estudiant posi en pràctica els seus coneixements amb una metodologia innovadora i participativa. En la primera meitat del document es defineixen i s’expliquen breument els conceptes d’organització i d’informàtica que han estat necessaris per realitzar l’aplicació informàtica. També s’expliquen altres projectes similars, l’esperit dels quals, la innovació en els mètodes de docència, ha servit d’inspiració i motivació durant el desenvolupament del treball. En la segona part de la memòria s’explica el projecte en sí: la programació que ha estat necessària per crear la pàgina web, el funcionament dels programes de càlcul i les pautes que hauran de seguir els futurs estudiants per realitzar el treball. A més a més, al final de la memòria es calculen els costos econòmics i l’impacte ambiental que aquest projecte ha portat associat. L’aplicació s’ha desenvolupat fins a un cert punt, en projectes posteriors caldrà fer més parts per tal de fer una aplicació informàtica completa que permeti l’avaluació de tot el temari amb l’objectiu de poder posar en marxa la web en un futur proper.
Categorías: Novetats

Glassy Anomalies in the Low-Temperature Thermal Properties of a Minimally Disordered Crystalline Solid

UPCommons - Lun, 12/11/2017 - 19:55
Glassy Anomalies in the Low-Temperature Thermal Properties of a Minimally Disordered Crystalline Solid Gebbia, Jonathan Fernando; Ramos, M. A.; Szewczyk, Daria; Jezowski, Andrzej; Krivchikov, Alexander; Horbatenko, Y.V; Guidi, T.; Bermejo, F. J.; Tamarit Mur, José Luis The low-temperature thermal and transport properties of an unusual kind of crystal exhibiting minimal molecular positional and tilting disorder have been measured. The material, namely, low-dimensional, highly anisotropic pentachloronitrobenzene has a layered structure of rhombohedral parallel planes in which the molecules execute large-amplitude in-plane as well as concurrent out-of-plane librational motions. Our study reveals that low-temperature glassy anomalies can be found in a system with minimal disorder due to the freezing of (mostly in-plane) reorientational jumps of molecules between equivalent crystallographic positions with partial site occupation. Our findings will pave the way to a deeper understanding of the origin of the above-mentioned universal glassy properties at low temperature.
Categorías: Novetats

Adaptive fault-tolerant architecture for unreliable device technologies

UPCommons - Lun, 12/11/2017 - 19:31
Adaptive fault-tolerant architecture for unreliable device technologies Aymerich, Nivard; Cotofana, Sorin; Rubio Sola, Jose Antonio Nanoelectronic Device Applications Handbook gives a comprehensive snapshot of the state of the art in nanodevices for nanoelectronics applications. Combining breadth and depth, the book includes 68 chapters on topics that range from nano-scaled complementary metal–oxide–semiconductor (CMOS) devices through recent developments in nano capacitors and AlGaAs/GaAs devices. The contributors are world-renowned experts from academia and industry from around the globe. The handbook explores current research into potentially disruptive technologies for a post-CMOS world. These include: Nanoscale advances in current MOSFET/CMOS technology Nano capacitors for applications such as electronics packaging and humidity sensors Single electron transistors and other electron tunneling devices Quantum cellular automata and nanomagnetic logic Memristors as switching devices and for memory Graphene preparation, properties, and devices Carbon nanotubes (CNTs), both single CNT and random network Other CNT applications such as terahertz, sensors, interconnects, and capacitors Nano system architectures for reliability Nanowire device fabrication and applications Nanowire transistors Nanodevices for spintronics The book closes with a call for a new generation of simulation tools to handle nanoscale mechanisms in realistic nanodevice geometries. This timely handbook offers a wealth of insights into the application of nanoelectronics. It is an invaluable reference and source of ideas for anyone working in the rapidly expanding field of nanoelectronics.
Categorías: Novetats

Attosecond sublevel beating and nonlinear dressing on the 3d-to-5p and 3p-to-5s core-transitions at 91.3 eV and 210.4 eV in krypton

UPCommons - Lun, 12/11/2017 - 18:59
Attosecond sublevel beating and nonlinear dressing on the 3d-to-5p and 3p-to-5s core-transitions at 91.3 eV and 210.4 eV in krypton Seres, Enikoe; Seres, Jozsef; Namba, Shinichi; Afa, Iduabo John; Serrat Jurado, Carles Applying extreme ultraviolet (XUV) transient absorption spectroscopy, the dynamics of the two laser dressed transitions 3d5/2-to-5p3/2 and 3p3/2-to-5s1/2 at photon energies of 91.3 eV and 210.4 eV were examined with attosecond temporal resolution. The dressing process was modeled with density matrix equations which are found to describe very accurately both the experimentally observed transmission dynamics and the linear and nonlinear dressing oscillations at 0.75 PHz and 1.5 PHz frequencies. Furthermore, using Fourier transform XUV spectroscopy, quantum beats from the 3d5/2-3d3/2 and 3p3/2-3p1/2 sublevels at 0.3 PHz and 2.0 PHz were experimentally identified and resolved. © 2017 Optical Society of America. Users may use, reuse, and build upon the article, or use the article for text or data mining, so long as such uses are for non-commercial purposes and appropriate attribution is maintained. All other rights are reserved.
Categorías: Novetats

Diagnóstico, análisis y propuestas sobre el transporte público del Área Metropolitana de Monterrey

UPCommons - Lun, 12/11/2017 - 18:50
Diagnóstico, análisis y propuestas sobre el transporte público del Área Metropolitana de Monterrey Carrancá Palomo, Humberto La realización de dicho documento está justificado a causa de la congestión y saturación vial que se ha incrementado paulatinamente en el área metropolitana de Monterrey. Esto en conjunto con la búsqueda actual del mejoramiento ambiental, la implementación de la movilidad como parte de los asentamientos humanos y una clara deficiencia del transporte público del AMM conlleva a generar propuestas para generar valor al transporte público. La tesis está diseñada en seis capítulos: introducción, marco teórico y estado de arte, maro jurídico del estado de nuevo león, diagnóstico y análisis del transporte público en el AMM, propuestas y conclusión. En la introducción se establece la justificación, las preguntas de investigación, los objetivos específicos y generales y la metodología que se llevó para la realización de dicho trabajo. La metodología que se siguió para la realización del documento académico fue: como primer paso establecer las preguntas de investigación y los objetivos a alcanzar. Las preguntas de investigación son: ¿Cuál es el marco jurídico que rige a Nuevo León y que potencialidades tiene en el marco metropolitano?; ¿Cuáles son las carencias en infraestructura y gestión del transporte actuales del AMM?; ¿Qué herramientas de desarrollo y financieras tiene el estado de N.L. y sus municipios?; y ¿Cuáles son las mejoras que se le puede dar a la gestión del sistema de transporte público en el AMM? Para poder contestar estas preguntas se tuvieron los siguientes objetivos específicos: Describir el marco jurídico que recae en el transporte y la movilidad de N.L.; examinar la distribución demográfica y vehicular, la partición modal y la geografía de flujos del AMM; describir la organización del transporte público del AMM; evaluar la problemática actual del AMM en tema de transporte y movilidad; describir la estructura de financiamiento de Nuevo León en temas de transporte y movilidad; y aportar propuestas de solución a las problemáticas evaluadas. En el marco teórico y estado de arte se describe al transporte, la movilidad, las autoridades metropolitanas de transporte, análisis de Barcelona al ser pertinente en la generación de las propuestas (por ser la ubicación de la realización del máster), la descripción de los tres trabajos que analizaron al ATM de Barcelona y lo compararon con tres casos de estudio y la descripción de un trabajo de la ITDP sobre las herramientas en México para un DOT. En el marco jurídico se describen las leyes pertinentes al desarrollo urbano, movilidad y transporte que están adjudicadas al estado de Nuevo León para poder así evaluar su posicionamiento jurídico actual. Estas se describen en cuatro niveles: federal, estatal, metropolitano y municipal. En el diagnóstico y análisis del transporte público se habla sobre la demografía poblacional y vehicular, la organización actual del, la saturación vial, la partición modal, la geografía de flujos y las herramientas de financiamiento; la información analizada está adjudicada solamente en el espacio geográfico del AMM. Las propuestas están desarrolladas en tres partes: modificaciones a la red de transporte, generación de un organismo metropolitano con competencias sobre el transporte público y actuaciones sobre el centro metropolitano del AMM. Para finalizar se hicieron las respectivas conclusiones del documento académico en el cual se indica los puntos más importantes de los capítulos, así como las conclusiones propias del autor. Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura: Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
Categorías: Novetats

Maritime energy management system (MariEMS) online delivery platform

UPCommons - Lun, 12/11/2017 - 18:43
Maritime energy management system (MariEMS) online delivery platform Ziarati, Reza; Bhuiyan, Zakirul; Melo Rodríguez, Germán de; Koivisto, Heikki Maritime accounts for approximately 90% of trade in the world today. The maritime transport is responsible for polluting the atmosphere and the forecast of new scenarios about the shipping emissions predicts an increase between 50% and 250% by 2050, depending on future economic and energy development. The Industry has taken steps to reduce its Air Pollution and Carbon footprint. IMO introduced several new regulations such as the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), Energy Efficiency Design Index (EEDI), & Energy Efficiency Operational Index (EEOI), while the MARPOL Convention new regulations have imposed strict emissions caps in emission control areas. Ship owners have reacted to fulfill these requirements meeting the future environmental requirements set for 2025. Maritime Energy Management Specification (MariEMS) is an industry-academia collaboration project funded by the EU under the Erasmus+ programme. The project started in October 2015 and the duration is 30 months. The purpose of this Partnership is the development of an energy management training strategy and specification, and the development and implementation of an online learning and assessment system for the proposed training programme so that current cadets, as well as existing seafarers, can up-skill themselves to the new regulatory requirements and good practice. The paper presentation includes the handouts of the proposed methodology for developing specification and training content for the programme for the ship energy management as well as a demonstration of the MariEMS online e-learning platform.
Categorías: Novetats

Páginas

Suscribirse a Publica! agregador: Novetats