Autoria i filiació

La recuperació de la producció científico-tècnica dels investigadors pot resultar parcial o incorrecta com a conseqüència d'una identificació errònia de l'autoria i/o filiació corresponent.

També cal considerar que un dels paràmetres que tenen en compte alguns rànquings universitaris és la presència i impacte en el Web, posicionament que també pot afectar la recuperació i visibilitat internacional de la producció científico-tècnica de la universitat

Els motius més habituals pels quals es dóna una identificació personal o institucional errònia són:

  • Els autors no fan servir sempre la mateixa signatura a totes les publicacions produïdes durant la seva trajectoria professional, la qual cosa impedeix una recuperació exhaustiva de les mateixes a les diverses bases de dades i altres sistemes d'informació.
  • Els sistemes d’indexació d'algunes bases de dades realitzen conversions automàtiques dels noms (considerant el darrer element com a cognom i abreujant els elements restants en inicials), la qual cosa pot generar una indexació incorrecta dels noms dels autors que signen amb un nom compost o amb els dos cognoms.

Tenint en compte aquesta problemàtica, alguns procediments com el Nom Bibliogràfic Únic (NBU) o l'identificador Open Researcher and Contributor ID (ORCID) permeten als autors:

  • Obtenir una forma normalitzada del propi nom i filiació institucional, així com un identificador personal únic
  • Garantir la distinció inequívoca de la pròpia producció científico-tècnica, incrementant-ne la seva visibilitat internacional.
  • Fusionar les possibles formes duplicades del propi nom i/o filiació
  • Enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació
  • Disposar de noves eines en cicles de treball científic com, per exemple, la submissió d'articles als editors

Per altra part, és important que tota la comunitat UPC (PDI, PAS i Estudiantat)  participi activament en la publicació i manteniment a les diferents pàgines web, xarxes col·laboratives i buscadors de l'àmbit acadèmic, dels seus perfils i de la informació relativa a la seva tasca, sent d’especial rellevància els enllaços des de pàgines d’altres institucions cap a les pàgines dels llocs web UPC.

En aquest sentit, es destaquen els següents recursos: