Exàmens: normativa acadèmica de la UPC

Aquesta pàgina detalla alguns apartats destacats de la normativa acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya relacionats amb els exàmens o altres criteris d'avaluació i mètodes de qualificació de les assignatures:

 1. Estudis de Grau i de Màster
 2. Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle (en procés d'extinció)

1. Estudis de Grau i de Màster

Tal i com estableix l'apartat 3.1.3 de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (Acord 76/2016):

 • [...] Per estimular l’aprenentatge progressiu a un ritme regular dels estudiants, en l’avaluació de les assignatures s’han de tenir en compte els resultats obtinguts en els diferents actes d’avaluació que han fet al llarg del curs. El mètode de qualificació de les assignatures s’ha de definir de manera que els resultats dels actes d’avaluació es prenguin en consideració en la qualificació final i de manera que hi hagi un cert grau de proporcionalitat entre els crèdits assignats a les activitats acadèmiques avaluables i el seu pes en l’avaluació. La guia docent de les assignatures també pot preveure una prova final de caràcter global la superació de la qual comporta la superació de l’assignatura.
 • Els estudiants poden sol∙licitar a la direcció del centre fer una prova que determini la qualificació d’una assignatura. Si la resposta és positiva i l’assignatura inclou projectes o treballs pràctics, el centre ha d’arbitrar les mesures adients per incorporarlos a l’avaluació.
  El sistema d’avaluació de les assignatures ha de preveure procediments que permetin reconduir resultats poc satisfactoris obtinguts durant el curs.
 • Si n’hi ha, la qualificació de la prova global final ha de substituir, sempre que sigui superior i que coincideixin els aspectes avaluats, els resultats obtinguts en els actes d’avaluació que s’han fet al llarg del curs.
 • En el mètode de qualificació d’una assignatura no es poden establir condicions de nota mínima en cap acte d’avaluació per tenir en compte els resultats de la resta. No obstant això, si entre les activitats programades hi ha projectes o treballs pràctics, bé siguin de laboratori o de camp, la guia docent de l’assignatura pot preveure que sigui una condició necessària per superar l’assignatura realitzarlos i presentar els informes que hi estiguin associats.
 • Després de la publicació de les qualificacions finals, els centres que han decidit aplicar la reavaluació als estudis de grau han d'obrir un període de reavaluació per a les assignatures que ho tinguin previst a la guia docent. La reavaluació s’ha de fer durant el curs acadèmic. [...]. No poden  concórrer a la reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja l’han superada ni els que han obtingut la qualificació de no presentat. Els centres poden establir altres condicions genèriques per accedir a la reavaluació, així com condicions de qualificació màxima que s’hi pot obtenir. També s’hi poden afegir requisits específics derivats de les característiques de determinades assignatures [...].

Per altra part, l'apartat 3.5 de la citada normativa estableix:

 • Amb l’objectiu d’assegurar la possibilitat d’efectuarne una revisió, els professors i professores han de conservar tots els documents en què es basa l’avaluació (treballs i exàmens), excepte els que s’hagin tornat corregits als estudiants, com a mínim fins a la finalització de l'any acadèmic següent al de la realització dels actes d'avaluació i, en qualsevol cas, fins que les actes d’avaluació siguin fermes i no hi hagi possibilitat de recurs. En cas de recurs, els documents esmentats s’han de conservar fins que se n’emet la resolució ferma.
 • El centre ha de preservar de forma permanent tots els documents d’actes de notes i actes d’avaluació curricular (aquesta documentació es conserva en format digital i amb la signatura electrònica del professor o professora o el càrrec responsable). També s’ha de conservar de manera permanent tota la documentació que forma part de l’expedient acadèmic de l’estudiant.
 • Els enunciats dels exàmens s’han de conservar de manera permanent en els repositoris de la Universitat [,,,]. Per facilitar­ne la conservació permanent i l’accés i consulta a l’estudiantat, s’ha de fomentar la publicació de l’enunciat de l’examen i la seva solució, si el tipus d’examen ho permet, al Dipòsit d’exàmens UPC.

Finalment, l'apartat 2.7 de la citada normativa estableix:

 • Si es produeixien modificacions dels horaris o de les dates d'examen previstos després de formalitzar la matrícula, l'estudiant pot modificar-la sempre que aquest canvi hagi provocat una incompabilitat per cursar les assignatures de què s'ha matriculat o per poder ser avaluat.

2. Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle (en procés d'extinció)

Tal i com estableix la introducció de la Ratificació de la normativa d’estudis de cicle per al curs 2015-2016:

 • Des de 2009-2010, en aplicació del Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es van començar a implantar els estudis de grau a la UPC i es va iniciar el procés d’extinció dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de la UPC. En aquest context, es preveu concloure aquest procés d’extinció en les mateixes condicions, pel que fa al marc normatiu, aplicades fins ara.
 • Així mateix, no s’ha produït cap circumstància que hagi motivat la modificació del redactat actualment vigent. Per tant, és en aquest sentit que es considera convenient prorrogar l’aplicació de la normativa per al proper curs acadèmic 2015-2016 en els mateixos termes en què va ser redactada.

Els criteris d’avaluació, mètode de qualificació i custòdia dels documents d'avaluació de les assignatures dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de la UPC es troben recollits als apartats 4.1.3 i 4.6 de la Normativa acadèmica general dels estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle de la UPC (curs: 2011-2012), prorrogada segons la citada introducció.