Vídeos

"Enregistrament de vídeo és l'enregistrament en el qual s'han enregistrat imatges visuals, normalment en moviment i acompanyades de so [...]"

Font: Regles angloamericanes de catalogació

En aquest apartat trobareu informació relacionada amb la creació, enregistrament i publicació de vídeos, amb una menció especial a les gravacions de classes, de conferències, de presentacions o d'altres activitats acadèmiques pròpies del món universitari:

  • Mediatic és un sistema d'enregistrament i publicació de vídeos de curta durada, principalment de l'àmbit docent.
  • Les "webconferences" són videoconferències web que es poden mantenir des del propi ordinador, connectant-se a una sala virtual.
  • Les gravacións i/o difusions d'activitats en què apareguin persones físiques requereix el coneixement d'alguns aspectes legals per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  • A banda d'aquests serveis, la UPC disposa d'un servei de videoteca on es poden consultar més de 2500 vídeos.