Com protegir la meva obra; com reivindicar-ne l'autoria

Contràriament al que s’acostuma a pensar, els autors només han de declarar la seva autoria a un lloc visible de la publicació (portada, apartat corresponent de “Crèdits”...), sense haver de fer cap tràmit administratiu addicional.

Independentment d'aquest fet, existeixen diversos mitjans amb què els autors que ho desitgin poden registrar les seves obres, identificar-les de forma única, així com atorgar-hi llicències d'ús amb què detallar els usos permesos als seus usuaris.

 1. Cal registrar una obra per demostrar-ne l'autoria?
 2. Els drets d'autor es poden cedir a tercers?
 3. Què és el Registre de la Propietat Intel·lectual?
 4. Què és Safe Creative?
 5. Què indica el copyright?
 6. Com es pot atorgar un identificador a una obra?
 7. Com podem facilitar-hi la consulta?
 8. Què fer si la nostra obra ha estat objecte d'usos il·lícits?
 9. Conclusions

1. Cal registrar una obra per demostrar-ne l'autoria?

Des del mateix moment de creació de l’obra, l'autor ja gaudeix que tots els beneficis de la llei i, per tant, no ha de fer res per protegir els propis drets. És a dir, només pel fet que hom indiqui a l’obra que n’és l’autor, això ja constitueix una evidència vàlida.

En aquest sentit, ningú no podrà utilitzar l’obra sense autorització o en els casos previstos per la llei. 

Tal i com diu l’article 6è de la Llei de propietat intel·lectual:

 1. Es considera autor, llevat que hi hagi una prova en contra, la persona que consta com a tal en l’obra, mitjançant el nom, la signatura o un signe que la identifiqui.
 2. Si l’obra es divulga de manera anònima o amb un pseudònim o un signe, l’exercici dels drets de propietat intel·lectual correspon a la persona natural o jurídica que la tregui a la llum amb el consentiment de l’autor, mentre aquest no reveli la seva identitat.

Per tant, no és condició necessària registrar una obra per gaudir de la condició d’autor. Per ajustar-se al que demana la legislació, els autors només han de declarar la seva autoria a un lloc visible de la publicació: portada, apartat corresponent de “Crèdits”... 

 • En el cas que una tercera persona reivindiqués l’autoria d’aquesta obra i fos necessari aportar evidències per ambdues parts per tal de demostrar qui diu la veritat, els autors disposarien dels esborranys dels treballs amb la data de creació dels arxius, el testimoni del personal de la biblioteca, el registre horari al servidor, etc. 
 • Cal tenir present que si l'obra conté detalls d'invencions que es volen patentar, no s'ha de fer cap difusió de la mateixa fins que s'hagi registrat la patent corresponent.

2. Els drets d'autor es poden cedir a tercers?

Els drets d'autor contemplen els drets morals i els drets d'explotació de l'obra.

Els drets morals corresponent a l'autor de forma irrenunciable i inalienable. Tal i com estableix l'article 14 de la LPI, aquests drets morals exclusius de l'autor són, entre d'altres:

 • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma.
 • Determinar si aquesta divulgació ha de fer-se sota el seu nom, sota pseudònim o signe, o anònimament.
 • Exigir el reconeixement de la seva condició d'autor de l'obra.
 • Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra la mateixa que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscabament a la seva reputació.
 • Altres

Tot i que els drets d'explotació pertanyen originàriament a l'autor, aquest els pot cedir a tercers amb o sense exclusivitat.

 • Les cessions NO exclusives permeten al receptor (cessionari) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible.
 • Les cessions en exclusiva atribueixen al receptor (cessionari) el dret d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona (inclòs el mateix cedent) i, excepte pacte en contrari, el dret d’atorgar autoritzacions NO exclusives a tercers.

3. Què és el Registre de la Propietat Intel·lectual?

El Registre  de la Propietat Intel·lectual és l'organisme encarregat de registrar l'autoria de les obres que se li presenten. La inscripció d'una obra en aquest registre (objecte del pagament d'una taxa) és purament voluntària ja que la Llei de Propietat Intel·lectual atorga la protecció a l'autor creador amb independència de si l'obra està o no registrada.

 • La inscripció d'una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual proporciona un mitjà de prova per acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica, permetent a qualsevol persona la consulta de quines són les obres inscrites, els autors i els titulars dels drets.  
 • El registre de l'obra és, en tot cas, una prova més per a la persona titular del registre sobre la seva autoria, però no esdevé en si mateix el generador d'aquest dret.
 • Tal i com es recull a la seva web: "La inscripció no és obligatòria, ni constitutiva de l’adquisició dels drets ni de la seva cessió. No obstant, dóna una prova privilegiada, atès que segons estableix l’article 145.3 de la Llei de propietat Intel·lectual, es presumeix que els drets existeixen i pertanyen al titular en la forma determinada en els assentaments registrals".
 • En cas que la qualificació i resolució del registrador sigui favorable, el registre suposa els següents efectes:
 • Efectes probatoris derivats de la presumpció normativa que estableix que excepte prova en contrari, els drets inscrits existeixen i pertanyen al seu titular en la forma determinada en el Registre.
 • Efectes publicitaris derivats del caràcter públic del Registre que possibilita que qualsevol persona interessada pugui tenir coneixement de les dades inscrites, però no un accés directe a l'obra.

4. Què és Safe Creative?

Alternativament al Registre de la Propietat Intel·lectual, també es pot considerar l'existència d'altres mitjans de registre gratuïts a la xarxa.

Per exemple, aquest és el cas de Safe Creative, registre digital de propietat intel·lectual que permet registrar qualsevol obra, independentment de la seva tipologia i nacionalitat de l'autor.

Safe Creative proporciona un registre electrònic i, a més, permet indicar els drets que corresponen a cadascuna de les obres, inclosos els donats per les possibles llicències d'ús atorgades pels autors i/o titulars corresponents.

Amb aquesta eina, es pot registrar electrònicament una obra, moment en què cal dipositar-ne el fitxer a l'espai personal de Safe Creative (prèvia inscripció), així com indicar-ne quina informació es vol mostrar o ocultar a la xarxa:

 • Mostrar només les dades bibliogràfiques (autor, títol i resum)
 • Mostrar les dades bibliogràfiques i oferir l'accés al fitxer
 • Ocultar les dades bibliogràfiques i el fitxer [previ pagament]

Per tant, Safe Creative també és un mitjà que es pot emprar si es vol difondre una obra a Internet. En aquest cas, apareix per defecte el copyright "All rights reserved", la qual cosa vol dir que només es podrà emprar l'obra segons el permès a la Llei de Propietat Intel·lectual, tot i que si s'activa la icona de la dreta també es pot atorgar-hi una de les llicències Creative Commons:

Safe Creative també ofereix diverses informacions d'interès relacionades amb el plagi: consells d'actuació davant d'usos il·lícit de continguts digitals, preguntes més freqüents, etc.

5. Què indica el copyright?

Copyright és el terme amb què la legislació angloamericana designa els anomenats “drets d’explotació”.

 • Tot i que jurídicament no són exactament el mateix, sovint els termes “dret d’autor” i copyright es fan servir com a sinònims. A més, el símbol del copyright © s’utilitza per indicar que una obra està subjecta al dret d’autor.
 • Aquest símbol detalla qui és la persona titular dels drets d'explotació i, per tant, només el pot incloure a l'obra l’autor/a de la mateixa, des del moment de la seva creació, o bé la persona titular dels drets d’explotació (cessionari), des del moment de l’adquisició dels mateixos. Per fer-ho, l'autor o titular cessionari (persona física o jurídica) avantposa al seu nom el símbol ©, amb la precisió del lloc i l'any de divulgació de l'obra.
 • Mitjançant el copyright © també es pot informar dels casos en què hi ha una reserva parcial o total dels drets. Això vol dir que l'usuari que vulgui fer qualsevol acte no permès de forma expresa pel titular (per exemple, mitjançant una llicència Creative Commons) o per la Llei de propietat intel·lectual, haurà de contactar amb el titular per demanar-li permís.
 • A més, si es considera necessari, també es pot afegir un avís legal que adverteixi de les conseqüències de la utilització fraudulenta del material protegit.
 • Per exemple, alguns models de copyright i d'avisos legals serien aquests, els quals es poden adaptar segons qui sigui la persona física o jurídica titular dels drets, i/o la informació que es vulgui comunicar als usuaris de les pròpies obres:

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
L'accés als continguts d'aquesta obra i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com per a usos emmarcats en activitats d'investigació i docència. Per a altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona titular dels drets. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de l'obra. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei/dipòsit/lloc web xxxx. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè al servei/dipòsit/lloc web xxxx (framing).

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
El contingut d'aquest lloc web està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Llevat dels casos previstos a la llei, la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra sense l'autorització del titular dels drets, i qualsevol altre acte que contravingui els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: xxx@xxx.xxx

Copyright © Persona titular dels drets, 2016. Tots els drets reservats.
Qualsevol vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquest lloc web comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

Copyright © Persona titular dels drets, 2016.
 Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència "Reconeixement-NoComerical-SenseObres Derivades" de Creative Commons, llevat que s'hi indiqui el contrari

6. Com es pot atorgar un identificador a una obra?

En el moment de crear una obra cal considerar un seguit de procediments que tenen per objectiu identificar una obra, assegurar la seva presència a les biblioteques nacionals, facilitar la seva distribució comercial o garantir la seva localització a la xarxa:

 • ISBN (International Standard Book Number)
 • ISSN (International Standard Serial Number)
 • Dipòsit Legal
 • Identificadors Handle i DOI

El Servei de Propietat Intel·lectual pot orientar-vos per tal de saber quins procediments existeixen per identificar la vostra obra i, en alguns casos, facilitar-vos la gestió dels tràmits necessaris.

7. Com podem facilitar-hi la consulta?

Precisament perquè la llei protegeix l’obra, poc usos es poden fer d’ella sense autorització. Per exemple, un professor universitari no pot fer certs usos d'una obra a classe si aquests no es contemplen a la llei com a excepcions permeses i, per tant, haurà de demanar abans permís al titular dels drets. Això, òbviament, dificulta l’ús de les obres en entorns acadèmics.

És per això que s’han creat algunes llicències d'ús, com les llicències Creative Commons, amb què l'autor que ho desitgi pot indicar els usos que autoritza de les seves obres, tot i que no aquests no estiguin permisos per la legislació. 

Per exemple, l'autor pot autoritzar la reproducció, distribució i comunicació pública de les obres en entorns no comercials, sempre respectant la integritat de l’obra i citant els autors, o fins i tot permetre usos més permisius com serien la comercialització de les obres o la creació d'obres derivades (traduccions, etc.). 

8. Què fer si la nostra obra ha estat objecte d'usos il·lícits?

En cas que alguna persona hagi plagiat una obra o fet qualsevol altre ús no permés per la llei, sense el consentiment del titular corresponent, es pot demanar el cessament immediat de l'activitat il·lícita i/o interposar una demanda judicial, tal i com es detalla als articles 138/143 de la LPI.

A decisió del perjudicat, es pot exigir una indemnització per danys i perjudicis, la qual cosa exigeix l'aixecament previ d'una acta notarial de la utilització il·legal.

En aquest cas, qualsevol fet probatori de la pròpia autoria pot resultar útil, tal i com es detalla als apartats anteriors d'aquesta web.

Per poder detectar els possibles usos no autoritzats fets de la pròpia obra es poden emprar diversos recursos:

 • Lumen, base de dades que ofereix informació sobre la presumpta difusió de continguts a la xarxa sense autorització del corresponent titular. Aquest projecte de recerca recull principalment peticions de retirada de continguts en línia, enviades a editors de continguts i proveïdors de serveis, de les quals se'n detalla qui ha fet la petició i per què (sense autenticar la procedència de l’avís ni fer cap judici sobre la validesa de la reclamació feta).

9. Conclusions

 • No és necessari fer cap tràmit per ser reconegut com autor, només esmentar-ho a l’obra mateixa; la declaració d'autoria a una obra ja suposa la propietat dels drets.
 • Addicionalment, existeixen altres fets probatoris amb què poder demostrar l'autoria d'una obra en casos de plagi o d'altres actes il·lícits:
 • Es recomana la identificació única de l'obra mitjançant identificadors com el DL, el Handle/DOI o l'ISBN/ISSN.
 • Es recomana afegir una llicència Creative Commons a l’obra per facilitar-ne l’ús