Com se citen els documents textuals electrònics

A continuació es proporcionen algunes pautes i exemples de referències bibliogràfiques de textos electrònics (llibres, revistes, llocs web, bases de dades i programari), de contribucions a textos electrònics (capítols, articles, pàgines web...) de parts de textos electrònics (seccions depenents) i d'imatges digitals creats a partir dels elements establerts per la norma UNE-ISO 690:

 • Els elements marcats amb un asterisc (*) són els que s’han considerat com a opcionals.
 • Es recomana emprar la mateixa tipografia dels exemples, tot i que els títols en cursiva també es poden presentar subratllats i els títols en rodona entre cometes.
 1. Principis bàsics
 2. Exemples de citacions

1. Principis bàsics

La creació de referències bibliogràfiques de recursos electrònics es basa en els mateixos principis bàsics que els propis de les citacions de documents textuals. Addicionalment, però, també cal tenir en compte les següents especificacions:

 • És del mateix document d’on s’obté la informació per fer-ne la descripció, especialment de zones determinades com són la pantalla inicial d’un recurs web, la capçalera, o les primeres i últimes línies del cos d’un document en format HTML.
 • Quan en el document no hi ha prou dades per identificar-lo o conté informació errònia, es poden consultar altres fonts (fitxers “readme.txt”, descripcions fetes a pàgines web, embolcalls de CD-ROMs...). Tota aquesta informació, exceptuant la donada en notes, ha d’aparèixer entre claudàtors a la citació.
 • Quan en la bibliografia hi ha referències de documents en diferents suports, cal afegir-hi entre claudàtors la designació del tipus de suport: [en línia], [CD-ROM], [DVD-ROM], [disquet]...
 • Si es considera convenient, es pot anotar el tipus de recurs electrònic concret: [imatge digital], [programa informàtic], [fitxer àudio mp4], [llibre electrònic en línia], [fórum de discussió], [missatge electrònic]...
 • Per exemple, en el cas dels e-books llegibles amb dispositius lectors com iPad o Kindle, aquesta designació pot contenir la informació que descriu el format del document: [fitxer EPUB], [fitxer AZW]...
 • Es poden usar diversos caràcters tipogràfics per distingir o destacar els elements més determinants de la presentació de les referències.
 • A les citacions de documents o missatges electrònics en línia, el lloc de publicació i editor poden ser omesos si no es pot determinar aquesta informació.
 • Si un recurs té un número internacional normalitzat, identificador unívoc del recurs, aquest s'ha d'incloure a la referència (ISBN/ISSN, ISAN, ISMN, ISRC,  DOI, etc.).
 • En relació a la localització de la contribució o part d'un document dins el document principal, ha de donar-se emprant la terminologia que apareix al recurs i en aquest ordre de preferència:
 • Pàgines, pantalles, paràgrafs o números de línia, si van numerades de manera fixa: p. 5-21, línies 100-150
 • Qualsevol designació que enumeri una part classificada, secció, taula, escena o altra designació relativa al text
 • Qualsevol designació específica del document principal
 • Si el document no inclou paginació o altre sistema que permeti localitzar la part o contribució, s'anota entre claudàtors l'extensió en termes com el nombre aproximat de línies o pantalles.
 • Per fer-ho, es pot donar la indicació des del principi del document o des d'una secció concreta: [35 línies], [aprox. 12 pantalles], Introduction section [para. 4].
 • Si el títol de la secció és molt llarg, es poden donar les primeres paraules seguides de punts suspensius: Trick Question ... [para. 2].

2. Exemples de citacions

A continuació s'ofereixen diversos exemples de referències bibliogràfiques de recursos electrònics, segons la tipologia documental a què pertanyen:

2.1. E-llibres i capítols, llocs web i programari

2.1.1. Textos electrònics, bases de dades i programes informàtics (e-llibres, e-tesis, llocs web...)

Generalitats

 • En cas que no es pugui obtenir les dades de publicació dels recursos publicats a Internet, no cal indicar la seva absència a la referència.
 • Quant a les bases de dades en línia, cal indicar els codis d’accés ('login'...), si aquests són públics, així com la seva freqüència d’actualització.

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als documents en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia).  Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

 • Reed, M., ed. Organic food and agriculture: new trends and developments in the social sciences [en línia]. Rikeja: InTech, 2012. ISBN 9789533077642 [Consulta: 19 abril 2013]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.5772/1526>.
 • Landry, P. SWD/RSWK at the Swiss National Library: celebrating 5 years of indexing and cooperation [en línia] [Consulta: 4 octubre 2004]. Disponible a: <http://archive.ifla.org/IV/ifla69/>.
 • Domingo Salvador, A. Desenvolupament d'una aplicació per Android per realitzar gràfics 2-D de sistemes químics [en línia]. Treball final de grau, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, 2015 [Consulta: 26 febrer 2016]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/79926>.
 • Garcés Alzamora, A. La ciudad teatro: el lugar de la escena y otros lugares [en línia]. Tesi doctoral, UPC, Departament de Projectes Arquitectònics, 2015 [Consulta: 26 febrer 2016]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/10803/334981>.
 • Biblioteca Nacional (Espanya). Ariadna: catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional [en línia]. [Madrid]: Biblioteca Nacional. Actualització diària [Consulta: 28 abril 1997]. Disponible a: <telnet://ariadna.bne.es>, login: “bn”.
 • Catacroc: exercicis de català per a estrangers [disquet] . Versió 1.0. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1994.

2.1.2. Contribucions en textos electrònics, bases de dades i programes informàtics (capítols d'e-llibres,  pàgines web...)

Elements

 • Autor/s principal/s de la contribució. Títol de la contribució. Element d’enllaç (A:) Autor/s principal/s del document font. Títol de la font: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als recursos en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

 • El desarrollo del acceso abierto a la información científica y a la investigación. A: Swan, A. Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto [en línia]. Paris: Unesco, cop. 2013, p. 13-18. ISBN 9789591809285 [Consulta: 4 desembre 2013]. Disponible a <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002225/222536S.pdf>.

2.1.3. Parts de textos electrònics, bases de dades i programes informàtics (seccions depenents)

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als recursos en línia). Capítol/designació de la part, Títol de la part. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia)

Exemples

 • Sethi, Maneesh. 3D game programming for teens [fitxer EPUB]. Boston: Course Technology, 2009. Chapter 1, Getting started [para. 2].
 • ICC British Company Financial Datasheets [en línia]. Hapton: ICC Online, 1992. Updated 3 March 1992. Robert maxwell Group PLC. Número d’accés 01209277 [Consulta: 11 març 1992]. Disponible a: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).
 • Carroll, L. Alice's adventures in wonderland [en línia]. Texinfo ed. 2.2. Dortmund: WindSpiel, November 1994. Chapter VII, A mad tea party [Consulta: 11 març 2002]. Disponible a: <http://www.gutenberg.org/ebooks/11>.

2.2. E-revistes i articles

2.2.1. Revistes electròniques

Elements

 • Títol: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, Identificació de fascicle (data i/o número concret del fascicle que es vol citar o, opcionalment, primera-darrera data i/o número per citar el conjunt de la publicació). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

 • Quaderns d’història de l’enginyeria [en línia]. Barcelona: Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca”, 1996-. ISSN 1135-934X [Consulta: 11 octubre 2004]. Disponible a: <http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/5>.

2.2.2. Articles i altres contribucions en revistes electròniques

Elements

 • Autor/s principal/s de la contribució. Títol de la contribució. Element d’enllaç (A:)* Títol de la revista: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, Localització de la contribució (vol, núm., pàg. ...). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia; opcional per als altres). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia; opcional per als altres).
 • Cal tenir en compte que la informació detallada a la referència s'ha d'obtenir, sempre que sigui possible, del propi document objecte de citació. Per tant, no es detallaran aquells elements que no es coneguin com, per exemple, pot ser el cas de la citació d'un article del qual es desconegui el lloc de publicació i/o el nom de l'editor de la revista corresponent.
 • No obstant això, sempre se'n pot afegir informació addicional extreta d'altres fonts per tal de corregir errors de la font original o proporcionar-hi dades més precises (aquesta informació, exceptuant la donada en notes, ha d’aparèixer entre claudàtors).

Exemples

 • Font, J.; Santos, S.; Barcons, V.; Thomson, N. H.; Verdaguer, A.; Chiesa, M. Spatial horizons in amplitude and frequency modulation atomic force microscopy. Nanoscale [en línia]. 26 January 2012, vol. 4, no. 7, p. 2463-2469. eISSN 2040-3372, ISSN 2040-3364 [Consulta: 15 octubre 2015]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1039/c2nr12012g>.
 • Nimbalkar, M., i altres. The fantastic four: a plug 'n' play set of optimal control pulses for enhancing NMR spectroscopy. Journal of magnetic resonance [en línia]. Orlando: Academic Press, 2013, vol. 127, no. 2, p. 199-205. ISSN 1096-0856 [Consulta: 19 abril 2013]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2012.12.007>.
 • Rojas, J.; Aguiar, A.; Crespo, D. Effect of temperature and frequency of dynamic loading in the viscoelastic properties of aluminium alloy 7075-T6. Physica status solidi C. Current topics in solid state physics [en línia]. Hoboken: John Wiley & Sons, 24 June 2011, vol. 8, no. 11-12, p. 3111-3114. ISSN 1610-1642 [Consulta: 19 abril 2013]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1002/pssc.201000732>. També disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/14607>.
 • Rupérez, E., i altres. Development of biomimetic NiTi alloy: influence of thermo-chemical treatment on the physical, mechanical and biological behavior. Materials [en línia]. Basel: MDPI, June 2016, vol. 9, issue 6, no. 402. ISSN 1996-1944 [Consulta: 27 maig 2016]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.3390/ma9060402>.

En cas que la citació es faci sense poder consultar el recurs, s'ometrà l'element "Data de consulta" de la mateixa:

 • Tigges, W. Nonsense in the Netherlands. Bookbird: a journal of international children's literature [en línia]. July 2015, vol. 53, no. 3, p. 9-19. eISSN 1918-6983, ISSN 0006-7377. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1353/bkb.2015.0073>.

2.3. Patents, normes i legislació

2.3.1. Patents

Elements

 • Responsable principal (sol·licitant o titular de la patent). Títol de la patent [tipus de suport]. Altres responsables* (inventors, etc.). Data de sol·licitud precedida per "Sol·licitud:"*. Símbols de classificació*. Identificatiu de la patent (nom/codi del país d'origen o el de l'oficina emissora, tipus de patent/designació oficial de la sèrie en què es numera la patent i número de sèrie de la patent). Data de publicació. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

2.3.2. Normes

Elements

 • Entitat responsable. Títol [tipus de suport]. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. Codi de la norma (si no forma part del títol). ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

 

2.3.3. Lleis i altres textos legals

Elements

 • Jurisdicció / Òrgan administratiu. Títol del text legal (format pel número de llei, decret, etc.; dia i mes; i nom oficial de la norma jurídica). Element d’enllaç (A:)* Títol de la publicació: subtítol* [tipus de suport]. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de la norma jurídica (número i pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).
 • En el cas de lleis, el primer element de la citació ha de ser la jurisdicció on aquestes regeixen (p. ex., Espanya o Catalunya), la qual variarà segons es tracti d'una "llei estatal" (Constitució, llei orgànica, llei ordinària, reial decret legislatiu o reial decret-llei) o d'una "llei autonòmica" (Estatut, llei ordinària, decret legislatiu o decret-llei).

 • En el cas de reglaments administratius que no són lleis, el primer element de la citació ha de ser l'òrgan administratiu que el dicta. Pot ser un reglament d'àmbit estatal (reials decrets, ordres ministerials, resolucions, ...) o d'àmbit autonòmic (decrets, ordres, acords de govern, resolucions, ...).

Exemples

 • Espanya. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. A: Boletín oficial del Estado [en línia]. Madrid: BOE, 22 abril 1996, no. 97, p. 14369-14396. Text consolidat que incorpora les modificacions de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre (BOE-A-2014-11404) [Consulta: 19 maig 2015]. Disponible a: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=2&vd=&p=20141105&acc=Elegir>.
 • Espanya. Secretaría de Estado para la Función Pública. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. A: Boletín oficial del Estado [en línia]. Madrid: BOE, 30 julio 2011, no. 182, p. 87094 a 87107 [Consulta: 13 novembre 2017]. Disponible a: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169>.