Dades de recerca

Les dades de recerca és informació factual o numèrica, recollida per a ser examinada i considerada com la base d'un raonament, d'una discussió o d'un càlcul. La dades inclouen: estadístiques, resultats d'experiments, mesures, observacions resultants de l'estudi de camp, d'enquestes o d'entrevistes i imatges.

Les dades en obert són aquelles que es poden utilitzar, reutilitzar i distribuir lliurement, amb l'únic requeriment, i si es dóna el cas, a reconèixer l'autoria i compartir amb les mateixes condicions (Font: Open Knowledge)

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil per:

  • Els criteris per l'acompliment del pla pilot de dades en obert en l'Horitzó 2020.
  • La gestió, emmagatzemmatge i difusió de dades de recerca.
  • Quines són les llicències disponibles per a la reutilització de les dades.

 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra o contacteu amb info.biblioteques@upc.edu